KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Nilüfer NEGİZ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalı
Telefon 2462110486
E-Posta nilufernegiz@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 27.07.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 29.08.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 29.03.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kamu Yönetimi,Yerel Yönetimler, Kadın Çalışmaları.,arkeoloji
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, Detay Yayıncılık, 2014.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • 1 N. NEGİZ, P. SAVAŞ YAVUZÇEHRE, Viral Çağda Kent ve Kentsel Bağışıklık, Gazi Yayınevi, Nisan 2021
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 N. NEGİZ, A. UÇAR, Local Government A TURKISH PERSPECTIVE Bölüm Adı:TURKISH LOCAL GOVERNMENT: PAST AND PRESENT, Savaş Yayınları, 2020
 • 2 N. NEGİZ, Sosyal Bilimlerde Kültür Tartışmaları (İçinde) "Türk Kültüründe Kadın: Yerel Kültür ve Sözlü Kültür Ekseninde Kadın", Gece Kitaplığı, İstanbul 2017
 • 3 N. NEGİZ, "KAMU SEKTÖRÜNDE KADIN İŞGÜCÜ VE TÜKENMİŞLİK (BURNOUT SYNDROME) : AMPİRİK BİR ÇALIŞMA" KADIN İŞGÜCÜ DİSİPLİNLER ARASI BİR BAKIŞ, GAZİ KİTABEVİ, 2016.
 • 4 N. NEGİZ., N, ÇAĞLAR, Kamu Yönetiminde Sosyal Medya Kuramdan Uygulamaya içinde, "Sosyal Medya, Siyaset ve Kadın: Kadın Siyasetçi Bağlamında Bir Gözlem",Palet Yayınları No:141, Konya 2015.
 • 5 N. NEGİZ, İdari ve Mali Açıdan Türkiye'de Yerel Yönetimler, içinde "Avrupa Perspektiflerinin Yerel Yönetimlere Etkisi", BEKAD Yayınları, Antalya 2015.
 • 6 Negiz N, Akman E., 2013,"Sosyal Devlet, Sosyal Hizmet ve Yerel Yönetimler", Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet: Temelleri ve Uygulama Alanları, Ed. Hakan Acar, Nilüfer Negiz ve Elvettin Akman, Maya Akademi Yayınevi, Ankara.
 • 7 NEGİZ N, AKMAN E, 2013, "Azerbaycan Cumhuriyetinde Yerel Yönetimler", Dünya'da Yerel Yönetimler, Ed. Murat Okcu ve Hüseyin Özgür, Seçkin Yayınevi, Ankara (Baskıya Gönderildi).
 • 8 NEGİZ N.,2013,"Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Yavaşça Acele Et(Festina Lante)", Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları, Editörler: Buğra Özer ve Güven Şeker, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, Sayfa 37-54 (Elvettin Alman ve Çiğdem Akman İle Birlikte).
 • 9 N.NEGİZ, Türk Kamu Yönetimi Anlayışında Sosyal Sorumluluk,Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayınevi, Editörler: K. ÖREN, B.ESER, E. AKMAN,2012, Ankara.
 • 10 N. NEGİZ, Türkiye'de Yerel Siyasette Kadının Konumu: Siyasetçi Kadınlar Gözüyle Eleştirel Bir Değerlendirme, OKUTAN YAYINCILIK,İSTANBUL 2008.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 A. YEMEN, N. NEGİZ, Yönetimde Kadın, içinde: Disiplinler Arası Kadın, Nobel Yayınları, 2021.
 • 2 N. NEGİZ, KÜRESEL ÇEVRE POLİTİKALARI VE EKOLOJİK KRİZ Bölüm Adı:ÇEVRE VE EKOLOJİK VATANDAŞ, Beta Yayınları (edt: Hayriye Sağır), 2020.
 • 3 NEGİZ, N. ''Public Policy Analysis In Turkey'', İçinde: Cultural Heritage Policy In Turkey, ISBN: 978-3-631-80198-7, 2019.
 • 4 N. NEGİZ, A. UÇAR, "A Case Study on the Social Service Activities of the Municipalities: An Evaluation with SWOT Analysis", içinde: Recent Developments in Sociology and Social Work, ISBN 978-83-943963-5-0 E-book, 2017.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AYDIN, F. ve NEGİZ, N. ''Mahalleye Dönüşen Köyler Üzerine Bir İnceleme'', Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019.
 • 2 H. Gül, N. Negiz, S.Efe, F. Özcan, "Kentsel Kamusal Mekanın Dönüşümü", Şehir ve Medeniyet Dergisi, 2016 Bahar.
 • 3 N.NEGİZ, Elektronik Dönüşüm Karşısında Vatandaş Deneyimi: Isparta Belediyesi İncelemesi, Selçuk Üniversitesi, İİBF Dergisi,Sayı:21, 2011.
 • 4 N.NEGİZ, "Belediye Personelinin Hizmet İçi Eğitim Sorunu: Bir Araştırma ve Model Önerisi", SDÜ İİBF Dergisi, S:3, 2007.
 • 5 N.NEGİZ, H.KİRİŞ, "Yerel Demokratikleşmede Katılım Sorunu:Isparta Alan Araştırması", Yerel Siyaset Dergisi, Yıl:2, Sayı:23, Kasım 2007.
 • 6 ÇARIKÇI, İ. H. ve AVŞAR N., "Kamu Kesimi Yöneticilerinde Cinsiyet Rolü Algılamalarının Aile Dostu Düzenleme ve Politikalarına Etkileri," Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, s. 75-88, 2005.
 • 7 İŞLER, D. ve NEGİZ N., "Elektronik Devletin Boyutları ve Yarattığı Fırsatlar," Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt no:1, Sayı 2, s.35-57, 2005.
 • 8 N.Avşar ve Diğerleri, Neo-Liberal Düşüncenin Türkiye Bağlamında Yeni Yönetsel Aktörleri:Bağımsız İdari Otoriteler, Üst Kurullar, SDÜ, SBE, C.I,S.I, 2005.
 • 9 ANTİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE KENTSEL KAMUSAL MEKÂNIN DÖNÜŞÜMÜ
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 N.NEGiZ, Ö. YALÇIN,Türkiye’de Kentsel Alanlarda Döngüsel Ekonomi Uygulamaları Üzerine Bir Yazın İncelemesi, Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2020
 • 2 H.GÜL, N.NEGİZ.H.KİRİŞ, 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Sonrasında Bir Yerel Aktör Olarak Isparta İl Genel Meclisi, Yerel Siyaset, S.40, 2010.
 • 3 NEGİZ N., "Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde Paydaş Yönetimler:Büyük Kent Belediyeleri Ve Yerel Hizmetler"Sayı: 30, Haziran 2008.
 • 4 NEGİZ N.,"Belediye Meclislerinin Etkinleştirilmesinde Nitelik Sorunu", Yerel Siyaset, Yıl: 2, Sayı:15, Mart 2007.
 • 5 NEGİZ N., "Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bir Bakış", Yerel Siyaset, Yıl:2, Sayı:16, Nisan 2007.
 • 6 NEGİZ.N, "Siyasette Kadın Olmak", Yerel Siyaset, Sayı:19, Temmuz 2007.
 • 7 NEGİZ N., "Seçmen Davranışında Sosyo-Ekonomik Bir Faktör: Yaş", Yerel Siyaset, Yıl:2, Sayı:23, Kasım 2007.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 N. NEGİZ, Y. HAYTA, Çevresel Davranış ve Çevre Eğitimi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 30/1, 2021
 • 2 GÜL, H., NEGİZ, N. ve EFE, S. ''City, Space and Publicness: Perceptions and Experiences in The Case of Isparta'', IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019.
 • 3 TAPDIK, S. ve NEGİZ, N. ''Batı Karadeniz Havzasında Kent Yönetiminde Kadın Görünürlüğünü Ölçmeye Yönelik Bir Analiz'', SDÜ İİBF Dergisi, 2019.
 • 4 TAPDIK, S. ve NEGİZ, N. ''Kent Aktörlerinin Kadın Dostu Kent Algısı Ve Kentte Durum: Zonguldak Örneği'', International Journal of Business Economics and Management Perspectives, 2019.
 • 5 N. NEGİZ, KENT TURİZM KALKINMA İLİŞKİSİNE ARKEOLOJİ EKSENİNDEN BAKMAK YALVAÇ PİSİDİA ANTİOKHEİASI ÜZERİNDEN BİR İNCELEME, SDÜ, İİBF DERGİSİ, C:22, S1, 2017.
 • 6 T. GÜNGÖR, N. NEGİZ, "Kentli Hakları Farkındalığının Üniversite Öğrencileri Üzerinden İncelenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği", SDÜ, İİBF Dergisi, Yıl: 2017 Cilt: 22 Sayı: 4.
 • 7 B. KÖMÜRCÜ, N. NEGİZ, Kentsel Bir Sorun Alanı Olarak Sokakta Çalışan- Çalıştırılan Çocuklar: (Isparta Örneği), SDÜ İİBF Dergisi, 2016 Bahar.
 • 8 N. NEGİZ, A. UÇAR, YERELDE KAMU POLİTİKALARININ OLUŞUMUNDA YÖNETİŞİM VE KATILIMCILIK ISPARTA İNCELEMESİ, SDÜ, SBE Dergisi Özel Sayı 2016.
 • 9 B. MERMER, C. ŞATAF, N. NEGİZ, TÜRKİYE DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ, SDÜ, İİBF Yıl: 2016 Cilt: 21 Sayı: 4.
 • 10 N.NEGİZ, İki Farklı Dönem İki Farklı Yönetim: Kentsel Hizmetler Düzleminde Kullanıcı Memnuniyeti: 2004 ve 2009 Yılları Isparta Belediyesi Örneği,Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi, S:27, Nisan 2012.
 • 11 N. NEGİZ vd; Kadınların Yoksullukla Mücadele Aracı Mikro Kredi: Deneyimler Üzerinden Bir İnceleme,Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:26, S:2, 2012.
 • 12 N.NEGİZ, YEREL SİYASETTE SEÇİL(E)MEYEN KADIN: 2004- 2009 MART SEÇİMLERİ DÜZLEMİNDE ANALİTİK BİR İNCELEME,Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 21 Sayı 2 Nisan 2012.
 • 13 N.NEGİZ, F.AKYILDIZ, YEREL SEÇİMLERDE SEÇMENİN TERCİHİ ÜZERİNDE ADAY İMAJININ ETKİSİ: UŞAK ÖRNEĞİ, SDÜ SBE Dergisi, 2012/1,S:15
 • 14 N.NEGİZ, Sosyal Yardım Ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri Açısından Isparta Belediyesi: Farkındalık, Yararlanma Ve Değerlendirme Açısından Bir Araştırma, SDÜ, İİBF Dergisi,S:2,2011.
 • 15 N.NEGİZ, A. OKSAY, E.AKMAN, İşe Bağlılık Ve İşten Tatmin Açısından Cinsiyet Ve Sektörel Farklılık: Kamu Ve Özel Sektör Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Isparta Örneği),SDÜ, SBE,C:7,S:14,2011.
 • 16 N.NEGİZ, E.TOKMAKÇI,"Çalışma Yaşamında Kadının Tükenmişliği: Aile-İş-Sosyal Yaşam Açısından Tükenmişlik (Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği)"E-Journal of Yaşar University,Vol:6,No:24, İzmir, Ekim. ,2011.
 • 17 N.NEGİZ, Aysun YEMEN, "Kamu Örgütlerinde Kadın Yöneticiler:Yönetici ve Çalışan Açısından Yönetimde Kadın Sorunsalı", SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:24, Aralık 2011.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 M. OKÇU vd,6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Hizmetlerin Sunumunda Etkinlik: Türkiye Örneği, KAYFOR, Konya 2015.
 • 2 N. NEGİZ vd.,"Temsilde Cinsiyet Değişkeni: Aydın ve Muğla İncelemesi", KAYFOR ,Kuşadası, 2014
 • 3 YEMEN, A, ARGUN Ç.,NEGİZ,N, KENTİN MARKALAŞMASINDA KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ: BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI;KAYSEM, HATAY MAYIS 2013.
 • 4 E.AKMAN, N. NEGİZ, Ç. ARGUN, "SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KALKINMA İÇİN YAVAŞÇA ACELE ET (FESTİNA LENTE)", KAYSEM (KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU), 17-18 Mayıs 2012, Manisa.
 • 5 N.NEGİZ, Ç. ARGUN, "BİR KAMU POLİTİKASI UYGULAMA ALANI OLARAK KADINA YÖNELİK ŞİDDET: ALGI VE FARKINDALIK DÜZEYİ AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA", 10. KAYFOR, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İİBF KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, BURSA 05-07 ARALIK 2012.
 • 6 N.NEGİZ, Ç. ARGUN, "Kadın Eli Değen Kentler: Yönetim Süreçlerine Katılım Açısından Bir İnceleme (Isparta Örneği)" KAYSEM IV, Adıyaman 26-27 Mayıs 2011.
 • 7 N.NEGİZ, "Kamu Yönetimi Eğitimi Ve Üniversitenin İmajı Konusunda Kamu Yönetimi Öğrencilerin Tutumu: Adım Kapsamındaki Üniversiteler Bağlamında Bir Araştırma", KAYFOR 9,Ankara 2011.
 • 8 NEGİZ, N. ve ARSLAN, E. T. (2010). "ÖNEMİ ve ÖZELLİKLERİYLE SAĞLIK TURİZMİ: ISPARTA İLİNİN SAĞLIK TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİMESİ", Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları Bildiriler Kitabı, Isparta, ss. 468-477.
 • 9 N.NEGİZ.,"Turizm Temelli Yerel Kalkınmada Merkez-Yerel Açısından Öncüllük Tartışması: Isparta-Burdur İncelemesi", KAYSEM-5 Kamu Yönetimi Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2010, Konya.
 • 10 E.T.ARSLAN, N.NEGİZ VE DİĞ.,"Çalışanların Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Ampirik Bir İnceleme", Ulusal ÇEKO Kongresi, Antalya Ekim 2010.
 • 11 N.NEGİZ, Z.YILDIZ, "Yerel Yönetimler İçin Bir Kalkınma Dinamiği: Turizm (Isparta İncelemesi)", 4. Yerel Yönetimler Sempozyumu, TODAİE, 19-20 EKİM 2009.
 • 12 N.NEGİZ,H.KİRİŞ, C.ŞATAF,"Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak Belediye Meclisinin Oluşumu Ve Niteliği: Isparta Belediye Meclisi Örneği", YEBKO, Eylül 2009, İzmir.
 • 13 N.NEGİZ, "Belediyelerin Etkinlik Sorunsalında Personel Faktörü üzerine Bir Araştırma", KAYFOR 18-20 Ekim, Kocaeli 2007.
 • 14 N.NEGİZ, "Kadın ve Yerel Siyaset", Yerel Siyaset Sempozyumu, 8 Aralık 2007, İstanbul.
 • 15 ÇARIKÇI, İ. H. ve AVŞAR N., "Kamu Üst Kademe Yöneticilerinin Cinsiyet Temelli Rol Algılamaları Çerçevesinde Alternatif Çalışma Düzenlemeleri ve İzin Politikalarının Etkinliği," Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, İstanbul, 1-4 Mart, s. 53-63, 2004.
 • 16 N.Negiz ve diğerleri, 6360 sayılı kanunun uygulanmasında köylü(mü) mahalleli (mi) katıl(a)mayanlar acısından bir değerlendirme,KAYFOR,Samsun 2013.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 NEGİZ, N. ve NALBANT, M. ''Kentsel Mekânın ‘Engelsizlik’ Açısından İncelenmesi: Isparta Örneği'', TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi, 18-20 Haziran 2019, Ankara.
 • 2 NEGİZ, N. ve UÇAR, A. ''Engellilik, Çalışma Hayatı Ve Kent: Paydaşlar Üzerinden Bir İnceleme'', TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi, 18-20 Haziran 2019, Ankara.
 • 3 NEGİZ, N., YILDIZAN, A. P. ve KEMEÇ, A. ''Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişimi ve Bugünü'', Taras Sevçenko 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 12-14 Temmuz 2019, Kiev.
 • 4 NEGİZ, N. ve YALÇIN, Ö. ''Kentsel Dönüşümün Kent Kültürü ve Kentsel Kimlik Üzerindeki Etkisi: Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Üzerinden Nitel Bir İnceleme'', Taras Sevçenko 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 12-14 Temmuz 2019, Kiev.
 • 5 UÇAR, A. ve NEGİZ, N. ''Yerel Kalkınmada Temel Aktörlerin Karaman İl’ine Sosyo Ekonomik Etkileri: Mevka ve KOP BKİ Örneği'', V. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, 9-11 Ekim 2019, İstanbul.
 • 6 NEGİZ, N. ''Kent Siyaset ve Kalkınma: Kadın Açısından Bir Okuma'', International Conference Of Strategic Research On Scientific Studies And Education, 8-10 Kasım 2019, Antalya.
 • 7 NEGİZ, N. ''Kent, Mekân ve Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Tartışma'', International Conference Of Strategic Research On Scientific Studies And Education, 8-10 Kasım 2019, Antalya.
 • 8 TAPDIK, S. ve NEGİZ, N. ''Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Kente Yansıması: Kadın Dostu Kent Projesi'', IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 5-6 Aralık 2019, Burdur.
 • 9 NEGİZ, N. ve YALÇIN, Ö.''Kentli Haklarının Türkiye Eksenindeki Yeri'', KAYSEM 12, Kırıkkale Üniversitesi, 25-27 Ekim 2018, Kırıkkale.
 • 10 Y. Hayta, N.NEGİZ, "TÜRKİYE’NİN BÜYÜKKENT YÖNETİMİ DENEYİMİNDE KENTSEL YAŞAMA DAİR DÖNÜŞÜMLER: YENİ BİR BÜYÜK KENT ÜZERİNDEN BİR İNCELEME ", KAYFOR, 14, Nisan 2017, Van.
 • 11 N. NEGİZ, "Kamusal Politika Alanı Olarak Çevre: 1980’lerden Günümüze Çevre", 3rd International Congress of Agriculture and Environment Proceeding Book, 2017, Antalya.
 • 12 N.NEGİZ, Y.SARAÇBAŞI,"Demokratik Yönetişim Sağlanmasında e-Belediye ve Uygulamaları: Akdeniz Bölgesi Örneği"BEYKON, 23-25 Haziran 2011, Saraybosna.
 • 13 N.NEGİZ, E.AKMAN, "Yerel Yönetimlerin Turizme Yönelik ve Turizmi Etkileyen Hizmetleri:Olması Gereken-Gerçekleşen Düzleminde Bir Değerlendirme", 1. Uluslararası 4. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir/Isparta.
 • 14 N.NEGİZ ve Diğerleri, "GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ VE TİPLERİ AÇISINDAN CİNSİYET FARKLILIKLARI: SDÜ-İİBF ARAŞTIRMASI",Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, 5-6-7 Mart 2009, Sakarya.
 • 15 ÖZDAŞLI K., NEGİZ N., "The Analysis Of Turkısh Management Culture In Contex Of Innovatıve Organızatıonal And Managerıal Features", II. International Strategic Management Conference, Çanakkale,
 • 16 ÇARIKÇI, İ. H. ve AVŞAR N., "The Organizational Efficiency Dilemma In The Management Of Non-Govermental Organizations In Turkey: Strategy Or Environment?," ," International Strategic Management Conference, Çanakkale, 23-25 Haziran, s. 813-818, 2005.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 N. NEGİZ, S.EFE, N. CANSEVER, The Problem of Efficiency in the Municipal Councils: The Case of Isparta,3rd International Conference on Social Science and Education Research, 27-29 April 2017 , Rome-Italy.
 • 2 N. NEGİZ, Z. ÖĞÜT,"Thinking On City Councıls In Local Governance", 2. Uluslar Arası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Sürdürülebilir Küresel Rekabet, 05-07 Ekim 2017.
 • 3 A. YEMEN, N. NEGİZ, "The Role of Local Government In The Sustainability Of Cities And Sustainable Urbanization", Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi , 21-24 Eylül 2017.
 • 4 H.gül, N. Negiz, S. Efe, F. Özcan, "Urban Public Areas and Space and Urban Identity in Isparta", Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, 18-21 Mayıs 2017, Berlin.
 • 5 N. Negiz, "Cultural Heritage In Historical Sustainability Of Cities: Thinking About Importance And Value, Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi , 21-24 Eylül 2017
 • 6 N. NEGİZ, "İnsan Hakkı Olarak Çevre Ve Çevre Hakkı", 3rd International Congress of Agriculture and Environment Proceeding Book, 2017, Antalya.
 • 7 N. NEGİZ ve Diğerleri, "Avrupa Birliği Akıllı Kent Uygulamaları ve Türkiye’deki Yansımaları, KAYFOR 15, Isparta 2017.
 • 8 N. NEGİZ, KLASİK ÇAĞ GREK TOPLUMUNDAN MODERN TOPLUMUN KADIN ALGISINA DEĞİŞİMİN YÖNÜ, Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions 28-30 September 2016.
 • 9 N. NEGİZ, A. UÇAR, A STUDY ON THE WELFARE SERVICE ACTIVITIES OF MUNICIPALITIES A DETERMINATION WITH SWOT ANALYSIS, XI. European Conference on – Rome – September 1-4, 2016
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 SEÇMEN DAVRANIŞNIN SOSYO EKONOMİK BOYUTU VE SEÇMEN DAVRANIŞINDA MESLEĞİN ETKİLERİ (ISPARTA ÖRNEĞİ), SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI.
 • Doktora Tezi
 • 1 TÜRKİYE'DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE HİZMET ETKİNLİĞİ VE EĞİTİM İLİŞKİSİ: ALAN ARAŞTIRMASI VE BİR MODEL ÖNERİSİ, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Burak K. Mırık, SİYASAL LİDERLİK VE 1965 – 1980 DÖNEMİNDE ALPARSLAN TÜRKEŞ, SDÜ, SBE, Kamu Yönetimi ABD, 2018.
 • 2 Fatma AYDIN, 6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MAHALLEYE DÖNÜŞEN KÖYLER ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA, SDÜ SBE SBKY, 2018
 • 3 Zeynep Öğüt, "Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime Kent Konseyleri: Antalya Örneği", SDÜ SBE SBKY Yüksek Lisans Tezi, 2017.
 • 4 Tolga GÜNGÖR, "Kentli Hakları Farkındalığının Üniversite Öğrencileri Üzerinden İncelenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği", SDÜ SBE SBKY Yüksek Lisans Tezi, 2017.
 • 5 Beste KÖMÜRCÜ, KENTSEL BİR SORUN ALANI OLARAK SOKAKTA ÇALIŞAN \ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLAR: ISPARTA İNCELEMESİ, SDÜ SBE KAMU YMNETİMİ ABD, 2015.
 • 6 Muhammet Altın, 1960'tan Günümüze Kalkınma Planları ve Hükümet Programları Çerçevesinde Kamu Personel Reformu, SDÜ, SBE, KAMU YÖNETİMİ ABD, OCAK 2014.
 • 7 H. Hüseyin AKKOCA, 2010 Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Türk İdare Yapısında Yeni Bir Kurum: Kamu Denetçiliği, SDÜ BAP Tarafından Desteklenen Yüksek Lisans Tezi, SDÜ, SBE.
 • 8 Şafak Kolak, Kentlerde Güvenlik Hizmetleri, SDÜ SBE, KAMU YÖNETİMİ ABD KASIM 2013.
 • 9 Muammer SALİM, Geçmişten Günümüze Türkiye'de Çocuk Koruma Politikaları ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı.
 • 10 Nilay ÜÇER, Yerel Yönetimlerde Kadın: Temsil ve Katılım Düzleminde Cinsiyet Sorunsalı (2009 Mart Mahalli Seçimleri Sonrası Analitik Bir İnceleme), SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı.
 • 11 Özden SALMAN,Aile Birliğinin Korunmasında Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Yönelik Kmausal Politikalar, SDÜ,SBE, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı,2011.
 • 12 Emine KUNT,Çalışma Yaşamında Kadının Tükenmişliği: SDÜ Örneği, SDÜ,SBE, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı,2011.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Seda Tapdık, KADININ KENT YÖNETİMİNE KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KENTLERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNE GÖRE FARKLILAŞMASI: BATI KARADENİZ BÖLGESİ YEREL AKTÖRLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME, SDÜ,SBE, SBKY ABD, 2020.
 • 2 Derya Taner, “Kamu İdarelerinde Esnek Çalışma Saatleri Uygulamasına Yönelik Yönetici ve Çalışan Tutumları”, SDÜ SBE Kamu Yönetimi ABD, 2018.
 • 3 Haydar PEKDOĞAN,Askerliğin bireyin toplumsallaşması üzerine etkileri (bir saha araştırması), SDÜ SBE KAMU YÖNETİMİ ABD, 2014.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Pandemi Sürecinde Kent: “Kentsel Bağışıklık” Sağlanmasında Beklenti-Kapasite Yönünden Bir Araştırma (Göller Bölgesi Örneği), 120K642 Numaralı, TÜBİTAK SOBAG COVİD Özel Çağrı.
 • 2 "Türkiye Azerbaycan Belediye Yönetimlerinin Karşılaştırmalı İncelemesi ", SDÜ BAP, 4998-YL1-17 Nolu Yüklek Lisans Projesi
 • 3 2209-Üniversite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dısı Arastırma Projeleri Destekleme Programı - A, "Bugünün Gençlerinden Yarının Babalarına: Kadına Yönelik Siddetin Önlenmesinde Kelebek Etkisi",
 • 4 2209-Üniversite Ögrencileri Yurt Içi/Yurt Dısı Arastırma Projeleri Destekleme Programı - A, Başvuru Dönemi 2016/2, "Teknoloji Bağımlılığının Toplumsal Değerler Üzeine Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerinden Bir İnceleme"
 • 5 "Türkiye'de Kentli Hakları Ve Pratiği : Farkındalık Ve Sahiplik Üzerine Bir İnceleme", SDÜ BAP, 4654-YL1-16 Nolu Proje
 • 6 3001 Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen 114K008 Numaralı "Temsilde Cinsiyet Degiskeni: Temsilci Ve Seçmenler Kapsamında Aydın Ve MuglaBüyüksehir Belediyelerinde Çok Boyutlu Karsılastırma"isimli projede yürütücü.
 • 7 TR61-13-DFD-19-16 Nolu "kadıngirişimciliği potansiyelinin ortaya çıkarılması: durum tespiti ve yönlendiricilik" isimli projede Yürütücü
 • 8 2010 Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Türk İdare Yapısında Yeni Bir Kurum: Kamu Denetçiliği, SDÜ BAP Tarafından Desteklenen Yüksek Lisans Tez Projesi 2012- No: 3139-YL-12
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yerel Nitelikli Hizmet Sunumunda Yeni Ölçek Arayışları: Büyükşehir Belediyeleri Ve Mahalli İdare Birlikleri Üzerinden Bir İnceleme, TÜBİTAK SOBAG, Araştırıcı.
 • 2 Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Araştırmaları Merkezi (YÖN-ARA) tarafından yürütülen "Seçmen Eğilimleri Araştırması 2007" projesinde görev
 • 3 İslam Düşüncesinde Dini Çoğulculuk
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, September 21-24, 2017 Isparta / TURKEY
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 KAYFOR 15, Düzenleme Kurulu, 2017.
 • 2 Düzenleme Kurulunda Görev, 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable, Global Competition, 5-7 October 2017, Isparta.
 • 3 Uluslararası Davraz Kongresi 24-27 Eylül 2009
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 2009 Yılı Sosyal Bilimler Grup Başarı Ödülleri, Politika Tasarım Grubu
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Politika Tasarım Grubu (www.politikatasarim.org)
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 N. NEGİZ, A. YEMEN, Disiplinler Arası Kadın, Nobel Yayınları, 2021
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 H. ACAR, N. NEGİZ, E. AKMAN; Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları, Maya Yayınları,2013.
 • 2 Hakan Mehmet KİRİŞ, Nilüfer NEGİZ, Isparta Siyaset ve Yönetim Araştırmaları, Politika Tasarım Grubu Yayını No:6,Isparta 2010 ISBN:978-9944-452-47-2
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ, İİBF Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne gönderilen ve derginin 2017 yılı 3. sayısı
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne gönderilen ve derginin 2016 yılı 2. sayısı
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne gönderilen ve derginin 2016 yılı 3. sayısı
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne gönderilen ve derginin 2016 yılı 4. sayısı
 • 6 SDÜ SBE CİEP Özel sayısı
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 İletişim ve demokrasi dergisi
 • 2 ANKYRA 2012 Yıl:3 S:1
 • 3 SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 3, Sayı 1.
 • 4 SDÜ,SBE.
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Yalvaç Meslek Yüksek Okulu Müdürü
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 2018-2020 SDÜ SBKY Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Burdur Defterdarlığı Toplam Kalite, İletişim ve Halkla İlişkiler konularında eğitici
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Doç.Dr. Hüseyin Gül, Dr.Nilüfer Negiz, Arş.Gör.Hakan M. Kiriş, Uzm. Alper Tütünsatar, Arş.Gör. Cem Ergun, Arş.Gör.Elif Türkan Arslan, Uzm. Hande Özdamar, "Politika Tasarım Grubu Rapor 1:Isparta'da Seçmen Yönelimleri Araştırma Raporu", www.politikatasarim.org, 17.03.2009
 • 2 Nilüfer Negiz ve Hakan M. Kiriş, "Politika Tasarım Grubu Rapor 3: Isparta Belediye Meclisi",
 • 3 Hüseyin Gül, Nilüfer Negiz, Hakan M. Kiriş, Elif Türkan Arslan, Cem Ergun, Arzu Erdinç, "Politika Tasarım Grubu Rapor 2: Isparta'da Seçmenlerin Yeni Belediye Yönetiminden Beklentileri"
VERDİĞİ DERSLER
Çevre Politikası
çevre ve kentleşme
ÇEVRE YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI
Disiplinler Arası KLadın Çalışmaları
kent tarihi
Kentleşme Politikası
Kentli hakları ve kent yönetimleri
mesleki vizyon
Toplumsal Kalkınmada Merkez-Yerel İlişkileri
Türkiyenin Toplumsal Yapısı
Yerel Siyaset ve Yönetim Tartışmaları
Yerel Siyaset ve Yönetim Tartışmaları -doktora
YEREL YÖNETİMLER
Yerel Yönetimlerin Gelişimi
 
Bu İçeriği Paylaş!