KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Duygu GÖKCE
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ana Bilim Dalı Şehircilik Anabilim Dalı
Telefon 2462111607
E-Posta duygugokce@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 22.06.2000
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 25.07.2003
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 12.06.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çukur, D., Güller Delice, E. (2011). Erken çocukluk döneminde görsel algı gelişimine uygun mekan tasarımı. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi. Sayı:7/24. 25-36.
 • 2 Çukur, D. (2010). Kamusal alan - şehir planlama ilişkisi ve yaşanan krizden çıkış için önerilen çözüm üzerine bir değerlendirme. Kent ve Toplum. Sayı:2. 14-32.
 • 3 Çukur, D. (2009). Çocuk dinlenimi açısından oyunun önemi ve konut yakın çevresinde oyun değerini artırıcı mekansal düzenlemeler. Egemimarlık. Sayı:69. 14-17.
 • 4 Çukur, D. (2009). Küreselleşme karşısında ülkenin sosyal ve mekansal politikaları üzerine düşünmek. Toplum ve Demokrasi. Sayı:6-7. 217-230.
 • 5 Çukur, D., Ergin, Ş. (2008). Yaşlılık döneminin "öteki"leştirilmesi sorununun kentsel-sosyal altyapı bağlamında irdelenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi. Sayı:2. 107-120.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ergin, Ş., Çukur, D. (2007). Şehir planlama'da modül kullanımı ya da bir öncekine yanıt. Egemimarlık. Sayı:61. 22-25.
 • 2 Çukur, D., Sılaydın, M.B. (2006). Yaşlılık dönemini yaşayan bireylerin planlama sürecine dahil edil(-ebil)mesi bağlamında "İzmir kentsel bölge nazım imar planı"nın değerlendirilmesi. Planlama. Sayı:37. 35-39.
 • 3 Çukur, D. (2004). Çocukların kentsel mekanda temsili bağlamında eğitim yapılarının irdelenmesi: İzmir örneği. Mimarist Dergisi. Sayı:11. 54-59.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gökce Çukur, D. (2014). Çocuk Dostu Eğitim Alanı Fiziki Çevre Düzenlemesi ve Yerseçim Kriterleri. "Okul Kültürü ve Çocuk" konulu 7. Ulusal ÇOAKUM Kongresi, 17-19 Ekim 2012, Ankara, Bildiri kitabı:300-313.
 • 2 Gökce Çukur, D. (2013). Sosyal Dışlanmanın Mekansal İzdüşümü: Roman Mahalleleri. VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 02-05 Ekim 2013, Muğla. 565-573.
 • 3 Gökce Çukur, D. (2011). Adil Bir Planlamanın Olanak ve Sınırları. Dünya Şehircilik Günü 7. Türkiye Şehircilik Kongresi, 14-16 Kasım 2011, YTÜ, İstanbul.Bildiri kitabı: 551-569.
 • 4 Çukur, D. (2010). Doğa koruma teknik bir sorun mu yoksa bir bilinç sorunu mudur?. Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi, Kuşadası. Bildiriler kitabı: 159-171.
 • 5 Çukur, D. (2010). "Ötekiler" bağlamında "planlama dili"nin irdelenmesi ve bir "öteki" olarak çocukluk dönemine yönelik öneriler. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 34. Kolokyumu, Kayseri. bildiriler kitabı: 465-483.
 • 6 Çukur, D. (2007). Yeni bir paradigmaya dayalı fiziki planlamanın öncülü olarak yeni bir bilinç oluşumu. 15. Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, Isparta. Bildiri kitabı: 270-278.
 • 7 Çukur, D., Ergin, Ş. (2007). Yaşlılık dönemini yaşayan kentlinin kamusal mekana/yaşama katılımının bir aracı olarak genel tuvaletler. IV. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Ankara. Bildiri kitabı: 311-325.
 • 8 Çukur, D., Ergin, Ş. (2005). Korunan doğal alanlar bağlamında "ekolojik boyut" sorunsallaştırılması ve aidiyeti üzerine. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta. Bildiri kitabı: 99-106.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Sılaydın, M.B., Çukur, D. (2003). Amaç ve yöntem bütününde temel tasarım uygulamaları. "Planlama Eğitiminde Yaratıcı Düşünce" konulu çalıştay. 27-28 Şubt 2003, Gazi Ü. Mühendislik-Mimarlık Fak. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çukur, D. (2009). Şehir planlama felsefesi bağlamında çocuk oyun mekanları ve "oyun bölgesi" önerisi. "Çocuklar İçin Sağlıklı Çevreler Tasarlamak" konulu Uluslararası Çalıştay. 16-17 Nisan 2009. Ankara Ü. Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ankara. Çalıştay özet kitabı: 49-51.
 • 2 Özgüner H., Çukur, D. (2006) Role of media in participation and preferences of children in their everyday life during the process of monoculturization. Childhood and Youth: Choice and Participation. International Conference, 4-6 July 2006, Sheffield, UK. Conference Abstrcats Books, p.35.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Özgüner, H., Çukur, D. (2010). Effects of consumption culture on recreational use of urban green spaces and social interaction. ECLAS 2010 Conference, Cultural Landscape. 29 September-2 October 2010, Istanbul, Turkey. Conference Proceedings Book. p.1029-1032.
 • 2 Çukur, D., Sılaydın, M.B. (2006). Oyun aktivitesi-beslenme niteliği-mekan ilişkisi ve günümüz kentlerinde çocuk yaşam mekanları. Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bursa. Bildiri özeti kitabı: 373-374.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Salalı, Vuslat (2014). Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Eşdeğerlik İlkesi Açısından Yeniden Değerlendirilmesi . SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 2 Özsoy, Z. Betül (2013). Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapım ve Uygulama Süreçlerinin Değerlendirilmesi: Afyonkarahisar Örneği. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kentsel Mekânda Ayrışma ve Dönüşüm; Konya Doğanlar Mahallesi Örneği. SDÜ BAP Proje No: 3769-YL1-13. (Devam ediyor)
 • 2 Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Eşdeğerlik İlkesi Açısından Yeniden Değerlendirilmesi. SDÜ BAP Proje No: 3483-YL1-13.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yeni bir toplumsallaştırma sürecinin mekansal anlatımı: olanak ve sınırları. SDÜ BAP, Proje no: 1533-D-07. 2009, Isparta.
 • 2 Günümüz kültürel yapısı içinde kentsel alanda doğa korumanın olanak ve sınırları ile sosyalizasyon sürecinde çocuklarda doğa bilinci gelişimini destekleyici kentsel tasarım yaklaşımlarının saptanması. SDÜ Münferit Araştırma Projesi, Proje no: 01018-M-05, 2007, Isparta.
 • 3 Kent ve kent çevresi tarımının ekonomisi çağdaş kent yapısı ile bütünleştirilmesi İzmir örneği. Tübitak proje no: TOGTAG-3014, 2005, İzmir.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Isparta Kentsel Gelişim Senaryoları Çalıştayı, Ekonomik Gelişim Senaryoları Tematik Grubu,Hizmetler Sektörü Grubu Moderatörlüğü, 02 Nisan 2013, Isparta.
 • 2 6. Kentsel Altyapı Sempozyumu, 14-15 Ekim 2011, Antalya (düzenleme kurulu üyesi)
 • 3 III. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-19 Kasım 2005, İzmir (kongre sekreteryası).
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Tarım Arazilerinin Hızla Yok Edilişi, Açlık ve Geleceğe Bakış Paneli'nde panelist olma. 01.03.2013. Kayseri.
 • 2 "Kentte Yaşlı Olmak - Sorunlar ve Çözümler" paneli, 26 Haziran 2007, İzmir. (panelist).
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkanlığı, 2014 - 2015
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2012-2014
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 TMMOB Şehir Plancıları Odası Isparta İl Temsilciliği, 2012 - 2014
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 112 Acil Yardım için Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi Altyapı Kurulumu işi kapsamında Isparta ili için "SG51000 Sayısal Harita Bileşenleri" maddesinin Teknik Şartnameye uygunluğunun denetlenmesi komisyonunda görevli. Aralık-2009 - Nisan 2010.
VERDİĞİ DERSLER
Diploma Projesi
İstatistiksel Yöntemler
Konut ve Alan Planlaması
Planlama Projesi I
Planlama Projesi VI
Planlama Projesi VII
Planlama Teknikleri
 
Bu İçeriği Paylaş!