KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Atila GÜL
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Ana Bilim Dalı Peyzaj Planlama Ve Tasarım Anabilim Dalı
Telefon 2462113846
E-Posta atilagul@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/atilagul
ORCID ID 0000-0001-9517-5388
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 10.07.1986
Yüksek Lisans YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ . 05.07.1988
Doktora EGE ÜNİVERSİTESİ . 05.01.1998
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Peyzaj Planlama, Orman Rekreasyonu, Korunan Doğal Alanlar, Kent Ormancılığı, Çim Alan Tekniği, Sorunlu Alanlarda Bitkilendirme Tekniği,Peyzaj Amaçlı Bitki Materyaller
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gül, A. 2015. Peyzaj Mimarlığı Disiplini ve Mimarlık Bilimi İlişkisi. Plant (Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi) sayfa: 42-45. (ISSN: 2147-2564. www.plantdergisi.com. http://www.plantdergisi.com/yazi-atila-gul-peyzaj-mimarligi-disiplini-ve-mimarlik-bilimi-iliskisi--110.html
 • 2 Gül, A. 2012. Kentin doğaya açılan pencereleri; Ağaçlar. Yeşil Mimari. Aylık Online Peyzaj Dergisi. Aralık Ocak 2012- sayı 2- 88-89s.
 • 3 Gül, A., O. Özaltın, Ekoturizm ve Isparta 2. Gülçevrem, Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. Yıl 2008/1 Sayı:3 ISSN-1307-6795. sayfa:18-21. Isparta. 2008.
 • 4 Gül, A., O. Özaltın, 2008. Isparta ve Orieentering, Gül Çevrem Dergisi, Isparta Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2008/2 Sayı:4 ISSN: 1307-6795. 22-23. Isparta.
 • 5 Gül, A. O. Özaltın, Ekoturizm ve Isparta I. Gülçevrem, Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. Yıl 2007/2 Sayı:2 ISSN-1307-6795. sayfa:22-25. Isparta, 2007.
 • 6 Gül, A. "Isparta'daki orman kaynakları ve ormancılık sektörüne genel bir bakış," Dünya Gazetesi Dergisi. Bölgeye Bakış (15, Kasım, 2006), Sayı: 49, 6, İstanbul, 2006.
 • 7 Aslanboğa, İ., Gül, A., 2000, Kemalpaşa Ormanlarının Rekreasyon Değeri. Orman Mühendisleri Odası, Yıl:37, Sayı:1, Ankara, s:4-10.
 • 8 Gül, A., 1997, Erozyon ve arazi kullanım sorunları, Ağaçkakan Ekoloji Dergisi Sayı:31, İzmir, s:61-64.
 • 9 Gül. A., 1996, Ülkemizdeki biyolojik çeşitlilik, sorunlar ve öneriler Ağaçkakan Ekoloji Dergisi. Mart-Nisan ayı:28, İzmir, s:41-46.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akgül Gök, Z., Alav, Z., Keleş, E. Gül, A. 2016. Türk Bahçe Sanatının Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarına Yansımaları. Türkiye Peyzajları I Ulusal Konferansı (I Ulusal PEMKON Konferansı) “Türk Bahçeleri” Bildiri Kitabı, 23-25 Mayıs 2016, s. 79- 91. İstanbul.
 • 2 Gül, A., Uzun, Ö. F., Keleş, E., 2016. Doğa ve Peyzaj Farkındalığında Söylem ve Eylem Boyutu. 6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi (Söylem Eylem) 8-11 Aralık 2016.Antalya
 • 3 Cesur, B., Gül, A.,2016. Ülkemizde kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve irdeleme. 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Isparta.
 • 4 Bostan, Ç., Gül, A.,2016. Mekânsal planlamada sürdürülebilir kalkınma /gelişme paradoksu. 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Isparta.
 • 5 Keleş, E, Gül, A., Eraslan, Ş., Uzun, Ö. F, Türker, B. 2016. Kent imar planları ve kentsel tasarımda yaşanan mevcut sorunlar ve irdelenmesi.16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Isparta.
 • 6 Uzun, Ö.F. Keleş, E. Tuğluer, M., Gül, A: 2014. Peyzaj onarımı tasarım projesi kapsamında 3 boyutlu görselleştirme yaklaşımları. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu. (18-20 Eylül 2014) Bildiriler Kitabı. s. 301-312. Isparta
 • 7 Eraslan, Ş., Gül, A. 2014. Peyzaj onarımı için bütüncül planlama modeli önerisi ve süreçleri. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu. (18-20 Eylül 2014) Bildiriler Kitabı. s. 277-291. Isparta.
 • 8 Akten, S., Akten, M., Gül, A., Keleş, E., 2014. Jeotekstillerin peyzaj onarımında kullanım olanakları. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu. (18-20 Eylül 2014) Bildiriler Kitabı. s. 178-190. Isparta.
 • 9 Keleş, E., Akten, S., Gül, A. Akten, M., 2014. Mermer ocakları yer seçim ölçütleri ve önceliklerinin belirlenmesi. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu. (18-20 Eylül 2014) Bildiriler Kitabı. s. 127-139.Isparta.
 • 10 Gül, A. Yavuz, H. Yılmaztürk, A. Tolunay, A., Caran, Ş. Cevizci, H. Umucu, Y., Dutkuner, İ. Ünal, Y. Eraslan, Ş. 2014. Isparta yöresi mermer ocakları faaliyetleri ve peyzaj onarımına yönelik mevcut sorunlar ve eylem planı. Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu. (18-20 Eylül 2014) Bildiriler Kitabı. S. 83-104.Isparta.
 • 11 Gül, A. Topay, T., Örücü, Ö.K, 2012. CBS yardımıyla ağaç envanteri modelinin oluşturulması. IV Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. 16-19 Ekim 2012. 45, Zonguldak.
 • 12 Gül, A. Avcıoğlu, R. Türker, B. 2011. Erozyon kontrolü çalışmalarında tarımsal ormancılık sistemlerinin uygulanabilirliği (Manisa-Sarıgöl Örneği).I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu. 17-19 Şubat 2011. Sarıgöl Belediyesi, s.356-368. Sarıgöl-Manisa.
 • 13 Gül, A. 2011. Doğal sit alanların mevcut yasal boyutu ve uygulamadaki sorunlar. Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 12-12 Mayıs 2011. s.234-245, Ankara.
 • 14 Gül, A. Polat, E. Topay, M, 2011. Kentsel Planlama Sürecinde Kentsel Peyzaj Planlama Boyutu, Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 21-24 Ekim, 2010, 21-31. Selçuk/İzmir.
 • 15 Topay, M. Gül, A. Aydınoğlu, K. 2011. Dijital Modellerin Peyzaj Mimarlığında Çalışmalarında Kullanılması. Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 21-24 Ekim, 2010, 451-456. Selçuk/İzmir.
 • 16 Ay, Z., Gül, A., 2010. Antalya Yöresi Ekoturizm Uygulamaları, Sorun ve Çözümlerine Yönelik Uzman Görüşleri. I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Bildiri Kitabı, 27 - 30 Mayıs 2010, Nevşehir, s.1251-1265.
 • 17 Gül, A. Kuş Şahin C., 2010. Ülkemizdeki Doğal Sit Alanlarının Mevcut Durumu Analizi (Bodrum Yarımadası Örneği) III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Cilt: IV Sayfa: 1564-1574. Artvin.
 • 18 Gül, A., Örücü, Ö.K. Eraslan, Ş. 2010. Mezun Peyzaj Mimarlarının Eğitim ve Öğretimden Beklentileri. Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı (PEMAT2010), KTU Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Trabzon. 10-13 Haziran 2010, s. 141-148, Trabzon.
 • 19 Gül, A., Topay, M. Kazaz, S.Erol, U.E Yılmaz, S, Özgüner, H. Akten, M Kuş Şahin, C. Örücü, Ö.K. Küçük, V., Akten, S., Eraslan, Ş., Bologna Süreci ve Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı Öğretimine Etkisi. Peyzaj Mimarlığı Akademik Toplantısı, (Sözlü Sunum) SDU Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 22 -24 Mayıs 2009 Isparta. 2009.
 • 20 Akten, S., M. Akten, A. Gül, Korunan Doğal Alanlarda Bazı Ziyaretçi Yönetim Modellerinin Karşılaştırılması. IV Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi 23-27 Nisan 2008. Antalya-Belek. s:754-767. 2008.
 • 21 Nayır, O. O. Özaltın, A. Gül, Türkiye'de Ekoturizm Kavramı ve SWOT Analizi. IV Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi 23-27 Nisan 2008. Antalya-Belek. s:547-564. 2008.
 • 22 Gül, A. ve O. Özaltın, Türkiye'deki korunan doğal alanlarda ekoturizm amaçlı ekolojik planlama yaklaşımı. Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu (27-28 Nisan-2007), Antalya Mimarlar Odası, 194-203, Antalya, 2007
 • 23 Akten, S., A. Gül, ve Ö. Güntan, Kentsel peyzaj alanlarında bitkisel tasarım ve algılamadaki farklılıklar. 3. Binyılda Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Hedefler-Stratejiler-Politikalar, (22-25, Kasım, 2007) Antalya.2007.
 • 24 Gül, A., H. Özgüner ve O. Özsu, Ülkemizdeki doğal sit alanlarının planlanması ve yönetiminde peyzaj mimarlığının rolü, 3. Binyılda Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Hedefler-Stratejiler-Politikalar, (22-25, Kasım, 2007) Antalya, 2007.
 • 25 Gül, A. ve H. Özgüner, Peyzaj mimarlığı disiplini çalışmalarında yeni bir yaklaşım: Tarımsal ormancılık (Agroforestry) sistemlerinin planlanması, 3. Binyılda Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Hedefler-Stratejiler-Politikalar, (22-25, Kasım, 2007) Antalya, 2007.
 • 26 Akten, S. ve A. Gül, Üniversite kampusu yeşil alanların kent kimliği üzerindeki rolü ve etkisi. SDU. 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 14-16 Kasım 2007), s: 283-288, Isparta, 2007.
 • 27 Gül, A., O. Nayır, ve Ş. Eraslan, Kent kimliği üzerinde kent ormanlarının rolü ve etkisi. SDU. 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 14-16 Kasım 2007), s: 304-311, Isparta, 2007.
 • 28 Gül, A., F. Ayter ve F. Tanrıverdi, İmgesel özellikli bitkilerin kent kimliği üzerindeki etkisi. SDU. 15. Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 14-16 Kasım 2007), s: 312-318, Isparta, 2007.
 • 29 Polat, E. ve A. Gül, Kentsel Planlamadaki Statik Anlayışa Bir Alternatif Çözüm: Kentsel Stratejik Yönetim Planlaması Yaklaşımı. 31. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu (7-9 Kasım 2007), TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara, 2007.
 • 30 Acar, C. A. Gül, 2006. Erozyon kontrolünde kullanılabilecek bazı bitki türlerinin vejetatif üretimi. Türkiye'de Yarı Kurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı. (7-10 Kasım 2006-Ürgüp) s: 406-412, Ankara,
 • 31 Acar, C. A. Gül, F. Bilgin, 2006.Erozyon kontrolünde bazı bitki türlerinin toprağı kapatma oranları ile üst toprak kaybını önleme yetenekleri arasındaki ilişkiler. Türkiye'de Yarı Kurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı. (7-10 Kasım 2006-Ürgüp) s: 172-182, Ankara.
 • 32 Özaltın, O., Gül, A., 2006. Rekreasyon ve turizm kapsamında Orienteering (hedef bulma) etkinliğinin önemi ve Ülkemizdeki durum analizi. Turizm ve Mimarlık Sempozyumu 28-29 Nisan 2006. Antalya Mimarlar Odası., Antalya, s: 263-271.
 • 33 Gül, A., F. Ayter, ve H. Fakir, Gül taksonlarının (Rosa L. spp.) peyzaj amaçlı bitkisel tasarımda kullanım olanakları, III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi (8, -10 Kasım 2006), İzmir, s:276-287, 2006.
 • 34 Özel, N. Gül, A., Akkaş, M.E., Doğan, B. Kazdağlarında Belirlenen Gen Koruma ve Yönetim Alanları (GEKYA) ve Yönetim Plan Model Yaklaşımı. KAzdağları II Ulusal Sempozyumu Bildirileri 22-25 Haziran 2006. s.198-215. Çanakkale. 2006.
 • 35 Gül, A. Ö. K. Örücü, Ö. Karaca, 2005. Korunan Alanlarda Rekreasyon Uygunluk Analizi ile Potansiyel Alanların Belirlenmesi (Gölcük Tabiat Parkı Örneği), Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu Sözlü Bildiri Kitabı, SDÜ. Or. Fak. Isparta s:423-432
 • 36 Gül, A., M. Akten, 2005. Korunan Doğal Alanlarda Rekreasyonel Taşıma Kapasitesi ve Kavramsal Yaklaşımlar. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Sözlü Bildiri Kitabı.SDÜ. Or. Fak. Isparta: 485-494.
 • 37 Gül, A., Özgüner, H., Serin, N. 2005. Kent ormanlarının yararları ve kentsel alanda insan-orman etkileşimi. I. Çevre ve Ormancılık Şurası, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 22-24 Mart 2005. Cilt:2, s:434-441, Antalya.
 • 38 Gül, A., 2005. Korunan doğal alanlarda planlama sorunları ve ekolojik yönetim plan modeli önerisi. I. Çevre ve Ormancılık Şurası, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 22-24 Mart 2005. Cilt: 4, s:1421-1429, Antalya.
 • 39 ÖZÇELİK, H., DUTKUNER, İ., BALABANLI, C., GÜL, A., AKGÜN, İ., KARATAŞ, A., KILIÇ, S., DELİGÖZ, A., 2005. Süleyman Demirel Botanik Bahçesinin Tanıtımı, 1. Ulusal Botanik Bahçeleri Semp., Ege Üniv. Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merk. Müd., 26-27 Mayıs 2005, İzmir.
 • 40 Gül, A. ve Gezer, A.Kentsel Ölçekte Kent Ormanı Yer Seçimi Model Önerisi. I.Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, 9-11 Nisan.2004, Ankara.sayfa:365-382.
 • 41 Gül, A., ve Gezer, A., 2003, Kavak taksonlarının peyzaj planlama ve tasarımı açısından kullanımı, T.C. Orman Bakanlığı Türkiye Milli Kavak Komisyonu VII Olağan Kurulu 8-9 Nisan 2003, İzmit, S:40-47.
 • 42 Gül, A., Nurdoğan, F. 2002, Dağ turizminde yamaç paraşütünün önemi, T.C. Orman Bakanlığı, Araştırma ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı, 25-27 Haziran-2002, Ilgaz Dağı-Kastamonu, s:341-345.
 • 43 Gül, A., Küçük, V., Akten, M., 2000. Günümüz ormancılık uygulamalarında Peyzaj Mimarlığının yeri ve önemi, Peyzaj Mimarlığı Kongresi 19-21 Ekim, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Ankara, s:109-118.
 • 44 Genç, M., Gül, A., Küçük, V., Akten, M., 2000. Isparta kent insanının rekreasyonel davranış biçimleri, Peyzaj Mimarlığı Kongresi 19-21 Ekim, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Ankara, s:255-264.
 • 45 Aslanboğa, İ., Gül, A., 1999, Kemalpaşa Ormanlarının Rekreasyon Değeri. İzmir Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu, 3-5 Haziran 1999, Kemalpaşa Kaymakamlığı ve E.Ü. İzmir Araştırma Enst. ve Uygulama Merkezi , Kemalpaşa-İzmir, s:397-105.
 • 46 Gül, A., Bilgin. F., 1999. İzmir-Kemalpaşa ilçesinde tarım-orman ilişkileri, sorunları ve çözüm önerileri, İzmir Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu, 3-5 Haziran 1999, Kemalpaşa Kaymakamlığı ve E.Ü. İzmir Araştırma Enst. ve Uygulama Merkezi , sayfa: 371-379.
 • 47 Gül, A., Avcıoğlu, R.,1999, Ege Bölgesi sahil kuşağında çim alan oluşturmada bazı çim türlerinin performansının araştırılması, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Cilt:III, Çayır Mera Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, Adana,s:143-148.
 • 48 Avcıoğlu, R., Gül, A., 1998, Akdeniz iklim kuşağında çim alan oluşturmada karşılaşılan teknik sorunlar ve çözüm önerileri, Cumhuriyetimizin 75.ci Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, İ.Ü. Orman Fakültesi, İstanbul, 21-23 Ekim,1998, s:747-756.
 • 49 Avcıoğlu, R., Gül, A., 1998,Yeni mera kanunu ve ormancılığımıza ilişkin yaklaşımlar, Cumhuriyetimizin 75.ci yılında Ormancılığımız Sempozyumu. İ.Ü. Orman Fakültesi, İstanbul, 21-23 Ekim 1998, s:97-106.
 • 50 Gül, A., Bilgin, F., 1997, Manisa-Sarıgöl Yöresindeki Ormancılık-Karma Sistemler -Tarım ve Mera Amaçlı Kullanım Tekniklerine Uygun Bazı Bitki Türlerinin Belirlenmesi ve Erozyon Kontrolü Üzerine Etkileri, Türkiyenin Erozyon Sorunı ve Adananın Yeri Kongresi, Adana Valiliği ve Çevre Koruma Vakfı,5-6 Aralık 1997, Adana, s:149-156.
 • 51 Gökçe, O., Gül, A., 1996, Ege bölgesinde ormancılık-hayvancılık ilişkileri, Hayvancılık 96 Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt.1, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İzmir.
 • 52 Gül, A., Avcıoğlu, R.,Acar, M.İ., Özel, N., 1995, Gediz havzasının erozyon baskısındaki marjinal tarım alanlarında alternatif arazi kullanım sistemlerine yaklaşımlar Gediz Havzası Erozyon ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Salihli-Manisa, s:66-83.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Gül, A. Topay, M. Ülkemizdeki Doğal Sit Alanlarına Yönelik Yeni Politik Yaklaşımlar. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Politikaları. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Politikaları: Disiplinlerarası Çalıştayı, (13.Mayıs.2008) SDU Isparta.2008.
 • 2 Topay, M., Gül, A. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Politikaları. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Politikaları: Disiplinlerarası Çalıştayı, (13.Mayıs.2008) SDU Isparta.2008.
 • 3 Topay, M., Gül, A., 2008. Biyoiklim Tabanlı Turizm ve Rekreasyon Planlaması, Turizm ve Mimarlık Sempozyumu, ANTALYA. 2008. (Poster sunum)
 • 4 Gül, A., ve H. Özgüner, 2005. Ülkemizdeki Korunan Doğal Alanlarda Yönetim Zonlarının Oluşturulması. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Poster Bildiri Kitabı.SDÜ. Or. Fak. Isparta: 151-154.
 • 5 Gül, A. ve Serin, N. 2004 Kent Ormancılığında Bir Yönetim Planı Model Önerisi. I.Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, 9-11 Nisan.2004, Ankara.sayfa:534-542.
 • 6 Akten, M., Akten, S. ve Gül, A. 2004 Kent Ormancılığında Yeşil Kuşak Tesisleri ve Isparta Kent ölçeğinde İrdelenmesi. 1. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, 9-11 Nisan.2004, Ankara.sayfa:493-501.
 • 7 Kırzıoğlu, M.K,. Gül, A., Türk A., 2003, Isparta Kentinin Kuramsal Kimliği Bağlamında Farklı Peyzaj Konstrüksiyon Elemanlarının İrdelenmesi, 2. Uluslararası Mobilya Sempozyumu, İstanbul Belediyesi ISTON Şirketi (Poster), İstanbul,
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Türker, H.B. Uzun, Ö.F. Gül, A., 2016. Urban Farming and Applicability in Turkey – 504 The 3rd International Conference S.ARCH-2016 Book of Abstract, 25-27 May 2016, s:504 .
 • 2 Polat, E. ve Gül, A., 2015. The Urban Agriculture, a New and Soft Solution for the Rurban Areas. Agriculture in an Urbanizing Society–Second International Conference on Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs. (AgUrb2015) 14-17. September. 2015. Book of Abstracts, p. 116. Roma, Italy.
 • 3 2. Gül, A., Catal, Y., Polat, E., Orucu, K.Ö., Uzun, Ö.F., Keles, E., 2015. The importance of Urban Trees and Information Systems (UTIS) Approach. Agriculture in an Urbanizing Society–Second International Conference on Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs.( AgUrb2015), 14-17. September. 2015. Book of Abstracts, p. 187. Roma, Italy.
 • 4 4. Polat, E. ve Gül, A., 2015. Coastal Area Management And Planning Of Lakes; The Eğirdir Lake Sample. The 1st Internatıonal Conference on Sea and Coastal Development in the frame of Sustainability.September 18-20, 2015, Trabzon, TURKEY.
 • 5 Topay, M., Gül, A. 2012. Interactions of urban heat island (UHI) and urban trees. IUFRO WG 7.01.08 Conference. Forest –Water Interactions with respect to Air Pollution and Climate Change, Book of Abstracts. 97s. Kahramanmaraş-Turkey.
 • 6 Gökçe, O., Gül, A., 1997, The relations between forestry and livestock in Turkey. XI. World Forestry Congress. 12-22 October (Volume 1, A), Antalya, p:94.
 • 7 Gökçe, O., Gül, A., Bilgin, F., Çoşgun, U., 1997, New policies on improvement of relationship between forestry and agriculture in Turkey. XI. World Forestry Congress. 12-22 October, Antalya.
 • 8 Tolunay, A., Gül, A., Bilgin, F., 1997.Agroforestry in Turkey. XI. World Forestry Congress. 12-22 October (Volume 1, T2.s), Antalya,
 • 9 Gül, A., Özel N., Doğan B., Akkas M.E., and Acar M.I. 1996, Produced and Collected Data For Identification of 'Gene Conservation and Management Units (GEKYA) ' for Priority Target Forest Tree Species in Kaz dağları National Forests. International Symposium on In-Situ Conservation of Plant Genetic Diversity Sponsored By GEF. Antalya, Turkey,
 • 10 Urban Farming and Applicability in Turkey
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Uzun F., Gül, İ.E., Uzun, İ., Uzun, Ö.F., Gül, A., 2016. Alışveriş Merkezlerinin (AVM) Kentsel Mekanlarda Mevsimsel Kullanım Durumu ve Mekansal Tasarım Yaklaşımları; Isparta Örneği. International Winter Cities Symposium. 10-12 February 2016 S. 1216-1231.Erzurum.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Gül, A.,1988. İstanbul'un Süs Bitkileri Fidan İhtiyacını Karşılayan Fidanlıkların İrdelenmesi, Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Planlama Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Doktora Tezi
 • 1 Gül, A., 1997. Bazı Yeşil Alan Buğdaygillerin Ege Bölgesi Sahil Kuşağında Kullanma Uygunluğu ve Değişik Çim Yatağı Üzerindeki Performansının Araştırılması. Ege Üniversitesi F.B.E. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Bornova -İzmir.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Nayir, O. 2009. Isparta Yöresi Korunan Doğal Alanlarında Ekoturizm Talep ve Eğilimlerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi F.B.E Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yüksek Lİsans Tezi.
 • 2 Akten, S. 2008. Korunan Doğal Alanlarda Ziyaretçi Etki Yönetim Yaklaşımı (Gölcük Tabiat Parkı Örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi F.B.E Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yüksek Lisans Tezi.
 • 3 Serin, N., 2004. Kent Ormancılığı Kavramı ve Isparta Kent İçi Ölçeğinde İrdelenmesi. SDÜ F.B.E. Orman Mühendisliği A.B.DYüksek Lisans Tezi
 • 4 Küçük, V., 2002.Isparta Kenti Yol Ağaçlandırmaları Üzerine Araştırmalar, F.B.E. Orman Mühendisliği A.B.D
 • 5 Örücü, Ö.K., 2002. Eğirdir Yöresindeki Mevcut Peyzaj Değerlerinin Turizm Açısından İrdelenmesi, F.B.E. Orman Mühendisliği A.B.D, Yüksek Lisans Tezi
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Akten, M., 2008. Isparta Ovasının Optimal Alan Kullanım Planlaması Üzerine Bir Araştırma. SDU F.B.E. Or. Müh. ABD. Doktora Tezi, Isparta (İkinci Danışman)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Gül, A.,2005. Hafif İskeletli Ahşap Konut Yapımı ve Dış Mekan (Peyzaj) Düzenleme Eğitimi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından organize edilen ve Avrupa Birliği tarafından hibe olarak desteklenen "Aktif İşgücü Programları Projesi ve Yeni Fırsatlar Programı" kapsamında SDÜ Orman Fak, Peyzaj Mimarlığı ve Or. Endüstri Bölümlerinin Ortak Projesi ,2005-2006.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Dünya Bankası Çevre Fonu (GEF I) hibe katkısı ile desteklenen Orman Bakanlığı Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından KAZDAĞLARI’nda yürütülen ve Genetik Çeşitliliğin Yerinde Korunması (IN-SİTU) Projesi (28632-TU), Proje Araştırmacısı, 1994-1997.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Gül, A., Cesur, B., 2017. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Peyzaj Mimarlığı Açısından Araştırılması; Isparta Örneği. SDU BAP 4498-YL1-15 nolu Yüksek lisans Tezi Başlangıç Tarihi: 23.11.2015 Isparta
 • 2 Gül, A. 2016. Doğa Bilimleri Proje Hazırlama Eğitimi III. SDU Eğirdir Mavi Göl Sosyal Tesisleri. TUBİTAK 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı (2015/3 Dönem) 01– 03/Nisan/2016
 • 3 Gül, A. Topay, M., Polat, E. Gülcü, S., Çatal Y., Yılmaztürk, A., 2011. Kent Ağaçları Bilgi Sistemi Modeli. TUBİTAK 110Y301 (Başlangıç Tarihi 2011-Bitiş Tarihi 2015). Proje Yürütücüsü.
 • 4 Gül, A. Keleş, E. 2015. Antalya-Köprüçay Rafting Merkezinin Mevcut Durum Analizi Ve Çözüm Önerileri. SDU BAP, Proje No: 3929-YL1-14. Proje Yöneticisi (4970TL). 20.03.2014- 20.03.2015
 • 5 Gül A. Uzun Ö. F. 2015. Fotoğraf Yardımı İle 3 Boyutlu Ağaç Modellenmesi SDU BAP, Proje No: 3931-YL1-14. Proje Yürütücüsü. 20.03.2014- 20.09.2015
 • 6 Gül, A. Tuğluer, M. 2015. Kent Ağaçlarının Çevresel Etkileri Ve Değerinin Belirlenmesinde Ufore Modelinin Kullanımı Ve Isparta Örneğinde İrdelenmesi SDU BAP, Proje No: 3730-YL1-13. Proje Yürütücüsü. 25.10.2013- 25.07.2015
 • 7 Gül A. Şimşek A. 2015. Süs Bitkisi Fidanı Üretiminde Aerofog Sistemi ile Diğer Klasik Köklendirme Ortamlarının Karşılaştırılması. SDU BAP, Proje No: 3470-YL1-13. 20.02.2013- 20.08.2014.
 • 8 Gül A. Yener, G. 2015.Kültürel Peyzaj Değeri Açısından Yörük Kültürünün İrdelenmesi. SDU BAP, Proje No: 3472-YL1-13. 20.02.2013-20.08.2014
 • 9 Gül, A. Eraslan, S. 2014. Mermer Ocaklarının Faaliyet Sonrası Peyzaj Onarımı Ve Geliştirme Planlaması Yaklaşımı. SDU BAP, Proje No: 3274-D2-12 (Bitiş tarihi 17.10.2014).
 • 10 Gül, A. Doğa Bilimleri Proje Hazırlama Eğitimi. 4-5-6 Nisan 2014. SDU Eğirdir Mavi Göl Oteli. TUBİTAK 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı (2013/4 Dönem) Proje Koordinatörü ve Yöneticisi,
 • 11 Gül, A. Doğa Bilimleri Proje Hazırlama Eğitimi II. (30 Ekim-1 Kasım 2014). Akdeniz Ünv. Adrasan Sosyal Tesisleri. TUBİTAK 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı (2014/3 Dönem) Proje Koordinatörü ve Yöneticisi
 • 12 Gül, A. Ulusan, H.E. 2013. Isparta Eğirdir Gölü Turizm Amaçlı Su Sporları Eylem Planı, SDU BAP, Proje No: 2654-YL-11, Isparta. (BT: 18.02.2011-18.08.2012
 • 13 Gül, A., O. Nayir, 2009. Isparta Yöresi Korunan Doğal Alanlarında Ekoturizm Talep ve Eğilimlerinin Belirlenmesi. SDU BAPYB, Proje No: 1680-YL-08, Isparta.
 • 14 Gül, A., Akten, M.,Isparta Ovasının Optimal Alan Kullanım Planlaması Üzerine Bir Araştırma.SDU BAPYB, Proje No: 1252-D-06 (2006-2008)
 • 15 Gül, A. Akten S., 2008. Korunan Doğal Alanlarda Ziyaretçi Etki Yönetim Yaklaşımı (Gölcük Tabiat Parkı Örneği),SDU BAPYB, Proje No: 1681 YL 2008. Proje Yürütücüsü.
 • 16 Gül, A.ve Serin, N., 2004 Kent Ormancılığı Kavramı ve Isparta Kent İçi Ölçeğinde İrdelenmesi, S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Yönetim Birimi Proje No:768, Isparta.
 • 17 Gül, A., Özgüner H., Akten, M. ve Küçük, V. 2004 Gölcük Gölü ve Çevresi Peyzaj Planlama ve Tasarım Projesi. SDÜ, Bilimsel Araştırma Yönetim Birimi Alt Yapı Projesi No:2002/2 no'lu, Isparta.
 • 18 Gül, A., Örücü, M.K., Karaca, Ö., 2002, Isparta- Gölcük Tabiat Parkının Rekreasyon Planlama İlkeleri S.D.Ü. Araştırma Fonu 368 Nolu Proje , Isparta.
 • 19 Gül, A., Küçük, V., 2002 Isparta Kenti Yol Ağaçlandırmaları Üzerine Araştırmalar, TC, SDÜ. Araştırma Fonu Projesi No:329, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Gül, A. Özdemir, A., Çine, T., 2015 Kızıldağ Milli Parkı Pınargözü Günübirlik Rekreasyon Alanı Planlama Konseptinin Geliştirilmesi. TUBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt içi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı. Eylül 2014-Haziran 2015 ) (Proje Danışmanı) PB: 2500 TL
 • 2 ISPARTA İLİ KIRTEPE MEVKİİNDE MERMER ÜRETİM FAALİYETLERİ SONLANDIRILMIŞ VE TERKEDİLMİŞ ALANDA PEYZAJ ONARIMI KONSEPT PROJESİ (Proje Teknik DANIŞMAN) Cemil ÜN, Ömer Faruk UZUN. Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği, 2015.
 • 3 Gül, A. 2013. Özel Öğrenciler Güller Diyarında Doğayla Buluşuyor. Korunan Doğal Alanlarda Doğa Eğitim Projesi, TUBİTAK 4004. Proje No: 113B086. SDU Orman Fakültesi, Isparta. (Eğitmen) 02.08.2013-08.09.2013 .
 • 4 Gül, A. 2012. Isparta Korunan Doğal Alanlarda Doğa Eğitim Projesi (IDE-5), 2012. TUBİTAK 4004. SDU Orman Fakültesi, Isparta. (Eğitmen)
 • 5 Gül, A. 2012. Kızıldağ’da Doğa Eğitimi TUBİTAK 4004. SDU Orman Fakültesi, Isparta. (Eğitmen
 • 6 Gül, A. 2012. Özel Öğrenciler Güller Diyarında Doğayla Buluşuyor Korunan Doğal Alanlarda Doğa Eğitim Projesi, 2012. TUBİTAK 4004. SDU Orman Fakültesi, Isparta. (Eğitmen)
 • 7 Gül, A. Uzun, Ö. F. 2012. Isparta SDÜ Yerleşkesinde Bazı Otsu Doğal Bitkilerden Yer Örtücü Bitkisi Olarak Yararlanma Olanakları. TUBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt içi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı. 01.09.2011- 30.09.2012. (Proje Danışmanı)
 • 8 Isparta Korunan Doğal Alanlarda Doğa Eğitim Projesi (IDE-4), 2011. TUBİTAK 4004. SDU Orman Fakültesi, Isparta. (Eğitmen)
 • 9 Gül, A. Şimşek A. 2011. Dağa Tırmanma Rotası Eylem Plan Modeli; Isparta Örneği. TUBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt içi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı. 15.09.2010-01.06.2011. (Proje Danışmanı)
 • 10 Gül, A. Akkuş, F. G. 2011. Doğa Yürüyüşü Rotası Eylem Planı Modeli; Isparta Örneği. TUBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt içi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı. 15.09.2010 - 01.06.2011. (Proje Danışmanı)
 • 11 Gül, A. Yener, G. 2011. Doğa Dağ Bisikleti Rotası Eylem Plan Modeli; Isparta Örneği. TUBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt içi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı. 15.09.2010 - 01.06.2011. (Proje Danışmanı)
 • 12 Isparta Korunan Doğal Alanlarda Doğa Eğitim Projesi (IDE-3), 2010. TUBİTAK 4004. SDU Orman Fakültesi, Isparta. (Eğitmen)
 • 13 Ay, Z., Güngöroğlu, C., Aydin, A.C., Yöntem, O., Gül, A, 2009. Antalya İlinde Ekoturistlerin Talep ve Beklentilerinin Belirlenmesi. Çevre ve Orman Bakanlığı, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, 195307/Nolu Proje. 2006-2009.
 • 14 Özcelik, H., Gül, A., Özgökçe, F., Fakir, H., Orhan, H., Özkan, G., Sakçalı, S.M. Ünal, M. 2009. Türkiye Rosa L.(Gül) Taksonlarının Genetik Çeşitliliği Tespiti, Ekonomiye Kazandırılması Olanaklarının Araştırılması ve Süleyman Demirel Üniversitesi Bünyesinde Rosarium (Gülistan) Tesisi. TUBİTAK Projesi No: 1050627, Proje Araştırıcısı, 2006-2009.
 • 15 Özgüner, H., Ergin, Ş., Gül, A., Çukur, D., Akten, M. Ve Küçük, V. Günümüz Kültürel Yapısı İçinde Kentsel Alanda Doğa Korumanın Olanak ve Sınırları ile Sosyalizasyon Sürecinde Çocuklarda Doğa Bilinci Gelişimini Destekleyici Kentsel Tasarım Yaklaşımlarının Saptanması.S.D.Ü BAPYB Münferit Projesi No: 01018-M-05. (2005-2007)
 • 16 Özçelik, H. ve Gül, A., 2004 Isparta Yöresindeki Bazı Yer Örtücü Bitkilerin Tespiti ve Peyzaj Mimarlığı Açısından Kullanım Olanakları. SDÜ, Bilimsel Araştırma Yönetim Birimi, Proje No:511 Isparta.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1. Gül, A. 2016. Kongre Oturum Başkanı , BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ 1-2 Aralık 2016, SDU Isparta
 • 2 Gül, A. 2016. 6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi Bilim Kurulu Üyesi. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası. 8-11 Aralık 2016, Antalya.
 • 3 Gül, A. 2016. Bilim Kurulu Üyesi ve Oturum Başkanı. International Winter Cities Symposium. 10-12 February 2016. Erzurum.
 • 4 1. Gül, A. 2015. Oturum Başkanlığı. International Burdur Earthquake & Environment Symposium (IBEES2015) Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, 7-9 May 2015, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur-Türkiye.
 • 5 4. Gül, A., 2015. Rapörtör. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri Araştırma İhtisas Grupları (AİG) toplantısı, Proje Sonuç Rapörtörü. (Peyzaj Tiplerinin ve Fonksiyonlarının Belirlenerek Uygulama Olanaklarının İrdelenmesi (Antalya İli Çakırlar Örneği)” adlı proje (Proje Yürütücüsü: Dr. Cumhur GÜNGÖROĞLU). 26-30 Ocak 2015 Antalya Kemer.
 • 6 2. Gül, A. 2015. Bilim Kurulu Üyesi. International Burdur Earthquake & Environment Symposium (IBEES2015) Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu, 7-9 May 2015, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur-Türkiye.
 • 7 Gül, A. 2011. II International Non-Wood Forest Products Symposium. Proceedings. 08-10 September 2011. IV Session, Oturum Başkanlığı. Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Gül, A. 2016. Davraz Turizm Çalıştayı, Doğa Tabanlı Turizm Çalışma Grubu Moderatörü, T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 18-19 Kasım 2016 Barida Otel Isparta
 • 2 Gül, A. 2009. Peyzaj Mimarlığı Akademik Toplantısı (PEMAT-2009) Düzenleme Kurulu Başkanı. SDU Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 22 -24 Mayıs 2009, Isparta.
 • 3 Gül, A. 2005. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, S.D.Ü. Orman Fakültesi tarafından Isparta' da düzenlenen ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü katkıları gerçekleştirilmiştir.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Gül, A. 2016. Bilim Kurulu Üyesi ve Oturum Başkanı. International Winter Cities Symposium. 10-12 February 2016. Erzurum.
 • 2 Gül, A. 2016. 6. Peyzaj Mimarlığı Kongresi Oturum Başkanlığı. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası. 8-11 Aralık 2016, Antalya.
 • 3 1. Gül, A. 2015. Bilim Kurulu Üyesi (Macodesu2015) 1st Internatıonal Conference On Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability. September 18- 20, 2015, Trabzon, Turkey
 • 4 Gül, A. 2011. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu. 17-19 Şubat 2011. Bilim Kurulu Üyesi. Sarıgöl-Manisa.
 • 5 Gül, A. 2011. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu. 17-19 Şubat 2011. Oturum Başkanlığı. Sarıgöl-Manisa
 • 6 Gül.A. 2010. Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi, Planlama V Oturum Başkanı, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 21-24 Ekim, 2010, Selçuk/İzmir
 • 7 Gül. A. 2010. Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 21-24 Ekim, 2010, Selçuk/İzmir.
 • 8 Gül, A. 2010. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, 20-22 Mayıs 2010, Artvin.
 • 9 Gül, A. 2010. Orman Ekosistemlerinde Ekoturizm Çalıştayı ve 10.yılında TODEG. Türkiye Ormancılar Derneği Ekoturizm Grubu (20-22 Mayıs 2010 ) 3. Çalışma Grubu, Ankara.
 • 10 Gül, A. 2008. III. Ulusal Turizm Sempozyumu. SDU Eğirdir Meslek Yüksek Okulu,17-19 Ekim 2008,4. Oturum Başkanı (Sürdürülebilir Turizm),Eğirdir- Isparta.
 • 11 Gül, A. 2008. III. Ulusal Turizm Sempozyumu. SDU Eğirdir Meslek Yüksek Okulu,17-19 Ekim 2008.Bilim Kurulu. Eğirdir- Isparta.
 • 12 Gül A. 2003. IV. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi III. Oturum Başkanlığı. S.D.Ü. Orman Fakültesi, Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Gül, 2012. Gül Park Projesi Fizibilite & Bütüncül Envanteri. Geniş Katılımlı Çalıştay.21.06.2012. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)-Isparta İl Özel İdaresi- Orman Bölge Müdürlüğü. Isparta.
 • 2 Gül, A. 2011. Protected Natural Areas in Isparta-Turkey. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Etkinliği (Konferans ) Porto Üniversitesi Faculty of Sciences, Department of Landscape Architecture. Portekiz 19-22 May. 2011.
 • 3 Gül, A. 2010. Status of Protected Natural Areas in Turkey. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Etkinliği (Konferans ) SIAULIAI UNIVERSITY, Faculty of Natural Sciences. Department of Environmental Research. Lithuania. 26 -30 April 2010.
 • 4 Gül, A., Gezer, A. 2004. Kent Ormancılığı ve Kent Ormanları. Bilgilendirme Semineri. Isparta Valiliği Konferans Salonu, Isparta, 06.05.2004. (Seminer Sunum)
 • 5 Gül, A. 2003. Forest Landscape and Forestry in Turkey. Presentation in West Virginia University, Division of Forestry, Morgantown, U.S. 28.07.2003. (Seminer Sunum)
 • 6 Gül, A. 2003. Forest Landscape and Forestry in Turkey. Presentation in Virginia Polytechnic Institute and State University, Department of Forestry. Blacksburg, Virginia, 24061.U.S. 12. 08. 2003. (Seminer Sunum)
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/atilagul
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Orman Mühendisleri Odası
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD
 • 2 MİMARLIK BİLİMLERİ VE UYGULAMALARI DERGİSİ
 • 3 Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi
 • 4 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) Editörlüğü 2016, 1(1) Isparta. e-ISSN: 2548-0170
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi. Seri A, Sayı 2, Yıl 2003, ISSN 1302 7085, (Dergi Editörü).
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi. Seri A, Sayı 1, Yıl 2003, ISSN 1302 7085, (Dergi Editörü).
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi. Seri A, Sayı 2, Yıl 2002, ISSN 1302 7085, (Dergi Editörü).
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi. Seri A, Sayı 1, Yıl 2002, ISSN 1302 7085, (Dergi Editörü).
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi. Seri A, Sayı 2, Yıl 2001, ISSN 1302 7085, (Dergi Editörü).
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi. Seri A, Sayı 1, Yıl 2000, ISSN 1302 7085, (Dergi Editör Yardımcısı).
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Gezer, A., Gül, A. (Editörler), 2009. Kent Ormancılığı-Kavramsal-Teknik ve Kültürel Boyutu. SDU Orman Fakültesi, Kitap Yayın No: 86. 244s. Isparta.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Gül, A., 2005. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu Sözlü ve Poster Bildiri Kitapları. SDU Orman Fakültesi, Isparta.Sempozyum Kitap Editörü)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 UFUG_2019_273. Title Factors affecting the planning and management of urban forests in turkey: Istanbul case study
 • 2 Environmental Monitoring and Assessment.2012. EMAS 10716.
 • 3 Environmental Monitoring and Assessment.2012. EMAS –D-12-12088.
 • 4 Environmental Management. 2012. ENM-12-0087.
 • 5 Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi (TUBİTAK) 2011. TAR-1012-1537 kodlu makalenin Hakem Editörlüğü
 • 6 Environmental Management. 2011. ENM-10-0525.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Soğanlı Bitkilerin Peyzaj Mimarlığında Kullanımı; Göller Bölgesi Örneği, SDU Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi 2016. 5486-22473-2-RV
 • 2 Amasra’nin Peyzaj Planlanmasi Kapsaminda Biyolojik Üretim Potansiyeli (Agro-Ekolojik Zonlari) Açisindan Değerlendirilmesi (Nurhan Koçan, Ömer Lütfü ÇORBACI, Duygu Duygu Doğan ) BARTIN ORMAN FAKULTESI DERGISI (BOFD) BOFD-2-01 Cilt: 18 - Sayı: 2 S: 20-32
 • 3 Environment, Development and Sustainability. 2012. ENVI-D 12-00056.
 • 4 International Journal of Sustainable Development & World Ecology.2011. TSDW-2011-0275.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 İslam Bahçeleri’nde Ayet ve Hadislerden Esintiler (DİNİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ / THE JOURNAL OF RELIGIOUS STUDIES)
 • 2 Analysis of User - Space Relations: Şehit Fethi Sekin Park Example, İzmir
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Bazı Anı Bahçelerinin Peyzaj Tasarım İlkeleri Açısından İrdelenmesi, Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi. Seri A, Cilt 12, Sayı 1. Yıl 2011, ISSN 1302 7085, Isparta.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011. ISSN 1300-7688. Cilt 15, Sayı 2 (2011) Isparta.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi. Seri A, Sayı 2 Yıl 2010, ISSN 1302 7085, Isparta
 • 5 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2010. Cilt: 27, Sayı:2. ISSN: 1300– 2910. Tokat.
 • 6 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (Online) ISSN 1309-6257 Cilt 60, Sayı 2 (2010). İstanbul.
 • 7 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi (DERİM). Yıl:2010. Cilt:27, Sayı 2. Antalya
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi. Seri A, Sayı 1, Yıl 2009, ISSN 1302 7085, Isparta.
 • 9 Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü "Araştırma Dergisi", Yıl: 2009, ISSN 1301-800X.P.K. 90, 61040 Trabzon-TURKEY http://www.dkoa.gov.tr
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi. Seri A, Sayı 1, Yıl 2008, ISSN 1302 7085, Isparta.
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi. Seri A, Sayı 2, Yıl 2007, ISSN 1302 7085, Isparta
 • 12 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi. Seri A, Sayı 2, Yıl 2005, ISSN 1302 7085, Isparta.
 • 13 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2005. ISSN 1300-7688. Cilt 9, Sayı 2, Yıl 2005, Isparta.
 • 14 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi. Seri A, Sayı 2, Yıl 2003, ISSN 1302 7085, Isparta.
 • 15 Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi Seri A, Sayı 1, Yıl 2000, ISSN 1302 7085, Isparta.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDU Or. Fak Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
 • 2 S.D.Ü. Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
 • 3 S.D.Ü. Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
 • 4 S.D.Ü. Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • 5 S.D.Ü. Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
 • 6 S.D.Ü. Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • 7 SDU Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
 • 8 S.D.Ü. Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • 9 S.D.Ü. Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • 10 S.D.Ü. Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
 • 11 S.D.Ü. Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
 • 12 S.D.Ü. Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
 • 13 S.D.Ü. Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Gül, A. 2012. Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanı (2012).SDU Or. Fak Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Isparta.
 • 2 Gül, A. 2012. SDU Ormancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Isparta.
 • 3 Gül, A. 2011. Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanı (2011).SDU Or. Fak Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Isparta.
 • 4 Gül, A. 2010. Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanı (2010).SDU Or. Fak Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Isparta.
 • 5 Gül, A. 2009. Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanı (2009).SDU Or. Fak Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Isparta.
 • 6 Gül, A. 2008. Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanı (2008).SDU Or. Fak Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Isparta.
 • 7 Gül, A. 2007. Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanı (2007).SDU Or. Fak Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Isparta.
 • 8 Gül, A. 2006. Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanı (2006).SDU Or. Fak Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Isparta.
 • 9 Gül, A. 2005. Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanı (2005).SDU Or. Fak Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Isparta.
 • 10 Gül, A. 2004. Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanı (2004).SDU Or. Fak Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Isparta.
 • 11 Gül, A. 2003. Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanı (2003).SDU Or. Fak Peyzaj Mimarlığı Bölümü. Isparta.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 S.D.Ü. Süleyman Demirel Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDU Orman Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (Doçent Temsilcisi)
 • 2 SDU Orman Fakültesi Akademik Değerlendirme Çalışma Grubu Üyesi
 • 3 SDU Orman Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (Doçent Temsilcisi)
 • 4 SDU Orman Fakültesi Akademik Değerlendirme Çalışma Grubu Üyesi
 • 5 SDU Orman Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (Doçent Temsilcisi)
 • 6 SDU Orman Fakültesi Akademik Değerlendirme Çalışma Grubu Üyesi
 • 7 SDU Orman Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (Doçent Temsilcisi)
 • 8 SDU Orman Fakültesi Akademik Değerlendirme Çalışma Grubu Üyesi
 • 9 SDU Orman Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (Doçent temsilcisi)
 • 10 SDU Orman Fakültesi Akademik Değerlendirme Çalışma Grubu Üyesi
 • 11 Gül. A. 2002-2003. S.D.U. Söbü Tepesi Ağaçlandırma Çalışmaları Komisyonu Üyesi S.D.U. Isparta.
 • 12 S.D.Ü. Uzaktan Algılama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Gül, A., Özgüner, H., Güntekin, E., Akten, M. Küçük, V. 2003, Kovada Gölü Milli Parkı Kovada Gölü Koyu Günübirlik Kullanım ve Doğa Yürüyüşü Parkuru Düzenleme Projesi. Isparta İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Isparta.
 • 2 Gül, A. Isparta 5 Haziran Çevre Günü kapsamında, Isparta Valiliği ve Isparta Çevre İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bahçe ve Balkon Düzenleme Yarışması Juri Üyesi.
 • 3 Gül, A., Özgüner, H., Akten, M., Küçük, V., 2002, Eğirdir-Karabağlar Günübirlik Orman Mesire Alanı Peyzaj Planlama Projesi, Yazılım Köyü Projesi kapsamında arazi tahsisi için yapılan S.D.Ü Rektörlük onaylı planlama projesi, Isparta.
 • Mesleki bir yarışmada derece veya mansiyon almış olmak
 • 1 Kaçıkoç, M. G. Beyhan, A. Gül, V. Küçük ve M. Akten, 2002. Yalvaç Belediyesince Düzenlenen, Yalvaç Tarihi Meydan Düzenleme Projesi Yarışması.” Mansiyon Ödülü, Antalya Mimarlar Odası 03, Haziran, 2002, Antalya.
 • Bir uygulama projesi yaparak, makale olarak yayımlamış olmak
 • 1 Gül, A. Kuş Şahin, C., Örücü, Ö.K., Akten, S., Eraslan, Ş., Kıstır, R. 2009. Hastane Bahçelerinin Tasarım Kalitesini Artırmaya Yönelik Talep ve Eğilimlerin Belirlenmesi; Eğirdir Örneği. SDU Göller Bölgesi, Teknokent AR-GE Projesi Sonuç Raporu. Koray Yapı Endüstri Tic. Ltd. Şti. 13s. Isparta. (Proje Yürütücüsü)
 • Bir tasarım/planlama projesi yöneterek ürünleri sergilemiş olmak
 • 1 SDU Doğu ve Batı Yerleşkesi Bisiklet Yolu Projesi. 2015. Prof. Dr. Atila GUL Doç. Dr. Fatih KILINÇ Doç. Dr. Erkan POLAT, Doç. Dr. Gülin BEYHAN Yrd. Doç. Dr. Volkan KUÇUK Peyzaj Y . Mimarı Gamze YAŞAR, Peyzaj Y. Mimarı Ö. Faruk UZUN
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
 • 1 Gül, A. 2016. Kongre Düzenleme Kurul Üyesi, BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ 1-2 Aralık 2016, SDU Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
Bitki Materyali I
Bitki Materyali II
Doğa Koruma ve Turizm
Kent Ormancılığı
Bahçe ve Sera Süs Bitkileri
Bitki Materyali I
Bitki Materyali II
Bitki Tanıma ve Değerlendirme I
Bitki Tanıma ve Değerlendirme II
Çim Alan Tekniği
Doğa Koruma ve Turizm
Doğa ve Çevre Koruma
Kentsel Peyzaj Planlama Projesi
Korunan Alanların Peyzaj Planlama Esasları
Orman Peyzajı ve Rekreasyon
Ormaniçi Dinlenme Alanlarının Planlanması ve Yönetimi
Peyzaj Mimarlığına Giriş
Proje I
Proje IV
Proje V
Sorunlu Alanlarda Bitkilendirme Tekniği
Teknik Resim
Yer Örtücüler ve Mevsimlik Bitkiler
 
Bu İçeriği Paylaş!