KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Hidayet Gizem ÜNLÜ ÖREN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Teorisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110504
E-Posta hidayetgizemunlu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-6081-096X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 29.06.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 23.01.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 14.12.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
ekonomik kriz,bölgesel kalkınma,kümelenme,mekansal inovasyon
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 SUNGUR O.,KESKİN H., DEMİRGİL H., ŞENTÜRK C., DULUPÇU M.A.(2013), Kümelenme: Bölgesel Kalkınmada Anahtar mı Kilit mi ? Batı Akdeniz Bölgesi Orman Ürünleri Endüstrisi Deneyimi, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, 136 sayfa.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 DULUPÇU M.A., SUNGUR O., ve ÜNLÜ H., "1929 Krizi ve Büyük Buhran", Editörler; Nadir Eroğlu, İlhan Eroğlu ve Halil İbrahim Aydın, İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Orion Kitabevi, Ankara, 2015.
 • 2 KESKİN H.,(2006), " KOVARYANS ANALİZİ (ANCOVA)", Editör:Şeref KALAYCI,SPSS UYGULAMALI ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK TEKNİKLERİ, Asil Yayın Dağıtım, 2006, Ankara.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ÜNLÜ H.G., (2019), "The Past, Present and Future Situation of the Regional Development Policies In Turkey", Editörler:Onur Kulaç, Elvettin Akman, Cenay Babaoğlu,Public Policy Analysis In Turkey, Past, Present and Future, Peter Lang Yayınevi, Almanya, ISSN: 978-3-631-80198-7, 427 sayfa,ss.373-390.
 • 2 DULUPÇU, M.A., KARAÖZ, M., SUNGUR, O. ve H.ÜNLÜ (2015), "Cluster(ing) Policies in Turkey: The Impact of Internationalization or the Imitation of Internationals", R. BAPTISTA, J. LEITÃO (Ed.) Entrepreneurship, Human Capital and Regional Development: Labor Networks, Knowledge Flows, and Industry Growth, Springer International Publishing, İsviçre, ISSN: 1572-1922, ISBN: 978-3-319-12870-2, DOI: 10.1007/978-3-319-12871-9, 401 sayfa, ss. 239-262.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 4. YETİŞEN S., IŞIK MADEN S., ÜNLÜ H., SEZGİN A., DULUPÇU M.A.,(2016), "Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Düzey 2 Bölgelerinde Beşeri Sermaye Yapısı Üzerine Bir Panel Veri Uygulaması (2007-2011)", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: CİEP Özel Sayısı, 2016.
 • 2 ÜNLÜ, H. ve DEĞER, O., (2015), "Ekonomik Büyüme ve Enflasyon İlişkisi: Türkiye Örneği", Mali Kılavuz Dergisi, 17 (68), s.49-61, Nisan-Haziran 2015.
 • 3 ÖZASLAN A. ve ÜNLÜ H., (2015), Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikalarında Değişim ve Kalkınma Ajansları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, Sayı:13, 2015 Aralık, ISSN: 1309-1387, ss. 64-83
 • 4 DULUPÇU M.A., ÖZKUL G., ÜNLÜ H. ve SAYIN M., (2014), "Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisine İlişkin Değerlendirmeler", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2014/2, Sayı:20.
 • 5 SUNGUR, O. ve H. KESKİN (2012), "Bölgesel İnovasyon Sistemleri: Başarı Koşulları ve Politika Çıkarımları", Global Journal of Economics and Business Studies, 1(2), 20-31.1.
 • 6 KESKİN H. ve C. ŞENTÜRK, (2010), "The Importance of Small and Medium Sized Enterprices (SMEs) in Economies: SWOT Analysis of the SME Sector in Turkey and Albania", Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl 2010, Cilt 3, Sayı 1, ss.116-132.
 • 7 KESKİN H. ve DEMİRGİL H., Porter'ın Karo Modelinin Isparta Orman Ürünleri Endüstrisine Uygulanması, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 9, ss. 29-49.
 • 8 KESKİN H. ve DULUPÇU M.A., (2009), "Küresel Finansal Krize Yönelik Değerlendirmeler Üzerine Bir Eleştiri", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2008/1, Sayı: 7, ss. 1-11.
 • 9 KESKİN H.,(2009), "Isparta İli Orman Ürünleri Endüstrisinin Kümelenme Açısından Değerlendirilmesi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz Sayı 1,2009, ss.59-78.
 • 10 SUNGUR O. ve KESKİN H.,(2009), "Coğrafi Yakınlık Hala Önemli mi? Yerel İnovasyon Modellerinden Çok-Yerelli Bilgi Dinamiklerine Dönüşüm", Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, 2009, ss. 107-131.
 • 11 KESKİN H., KİRİŞ H.M., ŞENTÜRK C.(2006), "2001 Krizinin Ekonomik ve Siyasi Yönleri üzerine Bir Değerlendirme Çabası", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Cilt:2 Sayı:4,Güz 2006, s.46-73.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 DULUPÇU M. A., SUNGUR O. ve KESKİN H., "Bilgi Dinamikleri ile Bölgesel Kalkınmayı Yeniden Düşünmek", ASOMEDYA Dergisi, Mart-Nisan 2012, ss. 32-48.
 • 2 KİRİŞ H.M. ve KESKİN H., "Bir Siyasal Katılamayan Olarak Kadın" Yerel Siyaset Dergisi Sayı.19 Temmuz 2007.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 YETİŞEN S. ve ÜNLÜ H.G. "Yükseköğretimde Kalite Perspektifi: 2007 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Karşılaştırılması", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Sayı:16, Sayfa: 72-89, 2019.
 • 2 ÜNLÜ H., NIZIGIMANA E., KEMEÇ A., (2017), Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırım, Kurumsal Kalite ve Ekonomik Kalkınmanın Karşılaştırmalı Bir Analizi:1996- 2015 Dönemi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODU SOBİAD), 7(3), ss. 561-586, Kasım 2017, ISSN: 1309-9302.
 • 3 ÜNLÜ H. ve H. BOZDAĞ, (2016), Yapısal Kırılma Durumunda Imalat Sanayi Ihracatı Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, International Journal Of Social Sciences & Education Research (IJSSER), 2(1), 112-125.
 • 4 ÜNLÜ H. (2016), Döviz Kuru Oynaklıgı Ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örnegi, Sosyoekonomi, 24(27), 11-24.
 • 5 DEMIRGIL H., ÜNLÜ H., SEZGIN A., SUNGUR O., DULUPÇU M.A. (2016). Alanya Turizm Sektörünün Kümelenme Ve Ağ Yapı Analizi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(1), 25-41.
 • 6 ÜNLÜ H., DULUPÇU M.A. ve SUNGUR O., (2015), "İnovasyona Dayalı Bölgesel Kalkınma: Teoriler ve Politikalar Üzerine Bir Eleştiri", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2015, C.20, S.3, ss. 137-152.
 • 7 KESKİN H., (2013), "Batı Akdeniz Bölgesi Orman Ürünleri Sektörünün Rekabet Gücünün Porter'ın Karo Modeli Çerçevesinde İncelenmesi",Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Vol.5, Issue:2,ss.51-66, Kasım 2013.
 • 8 SUNGUR O., KESKİN H., DULUPÇU M. A., (2013), "ADAPTATION OF TURKEY’S REGIONAL POLICIES TO THE EU ACQUIS: AN EVALUATION THROUGH PROGRESS REPORTS (1998-2012)", Marmara Journal of European Studies, Vol.21, No:2, ss:165-193, Aralık 2013.
 • 9 KESKİN, H. ve M. A: DULUPÇU, (2010), "Kümelenmeler: Bir Literatür İncelemesi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010, Cilt: 15, Sayı:1, s. 441-461.
 • 10 KESKİN H. ve O. SUNGUR, (2010), "Bölgesel Politika Ekseninde Yaşanan Dönüşüm: Türkiye'de Kalkınma Planlarında Bölgesel Politikaların Değişimi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi", Sayı 21, 2010, ss.271-293.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 KESKİN H., "Endüstriyel Kalkınma Küreselleşme ve Çok Uluslu Şirketler: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Yeni Gerçeklikler-Industrial Development, Globalization and Multinational Enterprises: New Realities for Developing Countries", (Rajneesh Narula, John H. Dunning); S.D.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi; Cilt:13; Sayı:2; Yıl:2008, Isparta.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 "KÜRESEL REKABET" kitap incelemesi, SDÜ SBE Dergisi Yıl.1 Sayı.2 2006/2, ss.185-188.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 DULUPÇU,M., KESKİN,H., ŞENTÜRK,C., SUNGUR,O., SEZGİN,A., ÖZKUL,G., DEMİREL,O; Turizm Sektöründe Benzer ve Farklı Yönleriyle Mekansal Bilgi Dinamikleri: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, ODTÜ 2. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, 8-9 Aralık 2011 Ankara
 • 2 DULUPÇU M.A., O.SUNGUR, H.KESKİN, A. SEZGİN, O. DEMİREL, "Bölgesel Kalkınmada Yeni Bir Kavram Olarak Bilgi Dinamiklerinin Rolü", Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, TÜCAUM, VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 3-5 Kasım 2010, Ankara.
 • 3 DULUPÇU M.A., O. SUNGUR, H. KESKİN, "Bölgesel Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye'de Kalkınma Planlarına Yansımaları: Kalkınma Planlarının Yeni Teoriler Açısından Değerlendirilmesi", Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, TÜCAUM, VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 3-5 Kasım 2010, Ankara.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 NIZIGIYIMANA E. ve ÜNLÜ H., (2017),İlişkili-İlişkisiz Çeşitlilik Ve Bölgesel Kalkınma: Akdeniz Bölgesi Üzerine Bir Araştırma (Tr61, Tr62, Tr63), 17. Ulusal Bölge Bilimi Ve Bölge Planma Kongresi, 12-14 Ekim 2017, Burdur, S.104
 • 2 ÜNLÜ H.,(2017), Kümelenme Yaklaşımı ve KOBİ’ler, 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 12-14 Ekim 2017, Burdur, s.2.
 • 3 KUTGİ D.,IŞIK MADEN S., ÜNLÜ H., BAYKUL A., YETİŞEN S., Bölgesel Yenilik Sistemleri ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi, 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planma Kongresi, 1-2 Aralık 2016, Isparta, s.17.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 DULUPÇU M.A., KESKİN H., DEMİREL O., SUNGUR O. ve SEZGİN A., "Bilgi Dinamikleri: Mekansal İnovasyon Modellerini Aşmak", Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kent ve Bölge Araştırmaları Merkezi, I. Arama Konferansı, 20-21 Eylül 2010, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÜNLÜ H. ve YETİŞEN S. "2007 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Stratejik Planlarının Karşılaştırılması", 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı, Cilt:3, Sayfa:76-117, 2-3 Kasım 2018, Antalya.
 • 2 ÜNLÜ H. ve NIZIGIYIMANA E., LONG-RUN IMPACT OF ECONOMIC DEVELOPMENT ON ENVIRONMENTAL POLLUTION IN TURKEY: FROM 1980 TO 2015, 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, 5-7 October 2017, Isparta, ss. 104-107,
 • 3 DEMİRGİL, H., H.KESKİN, M.KARAÖZ, C.ŞENTÜRK, "The Effect of Exchange Rate Volatility on Import Demand: Evıdence from Turkey" 3rd International Symposium on Sustainable Development, May31-June 1, 2012, Sarajevo, Bosnia&Herzegovina
 • 4 SUNGUR O. ve KESKİN H., (2011),"Yenilikte Sistem Yaklaşımı ve Bölgesel Yenilik Sistemleri: Kavramlar, Kuramlar, Politikalar", I. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Fırat Kalkınma Ajansı, 22-23 Eylül 2011, Malatya, ss. 161-168.
 • 5 DULUPÇU M. A., SEZGİN A., DEMİREL O., SUNGUR O. ve KESKİN H., (2011),"How to Capture Mobile Knowledge in Tourism Sector? Co-(R)evolution of Russian Tourists and Highly Individual Places (HIP) in Antalya", Regional Studies Association Annual International Conference "Regional Development and Policy - Challenges, Choices and Recipients", 17-20 April 2011, Newcastle, UK.
 • 6 SUNGUR O., KESKİN H., ŞENTÜRK C., KİRİŞ H.M., Bölgesel Kalkınmada Yakınlığa Dayalı İnovasyon Modelleri ve Yeni Bir Açılım Olarak Uzak Networkler, Uluslararası Davraz Kongresi 24-27 Eylül 2009, Isparta
 • 7 KESKİN H., KİRİŞ H.M., ŞENTÜRK C., DEMİREL O., "Economic and Political Interaction of 2001 Crisis: Implications for 2008 Recession", First International Conference on Management and Economics: "Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective" - (ICME 2008), Tirana, Albania, 28-29 March 2008.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÜNLÜ H., ve BOZDAĞ H., (2017), Bölgesel Kalkınmada Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS Congress), 18,19,20 Mayıs 2017, Alanya-Antalya, ISSN: 78-605-82968-6-2, s. 898.
 • 2 BOZDAĞ H. ve ÜNLÜ H., (2017), Türkiye İçin Ekonomik Büyüme İle Enerji Tüketimi, Finansal Gelişme ve Uluslararası Ticaret Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi: Çok Değişkenli Model Yaklaşımı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS Congress), 18,19,20 Mayıs 2017, Alanya-Antalya, ISSN: 78-605-82968-6-2, s.899.
 • 3 ÜNLÜ H. ve BOZDAĞ H., YapIsal Kırıllma Durumunda İhracata Dayalı Büyüme İlişkisinin İncelenmesi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama,Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions 28-30 September 2016 Azerbaijan State University of Economics, Baku, Azerbaijan, ss.69.
 • 4 YETİŞEN S.,IŞIK MADEN S., ÜNLÜ H., SEZGİN A., DULUPÇU M.A., Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu Ve Güneydoğu Anadolu Düzey 2 Bölgelerinde Beşeri Sermaye Yapisi Üzerine Bir Panel Veri Uygulamasi (2007-2011), Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions 28-30 September 2016 Azerbaijan State University of Economics, Baku, Azerbaijan
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 DULUPÇU M. A., SUNGUR O., ÖZKUL G., SEZGİN A., DEMİREL O., KESKİN H. and ŞENTÜRK C., ‘The Plastic’, the Dependant and the Path - The Interplay between Knowledge Dynamics and Tourism Sector: The Evolution of Football Tourism in Antalya", The Regional Studies Association Research Network on Tourism and Regional Development - Knowledge Dynamics in the Diversification of Mass Tourism: Challenges for European and Mediterranean Destinations, 25-27 January 2012, Akdeniz University, Antalya, Turkey
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÜNLÜ KESKİN H.; "Ekonomik Krizlerde Küresel Güçler: 2001 Türkiye Ekonomik Krizi"; 2004
 • Doktora Tezi
 • 1 KESKİN H., "Kümelenme ve Sektörel Bağlantılar Açısından Isparta İli Orman Ürünleri Endüstrisinin Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Danışman: Doç. Dr. Murat Ali DULUPÇU, 2009.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Batı Akdeniz Bölgesinde Orman Ürünleri Sektörü Kümelenme Analizi", Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Doğrudan Faaliyet Desteği Projesi, Proje No: 2011/TR61/DFD/09, Proje Yürütücüsü, Isparta, 2012.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından desteklenen "Alanya Turizm Konaklama Sektörü Kümelenme Stratesinin Geliştirilmesi" başlıklı projede Danışman, TR61-14-DFD-0039, Isparta.
 • 2 Kümelenme ve Sektörel Bağlantıları Açısından Isparta İli Orman Ürünleri Endüstrisinin Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Doktora Projesi, Proje No: 1810-D-09, 2009
 • 3 Isparta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklenen Doç. Dr. Murat Ali DULUPÇU yürütücülüğündeki, "Isparta Orman Ürünleri Sektörü Endüstrisinin Araştırılması" konulu projede proje asistanlığı; Isparta, 2008.
 • 4 "Bölgesel Ölçekte İnovasyon: NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ'lerinin Rekabet Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi ile İnovasyon Süreçlerinin Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 1351-M-06, Proje Yöneticisi: Murat Ali DULUPÇU, Isparta, 2006-2007
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Türkiye'de Sosyal Hizmet Eğitiminde İhtiyaçlar-Sorunlar ve Çözüm Önerileri, S.D.Ü., İ.İ.B.F., 11-14 Şubat 2009, Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 KESKİN H.; "Uzay: Son Sınır"; Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Seminerleri Dizisi:8, Haziran, 2006, Isparta.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 Hidayet ÜNLÜ, Egemenlik Ulusundur Karma Sergisi, 23-30 Nisan 2014, Barida Kültür ve Sanat Eğitim Merkezi, Isparta.
 • 2 Hidayet ÜNLÜ, Dünya Sanat Günü Karma Sergisi, 15 Nisan 2014, Barida Kültür ve Sanat Eğitim Merkezi, Isparta.
 • 3 Hidayet ÜNLÜ, Acı Evrensel Olmalı Karma Sergisi, 17 Temmuz-01 Ağustos 2014, Barida Kültür ve Sanat Eğitim Merkezi, Isparta.
 • 4 Hidayet ÜNLÜ, Atatürk Günü Karma Sergisi, 19 Mayıs 2014, Barida Kültür ve Sanat Eğitim Merkezi, Isparta.
 • 5 Hidayet ÜNLÜ, İşçiyim Emekçiyim Karma Sergisi, 1 Mayıs-18 Mayıs 2014, Barida Kültür ve Sanat Eğitim Merkezi, Isparta.
 • 6 Hidayet ÜNLÜ, Sekiz Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Karma Sergisi, Türk Üniversiteli Kadınlar Dermeği, 7-8-9 Mart 2014, İyaşpark AVM Sergi Alanı, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 4
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Özel Sayı
 • 3 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
 • 4 Uluslararası Yönetim İktisat İşletme Dergisi, Cilt 14 , Sayı 3
 • 5 Finans ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
 • 6 Business and Economics Research Journal (BERJ) (İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi)
 • 7 Nevşehir Hacı Bektaş Veli SBE Dergisi, Cilt 7, Sayı 2
 • 8 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2011, sayı:14, ISSN 1305-7774
VERDİĞİ DERSLER
Büyüme Teorisi
Ekonomik Göstergeler
Güncel Ekonomik Sorunlar
İktisada Giriş
Kalkınma Ve Büyüme Teorileri
Mikro İktisat
Para Teorisi ve Politikası 1
Para Teorisi ve Politikası 2
Türkiye Ekonomisi
Yerel Ekonomik Sorunlar
 
Bu İçeriği Paylaş!