KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Enis Kemal SAGULAR
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Genel Jeoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462110840
E-Posta enissagular@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 04.09.1984
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 05.12.1986
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 23.01.1995
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Stratigrafi,Nannoplankton biyostratigrafisi,Genel Jeoloji,Sedimanter Kayaç Petrografisi ve Petrolojisi,Yapısal jeoloji,Jeolojik Haritalama,Saha Jeolojisi,Fosil Asidiyen Stratigrafisi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yavuzlar, G. ve Sagular, E.K., 2017. Burdur ve Isparta arasında bulunan Üst Tersiyer denizel tortul kayaçlarının nannofosillerle biyostratigrafik çözümlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 21, Sayı 1, 79-87.
 • 2 Bekir Murat TEKİN ve Enis Kemal SAGULAR, 2016. Jeolojik Çözümlemelerde Uydu Görüntüleri Destekli Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yöntemleri; Yeni Foça (İzmir) Yöresi Örneği. Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt 59, Sayı 1: 27-54, Ocak 2016
 • 3 SAGULAR, E.K. ve GÖRMÜŞ, M., 2009, Isparta yöresindeki Kretase-Tersiyer denizel tortullarında taşınmış nannofosil ve foraminifer bulguları. Yerbilimleri, 30 (2), 83-103.
 • 4 SAGULAR, E.K. ve ÇOBAN, H., 2009, Antalya Neojen havzasındaki tefra ara tabakalı denizel kırıntılıların nannofosillere dayanan kronostratigrafisi. Yerbilimleri, 30 (2), 145-167.
 • 5 HEPDENİZ, K. ve SAGULAR; E.K., 2009. Direkli ve Darıdere Köyleri (Isparta güneyi) yöresindeki Tersiyer yaşlı denizel kırıntılılarının nannofosil verilerinin kökensel ayırımına dayanan stratigrafik çözümlemesi. SDÜ F.B.E. Dergisi, 13(3), 245-264.
 • 6 Sagular E.K., 2003, Nannofosil verilerinin stratigrafik yaş ve ortamsal yorumlarda kullanımına ilişkin yeni bir inceleme yöntemi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Özel sayı, 7 (2): 25-36.
 • 7 Sagular, E.K., 2003. Denizel kırıntılı kayaçlarda, eşyaşlı veya yeniden çökelimin nannofosil tanımlamalarına dayanan sayısal analizi. TPJD Bülteni 15(2): 75-107.
 • 8 SAGULAR, E. K. ve BATMAN, B., 1998, Orta ve Kuzeybatı Anadolu'nun Geç Kretase - Erken Tersiyer'deki Jeolojik Evrimine İlişkin Bir Yorum, Yerbilimleri, H.Ü. YUVAM Bült., 20: 1-17
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 GÖRMÜŞ, M. ve SAGULAR, E. K., 1998, Microboring Activity in Orbitoides Accumulations from Turkey, Isr. J. Earth Sci., 47: 61-67
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sagular, E. K., Yümün, Z. Ü., Meriç, E., 2015, İznik Gölü Dip Tortullarında Yapılan SK-2 Sondajı Kayaç Örneklerinde Saptanan Nannofosil ve Fosil Ascidian Spikül Kayıtları ve Stratigrafik Yorumu 16. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 25 - 28 Ekim 2015, Rize, Özler & Bildiriler, 117-122.
 • 2 Sagular, E.K., Yavuzlar, G., Aydemir, E., Yüzgül, N. S., 2015, Manavgat Havzası'ndaki Genç Denizel Kırıntılı Tortulların Gerçek Çökelim Zamanı Hangisi? Yeni Nannofosil ve Ascidian Fosil Bulgularına Dayanan Yeni Bir Stratigrafik Yorum 16. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 25 - 28 Ekim 2015, Rize, Özler & Bildiriler, 128-133.
 • 3 Sagular, E. K. ve Sarıışık, A., 1998, Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılan Kayaçların Petrografik-Petrolojik Özelliklerinin Jeomekanik Parametrelere Olan Etkileri, 4. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 22-23 Ekim 1998, Türkiye, s 33-47
 • 4 Sagular, E.K., Tunoğlu, C., Batman., B., 1993. Çağlayan Formasyonu'nda (Alt Kretase?, Orta Pontidler) nannoplanktonlara bağlı biyostratigrafik bulgular. A. Suat Erk Simpozyumu, 2-5 Eylül 1991, Ankara, Bildiriler, 115-128.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sagular, E.K., Yavuzlar, G., Aydemir, E., Yüzgül, N. S., Uysal, K., Görmüş, M., Yıldız, A., Koşun, E., 2016. Manavgat Havzası Geç Miyosen-Erken Pleyistsen Çökelimine İlişkin Yeni Nannoplankton, Planktik ve Bentik Foraminifer ve Ascidian Fosil Bulgularına Dayanan Yeni Stratigrafik Yorum, 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-15 Nisan 2016, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı.
 • 2 Meriç, E., Nazik, A., Yümün, Z.Ü., Büyükmeriç, Y., Avşar, N., Yildiz, A., Sagular, E.K., Gökaşan, E.,Seyhan, K., 2016. İznik Gölü sondaj ve kor verilerinin sonuçları: Marmara Denizi – Karadeniz su yolu. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-15 Nisan 2016, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı, 518-519.
 • 3 Meriç, E., Yümün, Z., Avşar, N., Nazik, A., Barut, İ. F., Yokeş, B., Sagular, E. K., Yıldız. A., Eryılmaz, M., Özer. M. S. K., Kam, E., Kaya-Keleş, Ş., Başsarı, A., Sonuvar, B., Dinçer, F., Baykal, K., Kaya, S., 2015. İzmir Körfezi (İzmir-Doğu Ege Denizi) Geç Kuvaterner Sedimanlarının Organik ve İnorganik Özellikleri 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 6-10 Nisan 2015, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı, 542-543.
 • 4 Aydemir, E., Sagular, E.K., 2014. Antalya Havzasında Miyosen Yaşlı Bilinen Karpuzçay Formasyonu'na Ait Kırıntılı Tortullara İlişkin Yeni Nannofosil Bulguları Kökensel Analizi ve Kronostratigrafik Yorumları 15. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 25 - 27 Ekim 2014, Side, Antalya, Özetler, 63-64.
 • 5 Yavuzlar, G., Sagular, E.K., 2014. Gökçebağ (Burdur) ve Yakaören (Isparta) Yöresinde Erken Tersiyer Görünümlü Geç Tersiyer Denizel Çökelimine İlişkin Nannofosil Bulguları 15. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 25 - 27 Ekim 2014, Side, Antalya, Özetler, 69-70.
 • 6 Sagular, E.K., Yüzgül, N. S., 2014. Isparta-Burdur Arasında Bulunan Alt Tersiyer Denizel Tortulları İçerisinde Farkedilmemiş Çökelim Boşluklarına İlişkin Nannofosil Kayıtları ve Sedimantolojik-Stratigrafik Anlamı 15. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 25 - 27 Ekim 2014, Özetler, Side, Antalya
 • 7 Görmüş, M., Sagular, E. K., Uysal, K., Kanbur, S., Bircan, C., 2014. Batı Torosların Fosil Değerleri 15. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 25 - 27 Ekim 2014, Özetler, Side, Antalya
 • 8 Tekin, B. M., Sagular, E. K., 2 014. Yeni Foça (İzmir) Yöresinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yöntemleri ile Destekli Jeolojisi 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14-18 Nisan 2014, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı, 826-827.
 • 9 Sagular, E.K., 2012. Isparta yöresinde Orta-Geç Maastrihtiyen yaşlı bilinen Çiğdemtepe Formasyonunun yeni nannofosil kayıtları ve keşfedilen stratigrafik-sedimantolojik sırları. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2-6 Nisan 2012, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı, 518-519.
 • 10 Sagular, E.K., 2011, Kayaçlardaki Nannofosil Kayıtlarının Kökensel Ayırımının Çökelme Ortamlarını Belirlemedeki Önemi. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Özetler, 290-291.
 • 11 HEPDENİZ K, SAGULAR E, 2007: Akdağ (Isparta Güneyi) yöresindeki Tersiyer yaşlı denizel birimlerindeki taşınmış nannofosillere ait sayısal veriler. Çukurova Üniversitesi 30. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 25-27 Ekim 2007, Bildiri Özetleri: 121-122.
 • 12 SAGULAR, E. K., 2003, Nannofosillerin stratigrafideki önemi: İnce taneli sedimanter kayaçlarda yaşlandırma ve ortamsal yorumlarda yeni bir tanımlama yöntemi, 4. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı, 19-21 Eylül 2003, Eğirdir-Isparta, Türkiye, Bildiri özetleri, 3
 • 13 Sagular E.K., 2003, Sedimanter Kayaçların yaşlandırılması ve ortamsal olarak yorumlanmasında nannofosillerin önemi. SDÜ MMF 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2003, Bildiri Özleri, 60-61.
 • 14 Sharifi J.G.J, Sagular E.K., Varol B., 2002, Alt Kambriyen yaşlı Soltaniye formasyonu içerisinde zenginleşen fosfatlı kireçtaşlarının jeolojik ve sedimantolojik özellikleri, Orta Elbroz-İran. 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, 255-256.
 • 15 Sharifi J.G.J, Varol B., Sagular E.K., 2002, Alt Kambriyen yaşlı fosfatlaşmış algal stromatolitli kireçtaşlarının petrografik ve kimyasal özellikleri (Soltaniye formasyonu), Orta Elbroz-İran. 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, 255-256.
 • 16 Sagular E.K., Görmüş M., Çoban H., 2000, Isparta ve çevresinde Geç Kretase-Erken Miyosen çökelimleri ve bölgesel tektoniğe ilişkin biyostratigrafik bulgular. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, 263-264.
 • 17 SAGULAR, E. K., MUHİTTİN, G. ve ÇOBAN, H., 1999, Isparta Güneyindeki Miyosen Öncesi Çökelimleri ve Tektoniğine İlişkin Yeni Stratigrafik Bulgular, S.D.Ü. 11. Mühendislik Haftası Sempozyumu, Bildiri Özleri, 20-23 Ekim 1999, Isparta, s. 22
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Sagular, E.K., Yavuzlar, G., Aydemir, E., Yüzgül, N. S., Uysal, K., Görmüş, M., Yıldız, A., Koşun, E., 2016. Manavgat Havzası Geç Miyosen-Erken Pleyistsen Çökelimine İlişkin Yeni Nannoplankton, Planktik ve Bentik Foraminifer ve Ascidian Fosil Bulgularına Dayanan Yeni Stratigrafik Yorum, 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-15 Nisan 2016, Ankara, Program, s.33.
 • 2 Sagular, E. K., Yümün, Z. Ü., Meriç, E., 2015. İznik Gölü Dip Tortullarında Yapılan SK-2 Sondajı Kayaç Örneklerinde Saptanan Nannofosil ve Fosil Ascidian Spikül Kayıtları ve Stratigrafik Yorumu 16. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 25 - 28 Ekim 2015, Program
 • 3 Sagular, E.K., Yavuzlar, G., Aydemir, E., Yüzgül, N. S., 2015, Manavgat Havzası'ndaki Genç Denizel Kırıntılı Tortulların Gerçek Çökelim Zamanı Hangisi? Yeni Nannofosil ve Ascidian Fosil Bulgularına Dayanan Yeni Bir Stratigrafik Yorum 16. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 25 - 28 Ekim 2015, Rize,Bildiri Özleri Kitabı, Program, s. 4
 • 4 Sagular, E. K., Yümün, Z. Ü., Meriç, E., 2015, İznik Gölü Dip Tortullarında Yapılan SK-2 Sondajı Kayaç Örneklerinde Saptanan Nannofosil ve Fosil Ascidian Spikül Kayıtları ve Stratigrafik Yorumu 16. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 25 - 28 Ekim 2015, Rize, Bildiri Özleri Kitabı.Program, s.4.
 • 5 Sagular, E.K., 2012. Isparta yöresinde Orta-Geç Maastrihtiyen yaşlı bilinen Çiğdemtepe Formasyonunun yeni nannofosil kayıtları ve keşfedilen stratigrafik-sedimantolojik sırları. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2-6 Nisan 2012, Ankara, Program, s. 33
 • 6 Sagular, E.K., 2011. Tortul Kayaç Stratigrafisinde Yaşlandirma Sorunu: Nannofosillerle Örnekçözümler. 12. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 30 Eylül - 2 Ekim 2011, Muğla, Özetler,
 • 7 Sagular, E.K., 2011. Kayaçlardaki nannofosil kayıtlarının kökensel ayırımının çökelme ortamlarını belirlemedeki önemi. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 25-29 Nisan 2011, Ankara.
 • 8 SAGULAR, E.K., 2011. Tortul kayaç stratigrafisinde yaşlandırma sorunu: nannofosillerle örnek çözümler. 12. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 30 Eylül - 2 Ekim 2011, Muğla.
 • 9 Görmüş, M. ve Sagular, E.K. 2004. Çökel kayaçlarda taşınma niçin önemlidir? Isparta çevresindeki Kretase ve Tersiyer çökellerinden örnekler. Stratigrafi-Paleontoloji WorkshopV, 24-26 Eylül 2004,Ürgüp
 • 10 Sagular E.K., 2003, Sedimanter Kayaçların yaşlandırılması ve ortamsal olarak yorumlanmasında nannofosillerin önemi. SDÜ MMF 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2003,
 • 11 Sagular E.K., 2003, Sedimanter Kayaçların yaşlandırılması ve ortamsal olarak yorumlanmasında nannofosillerin önemi. 4. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı. 19-21 Eylül 2003, Özgün Tebliğler,
 • 12 Sagular E.K., 2002, Nannofosillerde reworking ve ortamsal yorumu. III. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Özgün Tebliğler.
 • 13 SAGULAR, E. K. ve SARIIŞIK, A., 1998, Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılan Kayaçların Petrografik-Petrolojik Özelliklerinin Jeomekanik Parametrelere Olan Etkileri, 4. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu, 22-23 Ekim 1998,
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Görmüş M., Sagular E.K., Çoban H., 2001, The Miocene sequence characteristics, its contact relation to the older rocks and lamprophyric dikes in the Dereboğazı area (S Isparta, Turkey). 4th. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Turkey, 21-25 May 2001, Proceedings, 69-90 (Ek-2)
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yavuzlar, G. and Sagular, E.K., 2017, New chrono-biostratigraphic interpretations based on calcareous nannofossils of lower Miocene marine deposits located between Burdur and Isparta (SW Turkey). 7th International Workshop: Neogene of Central and South Eastern Europe, 28-31 May 2017, Velika, Croatia, Abstract Book, 74.
 • 2 Sagular, E.K. ve Yavuzlar, G., 2017. Calcareous nannofossils from the Manavgat Sub-basin, SW Turkey, reveal the age of lower Pleistocene paleotsunami deposits that overlie a late Pliocene erosional surface. International Nannoplankton Association Meeting, 24-28 September 2017, Athens, Greece, JNR 37 September 2017 (special issue), Abstracts, 143.
 • 3 Yavuzlar. G., Sagular, E.K. ve Galovic, I., 2017. Dikili ve Edremit Körfezleri Dip Tortullannda Tanımlanan Güncel Nannoplankton, Ascidian ve Diyatom Kayıtlanna İlişkin Biyostratigrafik Ön Bulgular [Preliminary Results of New Biostratigraphic Findings in Dikili and Edremit Gulfs’ Bottom Sediments regarding Nannoplankton, Ascidian and Diatom Distributions]. Uluslararası Katılımlı 18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 28Eylül-1 Ekim 2017, Tekirdağ, Bildiri Özleri&Abstracts, 117-120.
 • 4 Sagular, E.K., Yavuzlar, G., Aydemir, E., Yüzgül, N. S., 2016. Stratigraphic - Sedimentologic Significance of Genetically Anaylsed Nannofossil Records in Sedimentary Rocks: Examples From the Middle Miocene - Early Pleistocene Marine Deposits of Manavgat Basin (SW Turkey) The Micropaleontological Society, TMS Foraminifera and Nannofossil Groups Joint Meeting 2016, 19-24 June 2016, Angers, France, Meeting Handbook & Abstracts, 160
 • 5 Sagular, E.K., Erdal Koşun, E., Görmüş, M., Yıldız, A., Yavuzlar, G., Aydemir, A., Yüzgül, N.S., 2016. Manavgat (Antalya) havzası Neojen-Kuvaterner denizel tortullarının eşyaşlı veya taşınmış fosil kayıtlarına göre yeniden yorumlanması. [Reinterpretation of Neogene-Quaternary aged marine sedimentary deposits based on synsedimentary or reworked fossil records in the Manavgat (Antalya) Basin, Turkey]. (Uluslararası Katılımlı) 17. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı, 13-16 Ekim 2016, Ayvalık (Cunda), Balıkesir, Program & Bildiri Özleri Kitabı, 151-154.
 • 6 Özer, S., Güngör, T., Sarı, B., Sagular, E.K., Görmüş, M. & Özkar-Öngen, İ., 2016. Likya napları Üst Kretase rudistli platform kireçtaşları: stratigrafi, biyostratigrafi, paleoekoloji ve paleoortam [Upper Cretaceous rudist-bearing platform limestones of the Lycian Nappes: stratigraphy, biostratigraphy, paleoecology, paleoenvironment]. (Uluslararası Katılımlı) 17. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı, 13-16 Ekim 2016, Ayvalık (Cunda), Balıkesir, Program & Bildiri Özleri Kitabı,131-134.
 • 7 Sagular, E.K., Özer, S., Güngör, T., Sarı, B. & Görmüş, M., 2016. Likya Napları (Batı Türkiye) Kretase-Eosen nannofosil kayıtları ve krono-biyostratigrafik yorumu [Cretaceous-Eocene nannofossil records and chrono-biostratigraphic interpretations from the Lycian Nappes (W Turkey)]. 17. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı, 13-16 Ekim 2016, Ayvalık (Cunda), Balıkesir, Program & Bildiri Özleri Kitabı,147-150.
 • 8 HEPDENİZ K, SAGULAR E, 2008: Quantitative data on reworking of nannofossils from the Miocene aged units of northeast of Akdağ (southern Isparta). The Fifth International Conference "Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology" EMMM'2008, Conference Materials, University of Madras, India February 17-25, 2008, 113-115
 • 9 Görmüş, M., Sagular, E.K., Bozcu, A., Uysal K.and Poisson, A. 2004. Why is reworking important? An example from the Cretaceous and Tertiary sediments around Isparta (SW Turkey). 4. International Congress "Environmental Micropaleontology, Mikrobiology & Meiobenthology, Isparta, Turkey, September 13-18, 2004, Extended Abstracts (Eds. Yanko-Hombach et al.), p. 84-87.
 • 10 Sagular E.K. & Görmüş M., 2001, Preliminary results on the Eocene sequence and reworking in the Dereboğazı area (Southern Isparta, Turkey). 4th. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Turkey, 21-25 May 2001, Abstracts, 42.
 • 11 Flecker R., Poisson A, Robertson AH.F., Sagular E.K., Temiz H., 2001, The Miocene basins in the Isparta Angle, structural context and evolution. 4th. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Turkey, 21-25 May 2001, Abstracts, 25-27
 • 12 Görmüş M., Sagular E.K., Çoban H., 2001, The Miocene sequence characteristics, its contact relation to the older rocks in the Dereboğazı area (S Isparta, Turkey). 4th. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Turkey, 21-25 May 2001, Abstracts, 22 .
 • 13 Poisson A, Wernli R., Sagular E.K., Temiz H., 2001, New data concerning the age of the Aksu thrust in the south of the valley. Isparta Angle (SW Turkey), consequences for Antalya basin and the eastern Mediterranean. 4th. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Turkey, 21-25 May 2001, Abstracts, 23-24.
 • 14 Poisson A., Wernli R., Lozouet P., Poignant A., Berger J.P., Akgün F., Sagular E.K., Guernet J.C., 2001, Revision of the litho- and bio-stratigraphy of the Oligo-Miocene sequences in the northern central part of the Sivas basin, Turkey. 4th International Turkish Geology Symposium, 24-28 September, 2001, Çukurova University, Adana-Turkey, Abstracts, 267.
 • 15 Toker, V. and Sagular, E.K., 1989. Relationship Between Calcium Carbonate Concetration and Nannofossils Abundance in the Maastrichtian Gökdere Formation, Central Anatolia, Turkey. International Nannoplankton Associaton, Meeting, 18-20 September 1989, Frienze, INA Newsletter 11, 101
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Sagular, E.K. ve Yavuzlar, G., 2017. Calcareous nannofossils from the Manavgat Sub-basin, SW Turkey, reveal the age of lower Pleistocene paleotsunami deposits that overlie a late Pliocene erosional surface. International Nannoplankton Association Meeting, 24-28 September 2017, Athens, Greece. Meeting Programme, 8
 • 2 Sagular, E.K., Yavuzlar, G., Aydemir, E., Yüzgül, N. S., 2016. Stratigraphic - Sedimentologic Significance of Genetically Anaylsed Nannofossil Records in Sedimentary Rocks: Examples From the Middle Miocene - Early Pleistocene Marine Deposits of Manavgat Basin (SW Turkey) The Micropaleontological Society, TMS Foraminifera and Nannofossil Groups Joint Meeting 2016
 • 3 Sagular, E.K., Erdal Koşun, E., Görmüş, M., Yıldız, A., Yavuzlar, G., Aydemir, A., Yüzgül, N.S., 2016. Manavgat (Antalya) havzası Neojen-Kuvaterner denizel tortullarının eşyaşlı veya taşınmış fosil kayıtlarına göre yeniden yorumlanması. [Reinterpretation of Neogene-Quaternary aged marine sedimentary deposits based on synsedimentary or reworked fossil records in the Manavgat (Antalya) Basin, Turkey]. (Uluslararası Katılımlı) 17. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı, 13-16 Ekim 2016, Ayvalık (Cunda), Balıkesir, Program & Bildiri Özleri Kitabı, 23
 • 4 Sagular, E.K., Özer, S., Güngör, T., Sarı, B. & Görmüş, M., 2016. Likya Napları (Batı Türkiye) Kretase-Eosen nannofosil kayıtları ve krono-biyostratigrafik yorumu [Cretaceous-Eocene nannofossil records and chrono-biostratigraphic interpretations from the Lycian Nappes (W Turkey)]. 17. Paleontoloji Stratigrafi Çalıştayı, 13-16 Ekim 2016, Ayvalık (Cunda), Balıkesir, Program & Bildiri Özleri Kitabı, 21..
 • 5 h) Özer, S., Güngör, T., Sarı, B., Sagular, E.K., Görmüş, M., 2015. Cretaceous-Paleogene sequences of Lycian nappes, W Turkey: new palaeontologic rudist, foraminifer, nannoplankton) and stratigraphic data. WMESS 2015 Symposium, 7-11 September 2015, Prague (Czech Republic), Abstracts, 292
 • 6 Görmüş, M. ve Sagular, E.K. 2004. Field guide of the Dereboğazı-Sagalasus-Insuyu and Gölcük tuor. 4. International Congress "Environmental Micropaleontology, Mikrobiology & Meiobenthology, Isparta, Turkey, September 13-18, 2004, Extended Abstracts (Eds. Yanko-Hombach et al.), p. 241-257
 • 7 Sagular E.K., Görmüş M., 2001, Preliminary results on the Eocene sequence and reworking in the Dereboğazı area (Southern Isparta, Turkey). 4th. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Turkey, 21-25 May 2001.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Aydemir, E., 2016, Taşkesiği ve Ahmetler Yöresindeki (Manavgat Doğusu, Antalya) Pliyo-Kuvaterner Yaşlı Tsunami Tortullarının Nannoplankton Stratigrafisi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 2 Yüzgül, N. S., 2016, Gökçebağ (Burdur) ve Gölbaşı (Isparta) Yöresindeki Erken Tersiyer Denizel Kayaç Serilerinin Nannoplankton Stratigrafisi, S.D.Ü. F.B.E. Yüksek Lisans Tezi.
 • 3 Yavuzlar, G., 2015. Burdur ve Isparta Arasında Bulunan Geç Tersiyer Denizel Tortul Kayaçlarının Nannofosillerle Krono-Biyostratigrafik Çözümlenmesi, S.D.Ü. F.B.E. Yüksek Lisans Tezi
 • 4 Hepdeniz, K., 2007. Direkli Yöresinin (GD Isparta) Nannoplanktonlarla Neojen Stratigrafisi, S.D.Ü. F.B.E. Yüksek Lisans Tezi.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Hüseyin Erten, DENİZLİ KARASAL NEOJEN – KUVATERNER HAVZASININ (GÜNEYBATI TÜRKİYE) KÜÇÜK MEMELİ FOSİLLERİ İLE BİYOKRONOLOJİK İNCELEMESİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SAGULAR, E.K., 2009. Antalya - Aksu Havzasındaki Neojen Yaşlı Denizel Kayaç Serilerinin Nannoplanktonlara Dayanan Stratigrafik Çözümlemesi. S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 1257-M-06 nolu münferit proje raporu, 90 s. (Tamamlandı)
 • 2 Sagular E.K. ve Görmüş M., Isparta-Burdur yöresinde Kretase-Tersiyer geçişi ve stratigrafik yorumu. SDU-0392 nolu münferit araştırma projesi raporu, s. (tamamlandı)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 IV. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı'nda (19-21 Eylül 2003), "Türkiye'de Tersiyer biyostratigrafisi" konulu panelde, "Türkiye'de nannoplankton zonları" üzerine panelist olarak.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 The Micropalaeontological Society
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 SDÜ MMF 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu kapsamında düzenlenen "Sagalassos Antik Kenti-İnsuyu Mağarası gezisi" rehber kitapçığının hazırlanması ve gezinin yönetiminde aktif katılım (Gezi liderleri: Görmüş M ve Sagular E.K.).
 • 2 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu "Düzenleme Kurulu Üyeliği"
 • 3 4. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı (19-21 Eylül 2003) kapsamında düzenlenen "Sagalassos Antik Kenti-İnsuyu Mağarası gezisi" rehber kitapçığının hazırlanması ve gezinin yönetiminde aktif katılım (Gezi liderleri: Görmüş M ve Sagular E.K.)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Yerbilimleri (HacettepeÜniversitesi)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SINACI, M., TOKER, V., 2010, Adana Havzası sondaj verileri ile Neojen Nannoplankton biyostratigrafisi. Yerbilimleri, 31(2), 83-98.
 • 2 GÖRMÜŞ, M., AVŞAR,N., DİNÇER, F., UYSAL, K., KANBUR, S., YEŞİLOT-KÖSE, S., İÇ, Z., 2008. Dinar (Afyon) yöresi Eosen (Lütesiyen) bentik foraminiferlerine biyofabrik bulgular. Ç.Ü. Geosound Yerbilimleri, 52, 247-262.
 • 3 YILDIZ, A., YEŞİLYURT, N., TUNOĞLU, C., 2006, Eosen yaşlı Seydiler formasyonunun (Kastamonu, KB Türkiye)planktonik foraminifer, kalkerli nannoplankton biyostratigrafisi,ostrakod topluluğu ve eskiortam yorumu. Yerbilimler, 28(1), 33-53.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Yerbilimleri (Hacettepe Üniversitesi)
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Turkish Journal of Earth Sciences
 • 2 Turkish Journal of Earth Sciences
 • 3 Turkish Journal of Earth Sciences
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDU MMF Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı (4 yıl)
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Görmüş, M. ve Sagular, E.K. 2004. Field guide of the Dereboğazı-Sagalasus-Insuyu and Gölcük tuor. 4. International Congress "Environmental Micropaleontology, Mikrobiology & Meiobenthology, Isparta, Turkey, September 13-18, 2004, Extended Abstracts (Eds. Yanko-Hombach et al.), p. 241-257 (Gezi Rehberliği)
 • 2 ISEMMM Turkish Branch "Secretariate" .
VERDİĞİ DERSLER
Stratigrafi
Bitirme Ödevi
Biyostratigrafi
Çizim Tekniği
Erken Mesozoyik Nannoplankton Biyostratigrafisi
Fosil Didemnid Ascidian Biyostratigrafisi
Fotojeoloji
Fotojeoloji ve Uzaktan Algılama
Genel Jeoloji
Genel Jeoloji (Cografya)
Genel Jeoloji İ.Ö.
Genel Jeoloji ve Jeolojik Harita Değerlendirme
Harita Çizim Metodları I
Harita Çizim Metodları I İ.Ö.
Harita Çizim Metodları II
Harita Çizim Metodları II İ.Ö.
Jeoloji
Jeoloji Mühendisliğinde Projelendirme
Jeoloji Mühendisliğinde Teknik Resim
Jeoloji Mühendisliğinde Teknik Resim İ.Ö.
Jeoloji Mühendisliğine Giriş
Jeoloji Mühendisliğine Giriş İ.Ö.
Jeolojik Harita Alımı ve Yorumu
Jeolojik Harita Alma ve Değerlendirme
Jeolojik Harita Bilgisi
Jeolojik Harita ve Kesitlerin Yorumlanması
Karbonat depolanma ortamları ve fasiyesleri
Kartografya
Kartografya İ.Ö.
Kartoğrafya
Kırık Sistemleri ve Değerlendirilmesi
Kırıntılı Tortul Kayaçlarda Kökensel Analiz Yöntemleri
Kretase Nannoplankton Biyostratigrafisi
Kretase Nonnoplankton Biyostatigrafisi
Kuvaterner Nannoplankton Biyostratigrafiisi
Kuvaterner Nannoplankton Biyostratigrafisi
MS-1 Jeolojik Harita ve Kesitlerin Yorumlanması
S-1 Stratigrafik Kesit Alma ve Korelasyon Teknikleri
Seçimlik I
Seçimlik I: Jeolojik Harita ve Kesitlerin Yorumlanması
Seçimlik II
Sedimanter Yapılar
Sedimantolojide Fasiyes Analizleri
Sedimenter Yapılar
Seminer
Stratigrafi
Teknik Resim
Tektonostratigrafide Tortul Kayaç Analizi
Tersiyer Nannoplankton Biyostratigrafisi
Uygulamalı Stratigrafi
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Yapısal Jeoloji
Yapısal Jeoloji II
Yeraltı Jeolojisi
Yerbilimlerinde Teknik Resim
 
Bu İçeriği Paylaş!