KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet Saffet SARIKAYA
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2110219
E-Posta mehmetsarikaya@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.msaffets.com
ORCID ID 0000-0002-0931-6090
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT PR. 01.07.1985
Yüksek Lisans
Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ (DR) 08.10.1993
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
İslam Felsefesi, Türk-İslâm Düşüncesi, Osmanlı Düşüncesi,İslam Araştırmalarında Çağdaş Yorum ve Yaklaşımlar,İslam Mezhepleri Tarihi,İslam Mistisizmi,Osmanlı Sosyal Tarihi,Türkiye'de Dini Akımlar ve Cemaatler
YAYINLAR
 • Alanında diğer türlerde kitap
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "Günümüz Aleviliği: Problemler, Yaklaşımlar, Çözüm Önerileri", http://www.haberakademi.net/ default.asp?inc=makaleoku&hid=10785, 01.02 2010.
 • 2 "Kürtlerin Menşei, Yezîdîler ve Tahtacılar Üzerine Bazı Notlar" http://www.haberakademi.net/default.asp?inc=makaleoku&hid=5966, 07.01.2008
 • 3 "Ahilik Kültürü Üzerine", Yenises Dergisi, Yıl: 12 Sayı: 154 Osmaniye, Ekim 2008. ss24-27.
 • 4 "Abant Platformu'nun Alevilik Gündemine Dair", www.haberakademi.net, 6.4.2007
 • 5 "ABOUT THE IRANIAN SHIA'S",http://eastweststudies.org/makale_detail.php?makale= 137&tur =100,2005
 • 6 "İran Şiiliği Üzerine", http://eastweststudies.org/tr/makale_detail.php?makale=137&tur=100,2005
 • 7 "Alevilerin Temel İnançları", Diyanet Aylık Dergi Şubat 2004
 • 8 İslam'da Mehdi İnancına Dair, İslam, Sayı:155, Temmuz, 1996, İstanbul.
 • 9 "Dini ve Siyasi Bakımdan Osmanlı-İran Münasebetleri", Türk Kültürü, yıl:XXXI, sayı: 363, Temmuz 1993, Ankara.
 • 10 "Bektâşî-Alevîlerin İnançlarından Seçmeler", Mina, Aylık Kültür Fikir ve Sanat Dergisi, yıl:4, sayı: 27, Mayıs 1992, Erzurum
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 İmadüddin Ahmed b.İbrahim el-Vasıti ed-Dımaşki ve Miftahu Tarikı'l-Evliya Adlı Risalesi,SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi,2010/2, Sayı 25; Isparta (M.N. Bardakçı ile birlikte)
 • 2 "el-Hıllî'nin Doktrininde Sünnîliğin Eleştirisi", H. Laoust'tan çeviri, Atatürk Üni., İlahiyat Fak. Dergisi, sayı:13, Erzurum (1997), ss. 297-328.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Bir Çalıştayın Ardından (Günümüz Aleviliğinde Eğitim), e-makalat, c.2, S. 1, 2009, http://www.emakalat.com/index.php/emakalat, ss.171-176.
 • 2 "Sosyal Tarih Araştırmalarına Yeni Bir Katkı: A. Y. OCAK, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler", Arayışlar, İnsanlık Bilimleri Araştırmaları Dergisi, yıl: 1, sayı:1, Isparta (1999/1).
 • 3 "Alevîlik-Bektâşîlik Üzerine Bir Eser, Prof. Dr. O. Türkdoğan, Alevî Bektâşî Kimliği-Sosyo-Antropolojik Araştırma", Bilge, sayı:11, Ankara (Kış 1997), ss.79-83.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 V. İslam mezhepleri tarihi Anabilimdalı Koordinasypn Toplantısı ve "İsmaililik ve Batıni Zihniyet" Çalıştayı, 12-13 Eylül 2014, Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS
 • 2 "Ahiliğin Temelleri ve Günümüze Yansımaları", 21. Yüzyılın Işığında Ahiliğin Etkin hale Getirilmesi Çalıştayı, Açılış Paneli, 24-25 Eylül 2014.
 • 3 "Alevi-Bektaşi Tasavvuf Kültürü", Din-Kimlik Ekseninde Alevilik-Bektaşilik Sempozyumu, Onsekiz mart üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ÇANAKKALE.
 • 4 "Geçmişten Günümüze Ahi Evran ve Esnaf Geleneği", Gençler Ahi Evran Esnaf Geleneğini Yaşatıyor, Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği AB Projesi çerçevesinde Konferans, 12 Temmuz 2011.
 • 5 "Bir Fütüvvetname Örneğinde Ahilerin Hayatı" Ahilik Paneli, 12 Ekim 2010 Ahi Evran Üniversitesi,Kırşehir.
 • 6 Türk Dünyasında Din Anlayışları Paneli, Aydınlar Ocağı, Isparta Şubesi, 5 Kasım 2010 Öğretmen evi Isparta
 • 7 III. Alevilik Çalıştayı, Devlet Baknlığı, 19.08.2009, Ankara.
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 I. İslam Bilimlerinde Terminoloji Sorunu Sempozyumu, 15-16 Haziran 2006 ATO Meclis Salonu, Ankara (Müzakereci olarak)
 • 2 "Hayatı Kişiliği ve Düşünceleriyle Hz. Ali Sempozyumu", 8-10 Ekim 2004 Bursa (Müzakereci olarak)
 • 3 "Mezhepler Tarihi Metodoloji Problemleri", Tartışmalı İlmi Toplantılar Serisi, İSAV, 27-28 Eylül 2003, İstanbul, Müzakereci olarak.
 • Uluslarası toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 Uluslararası Kerbela Sempozyumu, Müzakereci, 20-22 Mayıs 2010, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • 2 "Hz.Ali Cenknamlerinde Maturidilik ve Hanefilik İle İlgili Unsurlar" adlı tebliğin müzakeresi, Uluslararası Hz. ALi Sempozyumu 18-20-12.2009 İZMİR
 • Doktora Tezi
 • 1 XIII-XVI. Asırlardaki Anadolu'da Fütüvvetnâmelere Göre Dinî İnanç Motifleri, Atatürk Üniversitesi, SBE, Erzurum 1993.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Ali Suuçak, Müslüman Toplumda Taassup, SDU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2015.
 • 2 Mevlüt Tosun, Ahmet Hamdi Akseki'nin Günümüz İslam Düşüncesindeki yeri, SDU Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2015.
 • 3 İsa Koç, "Haşviyye Fırkası", SDÜ SBE Isparta.
 • 4 Cemil Cihan Macit, "Manzum Bektaşi Velayetnamesi, İnceleme-Metin", SDÜ SBE, Isparta Kasım 2012.
 • 5 Kamile Ünlüsoy"İslam Düşünce Tarihinde Vesayet Problemi",SDÜ SBE Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Kamile Ünlüsoy,"Tarihi Şahsiyeti ve Anadolu İnanç Kültüründeki Tasavvuruyla Hz. Ali (XIII-XVI.yy,), SDÜ SBE, ISPARTA 2011.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Ayhan Çetin, "Türkçülerin Din Anlayışı"
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 İsa Koç, "Haşviyye Fırkası" ÖYP05571-YL14
 • 2 İbnü's-Serracın Eserleri Çerçevesinde XIII. yüzyılda Güneydoğu Anadolu'da Dini-tasavvufi Hayat", TUBİTAK Proje Nu: 110K317 Başlangıç Tarihi: 15.10.2010/Bitiş Tarihi 15.10.2012
 • 3 Tarihi Şahsiyeti ve Anadolu İnanç Kültüründe Dönüşen tasavvuruyla HZ. Ali" Dr. Projesi Baş: 16.07.2008
 • 4 Fütüvvetnâme-i Cafer-i Sadık, İnceleme-Metin" SDÜ BAP, P. No: 1134-M-05.Başlangıç: 18.08.2005 Bitiş: 18.08.2006
 • 5 Sempozyum Projesi (TÜBİTAK Destekli)"I.Uluslarası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu", 1 Şubat-15 Ekim 2005, Düzenleme Tarihi 28-30 Eylül 2005Toplantı Yürütücüsü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İslam Tasavvuf Düşüncesinin Teşekkülü, TÜBİTAK 113K570, Başlangıç Tar: 15.10.2014
 • 2 İlk Dönem Tasavvufi Düşüncenin Gelişimi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Oturym Başkanlığı, Uluslararası Ahilik Sempozyumu "Kaliteli Bir Yaşam", 20-22 Eylül 2011, Erciyes Üniversitesi, KAYSERİ.
 • 2 Oturum Başkanlığı, Uluslararası Somuncu Baba ve Kültür Çevresi Sempozyumu, 23-25 Eylül 2011, Aksaray.
 • 3 "Uluslararası Günümüz İslam Toplumlarında İnanç Problemleri Sempozyumu", Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 06-07 Mayıs 2011,Konya Oturum Başkanlığı.
 • 4 "Uluslararası Modern Çağ ve Gazzali Sempozyumu", SDÜ İlahiyat Fakültesi, 12-14 Mayıs 2011,ISPARTA, Düzenleme Kurul Üyeliği.
 • 5 Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu, Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu üyeliği, 4-6 Kasım 2010 Isparta
 • 6 Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, Hitit Üniversitesi, Oturum Başkanlığı, 07-09.05.2010, Çorum.
 • 7 Uluslararası Kerbela Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği, 20-22 Mayıs 2010, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas
 • 8 I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-18 Ekim 2008, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 9 Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu 31 Mayıs-1 Haziran 2007 Isparta(Bilim Kurulu Üyeliği ve Oturum Başkanlığı)
 • 10 Uluslararası GAP Bölgesinde Alevi-Bektaşi Yerleşmeleri ve Şanlıurfa Kültür Mozayiğinde Kısas",Oturum Başkanlığı, 24-26 Mayıs 2006, Şanlıurfa.
 • 11 "I.Uluslarası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu", (TÜBİTAK Destekli)(TÜBİTAK Destekli) 1 Şubat-15 Ekim 2005, Düzenleme Tarihi 28-30 Eylül 2005 Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "İlahiyat Önlisans Programı Çalıştayı", Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, 30 Nisan 2011. ERZURUM.
 • 2 Cumhuriyetin 100. Yılına Doğru Üniversite Vizyonumuz Sempozyumu, 16-18 Nisan 2010, Türk Eğitim Sen Ankara,Bilim ve Danışma Kurulu üyeliği.
 • 3 "Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı", Isparta 29-30 Mayıs 2009 (Toplantı Yürütücüsü)
 • 4 II. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 5 V. Kutlu Doğum Sempozyumu, SDÜ İlahiyat Fakültesi
 • 6 IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, SDÜ İlahiyat Fakültesi
 • 7 III. Kutlu Doğum Sempozyumu, SDÜ İlahiyat Fakültesi
 • 8 II. Ahilik ve El Sanatları Sempozyumu 10 Ekim 2000
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Ahiliğin Dini Temelleri", Değerler Sitemi Bakımından Ahilik Paneli, 14 Mayıs 2015, Atatürk Üniversitesi, ERZURUM
 • 2 Panel, "Hakka Yürüyüşünün 100.Yılında Gaspıralı İsmail", SDÜ L.Çakmakçı Kültür Merkezi, 27 Şubat 2015
 • 3 Ahilik-Bektaşilik İlişkisi Üzerine, 7 Şubat 2015 Türkocağı Konya
 • 4 "Aleviliğin Tarihsel Oluşumu", Alevi Vatandaşlarımızın Yoğun Olduğu Yerlerde Görev Yapan Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı, 22-26 Kasım 2015,DİB,ANTALYA.
 • 5 "Alevi Klasikleri", Alevi Vatandaşlarımızın Yoğun Olduğu Yerlerde Görev Yapan Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı, 22-26 Kasım 2015,DİB,ANTALYA.
 • 6 "Alevi Klasikleri", Alevi Vatandaşlarımızın Yoğun Olduğu Yerlerde Görev Yapan Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı, 07-11 Aralık 2015,DİB,ANTALYA.
 • 7 "Aleviği Tarihsel Oluşumu", Alevi Vatandaşlarımızın Yoğun Olduğu Yerlerde Görev Yapan Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı, 07-11 Aralık 2015,DİB,ANTALYA.
 • 8 "Kerbela, Muharrem, Aşure Üzerine", Kanal 32 Söyleşi 14 Kasım 2013
 • 9 "İslam'da Mehdi İnancına Dair", Kanal 32,Müftülük Saaati, 27.12.2012. Canlı söyleşi
 • 10 "Geçmişten Günümüze Ahi Evran Esnaf Geleneği",(Konferans) Gençler Ahi Evran Esnaf Geleneğini Yaşatıyor AB Projesi,Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 12.07.2011, AKÜ Atatürk Kültür Merkezi.
 • 11 "Hacı Bektaş Veli'nin Şahsında Türkiye Alevilği", 16.12.2011,Türk Ocağı Isparta Şubesi.
 • 12 "İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Hanefilik", 24.12.2011 Anadolu Gençlik Vakfı, Isparta Şubesi
 • 13 "Günümüzde Mezheplerin Anlaşılması İle İlgili Problemler", Isparta İL Müftülüğü, 20.01.2010, Isparta.
 • 14 "Alevilik Açılımı Ön Raporu Üzerine Bir Değerlendirme", Temel İslam Bilimleri Bölüm Semineri, 26.02.2010 Isparta.
 • 15 "Alevilik Açılımı Ön Raporu Üzerine Değerlendirme" Aydınlar Ocağı Isparta şubesi, 13 Mart 2010
 • 16 "Kur'an'a Göre Hz. Peygamberi Anlamak ve Yaşamak" Kutlu Doğum Konferansı, Büyükgökçeli Kasabası KÜltür Merkesi, 16 Nisan 2010
 • 17 "Kur'an'a Göre Hz. Peygamberi Anlamak ve Yaşamak" Kutlu DoğumKonferansı, Taşoluk Kasabası Belediye Dügün Salonu, 16 Nisan 2010
 • 18 "Günümüz Aleviliği", 15.01.2009, Senirkent İlçe Müftülüğü
 • 19 "Günümüz Aleviliği", 19.02.2009, Sandıklı/Afyonkarahisar İlçe Müftülüğü
 • 20 "Ahilik Kültürü ve Isparta Esnafında Ahilik", Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Panel, 13 Ekim 2009, ISPARTA
 • 21 "Hacı Bektaş Velinin Hayatına Bir Bakış, Hacı Bektaş veli ve Tasavvuf Felsefesi, Isparta İl Kültür Müd. tarafından düzenlenen Panel,11.11. 2009 ISPARTAhttp://www.ispartaturizm.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?
 • 22 "Maturidi'de Dini Hoşgörü", 30 Aralık 2008 Temel İslam Bilimleri Bölüm Semineri
 • 23 "Hz. Muhammedi Model Alma ve Anlama", Kutlu Doğum Haftası Etkinliği. 16.04.2008, Müze Konferans Salonu, Uluborlu.
 • 24 "Günümüzdeki Alevilik ve Bektaşilik", Aydınlar Ocağı Isparta şubesinde Söyleşi, 15.03.2008.
 • 25 "Türkiye'de Din Anlayışı", 28 Mart 2007 SDÜ İLahiyat FAk. Hafız İbrahim Demiralay Amfisi
 • 26 "insan Sevgisi" 16 Nisan 2007 Kutlu Doğum PaneliIsparta Öğretmen Evi
 • 27 "Tarihte ve Günümüzde Alevilik Bektaşilik", 15 mayıs 2007, Isparta İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Panel
 • 28 "Hz. Peygamberi Anlama ve Peygamberlere Saygı", Kutlu Doğum Haftası Paneli, Antalya Şöförler Odası Salonu,10.04.2006 Antalya
 • 29 "İslam'da Çalışma Ahlakı", Kutlu Doğum Konferansı, Belediye Düğün Salonu, 14.04.2006 Baklan/Denizli
 • 30 "Allah, Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi", Kutlu Doğum Konferansı, Belediye Konferans Salonu, 15.04.2006 Çivril/Denizli
 • 31 "Türkiye'de Din Anlayışı" Türk Ocağı şubesinde verilen Konferans, 8 Aralık 2001, Isparta.
 • 32 "Mezhep Farklılıklarına Kur'an ve Sünnet Işığında Eleştirel Bir Bakış", Kutlu Doğum Haftası, Nisan 2000, Elmalı, Kemer /Antalya.
 • 33 "Ahilik Perspektifinde İslam'da Çalışmanın Önemi" Kutlu Doğum Haftası, Nisan 1999, Keçiborlu/Isparta.
 • 34 "İkinci İnönü Zaferinin Askerî ve İç Siyaset Bakımından Değerlendirilmesi" 1998-1999 Oryantasyon Programı, SDÜ İlahiyat Fakültesi, Mart 1999, Isparta.
 • 35 "Mezhep Ayrımcılığı ve Zararları" Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 17. 12. 1999, Burdur;"Mezhep Ayrımcılığı ve Zararları", Valilik Konferans Salonu, 26.12. 1999 Isparta.
 • 36 "Ehl-i Sünnet Devlet Doktrininde İdarî Sistem ve Devlet Reisine İtaat", Türk Ocağı'nda yapılan konuşma, 10.1.1997 Erzurum.
 • Kişisel web sayfası
 • 1 www.msaffets.com
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 e-makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi
 • 2 e-MAKÂLÂT Mezhep Araştırmaları Dergisi, http://www.emakalat.com/index.php/emakalat,
 • 3 e-MAKÂLÂT Mezhep Araştırmaları Dergisi, http://www.emakalat.com/index.php/emakalat,
 • 4 e-MAKÂLÂT Mezhep Araştırmaları Dergisi, http://www.emakalat.com/index.php/emakalat,
 • 5 e-MAKÂLÂT Mezhep Araştırmaları Dergisi, http://www.emakalat.com/index.php/emakalat,
 • 6 e-MAKÂLÂT Mezhep Araştırmaları Dergisi, http://www.emakalat.com/index.php/emakalat,
 • 7 e-MAKÂLÂT Mezhep Araştırmaları Dergisi, http://www.emakalat.com/index.php/emakalat,
 • 8 e-MAKÂLÂT Mezhep Araştırmaları Dergisi, http://www.emakalat.com/index.php/emakalat,
 • 9 e-MAKÂLÂT Mezhep Araştırmaları Dergisi, http://www.emakalat.com/index.php/emakalat,
 • 10 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 11 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 12 Arayışlar, -İnsanlık Bilimleri Dergisi- Isparta
 • 13 e-makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 A.Galip GezginKur'an'da Sevgi, Isparta 2003.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi,
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi,
 • 2 Sakarya Ünivesitesi İlahiyat fakültesi Dergisi
 • 3 EKEV AKademik Araştırmalar Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Alevilik Araştırmaları Dergisi, ISSN 1869-0122, Malberg-Hausen-Germany
 • 2 Alevilik Araştırmaları Dergisi, ISSN 1869-0122, Malberg-Hausen-Germany
 • 3 Alevilik Araştırmaları Dergisi, ISSN 1869-0122, Malberg-Hausen-Germany
 • 4 Alevilik Araştırmaları Dergisi,Journal of Alevism Stıdies,Uluslararası Hakemli Bilimsel Dergi, ISS 2146-4421, ANKARA
 • 5 Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,İZMİR
 • 6 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 7 Alevilik Araştırmaları Dergisi, ISSN 1869-0122, Malberg-Hausen-Germany
 • 8 İslami Araştırmalar Dergisi, Ankara
 • 9 Alevilik Araştırmaları Dergisi, ISSN 1869-0122, Malberg-Hausen-Germany
 • 10 e-sarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi ISSN: 1308-9633 http://www.e-sarkiyat.com/
 • 11 Marife, Bilimsel Birikim, Konya
 • 12 Cumhuriyet Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi,
 • 13 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 14 Fırat Üniv. İlahiyat Fak.Dergisi
 • 15 Bilimnâme, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 16 İÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi İstanbul
 • 17 Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları Dergisi Hakemliği,
 • 18 Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa
 • 19 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 20 SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Eylül 2008-2011
 • 2 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1999-2002
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı, 1994-
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Üniversite Etik Kurul Üyeliği 2008-2010
 • 2 Ünversite Senatosu üyeliği (İlahiyat Fakültesi Temsilcisi, 2000-2003
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Din Üzerine Söyleşi,Kanal 32, Müftülük Saati Programı, 21.07.2011
 • 2 "Hacı Bektaş Veli 1209-1270)" Isparta Eğitim Gönüllüleri Derneği Eğitim Bilim Kültür Sanat Dergisi, Sayı 8, Mayıs 2010, Isparta.
 • 3 "Ahilik ve Fütüvvete Dair", Panel Kanal 32 14 Ekim 2010 Isparta
 • 4 "İş Ahlakı", TRT 1 Ankara radyosu 5-6 Haziran 2003 çekim yapıldı.
 • 5 "Tarihimizde Ahilik", TRT 1 Ankara radyosu, 5-6 Haziran 2003 çekim yapıldı.
 • 6 "İslam'ı Bugün Nasıl Anlamalıyız", TRT 1 Ankara radyosu5-6 Haziran 2003 çekim yapıldı.
 • 7 "Dini Zihniyetin Yeniden Oluşumu", SDÜ Radyosu 4.12.2000 İftar Programı Konuşması.
 • 8 "İş Ahlakı ve Kültürümüzdeki Yansımaları -Ahilik Örneği-", SDÜ Radyosu 20.12.2000 İftar Programı Konuşması.
 • 9 "Ahiliğin Türk Kültüründeki Yeri" TRT 1 Ankara radyosu 17.10.1994 saat: 21.30'da yayınlandı.
VERDİĞİ DERSLER
Anadolu''da İslamiyet I
Anadolu''da İslamiyet I (2 Krd.)
Anadolu''da İslamiyet II
Anadolu''da İslamiyet II (2 Krd.)
Çağdaş İslam Akımları
Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar II
Günümüz İslam Mezhepleri
Günümüz İslam Mezhepleri Dr
İslam Mezhep Tarihi Metodolojsi
İslam Mezhep Tarihi Metodolojsi ve Kaynakları II
İslam Mezhepleri Tarihi I
İslam Mezhepleri Tarihi II
İtikâdî ve Siyasî Mezhepler I, YL
İtikâdî ve Siyasî Mezhepler II, YL
İtikâdî ve Siyasî Mezhepler I-II YL (2 Krd.)
İtikâdî ve Siyasî Mezhepler I-II YL (2 Krd.)2002
Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri I
Klasik İslam Mezheplerinin Oluşum Süreçleri II
Mezhepleri Tarihine Dair Klasik Metinler II, YL
Türkiye''de İslamcılık Akımı I Dr
Türkiye''de İslamcılık Akımı I DR (2 Krd.)
Türkiye''de İslamcılık Akımı II Dr
Türkiye''de İslamcılık Akımı II DR (2 Krd.)2002
 
Bu İçeriği Paylaş!