KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Hidayet Gizem ÜNLÜ ÖREN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Teorisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110504
E-Posta hidayetgizemunlu@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-6081-096X
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 6
Alıntı Sayısı: 105
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 29.06.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 23.01.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 14.12.2009
İLGİ ALANLARI
ekonomik kriz,bölgesel kalkınma,kümelenme,mekansal inovasyon
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 Nizigiyimana Emmanuel, ÜNLÜ ÖREN Hidayet Gizem, SAHRA ALTI AFRİKA ÜLKELERİNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM, ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE NÜFUSUN REFAHI: YENİ BİR EKONOMİK REFAH MODELİNE GEREK VAR MIDIR?. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 405-434. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 2 İŞLER HALİME, ÜNLÜ ÖREN Hidayet Gizem, Dünya'da, Bölgelerde ve Türkiye'de Hayvancılık Sektörü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 22(48), , 72-95. (2021), (Diğer)
 • 3 İŞLER HALİME, ÜNLÜ HİDAYET GİZEM, BURDUR İLİ HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN İNCELENMESİ VE SWOT ANALİZİ. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, 3(7), , 166-190. (2021), (Diğer)
 • 4 ÜNLÜ HİDAYET GİZEM, KÜRESEL EKONOMİDE REKABETÇİ KENTLERİN AVANTAJLARI ve İKİLEMLERİ . SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 3(41), , 303-327. (2021), (Diğer)
 • 5 ÜNLÜ HİDAYET, NIZIGIYIMANA EMANUEL, KEMEÇ ABİDİN, A comparative Analysis of Foreign Direct Investment, Institutional Quality and Economic Development in Developed and Underdeveloped Countries: From 1996 to 2015.. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 7(3), , 561-583. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 6 ÜNLÜ HİDAYET, BOZDAĞ HAKAN, Yapısal Kırılma Durumunda İmalat Sanayi İhracatı Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Üzerine Bir Uygulama. International Journal Of Social Sciences & Education Research (IJSSER), 2(1), , 112-125. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 7 ÜNLÜ HİDAYET, Döviz Kuru Oynaklığı Ve Ekonomik Büyüme Türkiye Örneği. Sosyoekonomi, 24(27), , 11-24. Doi: 10.17233/se.24616, (2016), (TR DİZİN)
 • 8 SUNGUR ONUR, ÜNLÜ HİDAYET, Türkiye de Sanayi Politikaları Ve Sanayi Sektörünün Dönüşümü Planlı Kalkınma Dönemi Açısından Bir Değerlendirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal Of International Social Research), 9(42), , 1637-1647. (2016), (EBSCO)
 • 9 YETİŞEN SERDAR, IŞIK MADEN SELEN, ÜNLÜ HİDAYET, SEZGİN AYKUT, DULUPÇU MURAT ALİ, KUZEYDOĞU ANADOLU ORTADOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU DÜZEY 2 BÖLGELERİNDE BEŞERİ SERMAYE YAPISI ÜZERİNE BİR PANEL VERİ UYGULAMASI 2007 2011. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi CİEP Özel Sayısı , 891-911. (2016), (EBSCO)
 • 10 DEMİRGİL HAKAN, ÜNLÜ HİDAYET, SEZGİN AYKUT, SUNGUR ONUR, DULUPÇU MURAT ALİ, Alanya Turizm Sektörünün Kümelenme Ve Ağ Yapı Analizi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(1), , 25-41. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 11 ÜNLÜ HİDAYET, DULUPÇU MURAT ALİ, SUNGUR ONUR, İnovasyona Dayalı Bölgesel Kalkınma Teoriler ve Politikalar Üzerine Bir Eleştiri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(3), , 137-152. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 12 ÖZASLAN AHMET, ÜNLÜ HİDAYET, Türkiye de Bölgesel Kalkınma Politikalarında Değişim Ve Kalkınma Ajansları. MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), , 64-83. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 13 SUNGUR ONUR, ÜNLÜ ÖREN Hidayet Gizem, DULUPÇU MURAT ALİ, Adaptation Of Turkey s Regional Policies To The EU Acquis An Evaluation Through Progress Reports 1998 2012. Marmara Journal Of European Studies, 21(2), , 165-193. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 14 ÜNLÜ ÖREN Hidayet Gizem, SUNGUR ONUR, Bölgesel Politika Ekseninde Yaşanan Dönüşüm Türkiye de Kalkınma Planlarında Bölgesel Politikaların Değişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 271-293. (2010), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÜNLÜ HİDAYET, BOZDAĞ HAKAN, BÖLGESEL KALKINMADA AKILLI UZMANLAŞMA STRATEJİSİ. 2. INTERNATIOAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES (2017). (Özet bildiri)
 • 2 YETİŞEN SERDAR, IŞIK MADEN SELEN, ÜNLÜ HİDAYET, SEZGİN AYKUT, DULUPÇU MURAT ALİ, KUZEYDOĞU ANADOLU ORTADOĞU ANADOLU VEGÜNEYDOĞU ANADOLU DÜZEY 2 BÖLGELERİNDE BEŞERİ SERMAYE YAPISI ÜZERİNE BİR PANEL VERİ UYGULAMASI 2007 2011. Congress On International Economic And Administrative Perspectives: New Regional Visions (CIEP) (2016). (Özet bildiri)
 • 3 KİRİŞ HAKAN MEHMET, ŞENTÜRK CANAN, ÜNLÜ HİDAYET GİZEM, SUNGUR ONUR, Comparative Analysis of Bosnia Herzegovina To The Other Former Yugoslav Federation Countries In The Context of Political And Economic Perspectives. 2. INTERNATIOAL SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT (2010). (Özet bildiri)
 • 4 ŞENTÜRK CANAN, ÜNLÜ ÖREN Hidayet Gizem, KİRİŞ YATAĞAN YASEMEN, Türköz Perihan, KİRİŞ HAKAN MEHMET, Can SMEs in developing countries resist crisis? An analysis on Turkish and Albanian cases. International Conference on Balkan Studies (2008). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YETİŞEN SERDAR, ÜNLÜ HİDAYET GİZEM, Yükseköğretimde Kalite Perspektifi: 2007 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Karşılaştırılması. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(16), , 72-89. (2019), (TR DİZİN)
 • 2 TÜRK TUĞBA, ÜNLÜ HİDAYET, Yoksullukla Mücadele Politikaları 2000 Sonrası Türkiye Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(14), , 92-104. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 3 DULUPÇU MURAT ALİ, ÖZKUL GÖKHAN, ÜNLÜ HİDAYET, MERAL SAYIN, Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisine İlişkin Değerlendirmeler. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(20), , 27-54. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 4 KESKİN HİDAYET, Batı Akdeniz Bölgesi Orman Ürünleri Sektörünün Rekabet Gücünün Porter ın Karo Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(2), , 51-66. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 5 SUNGUR ONUR, ÜNLÜ ÖREN Hidayet Gizem, Bölgesel İnovasyon Sistemleri Başarı Koşulları Ve Politika Çıkarımları. Global Journal Of Economics And Business Studies, 1(2), , 20-31. (2012), (EBSCO)
 • 6 ÜNLÜ ÖREN Hidayet Gizem, DULUPÇU MURAT ALİ, Kümelenmeler Bir Literatür İncelemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), , 441-461. (2010), (Diğer)
 • 7 ÜNLÜ ÖREN Hidayet Gizem, ŞENTÜRK CANAN, The Importance Of Small And Medium Sized Enterprises SMEs In Economies SWOT Analyses Of The SME Sector In Turkey And Albania . Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), , 116-132. (2010), (Endekste taranmıyor)
 • 8 SUNGUR ONUR, ÜNLÜ ÖREN Hidayet Gizem, Coğrafi Yakınlık Hala Önemli Mi Yerel İnovasyon Modellerinden Çok Yerelli Bilgi Dinamiklerine Dönüşüm. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1(2), , 107-131. (2009), (Endekste taranmıyor)
 • 9 KESKİN HİDAYET, Isparta İli Orman Ürünleri Endüstrisinin Kümelenme Açısından Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), , 59-78. (2009), (Endekste taranmıyor)
 • 10 KESKİN HİDAYET, DEMİRGİL HAKAN, Porter ın Karo Modelinin Isparta Orman Ürünleri Endüstrisine Uygulanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(9), , 29-49. (2009), (Endekste taranmıyor)
 • 11 KESKİN HİDAYET, DULUPÇU MURAT ALİ, Küresel Finansal Krize Yönelik Değerlendirmeler Üzerine Bir Eleştiri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(7), , 1-11. (2008), (Endekste taranmıyor)
 • 12 ÜNLÜ ÖREN Hidayet Gizem, KİRİŞ HAKAN MEHMET, ŞENTÜRK CANAN, 2001 Krizinin Ekonomik Ve Siyasi Yönleri Üzerine Bir Değerlendirme Çabası. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(4), , 46-73. (2006), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 DULUPÇU MURAT ALİ, SUNGUR ONUR, ÜNLÜ ÖREN Hidayet Gizem, Bölgesel Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar Ve Türkiye de Kalkınma Planlarına Yansımaları Kalkınma Planlarının Yeni Teoriler Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma Ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM) VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu (2010). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 DULUPÇU MURAT ALİ, KARAÖZ MURAT, SUNGUR ONUR, ÜNLÜ HİDAYET, Entrepreneurship Human Capital And Regional Development Labor Networks Knowledge Flows And Industry Growth(2015). Springer, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!