KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Adnan KOŞUM
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı İslam Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 2462110229
E-Posta adnankosum@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-5205-2388
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 19.06.1993
Yüksek Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSLAM HUKUKU 22.09.1995
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSLAM HUKUKU 10.09.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Hukuk, Hukuk Metodolojisi, Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi (Fıkhın İslam Toplumuna ve Mimarisine Yansıması), Hayvan Hakları, Ceza Felsefesi ve Hukuku, Hukuk mantığı,İslam Araştırmalarında Çağdaş Yorum ve Yaklaşımlar
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Koşum, A., İslâm Hukuk Tarihinde Kıyasın Oluşum ve Gelişim Süreci, -Başlangıçtan Mezheplerin Teşekkülüne Kadar- 2010, İzmir.
 • 2 Koşum, A., İslam Hukuk Doktrininde Yargı Hataları (Önleyici Tedbirler ve Hatalardan Doğan Sorumluluk) Fakülte Kitabevi, Isparta 2004, 211sf.
 • 3 Koşum, A., Nassları Anlama ve Yorumlamada Yöntem Sorunu, Fazlur Rahman Örneği, İz yayıncılık, İstanbul 2004, 209 sf.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akıl (Re'y)-Nakil (Eser/Hadis) Ayrışmasının Fıkhî Boyutları, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 12, 2008 Konya, ss. 87-98.     
 • 2 İslâm Kamu Hukuku Alanına İlişkin Klasik Literatürün Azlığı Üzerine Mülahazalar, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 18, yıl: 2008, İstanbul, ss. 115-123.
 • 3 Ahkâm-ı Hamsenin Kökeni ve İlk Dönem Fıkıh Usûlü Literatüründe Gelişimi Üzerine, İslâmî İlimler Dergisi, Yıl:3, Sayı 1, Bahar 2008, Çorum, ss. 107-124.
 • 4 İslam Hukukunda Evlilik Dışı İlişki Sonucu Dünyaya Gelen Çocukların Babalarına Mirasçılığı Sorunu, Dini Araştırmalar, Cilt:9, Sayı:27, Ocak-Nisan 2007, Ankara, ss. 151-169.
 • 5 Ahkâm-ı Hamse ile Kant'ın Ödev Ahlakını Ödeve Yaklaşımları Açısından Karşılaştırma Denemesi, Marife Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 1, Bahar, 2006, Konya, ss. 77-95.
 • 6 Hukukun İşlevleri Arasındaki Zıtlık ve Adaletin Üstünlüğü Bakımından İslâm Hukuku, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (47) 2006, sayı:1, Ankara, ss. 55-66.
 • 7 İçtihatta Hata ve İsabet Tartışmaları Işığında Öznellik ve Nesnellik Sorunu, Usul, 5, (2006/1), Adapazarı, 5-32.
 • 8 İslam Hukukunda Sivil İtaatsizlik Olgusunun Yeri, İslâmiyât, cilt: 8, sayı: 1, Ocak-Mart-2005, s. 41-57.
 • 9 İslâm Hukukunda Düşünce Özgürlüğünün Dinamikleri, Ekev Akademi Dergisi, yıl: 8, sayı: 21, Güz: 2004, s. 39-52.
 • 10 Osmanlı Örfi Hukukunun İslam Hukukundaki Temelleri, Selçuk Universitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 17. Bahar 2004, ss. 145-160.
 • 11 İslam Hukukunda Kadının Yargıçlığı Problemi, SDÜ. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı: 10, yıl:2003/1, s. 63-76.
 • 12 İslam Hukukunda Siyaseti Şer'iyye Kavramı, İslami Araştırmalar Dergisi, Cilt: 16, Sayı/No:3, Yıl:2003.
 • 13 İslam Hukuk Doktrininde Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü, Dokuz Eylül Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, Yaz, sayı: XVI, Sonbahar-İzmir, 2002, s. 235-263
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 İslam Hukukunda Hırsızlık Konusunda Yeni Yaklaşımlar" Diyanet İlmi Dergi, Cilt:37, Sayı:3, Temmuz-Ağustos-Eylül, 2001.
 • 2 İslam Hukukunda Ölüm Cezası, SDÜ İlahiyat Fak. Dergisi, sayı: 5, yıl: 1998, s. 113-147.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KOŞUM, A., Hz. Muhammed'in Ticaret Hayatında Ahde Vefa İlkesi ve Uygulama Örnekleri", Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, Çorum 2007, ss. 571-577.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KOŞUM, A., "Modern Dönemde Nasları Anlama ve Yorumlama Çabaları: Fazlur Rahman Örneği", Ulusal Asrın İdraki ve İslam, İstanbul, 24-25 Mart, 2007.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 KOŞUM, A., "Helal Üretim ve Hayvan Hakları", The 1st International Halal Congress, 14-15 October 2011, Ankara Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kosum, A., Islam Hukukunda Taksim, Marmara Un. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Tezi
 • 1 Kosum, A., Islam Hukukunda Cezayı Ağırlaştırıcı Nedenler, Marmara Un. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yazar olarak yer alınmayan kitap veya diğer yayınlarda yapılan atıf
 • 1 "İslam Hukukunda Hırsızlık Konusunda Yeni Yaklaşımlar" Diyanet İlmi Dergi, Cilt:37, Sayı:3, Temmuz-Ağustos-Eylül, 2001. (Erturhan, Sabri, İslâm Ceza Hukukunda Tekerrür, Sivas, 2001, sf.37
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Medine Şen, Hz. Ömer'in Hanefi Fıkhına Etkisi
 • 2 Hasan Keskin, Günümüz Gelişmeleri Işığında İslam Hukukunda Had Cezalarının İnfazı sorunu
 • 3 Doğramacı, F., İslam Hukukunda Boşamada Şahit Bulundurma Zorunluluğu, Isparta, 2013.
 • 4 İlyas Çalışkan, İslâm Hukukunda Çift Cinsiyetliler (Hünsâ), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2011.
 • 5 Ece, Faruk, Muhammed b. Nasr el-Mervezî'nin İhtilâfu'l-Fukahâ Adlı Eseri ve Hilâfiyât Literatüründeki Yeri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2010
 • 6 Yenidoğan, Adem, İslam Hukukunda Küçüklerin Evlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2009.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Sefa Atik, Caferi Fıkıh Üsulünde Akıl Delili
 • 2 Mustafa Türkân, Dâvûd ez-Zâhirî: Doktrini ve İslâm Hukukuna Katkıları, Isparta, 2015
 • 3 ŞAHİN, N., Z., İslam Hukuku ve Biyoetik (Sorumluluk ve Özerklik Ekseninde Biyoetik Tartışmalar), Isparta, 2013.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 OBAİDULLAH MOHAMMADULLAH, HANEFİ BELH EKOLÜ, SDÜ.BAP-4346-D1-15.
 • 2 İslam Hukukunda Hayvan Hakları, TÜBİTAK 114K809 nolu proje
 • 3 BAP 3391-D-1-12 Caferi Fıkıh Usulünde Akıl Delili, Sefa Atik
 • 4 İlyas Çalışkan, ''İslam Hukukunda Çift Cinsiyetliler /Hünsayı Müşkil ( The Hermaphrodites in Islamic Law ), SDÜ BAP-2132-YL-10.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 X. İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve İcmâ ve Toplumsal Değişim Sempozyumu,18-19 Mayıs 2013 Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Günümüzde Helal Gıda", Bucak ve Ağlasun Müftülüğü,13.06.2014.
 • 2 Alaşehir Müftülüğü, İslam'da Kardeşlik Hukuku ve Ahlakı, Kutlu Doğum Haftası, 24 Nisan 2012.
 • 3 Diyanet TV, Günebakan Programı, 10.10.2012
 • 4 "İslam'da Cami/Mescid ve Fıkhi Hükümleri", Fethiye Müftülüğü, 5 Ekim 2012.
 • 5 Alaşehir Müftülüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle düzenlenen "İslam'da Aile ve Önemi" konulu panelde panelist
 • 6 Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen "İslam'da Hayvan Hakları" konulu 08.05.2009 tarihli seminerde konuşmacı
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 SDÜ. Bilim ve Teknoloji, Sanat Ödülü üçüncülüğü
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Aslan, Nasi, Adalet Medeniyeti Üzerine, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi,
 • 2 Abdurrahman Yazıcı, OSMANLI HUKÛK-I ÂİLE KARARNÂMESİ (1917) VESADREDDİN EFENDİ’NİN ELEŞTİRİLERİ, EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 19 Sayı: 62 (Bahar 2015.
 • 3 Hayta, Mustafa, Usulü'd-din Anlayışının Usûlü'l-Fıkha Yansıması: İcma Örneği, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı: 24
 • 4 Erturhan, Sabri, Vesvesenin Talaka Etkisi, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 24.
 • 5 Paçacı, İbrahim, "Diyet" Bir Cezâ mıdır? (Cezâî ve Medenî Müeyyide Açısından Diyet), Mütefekkir, Yıl:1, Güz, Sayı:2.
 • 6 Suat Erdem, "İslam Hukukuna Göre Tahlil Nikahı", Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 17, sayı: 56. Erzurum.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Ahmet İnanır, İbn Ebi’l-İzz el-Hanefi ve Muhammed b. Ali es-SenûsîÖrneğinde Kuzey Afrika’da İctihad Hareketleri, Çukurova üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 2015/1.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 bölüm başkan yardımcılığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 S.D.Ü İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri AKTS Koordinatörü
VERDİĞİ DERSLER
İslam Hukuk Tarihi-Çağdaş Dönem
İslam Hukuk Tarihi-Klasik Dönem
İslam Kamu Hukuku Literatürü
02TIB5135
Ahkam Ayetleri I
Ahkam Ayetleri II
Ahkâm Ayetleri-Kuramlar
Ahkam Ayetleri-Teori
Ahkam Ayetleri-Uygulama
Ahkâm Ayetleri-Uygulama
Fıkıh Mantığı II
Fıkıh Mantığı Oluşum Dönemi
Islam Hukuk Tarihi II
Islam Hukuku II
İbadetler Fıkhı
İbadetler Fıkhı II
İslam Hukuk literatürü I
İslam Hukuk Tarihi I
İslam Hukuk Tarihi II
İslam Hukuk Tarihi-Çağdaş Dönem
İslam Hukuk Tarihi-Klasik Dönem
İslam Hukuku I
İslam Hukuku II
İslam Hukuku Klasik Metinleri I
İslam Hukuku Klasik Metinleri II
İslam Hukuku Literatürü I
İslam Hukuku Literatürü II
İslam Hukukunun Temel Teorileri
İslam Özel Hukuk Literatürü
Maliki ve Hanbeli Fıkhı Klasik Metinleri
Uzmanlık Alan Dersi I
Uzmanlık Alan Dersi II
Uzmanlık Alan Dersi III
 
Bu İçeriği Paylaş!