KİŞİSEL BİLGİLER
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 23.10.1992
Yüksek Lisans SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 15.07.1998
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 22.10.2004
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Su ve Atıksu Arıtma,Biyosorpsiyon,Elektrokoagülasyon
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • 1 Şencan, A., Sevindir, H.C., Kılıç, M., Karaboyacı, M. Biosorption of Cr+6 from Aqueous Solution with Activated Sludge Biosolids. Survival and Sustainability, (Ref. NO: MT11-OP-475), Environmental Earth Sciences, 2011, Part 7, 973-984.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kılıç M., Keskin M.E., Terzi Ö. 2008. Estimating Residual Concentration in Lead(II) Biosorption with Activated Sludge using Artificial Neural Networks. Beykent University Journal of Science and Technology, Volume:2, Number:1, 52-66
 • 2 Kılıç, M., Keskin, M.E., Mazlum, S. 2005. Aktif Çamur Biyosorpsiyon Özelliği ile Atık Sulardan Pb(II) iyonunun Uzaklaştırılmasının İncelenmesi. S.D.Ü. F.B.E. Dergisi, 9 (1), 112-117.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yıldız A.H., Karaşahin M., Kılıç M. 2008. Solak M., Yazıcı H. Göller Yöresi Mermer İşletmelerinden Alınan Toz Atıkların Yol İnşaatında Kullanılması Sonucu Oluşan Kirleticilerin Yer Altı Su Haznelerine Etkisi. Mersem'2008 Türkiye VI. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, Afyon. S: 381-388.
 • 2 Solak M., Yazıcı H., Kılıç M. 2007. Gül Posasının Co+2 Biyosorbe Etme Kapasitesinin Araştırılması. Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin.
 • 3 Yazıcı H., Solak M., Kılıç M. 2007. Marrubium globosum subsp. globosum Yaprakları İle Cu+2 Biyosorpsiyonuna Ön İşlem Uygulanmasının Etkisi. Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin.
 • 4 Solak, M., Yazıcı, H., Kılıç, M. 2006. Maribium glabosum ile Cr6+ İyonunun Sulu Çözeltiden Biyosorpsiyonunun İncelenmesi. Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu V Sempozyum Kitapçığı. s. 148-154. Gebze.
 • 5 Beyhan M., Kılıç M., Yiğit N. Ö., Tosun İ., 2001. Isparta'da Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi, Ulusal Sanayi Çevre Sempozyumu ve Sergisi, 25-27 Nisan 2001, Mersin, 371-379
 • 6 Tosun İ., Kılıç M., Beyhan M., Yiğit N. Ö., 2001. Isparta'da Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkilerinin Değerlendirilmesi, Ulusal Sanayi -Çevre Sempozyumu ve Sergisi, 25-27 Nisan 2001, Mersin, 414-423
 • 7 Kılıç M., Gemci T. 1999 Adapazarı Şehir Merkezindeki Bir Kavşaktan Yayılan CO Konsantrasyonunun CAL3QHC Programı İle Tahmin Edilmesi. Hava Kirlenmesi ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu. 27-29 Eylül 1999. İzmir. 150-158
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çizgisel kaynaktan Yayılan Kirleticilerin CAL3QHC Modeli İle İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi, FBE, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Doktora Tezi
 • 1 Kılıç, M. 2004. Kurşun (II) ve Cıva (II) İyonlarının Biyokütle Üzerine Adsorpsiyonunun İncelenmesi. Doktora tezi, SDÜ., FBE. Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bentonit ve Ponza ile Sulu Çözeltiden ve Tekstil Atıksuyundan Boya Adsorpsiyonunun İncelenmesi.Melda BAŞBUĞ
 • 2 Elektrokoagülasyon Prosesi ile Mermer Atıksularının Arıtılması. Murat SOLAK
 • 3 Marrubium globosum ssp. Bitkisi ile Sulu Çözeltilerden Cr ve Cu+2 İyonlarının Biosorpsiyonunun İncelenmesi. Hüseyin YAZICI
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Bentonit ve Ponza ile Sulu Çözeltiden ve Tekstil Atıksuyundan Boya Adsorpsiyonunun İncelenmesi. SDÜ BAP.
 • 2 Marrubium globosum spp. globosum Biyokütlesinin Cr+6, Cu+2 ve Ni+2 İyonlarını Biyosorbe Etme Kapasitesinin ve Sorpsiyon Mekanizmasının Belirlenmesi. TÜBİTAK. Proje No; 106Y295.
 • 3 Elektrokoagülasyon Prosesi ile Mermer Atıksularının Arıtılması.SDÜ BAP. Proje No: 1454-YL-06.
 • 4 Marrubium globosum ssp. Bitkisi ile Sulu Çözeltilerden Cr ve Cu+2 İyonlarının Biosorpsiyonunun İncelenmesi. SDÜ BAP. Proje No; 1428-YL-06.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Ferrokrom ve Mermer Sanayi Atıklarının Karayolu İnşaatında Değerlendirilmesi ve Laboratuvar Liç Davranışlarının İncelenmesi. destekleyen Kuruluş; Tübitak, Proje No; 105M-019.
 • 2 Kurşun (II) ve Cıva (II) iyonlarının biyokütle üzerine adsorbsiyonunun incelenmesi, Süleyman Demirel Üniv. Bilimsel Araş. Projeleri Yön. Birimi, Proje No: 0780-D-03, M.E. Keskin, M. Kılıç.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 SDÜ Müh. Mim. Fak. Çevre Koruma Çalıştayı, 16-17 Aralık 2003.
 • 2 SDÜ Müh. Mim. Fak. IX. Mühendislik Sempozyumu-Çevre Müh. Seksiyonu, 1996.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Industrial & Engineering Chemistry
 • 2 Joural of Environmental Engineering
 • 3 Clen
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 SDÜ Gelendost Meslekyüksekokulu Müdürlüğü
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Tarımsal Çevre ve Su kirliliği Hizmetiçi Eğitiminde Seminerci Olarak Görev Alma
VERDİĞİ DERSLER
Biyosorpsiyon
Mikrobiyal Ekoloji
 
Bu İçeriği Paylaş!