KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖZMEN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon 2462110668
E-Posta halilozmen@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-1595-2966
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 27.07.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) 14.09.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 18.09.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Stratejik Yönetim,Stratejik Planlama,Yönetim Tarihi,Yönetim
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Özmen, H.İ. 2016, Girişimcilik Kavramı ve Girişimciliğin Gelişim Evreleri, Çatı, K. (Ed.), Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi içinde, ss. 3-30, Ankara: Nobel Akademik Ya.
 • 2 Özmen, H.İ. 2016, Yönetim Becerileri ve Liderlik, Çatı, K. (Ed.), Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi içinde, ss.183-211, Ankara: Nobel Akademik Ya.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ORUÇ, K.O., ÇEKİN, E., TENDERİS, A.E., ÖZMEN, H.İ., 2011, Yükseköğretimde Kaynak Dağılımı Üzerine Bir Değerlendirme Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Cari Hizmet Ödenekleri, SDÜ Vizyoner Dergisi, C. 3, S. 4, ss. 19-34
 • 2 SAKARYA, Ş., ÖZMEN, H.İ., 2008, Türkiye’de Kurumsal Yönetim Sürecinin Gelişimi ve Balıkesir’deki İşletmeler Tarafından Algılanması Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl 8, Sayı 26, ss.103-126.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÖZMEN, H.İ. ve ÖZMEN, F. 2016. Bölgesel Kalkınma Stratejilerinin Oluşturulmasında FÜTZ (Swot) Analizi Kullanımı: Sındırgı İlçe Örneği, BAUN SBE Dergisi, 19(36-1), 501-524.
 • 2 ÖZMEN, H.İ. ve Villi, B. 2014, Sosyal Medya ve Finansal Performans: Borsa İstanbul'da İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 269-293.
 • 3 ÖZMEN, H.İ., ÖZMEN., F., SAKARYA, Ş., 2013, Beş Yılda Ne Değişti?: Üniversitelerde Stratejik Planlama Çalışmaları, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, C.8, S.2, ss. 27-39.
 • 4 İBİCİOĞLU, H., TAŞ, S., ÖZMEN, H.İ., 2010, Üniversite Eğitiminin Girişimcilik Düşüncesinin Değişimine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, Akdeniz Ünv. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C. 2, S.1, ss. 53-74.
 • 5 İBİCİOĞLU, H., ÖZMEN, H.İ., TAŞ, S., 2009, Liderlik Davranışı ve Toplumsal Norm İlişkisi: Ampirik Bir Çalışma, Süleyman Demirel Ünv. İİBF Dergisi, C.14, Sayı 2, ss.1-23.
 • 6 SAKARYA, Ş., ÖZMEN, F., ÖZMEN, H.İ., 2007, Yerel Kalkınmada Tarım Finansman Desteği Olarak Doğrudan Gelir Desteği Üzerine Bir Alan Araştırması 8Sındırgı İlçesi Örneği), Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, Mayıs, ss. 12-24.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÖZMEN, H.İ., 2017, Stratejik Plan Gerçeğine Ne Kadar Ulaşır?: Yükseköğretim Kurumlarında Stratejik Hedefler Ve Gerçekleşmeleri Üzerine Bir Araştırma, 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24-26 Mayıs, Ankara,
 • 2 ÖZMEN, H.İ. 2014. Vizyon Revizyonu: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24 Mayıs, Konya, 272-278.
 • 3 SAKARYA, Ş., ÖZMEN, H.İ., 2007, Stratejik Değerlerin (Misyon ve Vizyon) Hisse Senedi Getirisine Etkisi: İMKB’de İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Araştırma, 11. Ulusal Finans Sempozyumu, 17-20 Ekim, Zonguldak, ss. 411-426.
 • 4 SAKARYA, Ş., KARA, S., ÖZMEN, H. İ., 2007, Küresel Rekabette Uluslararası Finansal Raporlama (UFRS) Standartları ve BASEL II Uygulamalarının KOBİ’ler Üzerine Muhtemel Etkileri, 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, 7-8 Aralık, İstanbul, ss. 209-224.
 • 5 ÖZALTIN, O. ve . ÖZMEN, H. İ. 2005. Türkiyede Korunan Doğal Alanlarda Doğa Sporlarının Yapılabilirliğinin Analizi ve Isparta İli Etkililik Ölçümü. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Isparta
 • 6 KORKMAZ, A., TUFEKCİ, N., ÖZMEN, H. İ. 2005. Tarıma Dayalı Ekonomik Yapılarda Kadınların Konumu ve Çalışma Sorunları (Ağlasun İlçesi Örneği). I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur
 • 7 PAPATYA, G., ÖZMEN, H. İ., 2003, Kültürel Liderlik Ve Türk İş Kültürünü Yönlendiren Sivil Örgütler: Üç Sivil İş Örgüt Üzerinde Bulguların Değerlendirilmesi 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, 22-24 Mayıs 2003, Afyon, 1033-1055
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÖZALTIN, O. ve . ÖZMEN, H. İ. 2005. Türkiye'de Doğa Sporlarının Yapılabilirliğinin Ölçümüne Yönelik Bir Etkililik Önerisi ve Isparta İli Uygulaması. 3. Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Doğa Sporları ve Teknolojisi Yüksekokulu, 26-27 Kasım 2005, Ankara
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 KORKMAZ, A., ÖZMEN, H. İ. ve TÜFEKCİ, N., 2005 Büroların ve Sekreterliğin Dönüşümü : Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programının Yeterliliği. 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005, Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 CUHADAR, T., ÖZMEN, H. I., 2008, Mission Statement in Institutional Family Business: A Content Analysis, First International Conference on Management and Economics, ICME’08, 28-29 March, Tirana, Albenia, ss.120-132.
 • 2 ÖZMEN, H. I., OZALTIN, O., 2008, Entrepreneurship Education in Transition Economies, First International Conference on Management and Economics, ICME’08, 28-29 March, Tirana, Albenia, ss. 213-230.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Performans Avantajı Sağlamaya İlişkin Kendini Yöneten Ekiplerin Analizi: Pınar Süt A.Ş. Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 • Doktora Tezi
 • 1 ÖZMEN, H.İ. 2009. Liderlik Davranışını Etkileyen Toplumsal Normların Analizi, SDÜ SBE İşletme ABD. Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Demirdaş, G. 2017. Uluslararasılaşma Modeli Olarak Küresel Doğan İşletmeler: Balıkesir İli İhracatçı İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. BAU SBE Uluslararası Ticaret ve Pazarlama ABD., 140s. Balıkesir
 • 2 Dalgıç, D. 2017. Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama. BAU SBE İşletme ABD. 126s. Balıkesir.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı ve Performans Programının Hazırlanması
 • 2 BASKI 2015-2019 Stratejik Planı ve Performans Programının Hazırlanması
 • 3 Anakent ve Anadolu Kenti Yoksulluğu:Ankara ve Isparta Örnekleri
 • 4 Kendini Yöneten Ekipler: Süleyman Demirel Ünivesritesinde Oluşturma ve Çalışma Sorunlarının Çözümüne İlişkin Öneriler, SDÜ Araştırma Prpjlerei Destekleme Birirmi Projesi [Nihai Rapor], Isparta 2004.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2nd International Congress on Economics and Busisness (ICEB’2016), Organisation Committe Member, May 30- June 3 2016, Sarajevo /Bosnia and Herzegovina
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Özmen, H., Kişisel Gelişim, iletişim ve Beden Dili, Balıkesir Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 26 Mayıs 2017, Balıkesir.
 • 2 Özmen, H., Mükelleflerle Etkili İletişim Semineri, 28. Vergi Haftası Etkinlikleri, Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı, 15 Mart 2017, Balıkesir.
 • 3 Özmen, H., Kişisel Gelişim ve Beden Dili Kullanımı, 27. Vergi Haftası Etkinlikleri, Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı, 30 Mart 2016, Balıkesir
 • 4 Özmen, H.İ., Girişimcilik ve Liderlik, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, 15.12.2016, Balıkesir
 • 5 Özmen, H., Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi, Balıkesir Ticaret Odası, 21-22 Şubat 2015, Balıkesir.
 • 6 Özmen, H., Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi, Balıkesir Ticaret Odası, 12-13 Eylül 2015, Balıkesir.
 • 7 ÖZMEN, H. İ. 2013, “Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Liderlik”, 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı, 02 Ocak, Balıkesir.
 • 8 "Etkin Özgeçmiş Hazrılama Teknikleri", SDÜ Kariyer Günleri, Süleyman Demirel Ünv. Kültür Merkezi, Isparta: 23-25 Mart 2004
 • 9 Toplam Kalite ve Halkla İlişkiler Semineri, Burdur Defterdarlığı, 6-25 Ekilm 2003 (3 Gün 18 Saat)
 • 10 Kişisel Gelişim ve Kalite İnsanı Eğitim Semineri, Isparta Yatırım A.Ş. Mayıs 2003. (5 Gün 15 Saat)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Balıkesir Üniversitesi SBE Dergisi
 • 2 Balıkesir Üniversitesi SBE Dergisi.
 • 3 Ege Akademik Bakış.
 • 4 Ege Akademik Bakış.
 • 5 Ege Akademik Bakış.
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 2 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı
 • 3 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
 • 4 Ağlasun Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitei, Stratejik Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi, SDÜ Norm Kadro Projesi, Çalışma Ekibi Üyeliği.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Mezuniyet Töreni Ekibi Üyeliği
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Kulübü Başkan Yardımcılığı,
VERDİĞİ DERSLER
Bilgisayar II
Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri
Genel İşletme
Genel İşletme I
Genel İşletme II
Girişimcilik
Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği
Halkla İlişkiler
Kongre ve Fuar Organizasyonu
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik Yönetim
Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası
Uluslararası İşletmecilik
Yönetim ve Organizasyon
Yönetimde Çağdaş Teknikler ve Yaklaşımlar
Yönlendirilmiş Çalışma
Yönlendirilmiş Çalışma I
 
Bu İçeriği Paylaş!