KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Arap Sedat SOYUPEK
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Üroloji Anabilim Dalı
Telefon 2462119257
E-Posta sedatsoyupek@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 30.06.1996
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Çocukluk Çağı Taş Hastalığı. Temel Üroloji, 3. baskı, bölüm 8, sayfa 433-438, 2007.
 • 2 Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı (Türk Androloji Derneği yayını-2004). Hormonal Tedavi. Sayfa 259-267.
 • 3 Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı (Türk Androloji Derneği yayını-2004). Medikal Tedavi. Sayfa 360-371.
 • 4 Üretra Darlığı Tedavisinde Değişik Yaklaşımların Karşılaştırılması. Üroloji 2004, sayfa: 523-538, 2004
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Soyupek, S., Ö. Kılıç, A. Armağan, A. Özorak, H. Perk, "Postmiksiyonel rezidüel idrar varlığı ile üriner enfeksiyon arasındaki ilişki" İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi: 14(2): 81-84 (2007).
 • 2 Teber, D., A.S. Gözen, S. Soyupek, C. Gürbüz, J.J. Rassveiler, "Retroperitoneal laparoskopik piyeloplasti : Heilbronn deneyimi" Türk Üroloji Dergisi, 33 (4): 454-461 (2007).
 • 3 15. M. Bozlu, B. Akduman, U. Mungan, H. Özen, S. Baltacı, L. Türkeri, Z. Kırkalı, A. Akdaş, Ö. Adsan, B. Akdoğan, M. Altınel, S. Ataus, S. Ayan, C. Y. Bilen, Ç. Çal, M. Çek, M. Dündar, C. İşeri, M. Koşan, M. Lekili, T. Müezzinoğlu, G. Özer, Y. Özgök, H. Perk, B. Soyupak, S. Soyupek, A. Soylu, S. Sözen, F. Şengör, Z. Tansuğ, A. Tekin, A. Yıldırım. Ultrasonografi Kılavuzluğunda Yapılan Prostat Biyopsisinde Hasta Hazırlığı Ve Teknik Anketi: Üroonkoloji Derneği Çok Merkezli Çalışması. Türk Üroloji Dergisi: 33 (3): 266-271 ( 2007).
 • 4 Soyupek, S., A. Armağan, T. Oksay, H. Perk, T.A. Serel, A. Koşar, "Varikoselektominin Varikosel İle İlişkili Testis Ağrılarına Etkisi", Türk Üroloji Dergisi, 32(1), 65-68, (2006).
 • 5 Soyupek, S., T. Oksay, A. Armağan, A. Özorak, A. Koşar, H. Perk, "Success of Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy In Patients With Lower Caliceal Stone and Favourable Anatomy", Turkish Journal of Medical Sciences, 36(6), 349-352, (2006).
 • 6 Armağan, A., S. Soyupek, M.B. Hoşcan, H. Perk, T.A. Serel, A. Koşar, "Tekrarlayan ön ve arka üretra darlıklarının tedavisinde benique dilatasyonun etkinliğinin internal üretrotomi ile karşılaştırılması" Türk Üroloji Dergisi: 32 (3): 404-410, (2006).
 • 7 Soyupek, S., A. Armağan, M.B. Hoşcan, A. Koşar, H. Perk, T.A. Serel, " Kalis taşlarında beden dışı şok dalga ile taş kırmanın taş yerleşimine göre etkinliği", Türk Üroloji Dergisi: 32 (2): 230-233, (2006)
 • 8 T.A. Serel, S. Soyupek, A. Armağan, M.B. Hoşcan, B. Tunç. Asemptomatik Piyüri ve Bakteriürinin İlkokul Çocuklarında Prevalansı. Türk Üroloji Dergisi (2004) 30(1):68-71.
 • 9 E. Özdiler, Ö. Yaman, S. Soyupek, İ. Seçkiner, M. Bozlu, O. Tükel. Prostatın İki Farklı Elektrotla Yapılan Transüretral Elektrovaporizasyon Rezeksiyonu (TUVRP) İle TURP Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması: Randomize Prospektif Klinik Bir Çalışma. Türk Üroloji Dergisi (2003) 29(4): 481-485.
 • 10 Önder Yaman, Sadi Güleç, Sedat Soyupek, Savaş Şahinli, Kadri Anafarta. Erektil Disfonksiyonlu Hastalarda Sildenafil Tedavisi Öncesinde Rutin EKG Tetkiki Gerekli midir? Üroloji Bülteni (2000),11,155-158.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 S. Soyupek, A. Koşar, M.B. Hoşcan, H. Perk, T. Oksay, T.A. Serel, G. Sevin. Dermoid Cyst In Bony Pelvis That Coexists With Pheochromocytoma: Report Of A Case And Review Of The Literature International Urology And Nephrology 36: 207-210, 2004.
 • 2 Soyupek S, Oksay T, Kosar A. Fragmentation of a forgotten double J stent and excreted with urine: case report. Int Urol Nephrol. 2003;35(1):91-2.
 • 3 Baltacı S, Orhan D, Soyupek S, Bedük Y, Tulunay O, Göğüş O. Influence of tumor stage, size, grade, vascular involvement, histological cell type and histological pattern on multifocality of renal cell carcinoma. (CLINICAL UROLOGY: Letters to the Editor) J Urol 2001,165(5),1643.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Soyupek, S., A. Armağan, A. Özorak, H. Perk, "Perkütan nefrolitotomi sonrası gelişen hidrohemitoraks:bir olgu sunumu. S.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi:15(1): 42-44, (2008).
 • 2 Soyupek, S., A. Armağan, H. Perk, A. Koşar, T.A. Serel, A. Özorak, "Temiz aralıklı kataterizasyonun alışılmadık bir komplikasyonu; üretral, glandüler, kavernozal doku kaybı" ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 7(2) , 47-48, (2006).
 • 3 Soyupek, S., T.A. Serel, A. Özorak, H. Perk, A. Koşar, "Spermatik Kord Liposarkomu: Olgu Sunumu", Türk Üroloji Dergisi, 31(4), 599-600, (2005).
 • 4 S. Soyupek, H. Perk, M.B. Hoşcan, T.A. Serel. Spontan Non-Travmatik Üriner Ekstravazasyon: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Üroloji Bülteni (2003) 14(3): 163-165.
 • 5 Soyupek S., Oksay T., Koşar A. Bilateral Travmatik Dislokasyon: Olgu Sunumu ve Literatüre Bakış. Türk Üroloji Dergisi (2003) 29(1): 112-114.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 A. Özorak, H. Perk, A. Armağan, S. Soyupek, A. Koşar, A. Serel," Prostat Biopsilerinde, 6-10-12 Kadran Biopsi Tekniklerinin Karşılaştırılması", 8. Ankara Üroonkoloji Kursu, 72, Ankara, 2007
 • 2 O. Ergün, A. Özorak, A. Armağan, S. Soyupek, A. Koşar, A. Serel, H. Perk, "Radikal Prostatektomi Sonrası Süleyman Demirel Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalındaki Nüks Oranlarımız", 8. Ankara Üroonkoloji Kursu, 78, Ankara, 2007.
 • 3 A. Özorak, O. Ergün, A. Armağan, S. Soyupek, A. Koşar, A. Serel, Hakkı Perk, "Radikal Prostatektomi Sonrası Komplikasyon Oranlarımız", 8. Ankara Üroonkoloji Kursu, 79, Ankara, 2007.
 • 4 E. Baş, A. Özorak, A. Armağan, S. Soyupek, H. Perk, A. Koşar, A. Serel,"Tanısal Biyopsi ve Prostat Materyallerindeki, Gleason Skorlarının Uyumu", 8. Ankara Üroonkoloji Kursu, 72, Ankara, 2007.
 • 5 A. Özorak, A. Armağan, M. Güney, S. Temel, S. Soyupek, H. Perk, A. Koşar, "Sağlıklı Üreme Çağındaki Kadınlarda Menstrüal Siklusun Farklı Fazlarının Cinsel Fonksiyon Üzerine Etkileri", 7. Ulusal Androloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 91, Ankara, 2007.
 • 6 Ö. Yaman, H. Tokgöz, B. Reşorlu, S. Güleç, S. Soyupek, S. Şahinli, K. Anafarta. Organik erektil disfonksiyonlu Hastalarda elektrokardiyografik anormallikler: Yaş uyumlu kontrol grubuyla karşılaştırma. 7. Ulusal Androloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 41, Ankara, 2007.
 • 7 Soyupek, S., R. Sütçü, A. Armağan, O. Gökalp, T. Oksay, H. Perk, N. Delibaş, "Kadmiyumun Rat Korpus Kavernosumunda Nitrik Oksit Sentaz İzoenzimleri Üzerine Etkisi", 19.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 32, Antalya, 2006.
 • 8 Armağan, A., E. Uzar, E. Uz, S. Soyupek, E. Baş, T.A. Serel, R. Yılmaz, "Potent Bir Antioksidan Olan Kafeik Asit Fenil Ester Tedavisi Ratlarda Metotreksatın Testiküler Toksisitesini Önleyebilir", 19.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 51, Antalya, 2006.
 • 9 Armağan, A., E. Uz, R. Yılmaz, S. Soyupek, T. Oksay, H. Perk, "Kafeik Asit Fenil Ester Tedavisi Streptozotosin-İnduced Diabetik Sıçan Testisinde Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimleri Düzenleyebilir", 19.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 51, Antalya, 2006
 • 10 Soyupek, S., A. Armağan, A. Özorak, H. Perk, A. Serel, A. Koşar, "Ağrı Eşiği İle Prostat Biyopsisi Sırasında Hissedilen Ağrı Arasındaki İlişki", 19.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 125, Antalya, 2006.
 • 11 Soyupek, F., S. Soyupek, A. Özorak, S. Akkuş, "Aşırı Aktif Mesane Sendromu ve Fibromiyalji", 19.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 138, Antalya, 2006.
 • 12 Hoşcan, B., C. Dilmen, S. Soyupek, A. Armağan, H. Perk, A. Koşar, A. Serel, O. Tükel, "Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Ekstrakorporeal Manyetik İnnervasyon", 19.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 191, Antalya, 2006.
 • 13 Soyupek, S., R. Sütçü, A. Armağan, O. Gökalp , T. Oksay, H. Perk, N. Delibaş. "Kadmiyumun Rat Böbrek Dokusunda Nitrik Oksit Sentaz Üzerine Etkisi", 19.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 315, Antalya, 2006.
 • 14 Perk, H., S. Soyupek, A. Armağan, R. Sütçü, B. Hoşcan, N. Delibaş, A. Özorak, "Sildenafil Sitratın Enzimatik Antioksidanlar ve Lipit Peroksidasyon İndeksine Etkisi", 19.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 336, Antalya, 2006.
 • 15 Koşar, A., S. Soyupek, A. Armağan, T. Oksay, A. Özorak, "Varikosel ile İlişkili Testis Ağrısında Varikoselektominin Etkisi", 6. Ulusal Androloji Kongresi Özet Kitabı, 82, İzmir, 2005.
 • 16 H. Perk, S. Soyupek, A. Koşar, T. A. Serel, R. Sütçü, M. B. Hoşcan, A. Özorak. Sildenafil sitratın sağlıklı erkeklerde serum malondialdehit, eritrosit süperoksit dismutaz, eritrosit glutatyon peroksidaz ve eritrosit katalaz seviyeleri üzerine etkisi. 6. Ulusal Androloji Kongresi Özet Kitabı, 81, İzmir, 2005.
 • 17 Serel TA, Soyupek S, Çandır Ö, Perk H, Armağan A, Hoşcan MB, Oksay T. Mast Hücreleri Ve Mesane Kanseri İlişkisi. 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 10, S-18. 2-7 Ekim 2004, Antalya.
 • 18 Özmen S, Soyupek S, Koşar A, Armağan A, Hoşcan MB, Serel TA, Perk H. Prostatın Transuretral Rezeksiyonunda Rejyonel Anestezinin seçimi. 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 32, S-59. 2-7 Ekim 2004, Antalya.
 • 19 Serel TA, Özgüner F, Soyupek S, Armağan A, Perk H, Hoşcan MB, Dilmen C. Şok Dalgalarına Bağlı Renal Oksidatif Stresin Melatoninle Önlenmesi: Deneysel Bir Çalışma. 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 68, S-121. 2-7 Ekim 2004, Antalya.
 • 20 Armağan A, Yılmaz HR, Soyupek S, Oksay T, Özçelik N. Diyabetik Rat Testisinde Melatoninin Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimlere Etkisi. 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 199, P-240. 2-7 Ekim 2004, Antalya.
 • 21 Soyupek S, Armağan A, Karaöz E, Hoşcan MB, Serel TA, Perk H, Koşar A. Fertil ve İnfertil Erkeklerin Testiküler Dokularında Leptin Ekspresyonu. 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 207, P-255. 2-7 Ekim 2004, Antalya.
 • 22 Armağan A, Soyupek S, Hoşcan MB, Koşar A, Perk H, Sevin G. Rekürren Üretra Darlıklarının Tedavisinde Üretrotomi İnterna ve Benıque Dilatasyonunun Etkinliğinin Karşılaştırılması: Randomize Prospektif Bir Çalışma. 18.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 235, P-311. 2-7 Ekim 2004, Antalya.
 • 23 A. Armağan, S. Soyupek, T. Oksay, C. Dilmen, A. Koşar, G. Sevin. İnfertil erkeklerde klinik varikosel derecesinin varikoselektomi öncesi ve sonrası sperm parametreleri üzerine etkileri. 5. Ulusal Androloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı,İstanbul, 2003.
 • 24 S.Soyupek, C.Dilmen, A.Sayın, B.Hoşcan, O.Tükel, T.Oksay, H.Perk, G.Sevin. Stres Üriner İnkontinans Cerrahi Tedavisinde TVT Uygulamasında 2 Yıllık Takip Sonuçlarımız. 2.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Abstrakt Kitabı, sayfa 20, 17-19 Nisan 2002, İstanbul.
 • 25 Güven S, Serel TA, Perk H, Koşar A, Soyupek S, Hoşcan MB. Radikal Sistektomi ve İleal Yeni Mesanede Antegrad Ekstraperitoneal Yaklaşım. 17.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 286, V-5. 5-10 Ekim 2002, Antalya.
 • 26 Soyupek S, Koşar A, Sevin G, Perk H, Serel TA, Sayın A. İleal Mesane Substitüsyonlu ve Kolonik İndiana Poşlu Hastalarda Kemik Mineral İçeriği ve İlişkili Biyokimyasal Değişkenler. 17.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 192, P-233. 5-10 Ekim 2002, Antalya.
 • 27 Perk H, Serel TA, Koşar A, Soyupek S, Güven S, Sayın A. Stres İnkontinans Değerlendirilmesinde Cerrahi İşlem Öncesi ve Sonrası Magnetik Rezonans Görüntüleme. 17.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 173, P-194. 5-10 Ekim 2002, Antalya.
 • 28 Soyupek S, Koşar A, Perk H, Serel TA, Sevin G, Hoşcan MB. Çocuklarda Renkli Doppler Ultrasonografi ile Vezikoüreteral Reflünün Saptanması. 17.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 163, P-174. 5-10 Ekim 2002, Antalya.
 • 29 Eroğlu F, Güven S, Soyupek S, Sayın A, Hoşcan MB, Dilmen C. Transuretral Prostatektomideki Spinal Anesteziye Bağlı Gelişen Hipotansiyonda Sistemik Oral Efedrinin Koruyucu Etkileri. 17.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 128, P-105. 5-10 Ekim 2002, Antalya.
 • 30 Sayın A, Özmen S, Koşar A, Soyupek S, Perk H, Güven S. Prostat Transuretral Rezeksiyonunun Kan Koagülasyon Testleri Üzerine Etkisi. 17.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 73, O-134. 5-10 Ekim 2002, Antalya.
 • 31 Serel TA, Soyupek S, Perk H, Koşar A, Dilmen C, Oksay T. Ratlarda Tek Taraflı Komplet Üreteral Obstrüksiyon ve Serbest IGF-1. 17.Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, sayfa 34, O-55. 5-10 Ekim 2002, Antalya.
 • 32 Sadettin Küpeli, Cemil Yağcı, Sedat Soyupek, Tarkan Soygür, Sümer Baltacı, Orhan Göğüş. Gri Zondaki PSA'da Prostat Biyopsileri. 16.Ulusal Üroloji Kongresi,Kongre Özel Sayısı, sayfa 78, P-14. 8-12 Ekim 2000, İzmir.
 • 33 Önder Yaman, Sadi Güleç, Sedat Soyupek, Savaş Şahinli, Kadri Anafarta. Erektil Disfonksiyonlu Hastalarda Sildenafil Tedavisi Öncesinde Rutin EKG Tetkiki Gerekli midir?. 16.Ulusal Üroloji Kongresi,Kongre Özel Sayısı, sayfa 187, P-233. 8-12 Ekim 2000, İzmir.
 • 34 Sadettin Küpeli, Sedat Soyupek, Cemil Yağcı, Tarkan Soygür, Orhan Göğüş. BPH'lı Hastalarda TRUS ile Ölçülen Transizyonel Zon Volümü ile Vapor-cut Sonrası Tedavi Efektivitesi Arasındaki İlişki. 16.Ulusal Üroloji Kongresi,Kongre Özel Sayısı, sayfa 232, P-322. 8-12 Ekim 2000, İzmir
 • 35 Erol Özdiler, Önder Yaman, Sedat Soyupek, İlker Seçkiner, Tarkan Soygür.Prostatın İki Farklı Elektrod Kullanılarak Yapılan Transüretral Elektrovaporizasyonun Klinik Sonuçlarının Turp İle Karşılaştırılması: Randomize Prospektif Klinik Bir Çalışma. 16.Ulusal Üroloji Kongresi,Kongre Özel Sayısı, sayfa 252, V-13. 8-12 Ekim 2000, İzmir.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sedat Soyupek, Alim Koşar, M.Burak Hoşcan, Cem Dilmen, Taylan Oksay, Adnan Sayın. Risk Factors For The Formation Of A Steinstrasse After Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy. 2 th Eulis Symposium (10 th European Symposium on Urolithiasis) June 11-14, 2003. Urolithiasis page 394.
 • 2 Alim Koşar, Sedat Soyupek, M.Burak Hoşcan, Osman Tükel, Hakkı Perk, Güven Sevin. Calyceal Stones : Effectiveness Of Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy With Respect To Stone Localization. 2 th Eulis Symposium (10 th European Symposium on Urolithiasis) June 11-14, 2003. Urol Res (2003) 31:70-145, A-92. Urolithiasis page 140-142.
 • 3 Alim Koşar, Sedat Soyupek, Osman Tükel, Taylan Oksay, Tekin Ahmet Serel, Güven Sevin. Success Of Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy in Patients With Lower Caliceal Stone And Favourable Anatomy. 2 th Eulis Symposium (10 th European Symposium on Urolithiasis) June 11-14, 2003. Urol Res (2003) 31:70-145, A-93. Urolithiasis page 143-145.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Perk, H., Armagan A., S. Soyupek, Hocsan M.B., Sutcu R., Ozorak A., "The effects of sildenafil citrate on lipid per oxidation and anti-oxidant enzymes in erythrocytes of healthy men". Annual EAU Congress, Milan, European Urology Supplements, Vol. 7, issue 3, page 217, 2008.
 • 2 Hocsan, B., C. Dilmen, H. Perk, S. Soyupek, A. Armagan, O. Tukel, M. Ekinci, "Extracorporeal Magnetic Innervation For The Treatment of Stres Urinary Incontinence: Results of Two Years Follow-up," Annual EAU Congress, Berlin, European Urology Supplements, Vol. 6, issue 2, page 240, Germany, 2007.
 • 3 Kosar, A., M.B. Hocsan, T.A. Serel, H. Perk, S. Soyupek, N. Delibas, "Stone composition of 360 urinary tract calculi from our region," 4th Eulis Symposium (11th European Symposium on Urolithiasis) Coburg, Urol. Res., 33, 125-183, Germany, 2005.
 • 4 Koşar, A., A. Armağan, C. Arslan, M.B. Hoşcan, G. Sevin, S. Soyupek, "Prevelance of erectile dysfunction in diabetic and hypertensive patients in our region: A preliminary report," 6th Congress of European Society for Sexual Medicine, İstanbul, Turkey, Int. J. Impot. Res. Vol 15, Supplement 6, S57, 2003.
 • 5 Baltacı S, Soyupek S, İlhan AH, Bedük Y, Göğüş O. Influence of tumor stage, size, grade, vascular involvement, histological cell type and histological pattern on multifocality of renal cell carcinoma. AUA 95th Annual Meeting April 29-May 4, 2000. J Urol Vol.163, No.4, Supplement, Monday, May 1.
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!