KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Didar BÜYÜKER İŞLER
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı
Telefon 2462110588
E-Posta didarbuyuker@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 06.07.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 23.01.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 28.01.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Elektronik ticaret (e-ticaret),yeni ekonomi,Tüketici Davranışları,elektronik işletmecilik,veri zarflama analizi,istatistiksel teknikler,Yapısal Eşitlik Modeli,Teknoloji Kabullenme Modeli
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Isparta İli Turizm Sektörü Analizi
 • 2 SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, 2005.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ATİLLA Gaye ve Didar B.İŞLER, "TÜKETİM NESNESİ OLARAK SAĞLIKLI OLMA KÜLTÜRÜ(HEALTHISM) ÜZERİNE NİTEL BİR ÖN ÇALIŞMA", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 34, s.221-230, Aralık 2012
 • 2 İşler, D. B., Özdemir, Ş., "Hastane İşletmelerinde İçsel Pazarlama Yaklaşımının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Isparta İli Örneği",Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, 13(2), 2010
 • 3 GÜNGÖR, İbrahim, BÜYÜKER İŞLER, Didar, "ANALİTİK HİYERARŞİ YAKLAŞIMI İLE OTOMOBİL SEÇİMİ", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.1, S.2, s.21-33, 2005.
 • 4 Didar Büyüker İŞLER, Nilüfer NERGİZ, "Elektronik Devletin Boyutları ve Yarattığı Fırsatlar", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Y.1, S.2, s.35-56, 2005.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 MARKALARIN EMOJİ KULLANIMINA YÖNELİK BİREYLERİN TUTUMLARI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 • 2 İLİŞKİSEL PAZARLAMA KAPSAMINDA SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VEKONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
 • 3 Didar Büyüker İşler,The Effect of Experiential Marketing on Satisfaction of Microblogging Sites: A Study on Twitter Users, International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 6(1), 28-43, January-March 2015
 • 4 Yarangümelioğlu D. ve Büyüker İşler Didar, Marka Bağlılığı ve Etnosentrizm Çerçevesinde Tüketici Satın Alma Davranışları, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 39, Ocak, 2014.
 • 5 Didar Büyüker İŞLER, F. Özlem GÜZEL,TUR YÖNETİMİNDE PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN DENEYİMSEL ROLÜ: ALMAN TURİSTLERİN KÜLTÜR TURU SATIN ALMA DAVRANIŞINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Y.2014, C.19, S.1, s.125-138
 • 6 Didar B. İşler ve Ömer K. Tüfekçi, "MARKA KENTLERİN OLUŞMASINDA SPOR PAZARLAMASININ ROLÜNÜ BELİRLEMEYE YÖNELİK ÜNİVERSİTELERARASI FUTSAL MÜSABAKALARINDA BİR ARAŞTIRMA", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s. 107-120.
 • 7 Didar B. İşler, “Akaryakıt İstasyonlarında Marka Konumlandırma Süreci: Isparta’da Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi Bir Uygulama”, Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 17, s.447-484, Yıl:2014.
 • 8 Didar B. İşler, “Televizyon Reklamlarında Ünlü Kişilerin Kullanılmasının Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Cinsiyet Ekseninde Bir İnceleme”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi Cilt: 5, Sayı: 11., s.110-134, Yıl:2014.
 • 9 D. Büyüker İşler, D. Yarangümelioğlu ve E. Gümülü, “Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi: Isparta İlinde Bir Uygulama”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Yıl:2014, C:6, S:3, s. 77-94.
 • 10 Tüketici Entrosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisi Ekseninde Satın Alma Kararlarındaki Rolü: CETSCALE Ölçeği İle Bir Uygulama, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, Bahar, 2013. (Ebschost, CSA, MLA, Asos)
 • 11 İşler D. B ve Atilla G., Gender Differences inImpulse Buying, International Journal of Business and Management Studies, Vol. 2, No.1, p. 519-531, 2013
 • 12 İsler D.B., Çiftçi M. ve Yarangümelioğlu D., "Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı ve Yeni Stratejiler" , Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 5, No 1, 2013. (Ebscho, Asos Index).
 • 13 İŞLER, D.B ve ATİLLA, G.,(2013) "Duygusal Zeka ve Dürtüsel Satın Alma Davranışı İlişkisi", Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl 13, Sayı 26, 207-238.
 • 14 Güzel Ö, Atilla Gök G. ve Büyüker İşler D., Duygusal Emek ve İşten Ayrılma Niyeti ilişkisi: Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma, Setahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl 10, sayı 3, Eylül-Aralık, 2013.
 • 15 Didar Büyüker İŞLER, "Rekabetçi Avantaj Yaratma Çerçevesinde KOBİ'lerde E-Ticaret ve E-Ticaretin Stratejik Kullanımı", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Y.2008, C.13, S.3, s.277-291
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Didar B. İŞLER; Çevresel Tutum ve Tüketim Değerleri Teorisi Çerçevesinde YeşilÜrün Satın Alma Davranışları, 20. Ulusal Pazarlama Kongresi, Eskişehir, 2015. (Mehmet Oluç En İyi Bildiri 3.'lük Ödülü).
 • 2 İsler D.B., Çiftçi M. ve Yarangümelioğlu D., "Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı ve Yeni Stratejiler" , III. Sosyal Bilimler Araştirmalar Konferansı, Nisan 2013.
 • 3 ÖZTÜRK, U. C.; ÇİFTÇİ, M. ve BÜYÜKER İŞLER, D. ve ATİLLA, G. (2012), Sağlık Kuruluşları Perspektifinde Bütüncül Yönetim Metodolojisi Olarak Balanced Scorecard, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 13-15 Eylül Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 4 BÜYÜKER İŞLER, D. ve M. Z. TUNCA, "Konaklama İşletmelerinde E-İş Sürecinin Adaptasyonunun Teknoloji Kabullenme Modeli ve Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi", 9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,15-17 Ekim, 2009.
 • 5 BÜYÜKER İŞLER, D., "E-TURİZM KAVRAMI VE OTEL İŞLETMELERİNE YANSIMALARI", 10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin Üniversitesi, 21-24 Ekim 2009.
 • 6 İBİCİOĞLU, Hasan, İŞLER B. Didar, "İşletmelerde Aile Değerleri Kurumsal Kültür İlişkisine İlişkin Göller Bölgesi İmalat Sektöründe Bir Uygulama", 4. Orta Anadolu İşletmecilik KOngresi, 13-14 Mayıs, TOBB Üniversitesi, s.440-455, 2005.
 • 7 İŞLER, D.B., 2004, "Türkiye'deki Krizler ve Çözüm Önersi Olarak E-Ticaret", IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Konya Selçuk Üniversitesi, s.237-244, 8-10 Ekim, 2004.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İşler, D. B., Özdemir, Ş., "Hastane İşletmelerinde İçsel Pazarlama Yaklaşımının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Isparta İli Örneği",4. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 4-7 Şubat, Antalya, 2010.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ATİLLA G., D. BÜYÜKER İŞLER ve Ö. GÜZEL, "Relationship of Emotional Display Rules and Job Oriented Attitudes: A Research on Tourist Guides", International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference,Prag, 28-31 Mayıs, 2013.
 • 2 Çiftçi M., Öztürk U. ve Büyüker İşler D., ART OF LEARNING TO LEARNING: APPRECIATIVE INQUIRY APPROACH IN CREATING LEARNING ORGANIZATIONS, International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference Prag, 28-31 mayıs, 2013.
 • 3 Oksay A., D.Büyüker İşler, G. Atilla, M. Çiftçi; “The Usage of E-Health in Sustainability of Attitude and Behavioral Changes”, 3rd International Symposium on Sustainable Development, Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, May 31-June 01, 2012. p.119-120
 • 4 İsa İpçioğlu, Didar Büyüker İşler and Özüm Eğilmez, "An Ivestigation of The Perception Of Intellectual Capital By Top 500 Companies in Turkey", People and The Value Of An Organization - Social, Human and Intellectual Capital, International Conference, Czetoshowa University of Technology, 17-17 June, 2011.
 • 5 İşler B. Didar, M. Çiftçi, G. Yağcılar, Y. Demir, Yerel Halkın Turizmin Sosyal ve Ekonomik Etkilerine Yönelik Algı Düzeyi: Isparta Örnegi, Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi,Turizm ve İşletmecilik Yüksekokulu, 2011.
 • 6 Yusuf DEMİR, Gamze G. YAGCILAR, Didar B. İŞLER, Münire ÇİFTÇİ,"Rekabetçi Avantaj Yaratma Çerçevesinde: Turizm Sektöründe Sürdürülebilirlik", 1. Uluslararası,4. Ulusal Turizm Sempozyumu, SDU, Eğirdir MYO , 1-4 Aralık 2011
 • 7 BÜYÜKER İŞLER, D. ve Ş. ÖZDEMİR, "Üniversite Öğrencilerinin Moda Anlayışları Ekseninde Markalı Ürünlere Yönelimleri: KEndini Kurgulama Ölçeği İle Bir Analiz", International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World's Future: New Global Dialogue, Süleyman Demirel Üniversitesi, 24-27 Eylül 2009, Isparta
 • 8 BÜYÜKER İŞLER, Didar, KEKLİK, Belma ve KORTUNAY, Nevin, "Experiential Marketing To Create Customer Value", First International Conferance on Management anda Economics: Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective, Epoka University, Tirana, 28-29 March, 2008.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ö.Güzel, Ö. Özer ve D. Büyüker İşler, “The Emotional Connection, Cognitive Engagement and PostExperience Behaviors in Religious Site Visits: A Search on Mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi in Kazakhstan”, Religious Tourism and Pilgrimage 6th Expert Conference: Promoting and Experiencing Religious Tourism and Pilgrimage, 19-22 June 2014, Veszprém, Hungary.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 D.B.İŞLER ve G. ATİLLA, "Gender Differences in Impulse Buying," IJAS International Conference for Academic Disciplines, Roma, 29 Ekim-1 Kasım, 2012.
 • 2 Münire Çiftçi, Didar B. Işler, Yusuf Demir, Gamze G. Yağcilar, Evaluation of the Alternative Tourism Resources of Isparta with a Grading System, The Regional Studies Association Research Network on Tourism and Regional Development - Knowledge Dynamics in the Diversification of Mass Tourism: Challenges for European and Mediterranean Destinations, 25-27 January 2012, Akdeniz University, Antalya, Turkey
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İŞLER, D.B.,2004, "Türkiye'deki Krizler ve Çözüm Önerisi Olarak:E-Ticaret Uygulamaları", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Tezi
 • 1 Didar Büyüker İŞLER, "Konaklama İşletmelerinde E-İş Sürecinin Adaptasyonunun Teknoloji Kabullenme Modeli ve Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kasım, 2008.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yarangümelioğlu D., Menşe Ülke Etkisi ve Marka Bağlılığının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Cetscale Ölçeği İle Kuşadasında Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Gençlik Programı Alt-Eylem 1.1 Gençlik Değişimleri "Esc Netlessfobia Live ur Teenage Utopia" proje no: TR-11-E163-2013-R1, Proje Sahibi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Menşe Ülke İmajı ve Marka Değerinin Otomotiv Sektöründe Tüketici Satın Alma Davranışlarında Etkisi:Türk-Alman Tüketicileri Arasında Karşılaştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi BAP Projesi,Proje Yürütücüsü, 2013-
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Isparta İli Turizm Stratejisi ve Eylem Planının Geliştirilmesi, TR61/DFD/11/51 Referans Numaralı, 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği, BAKA.
 • 2 ÖZDEMİR, G., Koruca, H.İ., Tunca, M.Z., Sütçü, A., İşler Büyüker Didar, "Müşteriye Özel Ürün Tasarımında Ürün Kalitesinin Taguchi Metodu İle Geliştirilmesi ve Analizi", 06.12.2004 - 06.12.2006
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 4. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2015.
 • 2 Sheff Seatle-Fatih Sultan Mehmet Han-Al Gore –Ivan Illich Penceresinden İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü Metodu İle Yorumlama” çalıştayını düzenleme kurulu başkanı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Sheff Seatle-Fatih Sultan Mehmet Han-Al Gore –Ivan Illich Penceresinden İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü Metodu İle Yorumlama” çalıştayında moderatör
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F Turizm İşletmeciliği Tarafından 08.04.2013 Düzenlenen 1. Isparta Turizm Atağı (ITA)Çalıştayı Düzenleme Kurulu Üyesi
 • 3 World Cafe Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik-Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,3-4 Nisan 2013
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 SDÜ Sosyal Bilimler Kategorisinde 2014 yılı Teşvik Ödülü türünde ikincilik
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi 2013 Yılı Sosyal Bilimler Alanında Teşvik Ödülü (1.lik)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 HEMŞİRELERDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 SDU, Gönen MYO Müdürlüğü 2011-2015
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 "Üniversitenin İnsan Kaynakları Performans Endeksleri Oluşturlması" konusunda oluşturulan komisyonda görev alma
 • 2 Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KASUM)Yönetim Kurulu Üyesi
 • 3 Tekstil El Sanarları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TESAUM)Danışma Kurulu Üyesi
VERDİĞİ DERSLER
E-Pazarlama
İleri Satış Teknikleri
İstatistik 1
İstatistik 2
Moda ve Pazarlama
Müşteri Odaklılık
Proje Yönetimi
Teknoloji Yönetimi
Üretim Yönetimi
Yapısal Eşitlik Modeli
 
Bu İçeriği Paylaş!