KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Öğr. Gör. Dr. Murat ŞENTÜRK
Birimi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Genel Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462111336
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-9672-3021
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 7
Alıntı Sayısı: 310
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 20.07.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 31.01.2003
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) 12.12.2017
ÜYELİKLER
Kurum Adı Görev Türü Kuruluş Türü Görev Tarihi
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ Danışman Diğer 2013 - 2018
TPJD-Türkiye Petrol Jeologları Derneği Üye Bilimsel Kuruluş 2004 - Devam Ediyor
TMMOB - Jeoloji Mühendisleri Odası Üye Bilimsel Kuruluş 1999 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Tektonik,Sismotektonik,Stratigrafi,Kömür Jeolojisi,Sedimantoloji,Paleosismoloji
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Burdur Fethiye arasındaki bölgede Burdur fayının sismotektonik özelliklerinin araştırılması, Tübitak 1002, Yağmurlu Fuzuli, Bozcu Mustafa, ŞENTÜRK Murat, 01.01.2001 - 01.06.2004 (ULUSAL)
 • 2 Burdur Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresinin Depremselliği ve Yerleşime Uygunluk Açısından İncelenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Ertunç Aziz , Yağmurlu Fuzuli, Karagüzel Remzi, Türker A. Ergün, Keskin Nilay, Bozcu Mustafa, Yılmaz Kamil , ŞENTÜRK Murat, 01.05.2000 - 01.05.2001 (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ŞENTÜRK MURAT, Geological and energy potential analysis of Küplüce-Gökçesu basin rich in coal and other potential energy resources. Frontiers Media SA (FRONTIERS IN EARTH SCIENCE) , 1-14. Doi: 10.3389/feart.2023.1229121, (2023), (SCI-Expanded)
 • 2 SARI COŞKUN, KAMACI ZÜHEYR, YAĞMURLU FUZULİ, TİMUR EMRE, ŞENTÜRK MURAT, BOZCU MUSTAFA, Paleoseismological features and tectonic setting of the Fethiye-Burdur fault zone (SW Turkey). GEOLOŠKI ANALI BALKANSKOGA POLUOSTRVA , 1-15. Doi: 10.2298/GABP230529009S, (2023), (Diğer)
 • 3 ŞENTÜRK MURAT, TAGLİASACCHİ EZHER, ALTAY TÜLAY, YAĞMURLU FUZULİ, DEPOSITIONAL CHARACTERISTICS AND TECTONO-SEDIMENTARY DEVELOPMENT OF THE KARGI-İSKİLİP EOCENE SUBMARINE FAN SYSTEMS (ÇORUM, N-TURKEY). Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 10(3), , 786-803. Doi: 10.21923/jesd.1018563, (2022), (TR DİZİN)
 • 4 ŞENTÜRK MURAT, Geological Setting and Facies Distribution of Mengen Eocene Coal Deposits, Bolu, NW-Turkey. Arabian Journal of Geosciences, 15(851), Doi: 10.10007/s12517-022-10145-y, (2022), (Diğer)
 • 5 Senalp M., TETİKER S., ŞENTÜRK Murat, Güneydoğu Türkiye’deki Paleozoyik İstiflerinin Sekans Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Hidrokarbon Potansiyeli. TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, 64(2), , 143-198. Doi: 10.25288/tjb.686651, (2021), (TR DİZİN)
 • 6 ŞENTÜRK Murat, Kazmaca-Kırıkkale Eosen Havzasının Jeolojik Özellikleri ve Kömür Varlığının Araştırılması. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi (Journal of Engineering Sciences and Design), 8(2), , 562-571. Doi: 10.21923/jesd.694032, (2020), (TR DİZİN)
 • 7 ŞENTÜRK Murat, TAGLİASACCHİ GÜLBAŞ Ezher, YAĞMURLU Fuzuli, Depositional features and coal potential of the Gölbaşı- Bahçeköy Neogene Basin, Ankara (Central Turkey). Arabian Journal of Geosciences, 12(519), , 1-14. Doi: 10.1007/s12517-019-4660-1, (2019), (SCI)
 • 8 YAĞMURLU Fuzuli, TOKER Ezher, ŞENTÜRK Murat, The coal-quality distribution of lignite deposits and tectono-sedimentary evolution of Etyemez in Kangal Neogene basin (Central Anatolia, Turkey). INTERNATIONAL JOURNAL OF OIL GAS AND COAL TECHNOLOGY, 11(1), , 75-92. Doi: 10.1504/IJOGCT.2016.073781, (2016), (SCI)
 • 9 Poisson André, Yağmurlu Fuzuli, Bozcu Mustafa, ŞENTÜRK Murat, New insights on the tectonic setting and evolution around the apex of the Isparta Angle (SW Turkey). GEOLOGICAL JOURNAL , 257-282. Doi: 10.1002/gj.955, (2003), (SCI)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ŞENTÜRK MURAT, Konya-Karapınar Havzası Kömürlerinin Jeokimyasal, Petrografik ve Palinolojik Analizi. IV. Baskent International Conference on Multidisciplinary Studies (2023). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 HACIMUSTAFAOĞLU RAMAZAN, ELÇİ HAKAN, ŞENTÜRK MURAT, Dikey Geçiş Sınavının (DGS) Mesleki Eğitim üzerine Etkileri: Doğaltaş Sektörü Örneği. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD), 7(1), , 18-27. (2018), (TR DİZİN)
 • 2 YAĞMURLU F., TAGLİASACCHİ E., ŞENTÜRK Murat, Ofiyolitik Kayaçların Ağır Mineral Plaserlerinin Oluşumundaki Önemi: Burdur-Çamköy Örneği, GB-Türkiye. Yerbilimleri (Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni), 38(3), , 259-273. (2017), (TR DİZİN)
 • 3 Altay Tülay, Yağmurlu Fuzuli, ŞENTÜRK Murat, Murat Abdurrahman, Temelli (Ankara) Neojen Havzasındaki Sedimanter Birimlerin Jeolojisi ve Mineralojisi ile ilgili İlk Verilerin Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(3), , 1096-1108. Doi: 10.5578/fmbd.61858, (2017), (Diğer)
 • 4 Bozcu Mustafa, Yağmurlu Fuzuli , ŞENTÜRK Murat, Fethiye-Burdur Fay Zonunun Bazı Neotektonik ve Paleosismolojik Özellikleri GB Türkiye. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 31(66), , 25-48. (2007), (TR DİZİN)
 • 5 YAĞMURLU FUZULİ, poisson andre, BOZCU AYŞE, ŞENTÜRK MURAT, Isparta Açısının Tektonostratigrafik Özellikleri ve Petrol Jeolojisi Açısından İrdelenmesi. Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, 19(2), , 23-34. (2007), (TR DİZİN)
 • 6 ŞENTÜRK MURAT, YAĞMURLU FUZULİ, Acıgöl ve Burdur Gölü arasındaki bölgenin jeolojik ve sismotektonik özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2), , 11-24. (2003), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 GÖRMÜŞ MUHİTTİN, YAĞMURLU FUZULİ, ŞENTÜRK MURAT, UYSAL KUBİLAY, Jeolojik sentez : Burdur Gölü ve çevresi. I. Burdur Sempozyumu (2007). (Tam metin bildiri)
 • 2 YAĞMURLU FUZULİ, ŞENTÜRK MURAT, Güneybatı Anadolu'nun Güncel Tektonik Yapısı. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V (2005). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 ŞENTÜRK MURAT, Mühendislikte Araştırma ve Değerlendirmeler(2023). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ŞENTÜRK MURAT, Mühendislik Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar(2023). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!