KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYDIN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Kimya Bölümü
Ana Bilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı
Telefon 2462114148
E-Posta ahmetaydin@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KİMYA 25.06.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KİMYA 01.05.1997
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ KİMYA 21.06.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Fosfonik Asit, Ditiyofosfonik Asit, Lantanit Kompleksleri, Karakterizasyon
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tuğba SARDOHAN KÖSEOĞLU, Esengül KIR, Berrin KIR, Ahmet AYDIN, Mahrijemal ORAZOVA, Jennet BAYRİYEVA, Dilnoza YOLDASHOVA, Fatma Nur ÇILGIN, Ditiyofosfatlar Kullanılarak Yenilikçi Polisülfon Mikrokapsül Geliştirilmesi ve Ni(II) İyonu Giderim Performansının Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018, 22(2), 794-802
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Pinar Çekirdek, Ali Osman Solak, Ahmet Aydin, Hamza Yilmaz , “Reduction of some dithiophosphonates in aprotic media on freshly copper plated glassy carbon electrode”, Manas Journal of Natural and Applied Sciences, 2011, vol.(2), Issue (12),pp.,1-16
 • 2 Ahmet AYDIN, Nurcan ACAR, Hamza YILMAZ, “ Bazı Ditiyofosfonat –O-Alkil Esterlerinin Paramagnetik Praseodimyum(III) Komplekslerinin Spektroskopik İncelenmesi”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E-Dergi), 2008, 3(2), 205-210
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 A. Aydin, S. Özarslan “Synthesis, spectroscopic properties and catecholase-like activities of novel ferrocenyl dithiophosphonate Nd(III) complexes”, Journal of Molecular Structure, 2020, 1222, 128861
 • 2 E. Kir , S. Yalimli, S. Kurtulmus, A. Aydin, H. Yilmaz “Facilitated transport of Ni(II) through supported liquid membranes containing dithiophosphonates as ion carrier”, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 2015, 190, 1-13.
 • 3 Pınar Çekirdek, Ali Osman Solak, Mehmet Karakuş, Ahmet Aydın, Hamza Yılmaz, "Investigation of Electrochemical Behavior of Some Dithiophosphonates in Acetonitrile on the Platinum and Gold Electrodes", Electroanalysis, 2006, 18, 2314-2323.
 • 4 Hasan Nazır, Cengiz Arıcı, Ahmet Aydın, Hamza Yılmaz, "Synthesis and Crystal Structure of [(2-Substitudet phenylamino)(2-hydroxyphenyl)metyl]-phosphonic acid Dietyl Esters", Asian Journal of Chemistry, 2006, 18 (3), 2231-2236.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kurtulmuş S., Aydın A. (2016). Bazı Ferrosenil Ditiyofosfonat Lantanit Komplekslerinin Katekolaz Aktivitelerinin İncelenmesi, 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran, Isparta.
 • 2 2 Sardohan Köseoğlu T., Kır E., Kır B., Aydın A., Orazova M., Bayriyeva J., Yoldashova D., Çılgın F.N. (2016). Ditiyofosfat Esaslı Polisülfon Mikrokapsüller Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Ni(II) Iyonunun Geri Kazanımı, 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran, Isparta.
 • 3 Ahmet AYDIN, Seda KURTULMUŞ, “Ferrosenil Ditiyofosfonat Eu(III) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu” 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi 1-5 Eylül 2014, Kahramanmaraş
 • 4 Ahmet AYDIN, Seda KURTULMUŞ, [ Bis {O-isobutil(4-metoksifenil)ditiyofosfonat}(1,10-fenantrolin)]Seryum(III)Nitrat Kompleksinin Sentezi ve Spektroskopik İncelenmesi” 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi 1-5 Eylül 2014, Kahramanmaraş
 • 5 Özge ÇALIŞ, Ahmet AYDIN, “Bazı Ditiyofosfat Bileşiklerinin Sentezi ve Spektroskopik Metotlarla Yapılarının Aydınlatılması” XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi 15-18 Mayıs 2013, Burdur
 • 6 Seda KURTULMUŞ, Ahmet AYDIN “Ferrosenil Ditiyofosfonat Nadir Toprak Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karekterizasyonu” XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi 15-18 Mayıs 2013, Burdur
 • 7 Seda KURTULMUŞ, Ahmet AYDIN, “[Bis –O-fenilferrosenilditiyofosfonat]neodimyum(III)nitratdihidrat Kompleksinin Sentezi ve Karekterizasyonu” IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 30 Mayıs-2 Haziran 2013, Tokat
 • 8 Ahmet AYDIN, Özge ÇALIŞ, “Bazı Ferrosenil Ditiyofosfonik Asitlerin La(III) ve Ce(III) Komplekslerinin Sentezi ve Karekterizasyonu” IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 30 Mayıs-2 Haziran 2013, Tokat
 • 9 Ahmet Aydın, Seda Kurtulmuş, Bülent Dede, Hamza Yılmaz “Bazı Ditiyofosfonik Asitlerin Hazırlanması, Spektroskopik Metotlarla Yapılarının Aydınlatılması” III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 19-22 Mayıs 2011, Çanakkale
 • 10 Bülent Dede, Ahmet Aydın, Sinem Gündoğdu, Rüveyda Oskay, Fatma Karipcin “ İki Yeni Simetrik İmin-Oksim Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Katekolaz ve Katalaz-Benzeri Aktivitelerinin İncelenmesi” III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 19-22 Mayıs 2011, Çanakkale
 • 11 Ahmet Aydın, Nurcan Acar, Hamza Yılmaz “[Bis-O-İsopropil(4-Metosifenil)Ditiyofosfonat]Praseodimyum(III)NitratDihidrat Kompleksinin Sentezi ve Spektroskopik İncelenmesi” II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi 16-19 Mayıs 2009, Elazığ
 • 12 Ahmet Aydın, Nurcan Acar, Hamza Yılmaz "Ditiyofosfonik Asit O-Alkil Esterlerinin Eser Elementlerle Komplekslerinin Hazırlanması ve Spektroskopik İncelenmesi" 21.Ulusal Kimya Kongresi 23-27 Ağustos 2007 Malatya
 • 13 Mehmet Karakuş, Ahmet Aydın, Peter Lönnecke, Hasan Nazır, Hamza Yılmaz "Bis(O-Siklopentil-4-metoksifenil tiyophoshonyl) Disulfanın Sentezi" XIX. Ulusal Kimya Kongresi 30 Eylül- 4 Ekim 2005 Kuşadası
 • 14 Gültekin Gökçe, Bülent Zeybek, Ahmet Aydın, Esma Kılıç "Bazı Ditiyofosfanat türevlerinin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi" 6. Eletrokimya Günleri 29 Haziran- 01 Temmuz 2005 Eskişehir
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Aydin, A., Sardohan Koseoglu, T. (2018) Investigation of Electrochemical Behavior of Ammonium o-Propyl Ferrocenyl Dithiophosphonates in Acetonitrile on the Pencil Graphite, Platinum and Glassy Carbon Electrodes. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), 2-5 May, Burdur, Turkey.
 • 2 2. Yaldiz, C., Sardohan Koseoglu, T. Kır, E., Kır B., Calis O, Aydin, A. (2017) Investigation of Electrochemical Behavior of Nickel(II) Ions with Modified Dithiophosphate Electrodes. IMCOFE, 23-25 August, Rome, ITALY.
 • 3 Sardohan Koseoglu, T., Ilgaz, F., Calis, O., Kır, E., Aydın, A., Gulec, A. (2015). The preparation of microporous PVDF membranes with Dithiophosphates and modification of surface properties by Helicon plasma. ICOPS, May 24-28, Belek, Antalya, Turkey.
 • 4 Ahmet Aydın, Nurcan Acar, Hamza Yılmaz "Preparation and Characterization of Dithiophosphonate-Complexes of Lanthanides" Sixth International Conference of The Chemical Societies of The South Eastern Europen Countries 10-14 September 2008 Sofia/ Bulgaria
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 “Ferrosenil Ditiyofosfonatların Neodimyum(III) Komplesleri Üzerine Araştırmalar” Seda KURTULMUŞ, SDÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kimya Anabilim Dalı Isparta-2013
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 2609-M-10 “Ferrrosenil Ditiyofosfonik Asit –O-Alkil Esterlerinin Lantanit Kompleksleri Üzerine Araştırmalar” Başlıklı SDÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından Desteklenen Proje (Proje Haziran -2014’de tamamlandı).
 • 2 2859-YL-11“Ferrosenil Ditiyofosfonatların Neodimyum(III) Komplesleri Üzerine Araştırmalar” Başlıklı SDÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından Desteklenen Proje (Proje, Temmuz -2013’ te tamamlandı).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TBAG - AY/ 294 (102T206) "Ditiyofosfonik Asit -O-Alkil Esterlerinin Lantanit Kompleksleri Üzerine Araştırmalar" 2004. /Tamamlandı).
VERDİĞİ DERSLER
Anorganik Kimya I
Anorganik Kimya II
Anorganik Kimya Lab. II
Anorgank Kimya Lab. I
Genel Kimya I
Genel Kimya II
Koordinasyon Kimyası
Magnetizma ve Spektroskopi
Metal Kimyası
 
Bu İçeriği Paylaş!