KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Recep ÇETİN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Genel Cerrahi Anabilim Dalı
E-Posta recepcetin@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP 18.07.1984
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Çerçi C, Çetin R. Primer sklerozan kolanjit. İn:Hepatopankreatobiliyer Cerrahi. Ed: Coşkun Polat Nobel Tıp Kitapevleri İstanbul ISBN:978-975-722-9 Sayfa:307-310
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çetin R, Eroğlu HE. Tıkanma sarılıklarında periampuller bölge ve periampuller tümörler. Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi 2011;4(2):73-77
 • 2 Aslan S, Çetin B, Akıncı M, Yücekule N, Ağaç A, Çetin R, Çetin A. Mastektomide silikon drenler üstün mü? Meme Sağlığı Dergisi. 2007; 3(1):1-3
 • 3 Avcı A, Devrim E, Çetin R, Kılıçoğlu B, Çandır Ö. Siklosporin hepatotoksisitesi üzerine antioksidan yiyeceklerin etkisi. Klinik Laboratuar Araştırma Dergisi 8:105-108;2004
 • 4 Çetin M, Kılıç K, Çetin R. Kopmuş meme işaretleme telinin tel ile işaretlenmesi. Meme Hastalıkları Dergisi 9 (4):21-23;2002
 • 5 Saraçoğlu Hİ, Çandır Ö, Çetin R. Mide lezyonlarının helikobakter piloriye spesifik antikorlarla ilişkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 8(1): 1-5, 2001.
 • 6 Karahan N, Çandır Ö, Çetin R. Kolorektal karsinomlarda p53 immünoreaktivitesinin klinik ve histopatolojik parametreler ile ilişkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 8(2): 1-4, 2001.
 • 7 Tunç G, Çetin R, Akpolat İ, Çam R. Meme Kanseri Prognoz Tayininde Histopatolojik Kriterler. Cerrahi Onkoloji Dergisi 1 (1) : 35-42 ; 2000.
 • 8 Sarı A, Karahan N, Aydın Ş, Sarı M, Çetin R. Kolon karsinomlarında grade'i oluşturan histopatolojik parametrelerin bölgesel lenf gangliyonu metastazlarına etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 7(2): 31-34, 2000.
 • 9 Okur K, Çetin R, Çetin M, Bülbül M. Gastrointestinal Sistem Malignitelerinde Preoperatif Radyolojik Görüntülemenin Rolü. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 7(2): 73-77, 2000.
 • 10 Eroğlu E, Çetin R, Bulak H, Kalaycı M, Oral S. İrrezeklabl primer karaciğer tümörlerinde intraarteriyel kemoterapi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 1999 Vol 19:255-258
 • 11 Eroğlu E, Çetin R, Kalaycı M, Bulak H, Oral S. İntraarteriyel kateterizasyon ve kemoterapi komplikasyonları . İnsizyon 2 (2) : 125-129, 1999.
 • 12 Eroğlu E, Çetin R, Bulak H , Kalaycı M, Oral S. İrrezektabl pelvik kitlelerde intraarteriyel kemoterapi. İnsizyon 2 (3) 188-200, 1999
 • 13 Tüz M, Turhan N, Çetin R, Turanlı M, Taşel M. Majör Tükrük Bezlerinin Nonneoplastik Kitleleri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 6 (2) : 19-21 ; 1999
 • 14 Sarı A, Çetin R, Sarı M, Çandır Ö. Tiroid Lezyonlarının Değerlendirilmesinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Yeri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 5 (4) : 139-143,1998.
 • 15 Çetin M, Turgut T, Çetin R. Amfizematöz kolesistit: Tanısal Problemler ve Ayırıcı Tanı. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 5 (4) : 183-185 ; 1998
 • 16 Çetin R, Kocaoğlu H, Demirci S. Sirotik hastalarda karaciğer rezeksiyonlarında vasküler oklüzyon süresi ve karaciğer fonksiyonları üzerine etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 4 (1): 1-6, 1997.
 • 17 Karaayvaz M, Kocaoğlu H, Çetin M, Çetin R, Döşeyen Z. Safra kesesi karsinomları. : Preoperatif tanı ve tedavideki önemi. T Klin Tıp Bilmleri. 16: 262-266,1996
 • 18 Çetin R, Kocaoğlu H, Karaayvaz M, Ünal A.E, Demirci S. Karaciğer rezeksiyonlarında vasküler oklüzyon süresi ve karaciğer fonksiyonları üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi 12 (2) :151-155, 1996.
 • 19 Demirtaş S, Çetin R, Canbolat O, Ünal M, Durak I. Adenosine deaminase, 5' nucleotidase, guanase and cytidine deaminase activities in gastric and breast cancer. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 3 (4); 1-4, 1996.
 • 20 Çetin R, Karaayvaz M, Tunç G, Çetin M, Kocaoğlu H, Demirci S. Erken Mide Kanseri: Tanı - Tedavi Takip. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 3 (3); 53-57, 1996.
 • 21 Karaayvaz M, Kocaoğlu H, Çetin R Döşeyen Z, Demirci S. Primer gastrik lenfamolarda cerrahi +kemoterapinin rolü. Karadeniz Tıp Dergisi. 9 (4): 209-212, 1996.
 • 22 Kocaoğlu H, Köksoy C, Çetin R, Dizyak(Sak) S, Arat A.R:Düşük molekül ağırlıklı heparinin santral venöz kateterizasyonlara bağlı olarak gelişen trombozların profilaksisindeki etkinliği. Ulusal Cerrahi Dergisi. 11(3); 155-160, 1995.
 • 23 Demirci S, Çetin R, Kocaoğlu H, Tunç G: Factors effecting the microscopic tumor positivity in the surgical margins following gasterctomy for gastric malignancy.Turkish Journal of Medical Research. 12(3): 110-113, 1994.
 • 24 Çetin M, Çetin R, Kocaoğlu H, Tunç G: Mide kanserli hastalarda preoperatif ultrasonografinin önemi. Gastroenterohepatoloji. 5(2): 94-99, 1994.
 • 25 ) Kocaoğlu H, Çetin R, Arat A.R, Ünal M, Çakmaklı S: Malign Melanoma ve izole perfüzyon. Ulusal Cerrahi Dergisi. 10(4): 238-247, 1994.
 • 26 Aksaz E, Çakmaklı S, Çetin R, Demirci S, Ünal M. İleri evre meme kanserlerinin tedavisinde intra-arteriyel kemoterapi uygulaması. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 1994.
 • 27 Altınyollar H, Berberoğlu U, Çetin R, Çamlıbel S: Meme kanserli hastalarda gecikmiş tip deri duyarlılığı ve serum immunoglobilin düzeyleri. Ulusal Cerrahi Dergisi. 9: 61-64, 1993.
 • 28 Çetin R, Berberoğlu U, Altınyollar H, Sancaktar S, Dingil G. Meme kanserinin değerlendirilmesinde aksiller ultrasonografinin yeri. Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi. 3: 109-111, 1993
 • 29 Demirci S, Çakmaklı S, Çetin R: Karaciğer tümörleri ve cerrahi tedavi prensipleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 13: 174-180, 1993.
 • 30 Çetin R: Akut karın. Meditest. 2(6): 402-406, 1993.
 • 31 Akgül H, Çetin R, Çakmaklı S: Mide kanserleri. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 13: 397-406, 1993
 • 32 Çetin R, Doğru R, Albayrak Z, Aran Y. İntraoperatif kolanjiografi. Acta Oncologica Turcica. 24: 96-102, 1991.
 • 33 Altınbaş M, Çetin R, Doğru R: Duodenal ülserli olgularda ranitidin ve simetidin tedavisinde alınan sonuçların mukayeseli olarak değerlendirilmesi. Acta Oncologica Turcica. 24: 130-135, 1991.
 • 34 Çetin R, Aydın M, Uzundurukan M, Y Aran. Safra kesesi ve safra yolları taşlarında kolesistografi, ultrasonografi ve intraoperatif kolanjiografi bulgularının karşılaştırılması. Acta Oncologica Turcica. 23: 221-228, 1990.
 • 35 Çetin R, Küçükpınar T, Aran Y: Postoperatif alkalen reflü gastritis. Acta Oncologica Turcica. 23: 308-313, 1990.
 • 36 Berberoğlu U, Altınyollar H, Çamlıbel S, Çetin R. Medüller tiroid karsinomlarında tanı ve tedavi. Acta Oncologica Turcica. 23: 210-215, 1990.
 • 37 Berberoğlu U, Altınyollar H, Çamlıbel S, Çetin R: Cerrahi OnkolojideYenilikler. Acta Oncologica Turcica. 23: 192-209, 1990.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Uğur M, Koca YS, Çetin R. Mide perforasyonlarında peroperatif karın içi temizlik yöntemlerinin peritoneal adhezyon üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi 2012; 28(1): 21-25
 • 2 Aslan S,Çetin B,Akıncı M,Yücekule N,Ağaç A,Çetin R,Çetin A.Mastektomide silikon drenler üstün mü? Meme Sağlığı Dergisi 2007:3(1)1-3
 • 3 Eroğlu E, Çetin R, Bulak H, Kalaycı M, Oral S. İrrezektabl Primer Karaciğer Tümörlerinde İntraarteriyel Kemoterapi. T Klin J Med Sci 19 : 255-258 ; 1999.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Imge EB, Kiliçoğlu B, Devrim E, Cetin R, Durak I. 2010. Effects of mobile phone use on brain tissue from the rat and a possible protective role of vitamin C - a preliminary study.Int J Radiat Biol. 2010 Aug 10.
 • 2 Ergüder Bİ, Çetin M, Namuslu M, Kılıçoğlu S, Devrim E, Çetin R, Durak İ. High osmolar contrast medium causes mild oxidation in liver, bladder, and ovary tissues from rats: vitamin C has protective role. Med Chem Res Online yayın tarihi: 13 May 2009
 • 3 Devrim E, Cetin M, Namuslu M, Ergüder IB, Cetin R, Durak I. 2009. Oxidant stress due to non ionic low osmolar contrast medium in rat kidney.Indian J Med Res. 2009 Oct;130(4):433-6.
 • 4 Devrim E, Ergüder IB, Kılıçoğlu B, Yaykaşlı E, Cetin R, Durak I. 2008. Effects of Electromagnetic Radiation Use on Oxidant/Antioxidant Status and DNA Turn-over Enzyme Activities in Erythrocytes and Heart, Kidney, Liver, and Ovary Tissues From Rats: Possible Protective Role of Vitamin C. Toxicol Mech Methods. 2008 Jan;18(9):679-683.
 • 5 Avcı A, Çetin R, Ergüder İ, Devrim E, Kılıçoğlu E, Çandır Ö, Öztürk S, Durak İ. Cisplatin Causes Oxidation in Rat Liver Tissues: Possible Protective Effects of Antioxidant Food Supplementation, Turk J Med Sci, 38 (2), 117-120, 2008.
 • 6 Çetin M, Çetin R, Devrim E, Durak İ. Ionic high-osmolar contrast medium causes oxidant stress in kidney tissue: partial protective role of ascorbic acid. Renal Failure, June 2008.
 • 7 Durak İ, Çetin R, Çandır Ö, Devrim E, Kılıçoğlu B, Avcı A. Black grape and garlic extracts protect against cyclosporine A nephrotoxicity. İmmunological investigations 36:105-114, 2007
 • 8 Çetin R,Devrim E,Kılıçoğlu B,Avcı A, Çandır Ö, Durak İ. Cisplatin impairs antioxidant system and causes oxidation in rat kidney tissues:possible protective roles of natural antioxidant foods.Journal of Applied Toxicology,26:42-46,2006
 • 9 Durak İ, Çetin R, Devrim E, Ergüder İ.Effects of black grape extract on activities of DNA turn-over enzymes in cancerous and noncancerous human colon tissues. Life Sciences. 76:2995-3000;2005
 • 10 Ergüder İ, Çetin R, Devrim E, Kılıçoğlu B, Avcı A, Durak İ. Effects of cyclosporine on oxidant/antioxidant status in rat ovary tissues: Protective role of black grape extract. İnt. İmmunopharmacol. 5: 1311-1315;2005
 • 11 Devrim E, Çetin R, Kılıçoğlu B, Ergüder İ, Avcı A, Durak İ. Methotrexate causes oxidative stress in rat kidney tissues. Renal failure. Renal Failure,27:771-773,2005
 • 12 Coşar Z.S,Çetin M, Kızıltepe T, Çetin R, Zaralı AC. Concordance of mammographic classifications of microcalcifications in breast cancer diagnosis:Utility of breast imaging reporting and data system (BI-RADS 4th edn.). Journal of Clınıcal Imagıng 29:389-395.2005
 • 13 Tarhan O.R, Eroglu A, Cetin R, İnce A, Bulbul M, AltıntasY.R.Effects of seprafilm on peritoneal fibrinolytic system. ANZ J Surg 75(8)690-692,2005
 • 14 Çetin M, Çetin R, Tamer N. Prevalence of breast arterial calcification in hypertensive patients. Clinical Radiology. 59:92-95;2004
 • 15 Çetin M, Çetin R, Tamer N, Kelekçi S. Breast arterial calcifications associated with diabetes and hypertension. Diabetes and its Complications. 18:363-366;2004
 • 16 Altuntaş İ, Tarhan ÖR, Delibaş N, Çetin R, Sütçü R.Seprafilm reduces adhesions to polypropylene mesh and increases peritoneal hydroxyproline. The American Surgeon 68:759-761;2002
 • 17 Balcı A, Ekmekçi A, Çetin R. The expression of common fragile sites in peripheral blood lymphocytes of breast and colorectal cancer patients with Aphidicolin. Tohoku J. Exp.Med. 189: 107-116;1999
 • 18 Canbolat O, Durak İ, Çetin R, Kavutçu M, Demirci S, Öztürk S. Activities of adenosine deaminase, 5'-nucleotidase, guanase and cytidine deaminase enzymes in cancerous and non-cancerous human breast tissues. Breast Cancer Research and Treatment. 37:189-193;1996.
 • 19 Demirci S, Çetin R, Yerdel MA, Kocaoğlu H, Tunç G, Ünal M. Value of high- resolution intraoperative ultrasonography in the determınation of limits of horizontal tumor spread during surgery for gastric malignancy. Journal of Surgical Oncology. 59: 56-62;1995.
 • 20 Kocaoğlu H, Yerdel MA, Çetin R, Demirci S, Ünal M. Treatment of non- resectable pelvic malignancies by isolated pelvic perfusion. A preliminary study.European Journal of Surgical Oncology. 21:535-540;1995.
 • 21 Çetin R, Türkçapar G, Demirci S, Kuzu I, Renda N. Does intraperitoneal cisplatin influence the wound healing? Reg Cancer Treat 7 : 177-179 ; 1994
 • 22 Durak İ, Çetin R, Canbolat O, Çetin D, Yurtaslan Z, Ünal A. Adenosine deaminase, 5'-nucleotidase, guanase and cytidine deaminase activities in gastric tissues from patients with gastric cancer. Cancer Letters 84: 199-202; 1994
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Çetin R. Hiyatal fıtık tamiri (Lorat- Jacop Hiatoplasti). İn:Genel Cerrahi Atlası Eds:Nazif Zeybek, Yusuf Peker (Schumpelick V, Kasperk R, Stumpf M.Atlas of General Surgery) Habitat Yayıncılık 2011 Sayfa:140-143
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Karahan N, Bozkurt KK, Çiriş İM, Songür Y, Akın M, Çetin M, Çetin R, Koşar A. Duodenojejunal invagination caused by small bowel metastasis of renal cell carcinoma.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Bozkurt KK, Karahan N, Çetin R. Jejunumda heterotopik pankreas: Bir olgu sunumu.SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2011; 18(3): 100-103
 • 2 Karahan N,Devrim T,Bozkurt KK,Çiriş İM;Çetin R,Turgut T.Sigmoid kolonda matür kistik teratom:Bir olgu sunumu.Türk Patoloji Dergisi 2010 Cilt 26 Ek sayı
 • 3 Çelik A, Çetin R, Pak I, Çetin A. Subungual epidermoid karsinoma. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası.2006; 59:179-181
 • 4 Aslan S,Yücekule N,Çetin B,Akıncı M,Seki A,Ağaç A,Çetin R,Çetin A.Safra kesesi torsiyonu:Olgu sunumu.Marmara Medical Journal.2006:19(3)147-148
 • 5 Çetin M, Çetin R, Çandır Ö. Multisentrik meme kanseri. Olgu sunumu. Cerrahi Onkoloji Dergisi 2 (1-2-3):11-12;2001
 • 6 Çetin R, Çetin M, Çerçi C, Bülbül M. Subcutaneous İnguinal Hydatid Cyst Simulating İncarcerated İnguinal Hernia: Case Report. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 6 (2) : 53-54; 1999.
 • 7 Çerçi C, Çetin R, Sarı A, Demirci S. Gastrik karsinoid tümör (Olgu Sunumu). SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 5 (2) : 93-95;1998.
 • 8 Malas M. A, Çetin R, Salbacak A, Yılmaz C, Aler A. Lobus Pyramidalis ile Birlikte M. Levator Glandulae Thyroideae (Olgu Sunumu). SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 3 (4); 83-86, 1996.
 • 9 Çetin M, Çetin R, Tunç G, Kocaoğlu H. Memede Yabancı Cisimler (Olgu Sunumu). SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 3 (4); 91-93, 1996.
 • 10 Çamlıbel S, Berberoğlu U, Çetin R, Ayhan AF. Senkron bir multipl primer malign tümör olgusu. Acta Oncologica Turcica. 23: 174-177, 1990.
 • 11 Ertaş E, Atamanalp S, Polat Y, Çetin R: Karın duvarında endometriosis vakas (olgu sunumu).Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni. 21(1): 59-64, 1989.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Uğur M,Koca Y,Çetin R.Richter hernisine bağlı nekrotizan fasiit olgusu.Ulusal Cerrahi Kongresi 2010Ankara
 • 2 Koca Y,Uğur M,Çetin R,Bülbül M.Akut karınla başvuran geriatrik hastalarda hastalık profilinin belirlenmesi ve mortalite oranının değerlendirilmesi.Ulusal cerrahi kongresi 2010 Ankara
 • 3 Çetin M,Akdağ C,Ceylan E,Çetin R.Unilateral meme ödeminde akla gelmesi gereken bir klinik antite:Venöz tomboz.10.Ulusal meme hastalıkları kongresi 30 Eylül-4 Ekim 2009 İzmir
 • 4 Akdağ C,Çetin M,Çetin R.Erkek meme hastalıklarında klinik bulguların radyolojikn ve histopatolojik bulguları ile korelasyonu.10.Ulusal meme hastalıkları kongresi 30 Eylül-4 Ekim 2009 İzmir
 • 5 Çetin M, Akdağ C, Ceylan E, Çetin R. Unilateral meme ödeminde akla gelmesi gereken bir klinik antite: Venöz tromboz. X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 30Eylül-4Ekim 2009 Poster No:076 Sayfa:37
 • 6 Akdağ C, Çetin M, Çetin R. Erkek meme hastalıklarında klinik bulguların radyolojik ve histopatolojik bulgular ile korelasyonu. X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 30 Eylül- 4 Ekim 2009 İzmir Poster No. 078 Sayfa: 39
 • 7 Çetin B,Aslan A,Akıncı M,Çetin R,Pirhan Y,Çetin A.Meme kanserli hastalarda intraoperatif kan transfüzyonlarının değerlendirilmesi.Ulusal cerrahi onkoloji Kongresi.24-27 Mayıs 2007 Antalya
 • 8 Aslan S,Çetin B,Akıncı M,Yücekule N,Çetin R, çetin A.Yeni evreleme sistemine göre 320 hastanın değerlendirilmesi.8.Ulusal meme hastalıkları kongresi 21-24 Eylül 2005 İstanbul
 • 9 Çetin B,Çakmak H,Aslan S,Çetin R,Akıncı M,Yücekule N,Çetin A.Meme kanserinde palyatif radikal transmedisatinal interskapulotorasik ampütasyon.8 Ulusal meme hastalıkları kongresi 21-24 Eylül 2005 İstanbul
 • 10 Çetin B, Aslan S, Akıncı M, Yücekule N, Çetin R, Çetin A.Receptör durumu ile toplam metastatik lenf nodu sayısı ilişkili mi? 8. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 21-24 Eylül 2005 İstanbul Sayfa:329
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Uğur M,Tozlu G,Benzin F,Koca YS,Çetin R.The assessment of morbidity and mortality in patients over age 65,who were operated under emergency and elective conditions with the diagnosis of inguinal and femoral hernia.İnternational Congress of European Hernia Society.2010 istanbul
 • 2 Koca Y.S,Uğur M,Çerçi C,Çetin R.Assesment the causes of perforation and mortality raio in elderly patients.10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery 2009 Antalya
 • 3 Durak İ, Çetin R, Çandır Ö, Devrim E, Kılıçoğlu B, Avcı A. Black grape extract protects against cyclosporine A nefrotoxicity 54 th Annual Congress on Medicinal Plant Research 29 August-2 September 2006, Helsinki Finland
 • 4 Okçu M, Arhan M, Aytaç B, Çetin R, Durak İ. Organic extract of flovers from a chamomile species eliminates complaines resulted from hemorrhoid disease. 54 th Annual Congress on Medicinal Plant Research 29 August-2 September 2006, Helsinki Finland
 • 5 Avcı A, Çetin R, Devrim E, Ergüder İ,Kılıçoğlu B, Çandır Ö, Durak İ. Methotrexate causes oxidation in rat liver tissues. Clin. Chem. Lab. Med. 42(9) A-94;2004
 • 6 Avcı A, Çetin R, Devrim E, Kılıçoğlu B, Çandır Ö, Durak İ.Cisplatin causes oxidation in rat liver tissue. Clin. Chem. Lab. Med. 42(9) A-91;2004
 • 7 Durak İ, Çetin R, Avcı A. Activities of purine nucleotide turn-over enzymes in cancerous and noncancerous human colon tissues. Clin. Chem. Lab. Med. 42(9) A-89;2004
 • 8 Kelekçi S, Yılmaz B, Çetin R, Savaş Ç. The efficacy of hyaluronate carboxymethylcellulose membrane for reducing of postoperative adhesion formation in uterine horn model in rat. 5th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and İnfertility 3-6 June 2004, Las Vegas
 • 9 Çetin M, Çetin R, Tarhan ÖR. Ultrasonography of specimen: A case report. 1st World Congress of Breast Health. 22-26 September 2001 İstanbul
 • 10 Çetin M, Bozkurt A, Çetin R, Sarı A. Mammographic findings in fibroadenolipoma. 1st World Congress of Breast Health. 22-26 September 2001 İstanbul.
 • 11 Balcı A, Ekmekçi A, Çetin R. The Expression of Common Fragile Sites in Peripheral Blood Lymphocytes of Breast and Colorectal Cancer Petients with Aphidicolin. Abstracts of the Second European Cytogenetics Conference 3-6 July, 1999.
 • 12 Küçükpınar T, Çetin R, Yandakçı K, Tunç G, Bostanoğlu S. Cholecystectomy for different age groups especialy in the elderly. World Assocıatıon of HPB Surgery 3rd World Congress. 3-8 June 1990.
 • 13 Küçükpınar T, Çetin R, Bostanoğlu S, Tunç G, Yandakçı K. Hepatic Hydatıd Dısease and its Surgıcal Management. World Assocıatıon of HPB Surgery 3rd World Congress. 3-8 June 1990.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Dr. Muhammet Akçaoğlu. "Tavşanlarda travmatik grade 4 ve grade 5 karaciğer yaralanmalarında hemostatik jelatin matriks (Flosael)in kanamayı durdurma üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi." Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010
 • 2 Dr. Mustafa Uğur. "Mide perforasyonlarında preoperatif batın içi temizlik yöntemleri olan peritoneal lavaj ve nemli kompresle temizlik yöntemlerinin peritoneal adezyon üzerine etkisi." Süleyman Demirel Ünivertitesi Tıp Fakültesi 2010
 • 3 Dr. H. Erol Eroğlu. "Mide kanserli olguların retrospektif incelenmesi." Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009
 • 4 Dr.Koray Okur Gastrointestinal sistem malignitelerinde preoperatif radyolojik görüntülemenin rolü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Çetin M,Çetin R,Aydın G,Turgut T,Ustaoğlu C,Sarı A,Saraçoğlu Hİ.Meme Tarama programının meme Kanseri erken tanı ve tedavisindeki yeri
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 XIII: Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Bilimsel Kurul Üyeliği. 18-22 Mayıs 2011 Antalya
 • 2 Ege Cerrahi Kongresi Bilimsel Kurul Üyeliği 23-26 Nisan 2009 İzmir
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 19-24 Mayıs 2009
 • 2 Tiroid Hastalıklarını Tanı ve Tedavi, 21 Haziran 1997, Isparta
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığı
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Tema Vakfı Isparta il temsilcisi
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 17.11.2009 tarihinde Isparta Valiliği Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Meme Kanseri Paneli'nde konuşmacı
 • 2 Kanal 32 televizyonu'nda çevre ve sağlık konulu programlar düzenleme ve konuşmacı olarak katılma
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!