KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
Telefon 2462110401
E-Posta mehmetgencturk@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 25.06.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 17.09.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20.09.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
şirketlerin hisse yapıları,İMKB,Finansman,Muhasebe,şirket değeri
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 M., Gençtürk, İşletmelerin Finansman Kararlarına Finansal Krizlerin Etkisi, Ekin Yayın Dağıtım, 2008, Bursa, ss:1-160.
 • 2 M., Gençtürk, "Operasyonel Risk Yönetimi ve KOBİ'lerde Operasyonel Risk Yönetimi, Ekin Kitabevi, Bursa, 2008.
 • 3 M., Gençtürk, "Kriz Döneminde Şirketlerin Hisse Yapılarının Performanslarına Etkisi",Ekin Kİtabevi, Bursa, 2004
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 M., Gençtürk vd., Süleyman Demirel Üniversitesi, Stratejik Planı (2006-2010), Isparta, 2006
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 M., Gençtürk, "İşletmelerin Finansal Tabloları Kullanım Amacı ve Düzeyini BelirlemeyeYönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Tutumları Üzerine Bir Araştırma", "A RESEARCH ON ACCOUNTANTS ATTITUDES ABOUT CORPORATE USE AIMS AND LEVEL OF FINANCIAL REPORTS", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:15. 2008/1 ss:56-72.
 • 2 M., Gençtürk vd., "Elektronik Beyanname (e-Beyanname) Uygulamaları ve Meslek Mensupalarına Etkileri", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimlar Enstitüsü Dergisi, Sayı7/1, 2008, ss:97-114.
 • 3 M., Gençtürk, "Basel Bankacılık Denetim Komitesi Kararları(Basel I,II) ve Bankacılık Sektörünün Hisse Yapılarına Yabancı Bankaların Etkisi", Marmara Üniversitesi Muhasebe Araştırma ve Uygulama (Analiz) Dergisi, 17, Nisan 2007, ss:61-79.
 • 4 M., Gençtürk, "İMKB’de İşlem Gören Yerli ve Yabancı Bankaların Göreli Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçümü", "THE RELATIVE EFFECTIVENESS MEASURE OF DOMESTIC AND FOREIGN BANKS TRADING IN ISE WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS" Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:21, Sayı:2, 2006, ss:49-74.
 • 5 M., Gençtürk, "Alınan Eğitimin Meslek Yaşamındaki Yeterlilik Düzeyinin İşletmelerin Muhasebe - Finans Bölümünde Çalışanlar Üzerinde Tespitine Yönelik Bir Alan Çalışması: Isparta, Burdur, Denizli Ve Antalya Organize Sanayi Bölgeleri Örneği", Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12-2, 2006, ss:55-82.
 • 6 M., Gençtürk, "KOBİ'lerin makro kredi kanallarından sağladıkları finansman kaynaklarına BASEL II uzlaşının etkisi ve İMKB'de bir araştırma, Muhasebe Bİlim Dünyası Dergisi, 8-1, Mart 2006, ss:155-180.
 • 7 M., Gençtürk, "Yeni Türk Lirasına (YTL) Geçisin Muhasebe Kayıtları Üzerindeki Etkisi","THE EFFECT OF TRANSITION TO NEW TURKISH LIRAS ON ACCOUNTANCY RECORDS", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi Dergisi,C:9, Sayı:2, 2004, ss:195-202.
 • 8 M., Gençtürk, "KOBİ'lerin Finansmanına Yurt Dışında Çalışanların Sağladıkları Katkı ve Gölhisar İlçesi Örneği", Muhasebe ve Finansman Dergisi, 35, Ocak 2005, ss:195-199..
 • 9 M., Gençtürk, "Finansal Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Hisse Yoğunluklarının Performanslarına Etkisi", "THE EFFECT OF THE OWNERSHIP CONCENTRATIONS OF THE FIRMS TO ITS PERFORMANCE IN THE FINANCIAL CRISIS PERIOD", Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,C:8, Sayı:2, 2003, ss:231-251
 • 10 M., Gençtürk, H., Usul, "Finansal Krizlerin Hisse Yoğunluğu Açısından Şirket Performansına Etkileri ve Bankacılık Sektöründe Bir İnceleme", Gazi Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3, 2003, ss.125-132.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 M., Gençtürk vd., "Üniversitelerde Stratejik Planlama Sürecinde Egitime Yönelik Sürdürülebilir Kalite Uygulamaları -Süleyman Demirel Üniversitesi Örnegi-", V. Ulusal Üretim Arastırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005
 • 2 M., Gençtürk vd., "Meslek Yüksekokulları ve Öğretim Elemanı Profili, III.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,28-30 Eylül 2005,Burdur.
 • 3 M., Gençtürk vd., "Stratejik Planlama ve Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği", Akdeniz Üniversitesi, 2005, Antalya
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Gümrük Birliğinin Türk Tekstil Sektörü Üzerindeki Etkileri
 • Doktora Tezi
 • 1 Finansal Kriz Dönemlerinde Şirketlerin Hisse Yapılarının Performanslarına Etkisi ve İMKB'de Bir Uygulama
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 D., Alpaslan, SDU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı, SAĞLIK BAKANLIĞI İL MERKEZİ HASTANELERİNDE İŞLETME SERMAYESİ İLE FİNANSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN ANALİZİ,
 • 2 F., T., Çobankaya, SDU Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Katılım Banklarının Türkiye'deki Gelişimi ve Batı Akdeniz Bölgesine Yönelik Bir Araştırma,
 • 3 M., Bektaş, SDU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı, Oran Analizi Yöntemiyle Isparta'da bulunan Devlet Hastanelerinin Karşılaştırmalı Verimlilik Analizi
 • 4 G., Bağcı, "Sirketlerin Bütçe ve Bütçe Uygulamalarına Genel Bir Bakısı: Burdur İlindeki Sirketlere Yönelik Nitel Bir Arastırma,", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bİlimler Enstitüsü, Muhasebe Finansal Yönetim Anabilim Dalı, Burdur, 2011.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 M., Gençtürk, "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin Markalaştırılması" 2009
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 M., Gençtürk vd., "İş Kuluçkalarında Girişimlerin Hayatta Kalma ve Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler:KOSGEB İş Geliştirme Merkezleri Üzerine Bir Araştırma", TUBİTAK ARDEP 1001 Projesi, 2009
 • 2 M., Gençtürk vd., Bölgesel Ölçekte İnovasyon:NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ'lerin Rekabet Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi İle İnovasyon Süreçlerinin Analizi, 2007
 • 3 M., Gençtürk vd., "Gölhisar ilçesinin sosyo ekonomik yapısı ( işletmelerin finansal yapıları)", 2004.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TURMOB Isparta Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası
 • 2 Muhasebe Finansman Bilim Platformu
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ EDİTÖRLÜĞÜ
 • 2 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergi Bölüm Editörlüğü
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
 • 2 SDU Isparta Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 • 3 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürlüğü
 • 4 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağlasun Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Keçiborlu Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanlığı
 • 2 Gölhisar Meslek Yüksekokulu, iktisadi ve idari programlar bölüm başkanı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi YÖDEK Kurulu Üyeliği
 • 2 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek YÜksekokulları Koordinatörlüğü
 • 3 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik Plan Komisyonu
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Stratejik Plan Komisyonu
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 BAKA Ajansında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Temsilcisi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Burdur İl Özel İdaresi Stratejik Plan Üniversite Temsilcisi
 • 2 KOSGEB Proje Değerlendirme Komisyonlarında Görev
 • 3 Gölhisar Fakülte Yüksekokul Yaptırma ve Yaşatma Derneği Muhasipliği
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Stratejik Planlama Saati
VERDİĞİ DERSLER
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
dönem sonu muhasebe işlemleri
dönemsonumuhasebe işlemleri
finansal tablolar analizi
finansal yönetim
genel muhasebe
ileri maliyet muhasebesi
inşaat muhasebesi
mali tablolar analizi
maliyet muhasebesi
mesleki yabancı dil(ingilizce)
sağlık kurumlarında finansal yönetim
sağlık kurumlarında finansal yönetim II
sağlık kurumlarında maliyet muhasebesi
Sağlık kurumlarında Performans Yönetimi
SK. Finansal Yönetim
SK. Genel Muhasebe
SK.Maliyet Muhasebsi
şirketler muhasebsi
 
Bu İçeriği Paylaş!