KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Şefika Eda ÇİÇEK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sosyal Hizmet Bölümü
Ana Bilim Dalı Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
Telefon 2462110443
E-Posta edacicek@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-0839-1475
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 19.07.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (YL) 23.01.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (DR) 05.08.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 ÇİÇEK,E. (2012)Türkiye'de Belediyelerin Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Politikaları: Batı Akdeniz Örneği, Türkiye Belediyeler Birliği Yayını,Ankara
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ÇİÇEK, E. (2005), "Tanımlayıcı İstatistikler", 2. Bölüm, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Editör: Şeref Kalaycı, Asil Yayın Dağıtım, 1. Baskı, Ankara.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÇİÇEK, E. (Ö. Demirkıran, H. Eltetik ve M. Sarıkçıoğlu ile birlikte), (2010), "Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde "Son Dönem"", Niğde İİBF Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, Yıl: 2010, Niğde
 • 2 ÇİÇEK, E., (2010), "Belediyelerin Sosyal Hizmet Ve Yardım Politikalarına Yönelik Bir Araştırma: Burdur Örneği", Yerel Siyaset Dergisi,Yıl:4, Sayı:42, İstanbul, Temmuz 2010
 • 3 ÇİÇEK E. (Doç. Dr. U. Kerman ile birlikte)(2009)"“Belediyelerin Sosyal Hizmet ve Yardımlarından Faydalanan Bireylerin Hizmetlere Yönelik Algıları: Isparta Örneği”, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2009/1, Sayı:9
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÇİÇEK, E. (N. Söğüt ile birlikte) (2018), "Sağlık Sektöründe E-Devlet Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Bir Araştırma: Isparta İli Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 22, 2018
 • 2 ÇİÇEK, E. (S. Dikmen ile birlikte),(2016), "Sosyal Bütçeleme Örneği Olarak Çocuk Dostu Bütçe", Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 12, Yıl 12, Sayı 2
 • 3 ÇİÇEK, E.,(İ. Dağlıoğlu Şanlı ile birlikte), (2015),"Federal Almanya Cumhuriyeti'nde Yüksek Denetim", Sayıştay Dergisi,Ocak- Mart 2015, Sayı 96, s.5-23,(Ebscohost, ULAKBİM, ASOS).
 • 4 ÇİÇEK, E. (S. Dikmen ve P. Arslan ile birlikte),(2015), "Türkiye’de Belediyelerin Performansının Harcama Yapıları Açısından Analizi", Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt:11, Sayı:24
 • 5 ÇİÇEK E.(B.Eser ve Ö. Demirkıran ile birlikte, (2011), "II. Dünya Savaşı Sonrasında Türk Siyasasının Liberalleşmesi Bağlamında Türk-Amerikan İttifakının Ortaya Çıkışı: Batı Bloğuna Geçiş", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Cilt:7, Sayı:14
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇİÇEK, E. (T. Yüceer Kardeş ile birlikte)(2019), "Türkiye’de Yaşayan Somalili Kadınların Aktif İş Yaşamına Katılma Durumları Üzerine Nitel Bir Çalışma: Isparta İli Örneiği", Asos Congress VI. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, 18-20 Nisan 2019, Alanya/Antalya
 • 2 ÇİÇEK, E. (T. Yüceer Kardeş ile birlikte)(2019), "Türkı·ye’de Yaşayan Somalı·lı· Erkeklerı·n Somalı·lı· Kadınların Aktı·f İş Yaşamına Katılma Durumlarını Değerlendı·rmesı· Üzerı·ne Nı·tel Bı·r Çalışma: Isparta İlı· Örneğı·", Asos Congress VI. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, 18-20 Nisan 2019, Alanya/Antalya
 • 3 ÇİÇEK, E. (2019), "Çocuk Dostu Kent", IV. International Symposium on Strategic and Social Research, 05-06 Aralık 2019, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur
 • 4 ÇİÇEK. E (A. Efe ve M. Sever ile birlikte), (2018), "Uluslararası Öğrencilerin Psiko-sosyal Sorun ve İhtiyaçları Nitel Bir Çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği", Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2018
 • 5 ÇİÇEK E. (2018), "Yoksulluğun Farklı Boyutu: Çocuk Yoksulluğu", 10 Years After the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics 9. ICOPEC 2018: International Conference on Political Economy September 6-9, 2018, www.icopec.org , Programme & Abstracts Book
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yapısı ve Mahkeme Kararlarının Türkiye'de Yerine Getirilmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 Türkiye'de Belediyelerin Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Politikaları: Batı Akdeniz Örneği
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Building New Approaches to the Global Issues" (Global Sorunlar ve Çözüm Arayışları)", "2.International Davraz Congress", 29-30-31 May 2014 Isparta/Turkey
 • 2 Uluslararası Davraz Kongresi 24-27 Eylül 2009, Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türkiye'de Sosyal Hizmet Eğitimi Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, 11-12 Şubat 2009
 • 2 Siyasi İlimler Türk Derneği ve S.D.Ü. İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen IV. Siyasal Bilimler Kongresi'nde görev almak (Isparta, 11 Haziran 2006).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Sosyal Hizmet Alanında Çalışanların Hizmetiçi Eğitim Programlarını Değerlendirmeleri:Bir Büyükşehir Belediyesinde Araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 26, ss. 193-220, 2015
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 "Demokrasinin Tabana Yayılması , Yönetimde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Bağlamında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu", Cilt:3, Sayı:2,s. 169-192, 2011
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ İİBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı(2013-2015)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ İİBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Davranış bilimleri
İnsan Davranışları ve Sosyal Çevre 1
İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetiminde Denetim
Mesleki Görüşme Teknikleri
Örgüt Teorisi
Sivil toplum kuruluşları
Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Hizmet
sosyal hizmet Kuramları I
Sosyal Hizmet Kuramları II
Sosyal Hizmete Giriş
Türk Kamu Yönetimi
 
Bu İçeriği Paylaş!