KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÇİÇEK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı Maliye Teorisi Anabilim Dalı
Telefon 2113058
E-Posta serdarcicek@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/serdarcicek
ORCID ID 0000-0003-4085-7474
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MALİYE 11.06.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (YL) 10.05.2005
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MALİYE 22.01.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kamu Gelirleri,Vergi Teorisi ve Hukuku,Vergi Politikası,Türk Vergi Mevzuatı
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; ÇİÇEK, Serdar, (2014), "Yerel Yönetimlerde Bütçeleme", Mali Yerinden Yönetim: Teori, Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye'ye İlişkin Değerlendirmeler, Editörler: Mustafa SAKAL, Ahmet KESİK, Tekin AKDEMİR, Nobel Yayıncılık, 1. Basım, Nisan 2014, ss.311-331.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü;ÇİÇEK, Serdar , (2012), "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vergi Sistemi", Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:371,Yıl:31 (Temmuz), s.67-82.
 • 2 ÇİÇEK, Serdar; ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü, (2010), "Kendiliğinden Verilen Beyannamelerde Vergi Ziyaı Cezası", Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:259, (Nisan 2010)
 • 3 ÇİÇEK, Serdar; ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü, (2008), "Veraset ve İntikal Vergisi Üzerine Karşılaştırmalı Analiz: Türkiye, İngiltere ve Almanya Uygulamaları", Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:235, (Nisan), s.143-159.
 • 4 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; ÇİÇEK, Serdar, (2007), "İran Vergi Sistemi: Kurumlar ve Mevzuat", Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 229, (Ekim), s. 166-177.
 • 5 ÇİÇEK, Serdar, (2006), "Serbest Bölgeler ve 5084 Sayılı Kanun Sonrası Kullanıcı Firma Faaliyetlerindeki Değişim", Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:213, (Haziran), s.141-152.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; ÇİÇEK, Serdar (2013), "Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği) Kurumu", Isparta Barosu Bülteni, Yıl:3, Sayı:9, Haziran 2013, s.38-40.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÇİÇEK, Serdar; SABBAĞ, Jale, (2016), "Mükelleflerin Vergiden Kaçınma Algısı ve Demografik Belirleyicileri Üzerine Bir Araştırma: Isparta Örneği", Sosyoekonomi Dergisi, Cilt:24, Sayı:28, s.45-66 [TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EconLit, ProQuest, EBSCO, Google Scholar]
 • 2 ÇİÇEK, Serdar, (2015) "Ücret Üzerindeki Mali Yükümlülüklerin İncelenmesi: İngiltere, Almanya, İspanya, Romanya", Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt 4, Sayı 10, Yıl 4, 2015(3), s.114-133. [Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index), ARASTIRMAX Bilimsel Yayın Endeksi]
 • 3 ÇİÇEK, Serdar, (2013) "Asgari ve Ortalama Ücret Üzerindeki Kamusal Yüklerin İncelenmesi: Türkiye ve Bazı Avrupa Birliği Ülkeleri", Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt:2, Sayı:3, Yıl:2, 2013(1), s.146-170. [Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index)]
 • 4 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; ÇİÇEK, Serdar,(2012), "Norveç Yerel Vergi Sistemi", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, 2012, s. 201-221.(EBSCO Host, ASOS Index, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler-Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Makale Veri Tabanı)
 • 5 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; ÇİÇEK, Serdar, (2012), "Karbon Vergisi ile Karbon Ticareti İzinlerinin Karşılaştırılması", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı: 47,(Ekim 2012), ss. 95-119.(EBSCO Political Science Complete, ULAKBİM Sosyal Bilimler, Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index)
 • 6 YAVUZ, Ali; ÇİÇEK, Serdar, (2010), "Doğrudan Yatırımlar-Vergi İlişkisi: Bazı Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, 2010, s.69-85. (ULAKBİM Sosyal Bilimler-İndexcopernius-Public Knowledge Project-EBSCHO-Akademia Sosyal Bilimler(ASOS)-ERGO(Educational Research Global Observary)-NewJour-Türk Eğitim İndex)
 • 7 YAVUZ, Ali; ÇİÇEK, Serdar, (2009), "Isparta İlinin Vergi Gelirlerinin Analizi Yoluyla Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerine Bir İnceleme", Maliye Dergisi, Sayı: 157 (Temmuz-Aralık), s.166-182.(ULAKBİM Sosyal Bilimler-ECONLIT Index)
 • 8 ÖMÜRBEK, Nuri; ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; ÇİÇEK, Serdar, (2007), "Vergi Bilinci Üzerine Bir İnceleme: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Anketin Bulguları", Maliye Dergisi, Maliye Bakanlığı S.G.B., Sayı: 153, (Temmuz-Aralık), s. 102-122.(ULAKBİM Sosyal Bilimler-ECONLIT Index)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇİÇEK, Serdar; ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; ÇİÇEK, Uğur, (2007), "Kamu Hizmetlerinin Etkinliğinde E-Devlet Kullanımına Yönelik Ampirik Bir Çalışma", "Mali Yapılanma Sürecinde Stratejik Yönetim ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Kamu Maliyesine Etkileri" konulu 22. Türkiye Maliye Sempozyumu, 9-13 Mayıs 2007, Belek, Antalya
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; ÇİÇEK, Serdar; YAVUZ, İsmail Sadık, (2009), "Açıklık ve Samimiyet İlkeleri Bağlamında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama", International Davraz Congress, On Social And Economic Issues Shaping The World's Future: New Global Dialogue, Bildiri Özetleri, Isparta/Türkiye, 24-27 Eylül 2009, s.79.
 • 2 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; ÇİÇEK, Serdar, (2008), "Public Expenditure Management Reform in Turkey: Transition to Medium Term Expenditure System", ICME'08 First İnternational Conference on Management and Economics, "Current Issues in Emerging Economies in Golbal Perspective", EPOKA Üniversity, Volume 2, p.202, 28-29 March 2008, Tirana/Albania
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Serbest Bölgelerde Vergilendirme: 5084 Sayılı Kanun Öncesi ve Sonrası Durum Analizi
 • Doktora Tezi
 • 1 Ücretler Üzerindeki Kamusal Yüklerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi (Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeler Karşılaştırması)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Jale SABBAĞ, "Davranışsal İktisadın Mükelleflerin Vergiden Kaçınma Eğilimleri Üzerine Etkisi: Isparta İli Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yükseklisans Tezi, Isparta, Ekim 2015
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Building New Approaches to the Global Issues" (Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları)", "2.International Davraz Congress", Kongre Sekteryası, 29-30-31 May 2014 Isparta/Turkey
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 “Sürdürülebilir Kamu Maliyesi Açısından Stratejik Yönetim ve Performans Esaslı Bütçeleme” temalı Hukuk ve İktisat Forumu,Düzenleme Kurulu Üyeliği,Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD)- Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25 Haziran 2010,Isparta/Türkiye.
 • 2 "Mali Yapılanma Sürecinde Stratejik Yönetim ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Kamu Maliyesine Etkileri" konulu 22. Türkiye Maliye Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyeliği, 9-13 Mayıs 2007, Belek/Antalya
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Vergi Ahlakı- Vergi Kültürü ve Vergiye Gönüllü Uyum- Verginle Güvendesin", 25. Vergi Haftası Etkinliği Kapsamında Defterdarlık ve SDÜ Maliye Bölüm Başkanlığı İşbirlikli Panelde Panelist, SDÜ, Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, 27 Şubat 2014,ISPARTA.
 • 2 "Proje Taslağı Hazırlama Semineri" Konulu Eğitim Seminerinde "Proje Geliştirme" Başlıklı Sunu, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 06.06.2008
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/serdarcicek
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 22. Türkiye Maliye Sempozyumu, "Mali Yapılanma Sürecinde Stratejik Yönetim ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Kamu Maliyesine Etkileri", Bildiriler Kitabı, 09-13 Mayıs 2007, Sirene Golf Hotel, Belek/Antalya, ISBN: 978-9944-452-20-5, Ocak 2008.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Leges Mali Hukuk Dergisi
 • 2 Leges Ekonomi ve Hukuk Araştırmaları Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:2015, Cilt: 20, Sayı: 2, (EBSCO, Türkiye Makaleler Bibliyografyası ve ASOS İndeks)
 • 2 Business and Economics Research Journal(2014)(Language BERJ is indexed/abstracted in;– EBSCOhost, – EconLit,– ProQuest, – Index Copernicus,– Index Islamicus, – ASOSIndex,– RePec,– DOAJ, – Ulrich’s Periodicals Directory,– Cabell’s Directories,– Contemporary Science Association Databases,– Zeitschriftendatenbank (ZDB), - Directory of Research Journal Indexing (DRJI), and – Polish Scholarly Bibliography (PBN).)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:2014, Cilt: 19, Sayı: 3, (EBSCO, Türkiye Makaleler Bibliyografyası ve ASOS İndeks)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:2014, Cilt: 19, Sayı: 1, (EBSCO, Türkiye Makaleler Bibliyografyası ve ASOS İndeks)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölüm Başkan Yardımcılığı (2013-...)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Maliye Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı (2012-...)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Isparta Yönetim ve Ekonomi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2012)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Maliye Bölümü Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) Koordinatörlüğü ve Erasmus Öğrenci Danışmanlığı (2006-2010)
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 BİLİCİ, Nurettin; ÇİÇEK, Serdar, "Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesinde Ayrımcılık", Dünya Gazetesi, 7 Şubat 2013, s.16.
VERDİĞİ DERSLER
Global Mali Gelişmeler
Kamu Maliyesi
Maliye Politikası I
Maliye Tarihi
Regülasyon Ekonomisi
Türk Vergi Hukuku ve Sistemi
Türk Vergi Hukuku ve Sistemine Giriş
Türk Vergi Hukuku ve Sistemine Giriş (Yaz Dönemi)
Türk Vergi Sistemine Giriş
Vergi Hukuku (Yaz Dönemi)
Vergi Hukukuna Giriş
 
Bu İçeriği Paylaş!