KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Yakup ALTAN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462110476
E-Posta yakupaltan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 09.06.1995
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 26.08.1998
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 05.01.2006
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
insan kaynakları yönetimi, performans değerlemesi, yerel yönetimler, küreselleşme, yoksulluk, yönetim tarihi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ALTAN, Y., (2016), "Sistem Modeli (Systems Approach)", Kamu Politikaları Ansiklopedisi, (Edt. Hatice ALTUNOK, Fatma Gül GEDİKKAYA), Ankara: Nobel Yayınevi, ss.306-309.
 • 2 ALTAN Y., TOSUN T., (2015), "Eğitim Politikalarında Bir Mesele Olarak Mesleki ve Teknik Eğitim", Türkiye'de Eğitim Politikaları, (Ed. Arife Gümüş), Ankara, İLEM Kitaplığı, Nobel Yay., s. 429-458.
 • 3 ALTAN, Y., (KERMAN, U., AKTEL, M., TEK, H., YERLİKAYA, F.B.),(2014), "İspanya", Yönetsel Yapı İncelemeleri, (Ed. Burhan AYKAÇ, Hatice ALTUNOK), Ankara, Nobel Yayınevi, s.271-312.
 • 4 ALTAN, Y., (KERMAN, U., AKTEL, M. ve LAMBA, M.),(2013), "Kalkınma Ajanslarının Mali Yapıları İle Kurumsal Kabiliyet Ve Kapasitelerinin Değerlendirilmesi: Faaliyet Raporları Üzerinden Bir Analiz", Küreselleşme-Yerelleşme Sarmalında Kalkınma Ajansları-Yapılar, Sorunlar ve Çözüm Arayışları-,Ed. ÖKMEN, M., ŞEKER, G., YAMAN, F.,Orion Kitabevi, Ankara 2013, ss.21-42.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ALTAN, Y., ARSLAN, M. (2015), "KÜRESELLEŞME VE ORGANİZE SUÇ", BEM Perspectives, Volume: 2, Number: 1, June 2015, s. 31-45.
 • 2 ALTAN,Y.(KERMAN, U. AKTEL, M., LAMBA, M.), (2012), "Türkiye'de Mahalli İdare Birlikleri", Journal of Business Economics and Political Science, V.: 1, N.: 1, June 2012, s. 65-82.
 • 3 ALTAN Y., U. Kerman ve M. Aktel (2010), "Köy Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine Bir Değerlendirme", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No: 26, Cilt 2, s. 56-65.
 • 4 ALTAN, Y. (2010),"Örgütsel Çatışma ve Etkileri",Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 27, Ağustos, s. 159-167.
 • 5 ALTAN Y., KERMAN U., "Kamu Personel Yönetiminde Performans Değerlemesi Uygulamaları ve Kamu Personeli Kanunu Taslağında Öngörülen Düzenlemeler Üzerine Bir Değerlendirme" Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y. 2007, C. 12, S.1, s. 313-332.
 • 6 ALTAN, Y, 2003, "11 Eylül Saldırıları ve Saldırıların İşletmecilik Konseptine Getirdiği Yeni Açılımlar", Standard dergisi, Yıl: 42, S:501, 39-45, ANKARA.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ALTAN. Y. "Türkiye'deki İl Özel İdareleri Web Sitelerinin İşlevselliği", Memleket Mevzuat Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 50, Ağustos 2009, ss.49-57 (Kerman, U-Aktel, M-Özaltın, O.-Saraçbaşı, Y.- Akdoğan, H- Çakır, C)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ALTAN,Y.,(AKTEL, M., KERMAN, U., EKE, E), (2012), "Sağlık Politikalarında Dönüşüm: Kamu Özel Ortaklığı ve Kamu Hastane Birlikleri", KAYFOR 2012 Bildiriler Kitabı: Kamu Politikalarında Dönüşüm, TODAİE Yayın No: 373, Ankara, ss. 447-468.
 • 2 ALTAN, Yakup (KERMAN, U. AKTEL, M. ve LAMBA, M.),(2011), "Yerel Yönetişim ve Kent Konseyleri" , Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, 6-7 Mayıs 2011, Bursa, s.13-29.
 • 3 ALTAN, Y.(KERMAN, U., AKTEL, M., LAMBA, M.),(2010) "Kamu Personel Rejiminde Sözleşmeli Personel İstihdamının Yöneticiler Tarafından Algılanışı", KAYSEM 5, Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları,13-14 Mayıs 2010, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye, (D), s. Bildiriler Kitabı ss. 513-526.
 • 4 ALTAN, Yakup (Mehmet AKTEL, Uysal KERMAN, ve Oğuzhan ÖZALTIN ile birlikte) (2010), "Web Sitelerinde İyi Yönetişim: Türkiye'deki Bağımsız İdari Otoriteler Örneği", VIII. KAMU YÖNETİMİ FORUMU, Kamu Yönetimi ve Teknoloji, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 20 - 22 Ekim 2010, Ankara, s.771-785.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ALTAN, Y. (2006), "TÜRK KAMU PERSONEL YÖNETİMİNDE PERFORMANS DEĞERLEMESİ SİSTEMİNE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs 2006, Erzurum.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 ALTAN, Yakup (KERMAN, U.ve ÖZTOP, S.) (2011),"Belediyelerde Stratejik Planlama Deneyimi:Dönemsel Bir Karşılaştırma", KAYFOR 9 Sempozyumu, 19-21 Ekim 2011, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • 2 ALTAN, Yakup (METİN, Yüksel),(2011), "LİZBON ANTLAŞMASI SONRASINDA SUBSİDİARİTE İLKESİ", KAYSEM-VI Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2011, Adıyaman.
 • 3 "Küçük İşletmelerin Temel İşletmecilik Sorunları ve Çözüm Önerileri: Yalvaç Örneği" BAGEV Antalya Fuarı Panel, 12-16 Mayıs 2004.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ALTAN, Yakup, (KERMAN, U., AKTEL, M., ÖZALTIN, O. ve YERLİKAYA, F.B.) (2012),"Avrupa Birliği'nin Üç Deniz Havzasındaki Aday ve Potansiyel Aday Ülkelerden Demokratikleşme Beklentileri", Uluslararası Üç Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları Sempozyumu, 13-16 Ekim 2011, Bildiriler Kitabı, s. 782-792, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • 2 ALTAN,Y., (Mehmet AKTEL ve Uysal KERMAN'la birlikte), "Küreselleşme Sürecinde Yoksulluğun Değişen Yüzü", Küresel Yoksulluk/Global Poverty, IV.Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi/IV.International NGO's Conference, 19-21 Ekim 2007, Çanakkale, Türkiye.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ALTAN, Y., TÜLÜCEOĞLU, S., "Türkiye’de İl Yönetimi: Geçmiş ve Gelecek", 5. ASM Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Antalya
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Osmanlı İmparatorluğun'da Tanzimat Dönemi Reform Çabaları ve Osmanlı Kamu Yönetimi Teşkilatı" SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora Tezi
 • 1 SDÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ "Türk Kamu Personel Yönetiminde Performans Değerlemesi Sistemi ve Çağdaş Bir Model Önerisi"
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KARA N. (2010), "Belediyelerde Norm Kadro Uygulaması: Isparta Örneği", Yüksek Lisans Tezi, Isparta, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 2 UÇAR S. (2010), "Emniyet Teşkilatında Kariyer Planlaması ve Bir Model Önerisi", Yüksek Lisans Tezi, Isparta, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 3 SARAÇBAŞI Y. (2010), "Türkiye'de E-Belediyecilik Uygulamalarında Belediye Vatandaş İlişkisi: Malatya Belediyesi Örneği", Yüksek Lisans Tezi, Isparta, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 4 TOSUN T.(2010), "Tanzimat'tan Gunumuze Turkiye'de Mesleki ve Teknik Egitim Politikaları", Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 5 DEMİRDAŞ A. (2009), "11 Eylül Sonrası Türk Amerikan İlişkileri", Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 USLU, Adem,(2014), "2000'li Yıllarda Türk Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Çalışmalarının Mülki Sistem ve Mülki İdare Amirliği Mesleği Üzerindeki Etkileri", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 ALTAN Y. (2013), "TÜRKİYE’DE METROPOLİTEN ŞEHİR YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM VE DİNAMİKLER-SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ", 02.04.2013- devam ediyor, SDÜ BAP Projesi, Proje No: 3584-D1-13, Araştırmacı Ferhan Karaca).
 • 2 ALTAN, Y., "Türkiye'de E-Belediyecilik Uygulamalarında Belediye Vatandaş İlişkisi: Malatya Belediyesi Örneği", 16.12.2009- 16.07.2010, SDÜ BAP Projesi, Proje No: 2019-YL-09. (Araştırmacı Yasemin Saraçbaşı).
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Y. ALTAN (2012), Oturum Başkanı, KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU-KAYSEM 7-Yerel - Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bilim Kurulu Üyeliği-17 - 18 Mayıs 2012-Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Manisa
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 ALTAN, Y. "Geçmişten Günümüze Türkiye'de Yerel Yönetimler", Konulu Panel'de Konuşmacı, SDÜ Yalvaç Meslek Yüksek Okulu, (Diğer Katılımcılar: AKTEL, M. ve KERMAN, U.), 15.04.2008
 • 2 "Cumhuriyetin İlanından Günümüze Türkiye" konu başlıklı panelde konuşmacı (Yalvaç Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi,2012
 • 2 SDÜ İİBF Dergisi, 2012
 • 3 SDÜ İİBF Dergisi 2012
 • 4 SDÜ İİBF Dergisi 2011
 • 5 SDÜ İİBF Dergisi 2010
 • 6 SDÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 7 SDÜ İİBF Dergisi 2009
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü, 14.08.2012-24.06.2015
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 2010-2011
 • 2 SDÜ Yalvaç Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı 2010-2011
 • 3 SDÜ Yalvaç Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı 2002-2006
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı-2007-2012
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Y. ALTAN (2012), Bilim Kurulu Üyeliği, KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU-KAYSEM 7, Yerel - Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi, 17 - 18 Mayıs 2012, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Manisa.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Yalvaç Yükseköğrenimi Destekleme Derneği Başkan Yardımcısı 2002-2004
VERDİĞİ DERSLER
Kamu Personel Yönetimi
Büro Yönetimi
Devlet-Piyasa İlişkileri ve Kamu Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kamu Personel Yönetimi
Kamu Personel Yönetiminde Güncel Sorunlar
Kamu Yönetiminde Denetim
Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Sorunları
Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlemsel Sorunları
Kamuoyu Araştırmaları
Karşılaştırmalı Kamu Personel Sistemleri
Mesleki Vizyon
Türk Kamu Yönetimi
Türk Yönetim Tarihi
 
Bu İçeriği Paylaş!