KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hakan DEMİRGİL
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Ekonometri Bölümü
Ana Bilim Dalı İstatistik Anabilim Dalı
Telefon 2462110464
E-Posta hakandemirgil@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9509-7751
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 14.07.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (YL) 25.08.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (DR) 28.01.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Firma Performansı (Hayatta Kalma ve Büyüme), Örneklem Seçim Yanlılığı, Ekonomik Büyüme, Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Modelleri
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Sungur,O.; Keskin, H.; Demirgil, H.; Şentürk, C.; Dulupçu, M.A.; "Kümelenme: Bölgesel Kalkınmada Anahtar Mı, Kilit Mi?", Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2013.
 • 2 Sütçü, A., H.Keskin, H.Demirgil, A.Sezgin, M.A.Dulupçu, B.Karakuş, O.Demirel, C.Şentürk ve H.A.Çakmakçı, "Isparta Orman Ürünleri Endüstrisi Sektörünün Araştırılması", Isparta Valiliği Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, 2008, Isparta, 80 sayfa.
 • 3 Dulupçu, M.A., O.Sungur, H.Demirgil, C.Şentürk, G.Özkul ve A.Sezgin, Yenilik, İşbirliği ve Girişimcilik: Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya-Burdur-Isparta, İBBS TR61) KOBİ'lerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi, (Editörler: Murat Ali DULUPÇU ve Onur SUNGUR, TOBB Yayınları, Kasım 2007, Ankara, 86 sayfa.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Demirgil, H.,"Non-Parametrik Testler", Ed: Doç.Dr. Şeref KALAYCI, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara 2005
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Keskin H., H. Demirgil, "Porter'ın Karo Modelinin Isparta Orman Ürünleri Endüstrisine Uygulanması", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2009, Cilt.1, Sayı 9, ss.29-49.
 • 2 Albeni, M., Y.Demir, H.Demirgil, "Döviz Kurlarındaki Değişim ve Kur Sistemlerinin İhracat Üzerine Etkisi-Türk İmalat Sanayiinde Bir Uygulama", Review of Social, Economic and Business Studies, Doğu Akdeniz Üniversitesi Dergisi, Vol.5/6, s.262-284, 2005.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demir, Y., H.Demirgil, 2005, "Forward Kurlar Spot Kurların Bir Belirleyicisi Olabilir mi?", Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl 7, Sayı 41.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 H. Demirgil, M. Aytekin (2020) "Sosyal Bilimler Alanında Süleyman Demirel Üniversitesi Adresli Yayınların Sosyal Ağ Analizi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı (37), s.149-173.
 • 2 H.Demirgil, S.Yıldırım (2019) “Avrupa’da Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Mekansal Panel Veri Analizi ile İncelenmesi”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(18), s.214-241.
 • 3 H.Demirgil, S.Kesekler (2019) “Döviz Kurlarında Oynaklık Yayılım Etkilerinin MGARCH Yöntemi ile Modellenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ev İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(4), s.1167-1180.
 • 4 H.Demirgil, S.Yıldırım, Z.Çiçek (2019) “Döviz Kuru Oynaklığında Asimetrik İşaret ve Boyut Yanlılığının Test Edilmesi: EURO/TL Kur Oynaklığı Üzerine Bir İnceleme”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(25), s.485-494.
 • 5 Demirgil, H., S.Çelikkaya (2019) "Türkiye'de Döviz Kuru Oynaklığı ve Hanehalkı Harcamaları Ararasındaki ilişki", MAKÜ İİBF Dergisi, 6(3), s.832-845.
 • 6 H.Demirgil, S.Çelikkaya (2019) "Bölgesel Kalkınma Çalışmalarında Ortak Yazarlık ve Atıf Ağlarının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(4), s.296-315.
 • 7 Çelikkaya S., Demirgil, H., "(2019) "Bölgesel Kalkınma Üzerine Hazırlanan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Araştırma", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(30), 2019,ss. 746-763", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.746-763, 2019
 • 8 Demirgil, H. "Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınlarında Bilimsel Yoğunlaşma Alanları ve Bibliyometrik Ağ Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2019.
 • 9 Demirgil, H, H.Ünlü, A.Sezgin, O.Sungur, M.A.Dulupcu, "Alanya Turizm Sektöründe Kümelenme ve Ağyapı Analizi", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, 2016, s.25-41
 • 10 Demirgil, H. ve İ.Y.Gök, "Türkiye ve Başlıca AB Pay Piyasaları Arasında Asimetrik Volatilite Yayılımı", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı:23, s.315-340, Mayıs 2014.
 • 11 Demirgil, H., Doğan B. and V.Baydar, "Firm Growth and Its Characteristics: Correction for Sample Selection Bias Using Heckman Selection Models", İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Volume 15, 2014
 • 12 Demirgil, H., M.Efe, "5084 Sayılı Vergi Teşvik Kanunu'nun Afyonkarahisar Mermer İmalat Firmalarının Büyüme Çabaları Üzerindeki Etkileri", Vergi Raporu, Yıl:22, Sayı:180, Eylül 2014, s.32-54
 • 13 Karaöz, M., M.Albeni, H.Demirgil, "İş Kuluçkalarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalmalarını Etkileyen Faktörler", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, No:48, Sayı:557, Temmuz 2011.
 • 14 Demirgil, H., "Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Makroekonomik Performans: TCMB Örneği", Sosyoekonomi, Temmuz-Aralık, 2011-2, s.113-136.
 • 15 Kerman, U., H.Demirgil, Y.Altan, A.Büyüksavaş, "Özel Hastanelerin Yönetsel Sorunları Üzerine Bir Araştırma:Antalya ve Isparta Örneği",SDÜ İİBF Dergisi, C.16, S.1, 2011, s.93-108.
 • 16 Demirgil, H., "Politik İstikrarsızlık, Belirsizlik ve Makroekonomi: Türkiye Örneği (1970-2006)", Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 31, Sayı 2, 2011, s.123-144.
 • 17 Demirgil, H.,"Okun Yasasının Türkiye İçin Geçerliliğine Dair Ampirik Bir Çalışma", Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 2010, s.139-151.
 • 18 Karaöz, M., H.Demirgil, "Firma Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.14, Sayı 1, 2009.
 • 19 Albeni, M., M.Karaöz, ve H.Demirgil, "Teknoloji Çabaları Gerçekten Önemli mi? Türk İmalat Sanayiinde İhracatın Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma" , Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl:42, Sayı:500, s.22-38, Kasım 2005.
 • 20 Güngör, İ., H.Demirgil, "Bölgesel Rekabet Yapısının Bulanık VZA ile Araştırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.10, Sayı 2, s.23-38, 2005.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Karaöz, M., Dulupçu, M.A., Albeni, M., Demirgil, H. ve O. Sungur (2012), "İşletme Kuluçkalarında Sunulan Destek Hizmetlerinin Yeni Kurulan Firmaların Hayatta Kalabilirliği Üzerine Etkisi: İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Örneği", Global Journal of Economics and Business Studies, 1(1), 13-21.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Karaöz, M., Dulupçu, M. A., Albeni, M., Demirgil, H. ve O. SUNGUR, "İşletme Kuluçkalarında Sunulan Destek Hizmetlerinin Firma Hayatta Kalabilirliği Üzerine Etkisi: İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Örneği", 4. Yerel Ekonomiler Kongresi, Gümüşhane Üniversitesi, 24-26 Mayıs 2012, Gümüşhane, ss. 52-59.
 • 2 Dulupçu, M.A., M.Okçu, G.Özdamar, H.Demirgil, "Değişen Bölgesel Kalkınma Anlayışı Çerçevesinde Kalkınma Ajansları: TR-61 İBBS-2 (Antalya-Burdur-Isparta) Üzerinde Bir Değerlendirme", AB Giriş Sürecinde Değişen Türkiye Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2007, Çağ Üniversitesi, Mersin.
 • 3 Dulupçu, M.A., İ.H.Çarıkçı, G.Özdamar, H.Demirgil, "Yerel Ekonomilerde Yerel Rekabet Gücü Faktörleri: Girişimcilik, Yenilik Ve Ağyapılanma Açısından Isparta Ve Burdur İlleri Kobi'lerinin Karşılaştırılması", 1. Yerel Ekonomiler Kongresi, 1-2 Ekim 2005, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF, Karaman.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demirgil, H. ve F.Demir, "Para Politikası Servet Etkisi Kanalının Yapısal VAR(SVAR) Modeli ile Analizi: 2001 Krizi Sonrası Türkiye Örneği", 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research ad Statistics, May 22-25, 2014, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey.
 • 2 Demirgil, H; B.Doğan and V.Baydar, "The Characteristics of Growing Firms: Correcting for Selection Bias Using Tobit and Heckman Selection Models", 14th International Symposium on Econometrics, Operations Research ad Statistics, May 24-28, 2013, Dumlupınar University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • 3 Demirgil, H., V.Baydar, M.Can, "Dynamic Relations between Financial Innovation and Money Demand in Turkey", 13th International Conference on Econometrics, Operation Research and Statistics, May 24-26 2012, Famagusta, Northern Cyprus
 • 4 Demirgil, H., H.Keskin, M.Karaöz, C.Şentürk, "The Effect of Exchange Rate Volatility on Import Demand: Evıdence from Turkey" ^rd International Symposium on Sustainable Development, May31-June 1, 2012, Sarajevo, Bosnia&Herzegovina
 • 5 Karaöz, M., Demirgil, H., J. Leitão, "Long Term Impact of Entrepreneurship on Economic Growth: Evidence from Country Level Data", Global Entrepreneurship: The Latest Research on Business Creation, Washignton DC, USA, October 2012.
 • 6 Demirgil, H., M.Karaöz, R.Baptista, O.Sungur, "Networking Activities and Growth of Newly Founded Firms Under Incubation", 2nd Annual ICSB Global Entrepreneurship: The Latest Research on Business Creation, George Washington University, Washington DC, USA, October 2011
 • 7 Demirgil, H., M. Karaöz, B. Gövdere ve M. Can, “Determinants of Firm Survival in Manufacturing Industry: A Research on Lake Region in Turkey”, 2. International Symposium on sustainable Development, June 8-9 2010 Sarajevo- Bosnia and Herzegovina.
 • 8 Karaöz, M., M.Albeni, H.Demirgil, "Innovation Abilities of Developing Countries on Their Export Performance: Evidence From Turkey", First International Conference on Management and Economics: "Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective" - (ICME 2008), 28-29 March 2008, Epoka University.
 • 9 Dulupçu, M.A., İ.H.Çarıkçı, H.Demirgil, G.Özdamar, "Social Capital and SME's: A Study on Lakes District Enterprises", International Conference on Human and Economic Resources, 24-25 May 2006, Izmir University of Economics & Suny Cortland.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demirgil, H., S.Çelikkaya, "Does Exchange Rate Volatility Affects Consumption?: Evidence from Turkey ", ECONWORLD 2019 Sevilla
 • 2 Demirgil, H., S.Çelikkaya, "Regional Development Studies in Turkey: A Bibliometric Approach", ECONWORLD 2018 Lisbon
 • 3 H.Demirgil, S.Yıldırım, Z.Karcı, "Türkiye’de Döviz Kuru Oynaklığındaki Asimetrinin Modellenmesi", 18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics , 05-07 October, 2017, Trabzon, p.120-121
 • 4 Karcı, Z. ve Demirgil, H. (2016). "2010 Yılı Türkiye Hanehalkı Yoksulluğunu Etkileyen Faktörlerin Roc Eğrileri Yardımıyla Değerlendirilmesi", 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 2-4 June 2016, Sivas, s.435-436.
 • 5 Demirgil, H., S.Çelikkaya, "The Effects of Public Expenditures on Regional Value Added: 2004-2011 Nuts-2 Case of Turkey", ECONWORLD 2016 Barcelona
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Demirgil,H., A.Kayış and A.Sezgin, "Oil Price Uncertainty and Its Asymmetric Effects on Output Growth:An Application of GARCH-in-Mean, Asymmetric BEKK Model", 16th International Symposium on Economometrics, Operations research and Statistics, May 7-12, 2015, Trakya University, Edirne.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından desteklenen "Alanya Turizm Konaklama Sektörü Kümelenme Stratesinin Geliştirilmesi" başlıklı projede Danışman, TR61-14-DFD-0039, Isparta.
 • 2 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından desteklenen "Batı Akdeniz Bölgesinde Orman Ürünleri Sektörü Kümelenme Analizi" başlıklı projede Araştırmacı, TR61-11-DFD, Isparta.
 • 3 "İş Kuluçkalarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalma ve Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler: KOSGEB İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Üzerine Bir Araştırma", TÜBİTAK Projesi No: 109K319, Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Murat KARAÖZ, 2009-2011 (Devam Ediyor)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (SDÜ-BAP), "Bölgesel Ölçekte İnovasyon: NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ'lerinin Rekabet Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi ile İnovasyon Süreçlerinin Analizi", Proje Yöneticisi: Murat Ali DULUPÇU, Isparta, 2006-2007.
 • 5 Türkiye Fındık Tarımında Kar Etkinliğinin ve Dünya Piyasalarında Pazar Gücünün Araştırılması TOVAG- 104 O 542, Devam ediyor (2005-)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research ad Statistics
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 Girişimcilik
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ İİBF Ekonometri Bölüm Başkanlığı (2009- )
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!