KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Kamile ÜNLÜSOY
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462110248
E-Posta kamileunlusoy@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-4279-768X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 08.07.2002
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 16.08.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 18.01.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
İslam Mezhepleri Tarihi,Çağdaş İslam Akımları,Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ünlüsoy, Kamile, "e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi (2008 - ) Analizi", İslami Araştırmalar Dergisi, 29/2, 2018, ss. 460-466.
 • 2 Ünlüsoy, Kamile, "Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı Kitabı Üzerine" SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl:2009/2, sayı:23, Isparta.
 • 3 Ünlüsoy, Kamile, "İmamiyye'nin İmamet Nazariyyesinin Teşekkül Süreci", M. Bozan, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 2004/2, sayı 13,Isparta.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ünlüsoy, Kamile, "Tarihten Teolojiye İslam İnançlarında Hz. Ali, Haz. Ahmet Yaşar Ocak", e-makalat Mezhep Araştırmaları, yıl:2008, sayı:1, Ankara.
 • 2 Ünlüsoy, Kamile, "Şiiliğin Farklılaşma Sürecinde Cafer-i Sadık'ın Yeri", M. Atalan,Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları Dergisi, yıl:2005, sayı:13, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sarıkaya, M. S., Ünlüsoy K. "Hacı Bektaş Veli'nin İnanç Dünyasında Hz. Ali ve Ehl-i Beyt", Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli Sempozyumu (Nevşehir, 17-18 Ağustos 2009) Bildiriler, ss. 305-318.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ünlüsoy, Kamile "Ahmed ed-Derdir'in Eş'ari Akaid Metni Haridetü'l-Behiyye Üzerine Bir Değerlendirme" V. Uluslararası Şeyh Şa'ban Veli Sempozyumu-Eş'arilik", 04-06 Mayıs 2018, Kastamonu Ü. Matbaası, 2018, s.706.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ünlüsoy, Kamile, "İslam Düşünce Tarihinde Vesayet Problemi (Hicri I.ve II. Asırlar)", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2005.
 • Doktora Tezi
 • 1 Ünlüsoy, Kamile, "Tarihi Şahsiyeti ve Anadolu İnanç Kültüründeki Tasavvuruyla Hz. Ali (XIII.-XVI. Yüzyıllar)", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 18.01.2012.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Dilli, Ebubekir, "Muhammed Hüseyin Fadlallah'ın İslam Düşüncesindeki Yeri", S.D.Ü. Sos. Bil. Ens., Isparta 2019
 • 2 Nesrin Aksoy, Şiî-Sünnî Takrîb Çalışmaları, S.D.Ü. Sos. Bil. Ens., Isparta 2017.
 • 3 Ferhan Çiftçi, "Filibeli Ahmed Hilmi'nin Din Anlayışı", S.D.Ü. Sos. Bil. Ens. Isparta 2015
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Süleyman Demirel Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, No:BAP 1690-D-08, "Tarihi Şahsiyeti ve Anadolu İnanç Kültüründeki Tasavvuruyla Hz. Ali (XIII.-XVI. Yüzyıllar) Proje Yöneticisi: Prof. Dr. M. Saffet SARIKAYA, 2012.
 • 2 Sempozyum Projesi (TÜBİTAK Destekli) "I.Uluslarası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu", 1 Şubat-15 Ekim 2005, Düzenleme Tarihi 28-30 Eylül 2005 Proje yardımcısı
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Kınalızâde Ailesi Sempozyumu, 30 Mayıs-02 Haziran 2012, Isparta.
 • 2 Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu, Düzenleme Kurulu üyeliği, 4-6 Kasım 2010, Isparta.
 • 3 Uluslarararsı Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı", Isparta 29-30 Mayıs 2009.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Tubitak, 2219 Post-Doktora Araştırma Bursu, The University of Edinburgh, Scotland 2016.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Ünlüsoy, Kamile, "İslam'da Birlik ve Beraberlik", KYK Akademi,Isparta Gülcihan Yurt Müd., Isparta 16.12.2015.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
VERDİĞİ DERSLER
Arapça
Çağdaş İslam Düşünürleri
Günümüz İslam Mezhepleri
İslam Mezhepleri Tarihi
Klasik İslam Mezhepleri-Şia
Şii ve Mu'tezili Klasik Metinler
 
Bu İçeriği Paylaş!