KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hasan Tevfik MARULCU
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kelam Anabilim Dalı
Telefon 2462110243
E-Posta hasanmarulcu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-7247-1547
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT PR. 13.07.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) 29.08.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR) 12.03.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kelam,Edebiyat
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Marulcu, Hasan Tevfik, Bâbertî’de Kelâm - Belâğat İlişkisi, Marife Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 2, Yaz 2011, 141-155.
 • 2 Marulcu, Hasan Tevfik, "Günümüzdeki Peygamberlik İddiaları Üzerine Bir Değerlendirme", Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 7-8, Yıl: 2002, s.179- 200.
 • 3 Marulcu, Hasan Tevfik, "Şah Veliyyullah Dehlevî'de İnsan Görüşü", Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 5-6, 2001, s.131- 158.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Enbiyâ 21/30 Bağlamında Kelâm-Belâğat İlişkisi – Ateizm Ve Deizme Bir Reddiye– Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2018/2, Sayı:31, s. 304-325.
 • 2 Kur'ân’da Edebî Bir Üslup Olarak Tehekküm Ve Müşâkele – Kelâm Açısından Bir Değerlendirme –, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2017/4, Sayı:29, s.327-338.
 • 3 Bâtınî Te’vîl Bağlamında Şiî Takıyye Anlayışı –Ehl-i Sünnet ve Şia Kelâmı Bağlamında Bir Değerlendirme– Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016/1 Sayı: 36, ss.31-48.
 • 4 Ehl-i Sünnet Kelâmı Açısından İlâhî İlim ve ‘Lealle’ – Kelâm-Belâğat İlişkisi Bağlamında Bir Değerlendirme Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2015/1 Sayı: 34, ss.33-46.
 • 5 Ehl-i Sünnet Kelâmında İrâde ve Meşîet, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014/2 Sayı: 32, ss.7-22.
 • 6 MARULCU,Hasan Tevfik,Kelâm-Meânî İlişkisi: Mantık ve Estetik BağlamındaBir Değerlendirme (Relationship Between Kalam and Ma’ani: An Evaluationin the Context of Logic and Aesthetics), SDU İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl : 2011/1 Sayı : 26, ss.: 81-94.
 • 7 MARULCU Hasan Tevfik, “Kınalızâde Ali Çelebi’de Ahlâkîliğin Dinamiği Olarak Îmân-Kelâm-Ahlâk İlişkisi Bağlamında Bir Değerlendirme-” Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
 • 8 Hasan Tevfik MARULCU Hıristiyanların Hz. Meryem’e Tanrılık İsnâdı: Müslüman Kelâmı Açısından Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010/1, Sayı: 24, ss. 61-74.
 • 9 Hasan Tevfik MARULCU - Hülya ALTUNYA, Bâbertî’nin “Ruh, Kalp, Nefs, Akıl ve Sırrın Tanımı” Başlıklı Risâlesi: Tanıtım, Tahkik ve Çeviri, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009/2, Sayı: 23, ss.139-155.
 • 10 Marulcu, Hasan Tevfik, "İbn Teymiye'nin Vahdet-i Vücûd, Hulûl ve İttihâd Yaklaşımlarına Kelâm Açısından Bir Değerlendirme " Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Hakemli) Yıl: 2008/2, Sayı:21, ss.. 75-86.
 • 11 Marulcu, Hasan Tevfik, "Âlemin Hudûsu Bağlamında Kelâm'ın Kozmolojik Yapılanması" Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Hakemli) Yıl: 2006/1, Sayı:16, ss. 77-88.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Uluslararası Kınalızâde Ailesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı/ International Symposium on Kınalizade Family Papers (31 Mayıs 1-2 Haziran 2012)/ 31-1-2, Isparta 2014, ss.369-381.
 • 2 İnanç ve Medeniyet İlişkisi: Kelâm ve Ahlâk Bağlamında Bir Değerlendirme, II. Uluslararası Davraz Sempozyumu, Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları, Süleyman Demirel Üniversitesi (29-31 Mayıs 2014) Isparta http://idc.sdu.edu.tr/documents/bildiriler.pdf
 • 3 Marulcu, Hasan Tevfik; Bulut, Ali, "İslam Düşüncesinin Bir Dinamiği Olarak Madde-Ruh Bütünlüğü", Uluslararası Davraz Kongresi, 26 Eylül 2009.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Marulcu, Hasan Tevfik, "Mu'tezile'nin Tanrı Âlem ve İnsan Görüşlerinin Oluşmasında İlkçağ Felsefesinin Etkileri".
 • Doktora Tezi
 • 1 Marulcu, Hasan Tevfik, "İslâm Kelâmı Açısından Hıristiyan Tanrı Tasavvuru - Zât-Sıfat İlişkisi -, 16.01.2009, ISPARTA.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Osmanlı âlimlerinden şirvânî, sadreddinzâde Mehmed Emin’in şerhu kavâidi'l-akâid li'l-ğazzâlî adlı eserinin inceleme ve tahkiki (edisyon kritik) = The Critical edition and analysis. Yazar: Kahla, Mohamed Masaoud Yahya.
 • 2 İbn Meymun'un Kelam Eleştirisi= Maimonides' Critique of the Kalam / Yazar: Rıdvan Ciru 2016
 • 3 Mu'tezilî, Eş'arî ve Matûrîdî ekollerinde lütuf anlayışı= The term of grace in the Mu'tazila Ash'ari and Maturidi schools / Yazar: Osman Demirel.
 • 4 İnancın İslam sanat ve estetiğine yansıması= Reflections on Islamic art and aesthetics of faith / Yazar: Abdullah Döğer
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 1848-M-09 No'lu "Babertı'nin Şerhu' I-Maksad Adlı Eserlerinin Takkiki ve Osmanlı Kelam Düşüncesinin Oluşumuna Katkısı"
 • 2 1846-M-09 No'lu ""Babertı'nin Keşşaf Haşiyesinin Edisyon Kritiği (Mukaddime ve Fatiha Suresi) Ve Türk Tefsir Geleneğine Katkısı"
 • 3 Marulcu, Hasan Tevfik, "İslam Kelamı Bağlamında Dini Çoğulculuk", İslam Düşüncesinde Dini Çoğulculuk - Religious Pluralism in Islamic Though", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜBAP).
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Marulcu, Hasan Tevfik, Hz. İsa'nın Kelimetullahlığı Çerçevesinde Tartışmalar, Temel İslam Bilimleri Bölümü Güz Seminerleri, SDU. İlahiyat Fakültesi Seminer Salonu, 19.12.2008, ISPARTA.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 13057774 E-ISSN: 13046373
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi ISSN 1300-9672
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi ISSN 1300-9672
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 (Flsf)Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:16 Güz ISSN-1306-9535
 • 2 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Sayı 15 /2012
VERDİĞİ DERSLER
Kelam ve Belağat İlişkisi -Retoriksel Analiz-
Akâid Esasları
Arap Dili ve Belagatı
Arapça
ARAPÇA (METİN)
ARAPÇA (NAHİV)
ARAPÇA (SARF)
Arapça Dini Metinler I (Tefsir, Fıkıh, Kelam)
Arapça Kelam Metinleri
Arapça Metin
Arapça Sarf
Arapça -Sarf-
Baberti’nin Şerhu’l-Maksad Adlı Eseri ve Kelâma Katkısı
Ebû Hanîfe’nin Kelâma Katkısı ve Günümüz Açısından Önemi
Ekmelüddün Baberti ve Kelam Kaynaklarından Analizler
Eş’arî ve Ekolünün Ehl-i Sünnet Kelâmındaki Konumu
Eş'arî Kelâm Ekolü ve Kaynakları
Fahreddin Râzî ve Kelâm Metodu
Fahreddin Razi ve Kelama Katkısı
Fahreddin Razi ve Kelamî Görüşleri -
Fahreddin Razi’nin Kelama Dair Eserlerinden Metin Analizleri
İlk Dönem İslam Kelâmında Hıristiyanlık
İlk Dönem İslam Kelamında Hıristiyanlık -Mukayeseli Analiz-
İnanç ve Estetik
İslam İnanç Esasları
Kelam
Kelam – Felsefe İlişkisi
Kelam – Siyaset İlişkisi
Kelâm Düşüncesi Bağlamında Baberti
Kelam İlminin Günümüz Açısından Önemi
KELAM TARİHİ
Kelam ve Belagat İlişkisi Retoriksel Analiz
Kelam ve Belagat İlişkisi Retoriksel Tanımlama
Kelam ve Belağat İlişkisi -Retoriksel Analiz-
Kelam ve Belağat İlişkisi -Retoriksel Analiz-
Kelam ve Belağat İlişkisi -Retoriksel Tanımlama
Kelam ve Belağat İlişkisi -Retoriksel Tanımlama-
Kelam ve Belağatİlişkisi -Retoriksel Analiz-
Kelam ve Mantık İlişkisi -Mantıksal Analiz-
Kelam ve Mantık İlişkisi -Mantıksal Analiz-
Kelam ve Mantık İlişkisi Mantıksal Tanımlama
Kelam ve Mantık İlişkisi -Mantıksal Tanımlama
Kelam ve Mantık İlişkisi -Mantıksal Tanımlama-
Kelam ve Mantık İlişkisi -Mantıksal Tanımlama-
Kindi ve Mu'tezile
Kindi ve Mu’tezile
Kindi ve Mutezile
Kindi ve Mu'tezile
KKelama Yön Vermesi Bakımından Ebû Hanife ve Eserleri
Klasik Kelam Kaynaklarından Analizler -
Klasik Kelam Metinleri
Kur'anda İnanç Konuları II (Y.L)
Lisans Bitirme Tezi
Lisans Bitirme Tezi I
Maturidi Kelâm Ekolü ve Kaynakları
Maturidi ve Ekolünün Ehl-i Sünnet Kelâmındaki Konumu
Mu'tezile ve İlkçağ Felsefesi
Osmanlı Kelam Düşüncesi
Selefi Söylem Yöntem ve Doktrin
Selefi Söylem: Yöntem ve Doktrin
Selefi Söylem:Yöntem ve Doktrin
Sis. Kel.I
SistemaatikKelâm II
Sistematik Kelam I
Sistematik Kelam II
Sistematik Kelâm II
Sistematik Kelam II
Sistematik KelamI
Şii Kelamı ve Kelamcıları -Kuramsal –
Şii Kelamı ve Kelamcıları -Kurumsal -
Uzmanlık Alan Dersi-1 Ebu Hanife ve el-Fıkhu’l-Ekber Adlı Eseri
Uzmanlık Alan Dersi-1 Ebû Hanîfe ve Beş Eserinin Ehl-i Sünnet Kelâmındaki Konumu
Uzmanlık Alan Dersi-2 Nureddin es-Sabuni ve Mâturîdî Kelâmı
Uzmanlık Alan Dersi-2 Eş'arî ve Mâturîdî Kelâmı Mukayesesi
 
Bu İçeriği Paylaş!