KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Ali BULUT
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tefsir Anabilim Dalı
Telefon 2462110240
E-Posta alibulut@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-8575-7883
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 03.07.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 29.08.2002
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 14.10.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Tefsir
YAYINLAR
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 "Delâilü'l-İ'câz Sözdizimi ve Anlambilim" Adlı Eser Üzerine, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2009/1, Sayı: 22, s.177-181.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Erken Dönem Tefsir Kaynaklarının Tetkiki, SOBE, Yıl:1, Sayı:2, Ocak-Nisan 2006, s.113-117.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Türkiye'de 'Tefsir Usûlü/Ulûmu'l-Kur'ân' Tartışmaları -Bir Literatür İncelemesi-", Tarihten Günümüze Kur'an İlimleri ve Tefsir Usûlü, (Kur'an ve Tefsir Araştırmaları Yaz Akademisi-I, 18-23 Ağustos 2008), İstanbul, 2009, s.381-400.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm (ö.224/838)'ın Dilbilimsel Tefsir Alanındaki Yeri ve Kaynaklık Değeri Üzerine Bir Değerlendirme
 • 2 "Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Peygamberin İsim ve Sıfatları", Azerbaycan Şerqşünaslıq Elminin İnkişaf Yolları", 27-28 İyun 2013, s. 789-790.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kur'ân'da Emanet Kavramı, (Danışman: Ali Galip GEZGİN), SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Tezi
 • 1 "Erken dönem Tefsir Mukaddimelerinin Tefsir Usûlü Açısından Değerlendirilmesi", Danışman: Doç. Dr. Ali Galip GEZGİN, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2009.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ömer YILMAZ, Zerkeşi'nin el-Burhân fî Ulûmi'l-Kur'ân Adlı Eserinin Belagat İlmi Açısından Değerlendirilmesi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2 Yavuz MUTLU, Kırâat-Anlam İlişkisi Açısından İbn Kesîr Kırâatinde Ferşü'l-Hurûf, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 3 Sadık DOĞAN, Kırâat-i Aşere'ye Göre Enbiyâ, Hac ve Mü'minûn Sûrelerinde Kırâat Farklılıkları ve Vücûhât, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 4 Ahmet Arif AKBABA, İbn Cuzeyy'in et-Teshîl li Ulûmi't-Tenzîl Adlı Tefsîrinin Ferşu'l-Hurûf Açısından Değerlendirilmesi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 5 Mustafa YUMUK, Fitne Kelimesinin Geçtiği Âyetlerin İncelenmesi -Te'vîlâtu'l-Kur'ân Bağlamında- SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 6 Tuğba ANATOPRAK, Süfyân es-Sevrî Tefsirinde Ulûmu'l-Kur'ân, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 7 Alaadin SALEH, İBNU’L-KÂSIH’A NİSPET EDİLEN “TÜHFETÜ’L-ENÂM Fİ’L-VAKFİ ALE’L-HEMZİ Lİ HAMZATE VE HİŞÂM” ADLI ESERİN TANITIM VE TAHKİKİ, SDÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • 8 Mehmet Ali ARACI, "Kur'ân'da Haya Kavramı", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Alaadin SALEH, İBNU’L-KÂSIH’A NİSPET EDİLEN “TÜHFETÜ’L-ENÂM Fİ’L-VAKFİ ALE’L-HEMZİ Lİ HAMZATE VE HİŞÂM” ADLI ESERİN TANITIM VE TAHKİKİ, SDÜ BAP Proje No: 4472-YL1-15
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Konulu Tefsir Projesi, Konu Yazarlığı (Furkân), Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen proje
 • 2 Bâbertî’nin Keşşâf Hâşiyesinin Edisyon Kritiği(Mukaddime -Fatiha Suresi) ve Türk Tefsîr Geleneğine Katkısı- SDÜ BAP Proje No: 1846-M-09
 • 3 İslam Düşüncesinde Dini Çoğulculuk Religious Pluralism in Islamic Thought, SDÜ BAP Proje No: 1120-M-05
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu,Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği, 4-6 Kasım 2010, Isparta.
 • 2 "Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu", Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği,SDÜ İlahiyat Fakültesi, Isparta, 04-06 2010
 • 3 Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları/International Symposium on The Contribution of Turkish World to İslam, 31-Mayıs-01 Haziran 2007, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta.
 • 4 Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-/ The 1st International Symposium on Bektashism and Alevism, 28-30/09.2005, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta, (Bildiriler ve Müzakereler Çözümleme).
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Tarihten Günümüze Kur'an İlimleri ve Tefsir Usûlü (Kur'an ve Tefsir Araştırmaları Yaz Akademisi-I, 18-23 Ağustos 2008, İstanbul.
 • 2 Türkiye'de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, 16-17 Ekim 2003, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Bulut, Ali, "Kur'an, Hz. Peygamber ve Merhamet", Konferans, Celeptaş Köyü Yalvaç/Isparta, 16.04.2011.
 • 2 "Kur'an ve Hz. Muhammed" (Konferans), Burdur-Altınyayla, 14.04.2010.
 • 3 "Hz. Peygamberin Hayatında Kur'an" (Konferans), Burdur-Çavdır Söğüt Kasabası, 14.04.2010.
 • 4 "Hz. Peygamberin Ahlakı Kur'an Ahlakı" (Konferans), Burdur-Yeşilova Güney Kasabası, 15.04.2010.
 • 5 "Kur'an ve Hz. Muhammed" (Konferans), Burdur-Gölhisar Yusufça Kasabası, 16.04.2010.
 • 6 Bulut, Ali, Tefsir Mukaddimeleri Üzerine, Temel İslam Bilimleri Bölümü Güz Seminerleri, SDU İlahiyat Fakültesi, 21.11.2008, ISPARTA.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Mecmuası, No:19, Bakü, Haziran 2013.
 • 2 Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Mecmuası, No:20, Bakü, Aralık 2013.
 • 3 Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Mecmuası, No:17, Haziran 2012
 • 4 Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Mecmuası, No:18, Bakü, Aralık 2012.
 • 5 Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Mecmuası, Sayı:16, Bakü, Aralık 2011.
VERDİĞİ DERSLER
Erken Dönem Tefsirleri
Erken Dönem Ulumu'l-Kur'an Kaynakları
Kur'an Tercüme Teknikleri
Kur'an'ın Ana Konuları
Quran II
Tefsir
Tefsir I
Tefsir II
Tefsir Mukaddimeleri: II-V. Asır
Tefsir Mukaddimeleri: VI-XIV. Asır
Tefsir Mukaddimeleri:II-V. Asır
Tefsir Problemleri
Tefsir Tarihi ve Usulü
Tefsir Usulü
Tefsir Usulü Çalışmaları: İçerik ve Metodoloji
Tefsir Usulü Kaynaklarının Mukayesesi
Tefsire Giriş
 
Bu İçeriği Paylaş!