KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Nilüfer NEGİZ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalı
Telefon 2462110486
E-Posta nilufernegiz@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 27.07.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 29.08.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 29.03.2007
İLGİ ALANLARI
Kamu Yönetimi,Yerel Yönetimler, Kadın Çalışmaları.,arkeoloji
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 "Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kentsel Gelişim ve Kentte Kadın Görünürlüğü: SEGE Temelli Bir Saha Araştırması" , Tübitak 1001, NEGİZ Nilüfer, 04.08.2022 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 NEGİZ Nilüfer, Urban Immunity Against the Pandemic within the Framework of Public Administration, City and Citizens. Central European Public Administration Review, Vol. 19, No. 1/2021 (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 2 yalçın özkan, NEGİZ Nilüfer, TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ DÖNGÜSEL EKONOMİK YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA ÖRNEĞİ. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü , 210-234. (2021), (Diğer)
 • 3 NEGİZ Nilüfer, yalçın özkan, Türkiye’de Kentsel Alanlarda Döngüsel Ekonomi Uygulamaları Üzerine Bir Yazın İncelemesi. Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), , 25-44. (2020), (Diğer)
 • 4 Aydın Fatma, NEGİZ NİLÜFER, Mahalleye Dönüşen Köyler Üzerine Bir İnceleme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019), (Diğer)
 • 5 TAPDIK SEDA, NEGİZ NİLÜFER, Batı Karadeniz Havzasında Kent Yönetiminde Kadın Görünürlüğünü Ölçmeye Yönelik Bir Analiz. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, 24(3), (2019), (Diğer)
 • 6 GÜL HÜSEYİN, NEGİZ NİLÜFER, EFE SEDA, City, Space and Publicness: Perceptions and Experiences in The Case of Isparta. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Doi: 10.1088/1757-899X/471/10/102036, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 7 TANER Derya, NEGİZ NİLÜFER, Kamu İdarelerinde Esnek Çalışmaya Dair Kavramsal Bir Çalışma. SDÜ SBE Dergisi (2018), (Diğer)
 • 8 TANER Derya, NEGİZ NİLÜFER, Kamu İdarelerinde Esnek Çalışma Saatleri Uygulaması Üzerine Bir Çerçeve. SDÜ İİBF, 23(3), (2018), (Diğer)
 • 9 NEGİZ NİLÜFER, CANSEVER NİRAN, EFE SEDA, The Problem of Efficiency in the Municipal Councils: The Case of Isparta. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4(4), (2018), (Diğer)
 • 10 ARITÜRK Mertcan, NEGİZ NİLÜFER, Türkiye ve Azerbaycan Belediye Yönetimlerinin Karşılaştırmalı İncelemesi. SDÜ İİBF , 867-886. (2018), (Diğer)
 • 11 UÇAR AHMET, Şemsit Sühal, NEGİZ NİLÜFER, Avrupa Birliği Akıllı Kent Uygulamaları ve Türkiye’deki Yansımaları. SDÜ İİBF Kayfor Özel Sayı (2017), (Alan Endeksleri)
 • 12 HAYTA YASEMİN, NEGİZ NİLÜFER, Türkiye'nin Büyük kent Yönetimi Deneyiminde Kentsel Yaşama Dair Dönüşümler: Yeni Bir Büyük Kent Üzerinden Bir İnceleme Malatya Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(4), , 136-149. (2017), (TR DİZİN)
 • 13 GÜL HÜSEYİN, OKCU MURAT, AKMAN ELVETTİN, AKMAN ÇİĞDEM, NEGİZ NİLÜFER, KİRİŞ HAKAN MEHMET, NASIL BİR KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ? KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÇIKTILARININ BİR DEĞERLENDİRMESİ. Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Dergisi, 1(4), (2017), (Alan Endeksleri)
 • 14 NEGİZ NİLÜFER, HAYTA YASEMİN, TÜRKİYE’NİN BÜYÜKKENT YÖNETİMİ DENEYİMİNDE KENTSEL YAŞAMA DAİR DÖNÜŞÜMLER: YENİ BİR BÜYÜK KENT ÜZERİNDEN BİR İNCELEME MALATYA ÖRNEĞİ. Yüzüncüyıl Üniversitesi SBE Dergisi, 1(4), (2017), (Alan Endeksleri)
 • 15 NEGİZ NİLÜFER, Kent Turizm Kalkınma İlişkisine Arkeoloji Ekseninden Bakmak Yalvaç Pisidia Antiokheiası Üzerinden Bir İnceleme. SDÜ, İİBF DERGİSİ, 22(1), (2017), (Alan Endeksleri)
 • 16 NEGİZ NİLÜFER, Güngör Tolga, Kentli Hakları Farkındalığının Üniversite Öğrencileri Üzerinden İncelenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. SDÜ İİBF Dergisi, 22(4), (2017), (Alan Endeksleri)
 • 17 NEGİZ NİLÜFER, “Kentlerin Tarihsel Sürdürülebilirliğinde Kültürel Miras: Önemi ve Değeri Üzerine Düşünmek”. Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, 1(3), (2017), (Alan Endeksleri)
 • 18 Mermer Bilgehan, ŞATAF CEYDA, NEGİZ NİLÜFER, Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Anlayışı: Denizli Büyükşehir Belediyesi Örneği,. sdü iibf dergisi, 21(4), (2016), (Diğer)
 • 19 NEGİZ NİLÜFER, UÇAR Ahmet, YERELDE KAMU POLİTİKALARININ OLUŞUMUNDA YÖNETİŞİM VE KATILIMCILIK ISPARTA İNCELEMESİ. süleyman demirel üniversitesi SBE Dergisi (2016), (EBSCO)
 • 20 NEGİZ NİLÜFER, kömürcü beste, Kentsel Bir Sorun Alanı Olarak Sokakta Çalışan Çalıştırılan Çocuklar Isparta Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (2016), (Alan Endeksleri)
 • 21 NEGİZ Nilüfer, fulya akyıldız, YEREL SEÇİMLERDE SEÇMENİN TERCİHİ ÜZERİNDE ADAY İMAJININ ETKİSİ UŞAK ÖRNEĞİ. SDÜ SBE Dergisi, 1(15), , 171-199. (2014), (Diğer)
 • 22 NEGİZ NİLÜFER, Saraçbaşı Yasemin, ”Demokratik Yönetişim Sağlanmasında E-Belediye ve Uygulamaları: Akdeniz Bölgesi Örneği”. The Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management (2012), (EBSCO)
 • 23 NEGİZ NİLÜFER, Sosyal Yardım Ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri Açısından Isparta Belediyesi Farkındalık Yararlanma Ve Değerlendirme Açısından Bir Araştırma. sdü iibf dergisi (2011), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 NEGİZ Nilüfer, Kent Çevre ve Pandemi: Covid-19 Deneyiminden Çıkarımlar. UYSAD 7th International Management and Social Sciences Conference (2021). (Tam metin bildiri)
 • 2 NEGİZ Nilüfer, Savaş Yavuzçehre Pınar, Kenar Gökhan, THE NEW NORMAL CITY AFTER COVID-19 PANDEMIC FROM THE LOCAL ACTORS 749 PERSPECTIVE: THE LAKES REGION EXAMPLE. IV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES (2021). (Tam metin bildiri)
 • 3 NEGİZ Nilüfer, Hanikoğlu Melike, TÜRKİYE’DE MAHALLEDEN KIRSAL MAHALLEYE GEÇİŞ. UYSAD 8 (2021). (Tam metin bildiri)
 • 4 NEGİZ NİLÜFER, ÖZDAŞLI KÜRŞAT, ÖZKUL GÖKHAN, GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ VE TİPLERİ AÇISINDAN CİNSİYET FARKLILIKLARI SDÜ İİBF ARAŞTIRMASI. Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi (2015). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 NEGİZ NİLÜFER, HAYTA YASEMİN, Çevresel Davranış ve Çevre Eğitimi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Çağdaş Yerel Yönetimler (2021), (TR DİZİN)
 • 2 NEGİZ Nilüfer, Covid-19 Sürecinde Kentler ve Kentliler: Yaşananlar ve Beklentiler Üzerine Tespitler (Göller Bölgesi Bulguları). Hacettepe , 135-153. Doi: DOI: 10.17065/huniibf.885113, (2021), (Diğer)
 • 3 NEGİZ Nilüfer, PANDEMİ SONRASI KENT: GÖLLER BÖLGESİ ÖRNEKLEMİNDE YENİ NORMAL KENT ALGISI. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 8(3), , 1637-1657. Doi: makuiibf.912244, (2021), (SSCI)
 • 4 TAPDIK SEDA, NEGİZ NİLÜFER, Kent Aktörlerinin Kadın Dostu Kent Algısı Ve Kentte Durum: Zonguldak Örneği. International Journal of Business Economics and Management Perspectives (2019), (Diğer)
 • 5 ÖZCAN FİKRET, GÜL HÜSEYİN, NEGİZ NİLÜFER, BATMAN Seda, ANTİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE KENTSEL KAMUSAL MEKÂNIN DÖNÜŞÜMÜ. ... (2016), (Endekste taranmıyor)
 • 6 NEGİZ Nilüfer, YEREL SİYASETTE SEÇİL E MEYEN KADIN 2004 2009 MART SEÇİMLERİ DÜZLEMİNDE ANALİTİK BİR İNCELEME. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi,, 21(2), , 1-23. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 7 NEGİZ Nilüfer, İki Farklı Dönem İki Farklı Yönetim Kentsel Hizmetler Düzleminde Kullanıcı Memnuniyeti 2004 ve 2009 Yılları Isparta Belediyesi Örneği 2012. Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi,, 1(27), , 171-183. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 8 kenan ören, NEGİZ Nilüfer, elvettin akman, Kadınların Yoksullukla Mücadele Aracı Mikro Kredi Deneyimler Üzerinden Bir İnceleme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(2), , 313-338. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 9 NEGİZ NİLÜFER, YEMEN AYSUN, Kamu Örgütlerinde Kadın Yöneticiler Yönetici ve Çalışan Açısından Yönetimde Kadın Sorunsalı. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi sosyal bilimler dergisi, 1(24), , 195-214. (2011), (Alan Endeksleri)
 • 10 emine tokmakçı, NEGİZ Nilüfer, Çalışma Yaşamında Kadının Tükenmişliği Aile İş Sosyal Yaşam Açısından Tükenmişlik Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. JOY, 6(24), , 4041-4070. (2011), (Alan Endeksleri)
 • 11 NEGİZ Nilüfer, aygen oskay, elvettin akman, İşe Bağlılık Ve İşten Tatmin Açısından Cinsiyet Ve Sektörel Farklılık Kamu Ve Özel Sektör Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Bir İnceleme Isparta Örneği. sdü sbe, 7(14), , 207-229. (2011), (Alan Endeksleri)
 • 12 NEGİZ Nilüfer, Elektronik Dönüşüm Karşısında Vatandaş Deneyimi Isparta Belediyesi İncelemesi. selçuk iibf, 1(21), , 499-530. (2011), (Alan Endeksleri)
 • 13 NEGİZ Nilüfer, Belediye Personelinin Hizmet İçi Eğitim Sorunu Bir Araştırma ve Model Önerisi. sdü iibf, 3(1), , 193-214. (2007), (Alan Endeksleri)
 • 14 NEGİZ NİLÜFER, Seçmen Davranışında Sosyo-Ekonomik Bir Faktör: Yaş”,. Yerel Siyaset, 2(23), (2007), (Endekste taranmıyor)
 • 15 vahdettin aydın, mehmet aktel, NEGİZ Nilüfer, Neo Liberal Düşüncenin Türkiye Bağlamında Yeni Yönetsel Aktörleri Bağımsız İdari Otoriteler Üst Kurullar. sdü sbe, 1(1), , 103-126. (2005), (Alan Endeksleri)
 • 16 didar işler, NEGİZ Nilüfer, Elektronik Devletin Boyutları ve Yarattığı Fırsatlar . sdü sbe, 1(2), , 35-57. (2005), (Alan Endeksleri)
 • 17 ilker çarıkçı, NEGİZ Nilüfer, Kamu Kesimi Yöneticilerinde Cinsiyet Rolü Algılamalarının Aile Dostu Düzenleme ve Politikalarına Etkileri . Yönetim Bilimleri Dergisi , 3(1), , 75-88. (2005), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 NEGİZ Nilüfer, Savaş Yavuzçehre Pınar, "COVİD-19 PANDEMİSİNDE KENT: GÖLLER BÖLGESİ ÖRNEĞİNDEN TESPİTLER". 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu (2021). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 SAVAŞ YAVUZÇEHRE PINAR, NEGİZ NİLÜFER, Viral Çağda Kent ve Kentsel Bağışıklık(2021). Gazi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 2 NEGİZ NİLÜFER, GÜL HÜSEYİN, YALÇIN ÖZKAN, 21 Yüzyılda Türk Kamu Yönetiminin Değişimi(2021). Detay, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÖCAL AYSUN, NEGİZ NİLÜFER, Disiplinler Arası Kadın(2021). nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 NEGİZ Nilüfer, Eğirdir'e Dair(2021). Detay, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 • 5 NEGİZ Nilüfer, Savaş Yavuzçehre Pınar, Türkiye’de Devlet ve Kriz(2021). Sentez Yayınevi, Bölüm, ISBN: (ULUSAL)
 • 6 NEGİZ Nilüfer, KÜRESEL ÇEVRE POLİTİKALARI VE EKOLOJİK KRİZ(2020). Beta, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 NEGİZ Nilüfer, uçar ahmet, Local Government A TURKISH PERSPECTIVE(2020). Savaş, Bölüm, (ULUSAL)
 • 8 NEGİZ NİLÜFER, Public Policy Analysis In Turkey(2019). Peter Lang, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 AKMAN ÇİĞDEM, NEGİZ NİLÜFER, AKMAN ELVETTİN, KİRİŞ HAKAN MEHMET, DİJİTAL ÇAĞIN ETKİSİNDEYönetim – Siyaset – Kent(2018). detay, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 NEGİZ NİLÜFER, KADIN İŞGÜCÜ DİSİPLİNLER ARASI BİR BAKIŞ(2016). Gazi Kitabevi, Bölüm, ISBN: (ULUSLARARASI)
 • 11 NEGİZ NİLÜFER, ÇAĞLAR NEDRET, Kamu Yönetiminde Sosyal Medya(2015). palet yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 12 NEGİZ NİLÜFER, İdari ve Mali Açıdan Türkiyede Yerel Yönetimler(2015). BEKAD, Bölüm, (ULUSAL)
 • 13 NEGİZ Nilüfer, GÜL HÜSEYİN, KİRİŞ HAKAN MEHMET, GÖKDAYI İSMAİL, Türkiyede yerel yönetimler ve yerel siyaset(2014). detay, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 14 Rehimli Recep, NEGİZ NİLÜFER, AKMAN ELVETTİN, Dünya da Yerel Yönetimler(2014). Seçkin Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 15 NEGİZ NİLÜFER, AKMAN ELVETTİN, Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları(2013). Maya, Bölüm, (ULUSAL)
 • 16 NEGİZ Nilüfer, Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk(2012). Pelikan, Bölüm, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 18.03.2013 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 DİJİTAL ÇAĞIN ETKİSİNDEYönetim – Siyaset – Kent, Bilimsel Kitap, Editör, 12.04.2018 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 3 Disiplinler Arası Kadın, Araştırma Kitabı, Editör, 10.04.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Çevre Bilimi
Disiplinler Arası Kadın Çalışmaları
Kent Tarihi ve Kültürü
Kentli Hakları Ve Kent Yönetimleri
Local Govermments
Toplumsal Kalkınma Merkez- Yerel İlişkiler
Yerel Yönetimler
 
Bu İçeriği Paylaş!