KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Fatma BAŞALAN İZ
Birimi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm Hemşirelik Bölümü
Ana Bilim Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Telefon 2462113315
E-Posta fatmaiz@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-2286-6994
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 19.07.1996
Yüksek Lisans PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 16.11.2000
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 30.06.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Teaching Cultural Competence in Nursing and Health Care: Inquiry, Action, and Innovation
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 İz, F. B. Üreme Sağlığı ve Kültür. Türkiye Klinikleri (J Public Health Nurs-Special Topics). 2018;4(1):21-6
 • 2 İz,B.F., Özen, A.T. İntörn Olmaya Aday Hemşirelik Öğrencilerinde Zaman Yönetimi ve Akademik Başarı İlişkisinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,11, 123-137,2010.
 • 3 İz, B.F., Temel, B.A., Hemşirelikte Kültürel Yeterlilik, Aile ve Toplum, 5(17), 51-57, 2009.
 • 4 İz,B.F. Savaş ve Çevre, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(3),113-117,2009.
 • 5 Temel, B.A., Özsoy, S., Ergül, Ş., Ardahan, M., Yılmaz, Ç.M., İz, B.F., Zincir, H., Ay, S., Kartal, A., Adölesan-Ebeveyn Etkileşim Özellikleri ve Algılanan Aile Desteği Arasındaki İlişki, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 24(2), 27-39, 2008.
 • 6 İz, B.F., Yaşlılık ve Transkültürel Hemşirelik, Hemşirelik Forumu, Eylül-Aralık, 2006.
 • 7 Özsoy, A.S., İz, B.F., Toplumsal Yapıda Hemşirelerin Konumu, Toplum ve Hekim, 20(4), 254-258, 10-13, 2005.
 • 8 İz, B.F., Özer, M., Yaşam Doyumu ve Yaşam Kalitesi Kavramlarına Bir Bakış , Hemşirelik Forumu, 6(4), 24-26, 2003.
 • 9 Karabulut, Ö.Ö., İz, B.F. , Yaşlılarda Yaşam Kalitesi, Hemşirelik Forumu, 5(6), 51-53, 2002.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Cengiz Ş., İz FB., Özen TA., Erdinçli İ. (2013). Balkan Savaşları’nda Kolera Mücadelesi, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, S:21, 103-119.
 • 2 Bayık, A., İz, B.F., Yıldız, S., Yetim, D. The Reliability and Validity of Adolescent Health Promotion Scale In Turkish Community, Journal of Current Pediatrics, 9: 14-22, 2011
 • 3 Bayık, A., Özsoy, A.S., Ardahan, M., Özkahraman, Ş., İz, B.F., Kadınların Stres Verici Yaşam Olaylarıyla Karşılaşma Durumu, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(2), 1-12, 2006.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 İz-Başalan, F., Temel-Bayık, A. (2017). Cultural Awareness Scale: Psychometric properties of the Turkish version. Collegian, 24, 499-504.
 • 2 BASALAN IZ FATMA,TÜMER ADILE (2016). Assessment of Breast Cancer Risk and Belief in Breast Cancer Screening Among the Primary Healthcare Nurses. Journal of Cancer Education
 • 3 Atay, E., İz, FB. (2015). Investigation of the effect of changes in muscle strength in gestational age upon fear of falling and quality of life. Turk J Med Sci, 45(4), 977
 • 4 İz FB, Atay E. How Effectıve are Exercise Recommendations Supported by Written and Visual Materials in Elderly People? Turkish Journal of Geriatrics 2014; 17 (4) 410-416
 • 5 İz FB., Özsoy S. (2013). Determination of Nursing Students’ Moral Judgment: A City in West Region of Turkey, Healthmed, 7,1, 142-149.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 İz, B.F., “Yaşlı Bireylerde Hipertansiyon Prevelansı, Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi” Turkish Journal of Geriatrics, Kongre Özel Sayısı, C:13, 2010
 • 2 İz, B.F., Yaşlılarda Öz-Bakım Gücü, Yaşam Kalitesi ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi, Turkish Journal of Geriatrics, Kongre Özel Sayısı, C:13, 2010
 • 3 İz, B.F., Yaşlı Sağlığını Koruma ve Sağlık Taramaları, Turkish Journal of Geriatrics, Kongre Özel Sayısı, C:13, 2010
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 İz, B.F., Atay, E. Huzurevinde Yaşayan Bireylerde Uyku Durumu, Depresyon Düzeyi, Mental Durum ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi,4. İleri Yaş Sempozyumu, 23-24 Mart,İzmir, 2011.
 • 2 İz, B.F., Atay, E. Kadınlarda Osteoporoz Bilgi Düzeyi ve Öz Etkililik Algılarının Değerlendirilmesi, 4. İleri Yaş Sempozyumu, 23-24 Mart, İzmir, 2011.
 • 3 İz, B.F., Zincir, H. Hemşirelik Öğrencilerinin Ötenazi Hakkındaki Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi, V. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu, 15-16 Nisan, Ankara, 2011.
 • 4 İz, B.F., Özen, T.A, Korkmaz, M. Toplumun Organ Bağışı İle İlgili Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi, V. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu, 15-16 Nisan, Ankara, 2011.
 • 5 Bilge, A., İz, B.F., Yücel., U., “Kültür, Ruh Sağlığı Eğitiminde/Hizmetlerinde Yer Almalı mı?” Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, 2009.
 • 6 İz, B.F., Yücel., U., Bilge, A., “Hemşirelik ve Ebelik Hizmetlerinde Kültürel Yeterlilik” Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, 2009.
 • 7 Yücel., U., Akhanca, F.A., Çelik, N., Bilge, A., İz, B.F., “Ebelik Uygulamalarında Temel Bir Alan; Kültürel Farklılıkların Farkındalığı” Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, 2009.
 • 8 Bayık, A., Özsoy, S.A., Ardahan, M., Özkahraman, Ş., İz, B.F., “Kadınlarda Yaşam Stresleri”, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2004.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Özen, T.A, İz, B.F., Doğum ve Kadın Hastalıkları Kliniklerinde Yatan Hastaların Erkek Hemşirelere Bakış Açısı (Analysing The Views About The Male Nurses Of The Patients Who Hospitalized In Obstetrics And Gynecology Clinics), 5. Uluslar arası Hemşirelik Yönetimi Kongresi, 17-19 Kasım, Antalya, 2011.
 • 2 Özen, T.A, İz, B.F., İntörn Hemşirelerin Algıladıkları Stres ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki (Determination Of The Relation Between Academical Achievement And Perceived Stress Of Intern Candidate Student Nurses), 5. Uluslar arası Hemşirelik Yönetimi Kongresi, 17-19 Kasım, Antalya, 2011
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Fiziksel Özürlülerde Gereksinim Belirleme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Doktora Tezi
 • 1 Kohlberg’in Bilişsel Ahlak Gelişimi Kuramına Göre Hemşire Öğrencilerin Ahlaki Yargı Yeteneklerinin Belirlenmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı’da Bir Savaş Cephesi Olarak Salgın Hastalıklar TÜBİTAK- 2209, Danışman 2011.
 • 2 Sigaraya Başlamayı Engelleme Projesi, SDÜ, Isparta Milli Eğitim Müd., Isparta İl Sağlık Müd. İşbirliği, Eğitimci 2010
 • 3 Özsoy., SA., Temel., BA, Ergül., Ş, Vural., KB, Yıldırım., B, İz., BF, Ailelerin Fonksiyonel Etkililiğinde Davranışsal Stratejileri Değerlendirme, Proje No: 04-HYO-008, 2007
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Nurse Education Today
 • 2 Applied Nursing Research
 • 3 Applied Nursing Research
 • 4 Applied Nursing Research
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SOJ Biosensors, Biomarkers & Diagnostics
 • 2 Journal of AIDS and HIV Research
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 2 SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Böl. Başk. 2012-2014
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölüm Başk. Yard. 2010-2012
 • 2 SDÜ Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği AD. Bşk. 2010-
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ Sağlık Bilimleri Fak. BİLADAK Kurul Üyeliği 2010-
VERDİĞİ DERSLER
Biyoistatistik
Epidemiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar
Halk Sağlığı Hemşireliği
Hemşirelikte Araştırma ve Bilişim Teknolojileri
Hemşirelikte Kavram Analizi
Sağlık Bilimlerinde Araştırma
 
Bu İçeriği Paylaş!