KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Celalettin DİVLEKCİ
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Tefsir Anabilim Dalı
Telefon 02462114536
E-Posta celalettindivlekci@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-5949-8128
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 19.09.1994
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 07.07.2000
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 18.11.2009
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Üslûpbilim,Dil Sosyolojisi,Anlambilim,Kur'an'ın Üslûp Analizi,Belagat,Çeviri Eleştirisi,Çeviri Kuramları
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bir Kitap Dört Çeviri - Eski-Yeni, S: 9, 2008, s. 74.
 • 2 Cahiliye Şiiri ve Nihad Çetin – Eski-Yeni, S: 7, 2007, s. 115-119.
 • 3 Istılâhat-ı Edebiyyedeki Arapça Beyitleri Tercümesine Dair Gecikmiş Bir Tenkit – İlim ve Sanat, S: 40, 1996, s. 99-101.
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1 Tefsire Giriş (er-Râgıb el-Isfahânî'nin Mukaddime Câmi‘i’t-Tefsîr adlı eserinin çevirisi) Rağbet Yayınları, İstanbul, 2011.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Muhkem Müteşâbih Meselesine Selefin Bakışı, Fahreddin er-Râzî, SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 32, 2014/1.
 • 2 Kutsal Metinlerin Tercümesi, (İbrahim Enis’in Delâletü’l-Elfâz adlı eserinin,"Devru'd-delâle fî't-terceme" başlıklı bölümünün çevirisidir), Ankara İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 49, S: 2, 2008, 399-413.
 • 3 Cahiliye Dönemi Nesri, (Tâhâ Huseyn’e ait fi’l-Edebi’l-Câhilî adlı eserin, “fî'n-nesri'l-Câhilî" başlıklı bölümünün çevirisidir), Ankara İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 48, S: 1, 2007, s. 177-183.
 • 4 Semantiğin Arap ve Batı Dünyasındaki Serüveni, (Abdülkerim Mücahide ait ed-Delâletü’l-lüğaviyye ınde’l-Arab adlı eserin, "İlmu'd-delâle beyne'l-Arab ve'l-Ğarb" başlıklı giriş kısmının çevirisidir), Ankara İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 47, S: 2, 2006, s. 149-169.
 • 5 Arap Dili Semantiği, (Muhammed es-Seyyid Belâsî’ye ait "Delâletü'l-Elfâz ve Tatavvuruhâ" başlıklı makalesinin çevirisidir), SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: 4, 1997, s. 269-286.
 • 6 Allah Ademi Kendi Suretinde Yarattı Hadisinin Tevil ve Yorumu, (Fahreddin er-Râzî'nin Esâsü't-Takdîs adlı eserinin "fî İsbâti's-sûra" bölümünün çevirisidir), İlim ve Sanat, S: 41, 1996, s. 103-105.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Dilbilim ve Kur’an İlimleri Açısından el-Fîruzâbâdî’nin Besâir’i, (SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri, 2000, ı-vıı, 1-181 s.)
 • Doktora Tezi
 • 1 Anlam-Üslûp İlişkisi Bağlamında Kur’an’ın Üslûp Analizi (Fâtiha Suresi Örneklemesi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri, 2009, ı-xıı, 1-411 s.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sinâneddin Yûsuf’un (ö.h. 986) Beydâvî Hâşiyesi’nin Tahkiki (Yûsuf Sûresi)
 • 2 Dirâsetu ve Ta'rîfu Mahtutati Durru'l-Efkâr li Muhammed el-'Avfi (Muhammed el-'Avfî'nin "Durru'l-Efkâr" Adlı Eserinin Tanıtımı ve Tahlili)
 • 3 Taftazânî'nin Keşşâf Hâşiyesinin Tahkiki (Tevbe Sûresi)
 • 4 Dirâsetu ve Ta'rîfu Mahtutati Durru'l-Efkâr li Muhammed el-'Avfi (Muhammed el-'Avfî'nin "Durru'l-Efkâr" Adlı Eserinin Tanıtımı ve Tahlili)
 • 5 Muhammed Ebû Zehre’nin Tefsirinde Modernist Yorumlara Bakışı
 • 6 el-Hattu'l-Arabî fî Resmi'l-Mushaf inde'l-Müsteşrikîn el-Alman (Arap Yazısı Bağlamında Alman müsteşriklerin Resmü'l-Mushaf'a Bakışı)
 • 7 Münâsebet İlmi Açısından Sâmmerâî'nin Lemasât Adlı Eseri
 • 8 Yorum Farklılığına Etkisi Bakımından Kur'ân'daki Zamirlerin Mercii (Bakara Sûresi Örneklemesi)
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Sinaneddin Yûsuf’un (h.ö. 986) Beydâvî Hâşiyesi’nin Tahkiki (En’âm ve A’râf Sûreleri)
 • 2 Teftâzânî'nin Keşşâf Hâşiyesinin Tahkik ve İncelenmesi (A'râf ve Enfâl Sûreleri)
 • 3 RİZELİ HAFIZ HÜSEYİN EFENDİ’NİN (ö. 1237/1821) RÂ’İYYE ŞERHİ (TAHKÎK VE TAHLÎL), ALAADDİN SALİHOĞLU
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 V. Lisans Üstü Türkiye Çalışmalar Kongresi (12-15 Mayıs 2016 Isparta)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. Uluslar Arası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üsûp İncelemeleri)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Hz. Peygamber ve Merhamet, (Konferans, Sütçüler; Belediye Kültür Salonu, 18.04.2011)
 • 2 Hz. Peygamber'de Sevgi, Şefkat ve Merhamet, (Konferans, Çavdır; Müftülük Hizmet Binası Konferans Salonu, 19.04.2011)
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/celalettindivlekci
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 18, S: 1, 2018 Ocak-Haziran
 • 2 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi (2017/2, S: 39)
 • 3 EKEV Sayı: 71, (2017 Yaz)
 • 4 EKEV Sayı: 70, (2017, Bahar)
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2014/4, S: 29)
 • 6 EKEV Sayı: 66 (2016, Bahar)
 • 7 EKEV Sayı: 65 (2016 Kış)
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012/1, S: 8
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2, S: 9, 2009.
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Sözlüklerin Peşinde…
 • 2 Konya'nın Meczupları Yetim Kaldı
 • 3 Konya’nın uluslararası bir değeri: Merhum Hüseyin Küçükkalay
 • 4 Bir hadis âlimi, bir kültür tarihçisi, Fahri kulu efendimizin evladı: Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu
 • 5 Konya’da bir Mevlevî Dervişi: Nalbant Halil (Çakar) Amca (1926-2013)
 • 6 Cemil Meriç, Berke Vardar ve Uydurukça
 • 7 Mehmet Âkif’i Gözden Düşürme Çabası
 • 8 Konya’nın uluslararası bir değeri: Merhum Hüseyin Küçükkalay-2
VERDİĞİ DERSLER
Çağdaş Tefsir Ekolleri ve Metotları (Y.Lisans)
Kur’an’ın Değerler Dünyası
Kur'an'da İfade Biçimleri (Y.Lisans)
Kur'an'ın Tarihsel Yorumu (Doktora)
Kur'an'ın Üslup Analizi (Doktora)
Metinlerle İşari Tefsir Ekolü (Y.Lisans)
Tefsir
Tefsir 2-D (I. Öğretim)
Tefsir 2-E (I. Öğretim)
Tefsir 2-G (I. Öğretim)
Tefsir Tarihi ve Usulü 2-A (I. Öğretim)
Tefsir Tarihi ve Usulü 2-C (II. Öğretim)
Tefsir Tarihi ve Usulü 2-D (I. Öğretim)
Tefsirde Yöntem Sorunu
Yorum Etiği ve Kur’ân Tefsiri (Y. Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!