KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı Bütçe Ve Mali Planlama Anabilim Dalı
Telefon 2462110543
E-Posta huseyincicek@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://www.researchgate.net/profile/Hueseyin_Cicek
ORCID ID 0000-0003-2883-9468
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 18.07.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (YL) 16.08.2005
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (DR) 04.02.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Bütçe Politikası,Kamu Borçlanması,Vergi Teorisi ve Politikası,Kamu Mali Yönetimi,Türk Bütçe Sistemi
YAYINLAR
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; ŞATAF, Ceyda, (2008), "Dış Borç, Yapısal Düzenleme ve Ekonomik Büyüme" (Çeviri), Jeffrey D. SACHS, "External Debt, Structural Adjustment and Economic Growth", Mali Pusula Dergisi, (Nisan), 69-81.
 • 2 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; DEMİREL, Onur, (2006), "Fakir Ülkelerde Yüksek Borcun Diğer Maliyetleri: Büyüme, Politka Dinamikleri ve Kurumlar" (Çeviri), Todd J. MOSS&Hanley S.CHIANG, "The Other Cost of High Debt in Poor Countries: Growth, Policy Dynamics and Institutions", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:11, Sayı:1, s.357-374.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; DİKMEN, Süleyman(2013),"Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkının Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi", Isparta Barosu Bülteni, Yıl:3, Sayı:9, Haziran 2013, s.6-10.
 • 2 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; ÇİÇEK, Serdar(2013),"Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği) Kurumu", Isparta Barosu Bülteni, Yıl:3, Sayı:9, Haziran 2013, s.38-40.
 • 3 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; DAĞLIOĞLU, İclal (2013),"Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Mali Yapısı: Baro Örneği", Isparta Barosu Bülteni, Yıl:3, Sayı:8, Ocak 2013, s.20-21.
 • 4 ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; (2013),"Serbeset Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Vergi Mevzuatı Kapsamında Sorumluluğu", Isparta Barosu Bülteni, Yıl:3, Sayı:8, Ocak 2013, s.36-37.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Türkiye'de 1994-2004 Döneminde Dış Borçların Gelişimi ve Sürdürülebilirliği Sorunu (The Development of Foreign Debts in 1994-2004 in Turkey and the Problem of Sustainability) (2005), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü Maliye Anabilim Dalı, Çünür/ISPARTA. (Danışman: Yrd.Doç.Dr. İbrahim Attila ACAR) (Mezuniyet Tarih: 16.08.2005)(Mez.Not.Ort.: 3.25 (Dörtlük Sistem).
 • Doktora Tezi
 • 1 Orta Vadeli Harcama Sistemi Ve Türkiye Uygulamasının Değerlendirilmesi (Medium-Term Expenditure System and Evaluation of Turkey Application) (2010), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü Maliye Anabilim Dalı, Buca/İzmir. (Danışman: Prof. Dr. Kamil TÜĞEN) (Mezuniyet Tarihi: 04.02.2010) (Mez.Not.Ort: 3.6 (Dörtlük Sistem).
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 GÜNEŞ, Burcu (2019), "Vergi Uyumu Kapsamında Türk Vergi Sisteminde İzaha Davet Müessesesinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Konya İli Örneği", Yüksek Lisans Tezi, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Isparta.
 • 2 AKBAY, Gamze (2019), "Vergi Mükelleflerinin Davranışlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Afyonkarahisar İli Örneği", T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Isparta.
 • 3 URAY, Mehmet Sena (2017), "Türkiye'de Vergi Harcamaları ile Vergi Adaleti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi", T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Isparta.
 • 4 BAPBACI, Özlem, (2017), "Türkiye'de Belediyelerin Mali Yapısı ve Sorunları: Burdur Belediyesi Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Isparta.
 • 5 ATALAY, Orhan., (2017), "Gümrük Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar, Vergi Kayıpları ve Çözüm Önerileri", Süleyman Demirel Üniversitesi, Maliye Anabilim Dalı, Isparta.
 • 6 ÖZYİĞİT, Azize (2016)., Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarının Finansman Kaynakları: Süleyman Demirel Üniversitesi İle Birlikte Kurulan Üniversitelerin Finansman Yapısı , Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye ABD, Isparta.
 • 7 DİKMEN, Süleyman (2014), "Tarihsel Süreç İçerisinde Bütçe Hakkının Gelişimi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Isparta.
 • 8 HEREK, H (2011)., "Türkiye'de Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesi Açısından Vergi Suç ve Cezalarının Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Ana Bilim Dalı, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 AKBELEN, Mehmet Murat (2019), " Karbon Vergileri ve Emisyon Ticareti Sistemleri, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Örneklerinden Hareketle Türkiye'de Uygulanabilirliği", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Isparta.
 • 2 DİKMEN, Süleyman (2018), " Yasama Organın Bütçe Gözetim İşlevinin Mali Saydamlık Açısından Ekonometrik Analizi " Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Hesap Verebilirlik ve Mali Saydamlık Açısından Parlamentonun Bütçe Gözetim İşlevi (Proje Yöneticisi: Doç.Dr.Hüseyin Güçlü ÇİÇEK, Projede Görev Alan: Arş.Gör.Süleyman DİKMEN, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje No: 4775-D1-16 (Yürürlük Süresi 24.10.2016-24.10.2018) (Proje Bütçesi: 8.860,95 TL).
 • 2 "Tarihsel Süreç İçerisinde Bütçe Hakkının Gelişimi" (Proje Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Güçlü ÇİÇEK, Projede Görev Alan: Arş.Gör.Süleyman DİKMEN) ,Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (3489-YL1-13) Başlangıç:20.02.2013 Bitiş:20.08.2014). (Proje Bütçesi: 3.863,00 TL).
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Building New Approaches to the Global Issues" (Global Sorunlar ve Çözüm Arayışları)", "2.International Davraz Congress", Kongre Yürütme Kurulu Üyeliği, 29-30-31 May 2014 Isparta/Turkey
 • 2 "Building New Approaches to the Global Issues" (Global Sorunlar ve Çözüm Arayışları)", "2.International Davraz Congress", Kongre Sekteryası, 29-30-31 May 2014 Isparta/Turkey
 • 3 "Social and Economic Issues Shaping The World's Future New Global Dialogue", "International Davraz Congress", Kongre Koordinatörlüğü (Organizasyon), 24-27 September 2009, Isparta/Turkey
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenen Yükseköğretimde Dinamik Çok Kültürlü Model Önerisi Arama Konferansı; (Araştırmacı) 17-19 Ekim 2014.
 • 2 “Sürdürülebilir Kamu Maliyesi Açısından Stratejik Yönetim ve Performans Esaslı Bütçeleme” temalı Hukuk ve İktisat Forumu,Düzenleme Kurulu Üyeliği,Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD)- Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25 Haziran 2010,Isparta/Türkiye.
 • 3 "Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları", Yürütme Kurulu Üyeliği, 26 Nisan -3 Mayıs 2010, Isparta/Türkiye.
 • 4 "Mali Yapılanma Sürecinde Stratejik Yönetim ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Kamu Maliyesine Etkileri" konulu 22. Türkiye Maliye Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyeliği, 9-13 Mayıs 2007, Belek/Antalya
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 International Conference on Economic Studuies "Economic Crises and European Union", May 10 – 11, 2013, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Faculty of Economics, International Burch University/ Session 31 Economics Session Chairman.
 • 2 "Proje Taslağı Hazırlama Semineri" Konulu Eğitim Seminerinde "Proje Döngüsü-Yönetimi" Başlıklı Sunu, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 06.06.2008
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Kategorisi 2012 yılı "Teşvik Ödülü"
 • Kişisel web sayfası
 • 1 https://www.researchgate.net/profile/Hueseyin_Cicek
 • 2 http://www.derim.com.tr/@hgc
 • 3 http://tr.linkedin.com/pub/h%C3%BCseyin-g%C3%BC%C3%A7l%C3%BC-%C3%A7i%C3%A7ek/68/29a/b73
 • 4 https://twitter.com/huseyingcicek
 • 5 kisisel.sdu.edu.tr/akademik/huseyinguclucicek
 • 6 http://suleyman-demirel.academia.edu/HüseyinGüçlüÇİÇEK
 • 7 http://www.facebook.com/hgcicek
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 ACAR, İbrahim Attila., YAVUZ, Ali., ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü., ÇİÇEK, Serdar., (2008), 22. Türkiye Maliye Sempozyumu, "Mali Yapılanma Sürecinde Stratejik Yönetim ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Kamu Maliyesine Etkileri", Bildiriler Kitabı, 09-13 Mayıs 2007, Sirene Golf Hotel, Belek/Antalya, ISBN: 978-9944-452-20-5, Ocak 2008.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Vizyoner Dergisi (Süleyman Demirel Üniversitesi), Cilt:9, Sayı:22 Yıl:2018
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2018 Yılı 2.Sayısı
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, Yıl:2016, Cilt:7, Sayı:15
 • 4 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Social Sciences Database of Turkish Academic Network and Information Center since 2005, ASOS Index since 2010 and EBSCOhost since September 2013.)ISSN: 1302 - 1842
 • 5 Business and Economics Research Journal(2014)(Language BERJ is indexed/abstracted in;– EBSCOhost, – EconLit,– ProQuest, – Index Copernicus,– Index Islamicus, – ASOSIndex,– RePec,– DOAJ, – Ulrich’s Periodicals Directory,– Cabell’s Directories,– Contemporary Science Association Databases,– Zeitschriftendatenbank (ZDB), - Directory of Research Journal Indexing (DRJI), and – Polish Scholarly Bibliography (PBN).)
 • 6 Business and Economics Research Journal (ISSN: 1309-2448)-2013.Language BERJ is indexed/abstracted in;– EBSCOhost, – EconLit,– ProQuest, – Index Copernicus,– Index Islamicus, – ASOSIndex,– RePec,– DOAJ, – Ulrich’s Periodicals Directory,– Cabell’s Directories,– Contemporary Science Association Databases,– Zeitschriftendatenbank (ZDB), - Directory of Research Journal Indexing (DRJI), and – Polish Scholarly Bibliography (PBN).)
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi-2011.
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-2011.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi-2013.http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sduvd/about/editorialPolicies
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 https://www.igi-global.com (2018)
 • 2 http://www.febm.org/ (2018)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Eylül 2018 Cilt: 10, Sayı:25
 • 2 Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi (DASED) (Joural of East Anatolian Social Sciences Trends) (J-EAST)
 • 3 International Journal of Public Finance - IJPF
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci İşleri Dekanlığı (2012-2015)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı (08.05.2018-....)
 • 2 Maliye Bölümü Maliye Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı (13.02.2017).
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisati ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkan Yardımcılığı (2010-2012)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu Başkanı (Kalite Güvencesi Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışmaları Kapsamında), (04.02.2020-........) https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/yonetim-sistemi-iyk-2020-yili-genel-izleme-ve-yonlendirme-raporu-ocak-2021-22022021.pdf
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi COVID-19 Salgını Kontrol Denetleme Ekip Başkanlığı (08.07.2020)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kalite Komisyonu Üyeliği (16.07.2020).
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi COVID-19 İcra Komitesi Üyeliği (2020)
 • 5 Birim Kalite Komisyonu Üyesi (SDÜ İİBF/Maliye Bölümü) (21.03.2017).
 • 6 Akademik Teşvik Ödeneği Ön İnceleme Heyeti Üyesi (08.11.2016).
 • 7 Maliye Bölümü Farabi Koordinatörlüğü (02.03.2017).
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi 17.Bahar Şenliği ve SDÜ Uluslararası 3.Bilim Şöleni (2014 Mayıs)
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi "Engelsiz Yaşam Standartları ve Gelecekte Engelsiz Yaşam" Konulu Rapor Hazırlığı Komisyon Üyeliği (10.01.2014)
 • 10 Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, (22.07.2014).
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi 16.Bahar Şenliği ve SDÜ Uluslararası 2.Bilim Şöleni (2013 Mayıs)
 • 12 "Süleyman Demirel Üniversitesi Özürlü Öğrenci Birimi" Üyeliği(08.04.2013)
 • 13 4-5 Nisan 2013 "7.Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı" Yürütme Kurulu Üyeliği
 • 14 7 Haziran 2013 Tarihli Mezuniyet Komisyonu Üyeliği
 • 15 Süleyman Demirel Üniversitesi "Bilimsel Etkinlik Ön İnceleme Komisyonu Üyeliği" ((10.01.2012).
 • 16 7-9 Nisan 2008 tarihli Üniversitelerarası Kurul Toplantısı, Organizasyon Komitesi Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Bilim Danışma Kurulu Üyesi (2018)
 • 2 Isparta Yönetim ve Ekonomi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2012)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Konulu 2017 Aday Memur Hazırlayıcı Eğitimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörlüğü Konferans Salonu (16.08.2017)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Konulu 2017 Aday Memur Hazırlayıcı Eğitimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörlüğü Konferans Salonu (22.01.2016)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci İşleri Dekanlığı, "Mezun Başarı Hikayeleri", (2014)http://mezun.sdu.edu.tr/assets/MezunBasariHikayeleri.pdf
 • 4 Erasmus Staff Week Training Programme-21/26.09.2013 Kaposvár University Kaposvár/Hungary
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Münazara Kulübü Akademik Danışmanlığı (2008-2010)
 • 6 “2011–2015 Stratejik Plan Çalışmaları”,Güzelçamlı Belediyesi/Aydın.
 • 7 Maliye Bölümü Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) Koordinatörlüğü ve Erasmus Öğrenci Danışmanlığı (2005-2006)
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 "Şarkikaraağaç'tan ISVAK'A", Isparta Dergisi (ISVAK), Yıl:16, Sayı:95-96, Eylül-Aralık 2015, s.15.
 • 2 "5018 Sayılı Kanun ve 2007 Bütçesi" Konulu Radyo Programında Konuşmacı, 06.02.2007, SDÜ Radyo Televizyon Araştırma ve Uygulama Merkezi
VERDİĞİ DERSLER
Avrupa Birliği'nin Mali Yapısı
Bütçe Analizi
Bütçe Analizi-2011 Yaz Okulu
Bütçe Hukuku
Bütçe Hukuku ve Sistemleri
Bütçe Teorisi ve Hukuku
Bütçe Teorisi ve Hukuku-2011 Yaz Okulu
Bütçe ve Borçlanma Politikaları
Devlet Bütçesi
Kamu Mali Yönetimi (2011-2012 Güz)
Kamu Mali Yönetimi ve Kurumları
Kamu Mali Yönetimi ve Kurumları (2011-2012 Güz)
Kamu Maliyesi
Kamu Maliyesi (2011-2012 Güz)
Kamu Maliyesi II
Kamu Maliyesine Giriş (Eski Kod-Bütünleme)
Kamu Maliyesine Giriş II
Seminer (Yüksek Lisans)
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Sosyal Bilimlerde Sayısal Yöntemler
Tez (Yüksek Lisans)
Türk Vergi Hukuku ve Sistemine Giriş-2011 Yaz Okulu
Ulusal Vergi Sorunları
Ulusal Vergi Sorunları (2011-2012 Güz)
Uluslararası Vergileme
Uluslararası Vergileme ve Sorunları (2011-2012 Güz)
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Vergi Teorisi
Vergi Teorisi (2011-2012 Güz)
Vergi Teorisi-2011 Yaz Okulu
Yerel Yönetimler Maliyesi
Yönetimler Arası Mali ilişkiler
 
Bu İçeriği Paylaş!