KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Hakan ÖZÇELİK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
Telefon 2462110607
E-Posta hakanozcelik@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-0494-0561
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 29.07.1997
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 14.09.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 10.03.2010
İLGİ ALANLARI
Muhasebe Bilgi Sistemi,Maliyet Muhasebesi,Maliyet Yönetimi,Finansal Analiz ve Raporlama,Hile Denetimi
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZÇELİK HAKAN, SATAR RAMAZAN ALİ, FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVELERİ KAPSAMINDA MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN MUHASEBE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 6(2), , 842-860. Doi: 10.29228/ijbemp.54855, (2021), (Diğer)
 • 2 ÖZÇELİK HAKAN, BAYRAKCIOĞLU SÜLEYMAN, TFRS 15 - MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDININ FİNANSAL RAPORLAMAYA ETKİSİ: BİST 100 ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi , 606-623. Doi: 10.29228/ijbemp.52625, (2021), (Diğer)
 • 3 ÖZÇELİK HAKAN, KESKİN Serkan, Muhasebe Meslek Etiği ve Uygulamaları: Batı Akdeniz Bölgesinde Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), , 138-150. (2017), (Alan Endeksleri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZÇELİK HAKAN, KILINÇ ZEHRA, Muhasebe Bilgi Sisteminin KOBİ’lerde Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma: Isparta İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(26), , 73-88. Doi: 10.21076/vizyoner.621635, (2020), (TR DİZİN)
 • 2 ÖZÇELİK HAKAN, YAĞMURLU NURCAN, Stratejik Maliyet Yönetimi Uygulamalarını Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 13(1), , 73-91. Doi: 10.29067/muvu.611498, (2020), (TR DİZİN)
 • 3 ÖZÇELİK HAKAN, YAĞMURLU NURCAN, BİST İmalat Sanayinde Stratejik Maliyet Yönetimi Uygulama Düzeylerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Dergisi, 1(1), , 13-29. (2019), (Diğer)
 • 4 ÖZÇELİK HAKAN, YAĞMURLU NURCAN, Değer Zinciri Analizinin Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları Üzerindeki Etkileri: BİST İmalat Sanayi Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 313-327. Doi: 10.25095/mufad.607147, (2019), (TR DİZİN)
 • 5 ÖZÇELİK HAKAN, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, Entegre Raporlamada İç Denetimin Güvence ve Danışmanlık Rolleri. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), , 125-140. (2019), (TR DİZİN)
 • 6 ÖZÇELİK HAKAN, KÜÇÜKÇAKAL ZÜHAL, BIST’de İşlem Gören Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi İle Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 249-270. Doi: 10.25095/mufad.510675, (2019), (TR DİZİN)
 • 7 ÖZÇELİK HAKAN, KÜÇÜKÇAKAL ZÜHAL, Effect of Financial Structure Ratios on Profitability: Panel Data Analysis on Manufacturing Sector. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(1), , 504-516. Doi: 10.20491/isarder.2019.615, (2019), (TR DİZİN)
 • 8 ÖZÇELİK HAKAN, Kurumsal Yönetim Temelinde Muhasebe Bilgi Kalitesinin Geliştirilmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi , 532-547. Doi: 10.29067/muvu.341191, (2018), (TR DİZİN)
 • 9 ÖZÇELİK HAKAN, Muhasebe Bilgisi Değer İlişkisi: BİST Gıda İçecek Sektörü Üzerine Bir Araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(4), , 127-137. (2018), (TR DİZİN)
 • 10 ÖZÇELİK HAKAN, JALAL SALMAN, Hata ve Hile Tespitinde Dış Denetçinin Rolü: Irak Sayıştay Denetçileri Üzerine Bir Araştırma. International Journal of Business Economics and Management Perspectives, 3(2), , 29-43. (2018), (Diğer)
 • 11 ÖZÇELİK HAKAN, ANGI GÜLŞAH GİZEM, Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiği ve Etik İkilem Algıları: Antalya İli Örneği. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi , 141-158. (2017), (TR DİZİN)
 • 12 ÖZÇELİK HAKAN, KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER, KESKİN SERKAN, Muhasebe Hata Ve Hileleri: Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(29), , 197-204. (2017), (Diğer)
 • 13 ÖZÇELİK HAKAN, KANDEMİR BAHAR, Veri Zarflama Analizi ve İmalat Sektöründe Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(1), , 43-53. (2017), (Diğer)
 • 14 ÖZÇELİK HAKAN, BAYRAKCIOĞLU SÜLEYMAN, Hileli Finansal Raporlama Tespitinde Benford Yasası Perakende Sektöründe Bir Uygulama Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi CİEP Özel Sayısı s 128 139 2016. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 128-139. (2016), (Diğer)
 • 15 ÖZÇELİK HAKAN, ONAT OSMAN KÜRŞAT, E Ticaret İşletmelerinde Faaliyet TabanlıMaliyetleme Yönteminin Uygulanması Açık ArtırmaSitelerine Yönelik Bir Uygulama. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(4), , 135-148. (2016), (Diğer)
 • 16 ÖZÇELİK HAKAN, KANDEMİR Bahar, BIST’te İşlem Gören Turizm İşletmelerinin TOPSİS Yöntemi ile Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(33), , 97-114. (2015), (TR DİZİN)
 • 17 ŞENOL HASAN, ÖZÇELİK HAKAN, Muhasebe Meslek Mensuplarının KOBİ TFRS Algılama ve Uygulama Sürecine Bakış Açılarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 17(4), , 871-891. (2015), (TR DİZİN)
 • 18 ÖZÇELİK HAKAN, ŞENOL HASAN, AKTÜRK AHMET, Muhasebe Meslek Mensuplarının Bağımsız Denetim Alanındaki Güncel Gelişmelere Bakış açıları ve Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 55-72. (2014), (TR DİZİN)
 • 19 ACAR DURMUŞ, ÖZÇELİK HAKAN, Muhasebe Bilgi Kalitesini Etkileyen Kritik Başarı Faktörleri. Muhasebe Finansman Dergisi, 2011(49), , 10-23. (2011), (TR DİZİN)
 • 20 ACAR DURMUŞ, ÖZÇELİK HAKAN, Muhasebe Bilgi Kalitesini Etkileyen Kritik Başarı Faktörlerinin Algılanma Düzeyleri Muhasebe Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), 13(2), , 239-264. (2011), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 ÖZÇELİK HAKAN, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, Denetimde Seçme Konular 7: Bağımsız Denetim-İç Kontrol İç Denetim(2021). Gazi Kitapevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÖZÇELİK HAKAN, Contemporary Issues in Audit Management and Forensic Accounting(2020). Emerald Publishing, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ÖZÇELİK HAKAN, GÜRBÜZ CENNET, Güncel Muhasebe Çalışmaları(2020). Akademisyen, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ÖZÇELİK HAKAN, Denetimde Seçme Konular 3: BDS Örnek Uygulamalar ve Araştırmalar(2020). Gazi Kitapevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ÖZÇELİK HAKAN, ACAR DURMUŞ, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar(2019). Ekin Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 6 ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, ÖZÇELİK HAKAN, Contemporary Services Management Issues: Multidisciplinary Perspectives(2018). Peter Lang, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!