KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Kamile ÇETİN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü
Ana Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Telefon 2462114134
E-Posta kamilecetin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/kamilecetin
ORCID ID 0000-0003-1676-0234
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 09.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 23.02.2006
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI 26.06.2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Edebiyat, Şiir, Klâsik Türk Edebiyatı/Şiiri
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Çetin, Kamile, Kalkandelenli Sabrî Dîvânı (Tenkitli Metin-İnceleme-Sözlük) (Devam Ediyor)
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Turan, Selami-Çetin, Kamile, "Bilâl Efendi'nin Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ'sının Tunus Nüshası", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences), Hakemli Dergi (Refereed Journal), Yıl (Year): 2010/1, Sayı (Number): 11, s. 197-206.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Ahmed-i Rıdvân Divanı’nda Bir Kasidede Açan Antalya Çiğdemi", 3. Uluslararası Antalya Kongresi, 2-4 Mart 2020.
 • 2 Çetin, Kamile, "Osmanlı Şairleri Düğün Tasavvuru İçinde Hangi Kadın Figürlerine Yer Vermiştir?", Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu, Şanlıurfa, 13-15 Mart 2015.
 • 3 Çetin, Kamile-Dikmen, Melek, "Şair Bir Padişah Kışı Nasıl Anlatır?", V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu -Uluslararası- (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına), 16-18 Mardin 2009, Atatürk Kültür Merkezi (Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü), Mardin.
 • 4 Yılmaz, Kadriye-Çetin, Kamile, "Niyâzî-i Mısrî'nin Tâbir-nâmesinde Rüyaların Dili", Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, İstanbul, 13-14 Nisan 2005.
 • 5 Çetin, Kamile, "Tasavvuf Şiirinde Gaybî Örneğinde Meyve Metaforu: İnsan", Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi "Uluslararası Türk Kültüründe Meyve Sempozyumu", İstanbul, 7-8 Nisan 2004.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Râşid (?-1310-1892) ve Dîvânı İnceleme-Tenkidli Metin, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selami TURAN), SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2006, 312 s.
 • Doktora Tezi
 • 1 Divan Şiirinde Kaside Nesiblerinin Yansımaları ve Anlatım Teknikleri, (Danışman: Prof. Dr. Ahmet MERMER), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Ankara 2014, 1034 s.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Meral Kınaytürk, Hâfız Divânı'nda Sevgiliye ait Güzellik Unsurları, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Isparta 2019, 112 s.
 • 2 Gamze Yank, CAFER EFENDİ’NİN RİSÂLE-İ MİMÂRİYYE ADLI ESERİNİN BAĞLAMSAL DİZİN VE İŞLEVSEL SÖZLÜĞÜ, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ağustos 2019, 265 s.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Çetin, Kamile, Tarih ve Edebiyat Metinleri Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü (Tebdiz),"Sehî Bey Dîvânı" (http://tebdiz.com). (Tamamlandı).
 • 2 Çetin, Kamile, Tarih ve Edebiyat Metinleri Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüğü (Tebdiz),Gazavât-nâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey'in Gazavât-nâmesi, tebdiz.com (Tamamlandı)
 • 3 "Yükseköğretimde Dinamik Çok Kültürlü Model Arama Konferansı" İsimli Proje, 17-19 Ekim 2014, Davraz-Sirene Otel, Isparta.
 • 4 Klâsik Türk Edebiyatında Yusuf u Züleyha Geleneği ve Bu Geleneğin 18. Yüzyıldaki Temsilcisi: Bilal Efendi ve Yusuf u Züleyhası (109K317 No'lu 1002 TUBİTAK Projesi) (Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Selami Turan)(Tamamlandı).
 • 5 Râşid (?-1310?-1892) ve Dîvânı İnceleme-Tenkidli Metin, SDÜ-BAP, 926-YL-04
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. Uluslararası Davraz Kongresi (2. International Davraz Congress) Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları (Building New Approaches to the Global Issues,Isparta 29-31 Mayıs 2014.
 • 2 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslûp İncelemeleri), 19-21 Ekim 2011, Isparta
 • 3 I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (23-26 Ekim 2007), Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Her Yönüyle Gül Sempozyumu, 7-8-9 Haziran 2012, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 109K317 Nolu, Klâsik Türk Edebiyatında Yusuf u Züleyha Geleneği ve Bu Geleneğin 18. Yüzyıldaki Temsilcisi: Bilal Efendi ve Yusuf u Züleyhası, TUBİTAK Projesinde bursiyer.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Çetin, Kamile, "Her Şeye Vatan Dedirten, Her Şeyde Vatanı Gören Şair: Mehmet Akif", Süleyman Demirel Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu 13 Mart 2018.
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/kamilecetin
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Turan, Selami, Adı Var, Sanı Yok Bir Şâir: Çamçak Mehmed Çelebi ve Dîvânı, Fakülte Kitabevi, Isparta 2018.
 • 2 Melek Dikmen, Son Dönem Osmanlı Şuarâsından İsmail Sâdık Kemâl Paşa ve Âsâr-ı Kemâl'i, Fakülte Kitabevi Yayınları, I. Baskı, Isparta 2016.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Giray, Fatma Handan-Akgül, Ahmet-Çetin, Kamile-Boyar, Serkan, Ulusal "Her Yönüyle Gül Sempozyumu" Özet Kitabı (ISBN: 978-9944-452-59-5), Isparta 2012, 63 s.
 • 2 Kartalcık, Vedat-Çetin, Kamile, 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslûp İncelemeleri 19-21 Ekim 2011) (2nd International Symposium On Turkish Literature (Language and Style Analysis of Literary Texts 19-21 October 2011), Bildiriler, c. I ve c. II, Isparta 2012.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Asia Minor Studies International Journal of Social Sciences, Cilt 8 - Sayı 1 - 4 Şubat 2020, http://dergipark.org.tr/tr/pub/asm.
 • 2 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN 1308-2922 E-ISSN 2147 6985, S. 40, Temmuz 2020.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemli Dergi, Sayı: (Number): 35, Yıl (Year): 2019.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 40, 2018/1.
 • 5 Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, c. 4, S. 3, Temmuz 2018.
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemli Dergi, Sayı: (Number): 27 Yıl (Year): 2017/2.
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemli Dergi, Sayı: 24, Yıl: 2016/2.
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Tübav Bilim Dergisi (Journal of Tubav Science), c. 10, S. 3, 2017.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 17. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği "Sosyal ve Kültürel Etkinlikler" Stand up Yarışması Yürütme Kurulu Üyeliği, Isparta 14-16 Mayıs 2014.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi 16. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği "Sosyal ve Kültürel Etkinlikler" Üst Kurul Üyeliği, Isparta 15-17 Mayıs 2013.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi 16. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği "Sosyal ve Kültürel Etkinlikler" Etkili ve Güzel Konuşma Yarışması Yürütme Kurulu Üyeliği, Isparta 15-17 Mayıs 2013.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği "Sosyal ve Kültürel Etkinlikler" Komisyon Üyeliği, Isparta 16-18 Mayıs 2012.
VERDİĞİ DERSLER
Azeri Şiirinin Teşekkülü ve Gelişimi
Divan Edebiyatında Mazmunlar ve Mefhumlar
Eski Türk Edebiyatı Giriş II
Eski Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri
Eski Türk Edebiyatı V
Eski Türk Edebiyatına Giriş I
Eski Türk Edebiyatında Nesir
Eski Türk Edebiyatında Tezkireler
Eski Türk Edebiyatının Kaynakları
Osmanlı Türkçesi III
Osmanlı Türkçesi IV
 
Bu İçeriği Paylaş!