KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hasan SOYUPEK
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Arap Dili Ve Belagatı Anabilim Dalı
E-Posta hasansoyupek@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIYÜKSEK İSLAM ENSTİTÜSÜ - 20.10.1981
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - 04.04.1995
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 27.02.2004
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Halife Me'mun Arap Edebiyatındaki Yeri
 • 2 ARAP DİLİNDE MÂ EDATI ve İŞLEVLERİ
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ARAPÇA’NIN SEVÂHİLÎ DİLİNİN GELİŞMESİNE KATKISI
 • 2 KUR’ÂN DİLİ FASÎH ARAPÇANIN GELİŞMESİNE ÂMMÎCE ENGELİ
 • 3 TÂHİRÎ DEVLETİNİN KURUCUSU TÂHİR B. HÜSEYİN’İN ŞİİRLERİ ve VASİYYETİ
 • 4 İLAHİYAT FAKÜLTELERİ HAZIRLIK SINIFLARINDA YÜRÜTÜLEN ARAPÇA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ BAŞARILARININ TESPİT EDİLMESİ: ISPARTA İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
 • 5 SOYUPEK, Hasan, Abdullah b. Tâhir'in Siir ve Sarkıları…Süleyman Demirel Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi Yıl: 2010/2, Sayı: 25, 106-126
 • 6 Yabancı Dil Öğretimi Bağlamında Arapça Öğretiminde Motivasyonun Önemi
 • 7 Teşbih Sanatının Hadislerdeki Yansıması
 • 8 SOYUPEK Hasan, Dr., "İlahiyat Fakültelerinde Arapça Öğretiminin Mesleki Öğretim Açısından Önemi ve Yöntem Sorunu", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi (Hakemli), yıl: 2004/1 Sayı 12,97-115.
 • 9 SOYUPEK Hasan, Dr., "Türkçecilik Hareketinin Arapça Öğretimine Etkisi", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi (Hakemli) Yıl: 2004/2, Sayı 13,127-56.
 • 10 İlahiyat Fakültelerinde Yürütülen Arapça Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Isparta İlahiyat Fakültesi Örneği
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1 Hey Sen Ağaca Çıkan
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Basra ve Küfe Ekollerinin Metot Konusundaki İhtilafı
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 SOYUPEK Hasan, Dr., "Arapça Sarf, Nahiv ve Belâgat İlimleri Üzerine Yazılmış Bir Eser: et-Tertîbâtü'l-Cemâliyye Li-İsrâi Tahsili'l Ulümi'l Arabiyye", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi (Hakemli), Yıl: 2003/2, Sayı: 11, s. 198-202 (Kitap Tanıtımı)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 SOYUPEK Hasan, Dr., "Yabancı Dil Öğretiminde Güdülemenin Önemi", Uluslar arası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi, ICANAS 38. 10-15 EYLÜL 2007, ANKARA- TURKEY
 • Doktora Tezi
 • 1 İkinci Meşrutiyetten Günümüze Türkiye'de Arapça Öğretimi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Fılıstinli Çocuklara Yönelik Şiirde Hitap Etme Stratejisi
 • 2 Arap Grameri Tarihinde Endülüs Ekolü ve İbn Madâ
 • 3 İbn-i Hişâm’ın “Şerh-u Şûzûri’z-Zeheb” Adlı Eserinde İstişhâd Ettiği Beyitler
 • 4 Küfe ve Basra Ekollerinin Merfû’at Konusundaki İhtilafları ve Bunların Şerhu Katri’n-nedâ Adlı Eserde Ele Alınışı
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Arap Grameri Tarihinde Endülüs Ekolü ve İbn Mada
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 SOYUPEK Hasan, Dr., "Arapça Öğretimi Teknikleri II" (5-7 Haziran 2005- Osman Gazi Universitesi İlahiyat Fakültesi-Eskişehir)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Ğassân Kenefânî’nin Edebi Kişiliği ve ‘Hayfa’ya Dönüş’ Adlı Romanı
 • 2 Edebî Üslûp Açısından Hadis Metinleri
 • 3 İbn Dureyd’in el-Muctenâ Adlı Eserindeki HZ. Peygamber’in Vecizeleri ve Edebî Özellikleri
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakultesi Dergisinde
 • 2 makale
 • 3 makale
 • 4 Makale
 • 5 Makale
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakultesi Dergisinde
 • 7 makale
VERDİĞİ DERSLER
(Seçmeli) Arapça Metin Okuma İnceleme ve Tercüme
Arap Dili Edebiyatı ve Kaynakları
Arap Dili Edebiyatı ve kaynak Bilgisi
Arap Dili ve Belağatı 3-B
Arap Dili ve Belağatı-3/B
Arap Dili ve Belağatı-3/B- II. Öğretim
Arap Dili ve Çalışmaları (Osmanlı Dönemi)
Arap Dili ve Grameri Çalışmaları
Arapça (I Öğretim)- Haz A
Arapça (I Öğretim)- Haz C
Arapça (I Öğretim)- Haz F
Arapça (II Öğretim)- Haz C
Arapça (II Öğretim)- Haz E
Arapça (II Öğretim)- Haz B
Arapça IV (II Öğretim)- II A
Arapça Gramer Çalışmaları (Osmanlı Dönemi
Arapça Gramer Çalışmaları (Osmanlı Dönemi)
Arapça I- (I Öğretim)- I B
Arapça I- (I Öğretim)- I C
Arapça I- (I Öğretim)- I D
Arapça I- (I. Öğretim)- I A
Arapça I- (I. Öğretim)- I B
Arapça I- (I. Öğretim)- I C
Arapça I- (I. Öğretim)- I D
Arapça I- (I. Öğretim)- I E
Arapça I- (I. Öğretim) I-A
Arapça I- (II Öğretim)- I A
Arapça I- (II Öğretim)- I B
Arapça I- (II. Öğretim) Haz A
Arapça I- (II. Öğretim) Haz F
Arapça I- (II. Öğretim)- I A
Arapça I- (II. Öğretim)- I D
Arapça I-(I. Öğretim) Haz E
Arapça I-(I. Öğretim)Haz B
Arapça II
Arapça II- (I Öğretim)- I C
Arapça II -(I.öğretim) Haz A
Arapça II- (II Öğretim)- I A
Arapça II-(I. öğretim) Arapça F
Arapça II-(I. Öğretim) Haz C
Arapça II-(I. Öğretim) Haz Ê
Arapça II-(I. Öğretim)Haz B
Arapça II-(II. Öğretim) Haz E
Arapça II-(II. öğretim) Haz F
Arapça II-(II.öğretim) Haz A
Arapça II. (II.öğretim) Haz F
Arapça III- (I Öğretim)- II C
Arapça III-2/A
Arapça III-2/A-II. Öğretim
Arapça III-2/B
Arapça III-2/B- II. Öğretim
Arapça III-2/C
Arapça IV
Arapça IV (II Öğretim)- II A
Arapça IV- (I Öğretim)- II D
Arapça IV-2-A
Arapça IV-2-B
Arapça IV-2-c
Arapça Söz Dizimi ve Bağlaçlar
Haz A- Sarf
Haz. A-kavaid
Haz. A-Kıraat
Haz. A-sarf
Haz. B- Kıraat
Haz. C- Kavaid
Haz. C- Sarf
Haz. C-Kavaid
Haz. D- Kavaid
Haz. D- Sarf
Haz. D-kavaid
Haz. G-Sarf
ı. Öğ. Arapça III
I. ÖĞ. Arapça III 2-B
I. Öğ. Arapça III 2-c
I. ÖĞ. Arapça IV-2-A
I. Öğ. Arapça IV-2-C
I. Öğretim Arap Dili ve Belağatı 3-B
I: Öğ. Arapça IV-2-B
II. Öğ. 2-B
II. Öğ. Arap Dili ve Belağatı- 3-B
II. Öğ. Arapça III. 2-B
II. Öğ. Arapça III-2-A
II. Öğ. Arapça IV-2-A
II. Öğ. Arapça IV-2-A-
II. Öğ. Arapça IV-2-B
İleri Dil Bilgisi
İleri Dilbilgisi
 
Bu İçeriği Paylaş!