KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet AKTEL
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462110471
E-Posta mehmetaktel@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-6417-8498
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL 31.07.1991
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 31.05.1996
Doktora SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 08.05.2003
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Küreselleşme, Yönetim Tarihi, Yerel Yönetimler, E-Devlet
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 AKTEL M., (2003), Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi, Asil Yayın Dağıtım, Feryal Matbaacılık, 333s., Ankara.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Erten, Şerafettin, Aktel, Mehmet, Mermer, Bilgehan, (2016) Türkiye'nin Kriz Yönetimi Sistemi ve Krizlerin Ekonomik Mali ve Beşeri Zararları, Editör, Ağcakaya, Serpil, Afşar, Bilge, Öğrekçi, Süleyman, Kriz Disiplinler Arası Bir İnceleme, Ekin Yayınları, Bursa, ss. 301-329.
 • 2 AKTEL, M., KERMAN, U., ALTAN, Y., TEK, H., YERLİKAYA, F.B. (2014), "İspanya", Yönetsel Yapı İncelemeleri, (Ed. Burhan AYKAÇ, Hatice ALTUNOK), Ankara, Nobel Yayınevi, s.271-312.
 • 3 AKTEL,M, (ALTAN, Y., KERMAN, U. ve LAMBA, M.),(2013), "Kalkınma Ajanslarının Mali Yapıları İle Kurumsal Kabiliyet Ve Kapasitelerinin Değerlendirilmesi: Faaliyet Raporları Üzerinden Bir Analiz", Küreselleşme-Yerelleşme Sarmalında Kalkınma Ajansları-Yapılar, Sorunlar ve Çözüm Arayışları-,Orion Kitabevi, Ankara, ss.21-42.
 • 4 AKTEL M., M.Okçu ve U.Kerman,(2007), "İki Süreci Anlamak: Kamu Yönetiminde Küreselleşme ve Avrupalılaşma", Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler Sarmalında Türk Kamu Yönetimi, Ed.A. Yılmaz ve Y.Bozkurt), Gazi Kitabevi, s.43-67, Ankara.
 • 5 AKTEL M.,(2007), "Yerel Yönetimlerde Özürlülere Yönelik Uygulamalar", Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-II , Ed.H.Özgür ve M.Kösecik, Nobel Yayın Dağıtım, s.226-245, Ankara.
 • 6 AKTEL M.ve D. Memişoğlu,(2005), "Yerel Yönetim Reformlarının Başarısızlık Nedenleri", Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-I Reform, Ed. H. Özgür ve M. Kösecik, Nobel Yayın Dağıtım, s.21-38, Ankara.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AKTEL M.,Y.Altan ve U.Kerman,(2010), "Köy Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine Bir Değerlendirme", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No: 26, Cilt 2, s. 56-65,Kütahya.
 • 2 AKTEL M.,(2010), “5902 Sayılı Yasa İle Türkiye’de Afet Yönetiminde Oluşan Değişim”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No 27, s. 169-180,Kütahya.
 • 3 AKTEL M.ve N.Çağlar,(2007), "Isparta İli Afet (Kriz) Yönetim Yapılanması Üzerine Bir Çalışma", SDÜ İİBF Dergisi, cilt 12, sayı 3, s.147-162, Isparta.
 • 4 AKTEL M., (2001), Küreselleşme Süreci ve Etki Alanları, SDÜ İİBF Dergisi, cilt 6, sayı2, s.193-202, Isparta.
 • 5 AKTEL M.ve M.Okçu, (2001), "İrade Savaşı: Altıncı Cumhurbaşkanlığı Seçimi", SDÜ İİBF Dergisi, cilt 6, sayı 2, s.233-251, Isparta.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AKTEL.M.,vd.,(2009), "Türkiye'deki İl Özel İdareleri Web Sitelerinin İşlevselliği", Memleket Mevzuat Dergisi, cilt 5, sayı 50, Ağustos 2009, ss.49-57,Ankara.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AKTEL, Mehmet, ERTEN Şerafettin (2017). Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Engellilik Alanına Yaklaşımı: Hükümet Programları Üzerinden Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y. 2017, C.22, S.1, s.165-177
 • 2 ERTEN, Şerafettin, AKTEL, Mehmet (2016). Ulusal Program Ve Düzenli İlerleme Raporları Çerçevesinde Türkiye’nin Engelli Politikaları, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2016, C.21, S.4, s.1275-1297
 • 3 AKTEL, M. (KERMAN, U. ALTAN, Y., GÜVEN, F.) "Kameralizmi Anlama Çabası", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7 Sayı:12 2015 Bahar, ss. 83-98.
 • 4 AKTEL,M.(ERTİLAV,M.)"TEDAŞ(Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi)Özelleştirmesi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi,C.7,S:2,s.95-108.
 • 5 AKTEL, M.(LAMBA, M.,KERMAN, U., ALTAN, Y.) (2014), "Türkiye’de Bakanlık Tipi Örgütlenme:Tarihsel ve Yasal Süreç", Celal Bayar Üniversitesi, İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, C.21, S.1, s.173-189.
 • 6 AKTEL, M.(KERMAN, U. ALTAN, Y., ALTUNOK, M., TEK, H.), "Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Kapasite Geliştirme Yaklaşımı", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 16 S. 1, s. 145-176.
 • 7 AKTEL, M. (ALTAN, Y.,KERMAN, U., ÖZTOP, S.), (2013), "Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama: Büyükşehir Belediyesi Örneği", SDÜ İİBF Dergisi,C.18, S.3, ss.111-130.
 • 8 AKTEL, M. (ALTAN, Y., KERMAN, U.,METİN, Y., EKE, E), (2013), "Yerel Yönetimlerde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması: Büyükkabaca Belediyesi Örneği",Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C:5, S:3, ss. 9-17.
 • 9 AKTEL, M. (KERMAN, U., ALTAN, Y., EKE, E.), (2013),"Türkiye’de Sağlık Politikalarının Dönüşümü: Sağlık Bakanlığı’nın Taşra Örgütlenmesi Üzerinden Bir Analiz", AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, DOI:10.5578/jss.6834.
 • 10 AKTEL, M. (KERMAN, U. ALTAN, Y.,LAMBA, M., BURHAN, O.), "Türkiye İçin Yeni Bir Denetim Modeli: Kamu Denetçiliği(Ombudsman)", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Y. 5, S. 9, ss.21-37.
 • 11 AKTEL,M., (KERMAN,U.,ALTAN, Y., ÖZTOP, S.) (2012), "Belediyelerde Stratejik Planlama: Ege Bölgesi İl Belediyeleri Örneği", SDÜ İİBF Dergisi, C.17, S.2, ss.1-15.
 • 12 AKTEL, M., (KERMAN, U.,ALTAN, Y., ÖZALTIN, O.), (2012), "Türkiye’de e-Devlet: İl Düzeyinde Bir Analiz", Sosyoekonomi Dergisi, S. 2012/2, (TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT),EconLit, ProQuest, EBSCO, ASOS, University Library of Legensburg),ss.45-80.
 • 13 AKTEL, M. (KERMAN, U., ALTAN, Y., EKE, E.), (2012), "Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması", SDÜ İİBF Dergisi, S. 3, s.1-23.
 • 14 AKTEL,M., (KERMAN,U., ALTAN,Y., LAMBA, M.), (2012), "Türkiye'de Mahalli İdare Birlikleri", Journal of Business Economics and Political Science, V.: 1, N.: 1, s. 65-82.
 • 15 AKTEL,M., U. Kerman ve Y. Altan,(2009), "5747 Sayılı Yasa ile Köye Dönüştürülen Küçük Belediyeler: Isparta Örneği", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, cilt 18, sayı 1, s.45-70,Ocak 2009.
 • 16 AKTEL, M.,Y.Altan ve U.Kerman,(2009), "Türkiye'de Valilik Web Sitelerinin İşlevselliği", Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 9, sayı 18, Kasım 2009, s.51-65.
 • 17 AKTEL,M.,Y. Altan ve U. Kerman,(2009), "Kamu Yönetiminde Lisans Öğretimi: Kamu Yönetimi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma", SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 20,s.227-252.
 • 18 AKTEL,M.,(2009), "İl Belediye Web Sitelerinin İşlevselliği Üzerine Bir Araştırma", SDÜ İİBF Dergisi, cilt 14,sayı 2,ss.223-240.
 • 19 AKTEL, M.,Y. Altan ve U. Kerman,(2007), "Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Örgütlenmesi ve Yeni Bürokrasi Anlayışı", SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 13, Yıl 2005, s.173-188,Isparta.
 • 20 AKTEL M.,U. Kerman ve M. Okçu, (2006), "Atatürk ve Devletçilik", SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 14, ss.41-54, Isparta.
 • 21 AKTEL, M. (1998) Tanzimat Fermanının Toplumsal Yapısı, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 3, ss. 177-184
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AKTEL, M.(LAMBA, M., ALTAN, Y.,KERMAN, U.), "Sağlık Bakanlığı’nda Yeniden Yapılanma: Yeni Kamu Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme", TODAİE Amme İdaresi Dergisi, C.47, S.1,ss.53-78,Ankara.
 • 2 AKTEL, M.,U.Kerman ve Y.Altan,(2008), "Dönüşen Devlette Yerelleşme Politikaları: Kalkınma Planları Üzerinden Bir Analiz", TODAİE Amme İdaresi Dergisi, cilt 41, sayı 3, Eylül 2008, ss.125-152,Ankara.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AKTEL, M.(KERMAN, U.,,ALTAN,Y., EKE, E), (2012), "Sağlık Politikalarında Dönüşüm: Kamu Özel Ortaklığı ve Kamu Hastane Birlikleri", KAYFOR 2012 Bildiriler Kitabı: Kamu Politikalarında Dönüşüm, TODAİE Yayın No: 373, Ankara, ss. 447-468.
 • 2 AKTEL, M., (2011),(KERMAN, U., ALTAN, Y., LAMBA, M.), "Yerel Yönetişim ve Kent Konseyleri" , Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, 6-7 Mayıs 2011, Bursa, s.13-29. (D)
 • 3 AKTEL M. ve U. Kerman,(2010), “Türk Fransız İlişkileri: Tarihsel ve Yönetsel Arka Plan (Osmanlı’dan -1980’lere)”, Yerel Yönetimler Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar IV. Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ed. B.Parlak, s.295-311, 7-8 Mayıs 2009, Bursa, Türkiye.
 • 4 AKTEL,M. (ALTAN, Y., KERMAN,U., LAMBA, M.),(2010) "Kamu Personel Rejiminde Sözleşmeli Personel İstihdamının Yöneticiler Tarafından Algılanışı:Afyonkarahisar Örneği", Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları,KAYSEM 5 Bildiriler Kitabı, (Edt. Prof.Dr. Orhan Gökçe ve Prof. Dr. M. Akif Çukurçayır),13-14 Mayıs 2010, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye, ss.513-526.
 • 5 AKTEL, M.,(2010), (KERMAN,U., ALTAN, Y., ÖZALTIN, O.), "Web Sitelerinde İyi Yönetişim: Türkiye’deki Bağımsız İdari Otoriteler Örneği", VIII. KAMU YÖNETİMİ FORUMU, Kamu Yönetimi ve Teknoloji, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 20 - 22 Ekim 2010, Ankara, s.771-785. (D)
 • 6 AKTEL,M., Y. Altan ve U: Kerman,(2009), "Kamu Yönetiminde Lisans Öğretimi: Kamu Yönetimi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma", KAYFOR VII:Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi Bildiriler Kitabı, s. 1317-1330, 8-10 Ekim 2009, Kahramanmaraş,Türkiye.
 • 7 AKTEL M.ve H.Gül,(2004), "Tarihsel Bir Bakış Açısıyla Kamu ve Yerel Yönetimler Reformu", Yerel Yönetimler Kongresi Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ss.79-90.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AKTEL, M.,(KERMAN, U., ALTAN, Y., ÖZALTIN, O. ve YERLİKAYA, F.B.) (2012),"Avrupa Birliği'nin Üç Deniz Havzasındaki Aday ve Potansiyel Aday Ülkelerden Demokratikleşme Beklentileri", Uluslararası Üç Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları Sempozyumu, 13-16 Ekim 2011, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, ss.782-792.
 • 2 AKTEL M.ve M. Gürkaynak,(2007), Küreselleşen Terörizm:Bir Etkileşim Çalışması, 38.ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Eylül 2007,Bildiriler,Uluslararası İlişkiler, I.Cilt, Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara-2011,ss.77-88.
 • 3 AKTEL M., U.Kerman ve Y. Altan, (2007), Küreselleşme Sürecinde Yoksulluğun Değişen Yüzü, Küresel Yoksulluk, IV.Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, s. 11-20, 19-21 Ekim 2007, Çanakkale,Türkiye.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 AKTEL M., (1996), Türkiye'de Merkezi Yönetimle İl Yönetimi Arasındaki İlişkilerin Kamu Hizmetlerine Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 111s, İzmir.
 • Doktora Tezi
 • 1 AKTEL M., (2003), Küreselleşmenin Türk Kamu Yönetimine Etkileri, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 327s, Sakarya.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mustafa Yücel Ölmez, Küreselleşme Bağlamında Elektronik Devlet(E-Devlet)Uygulamaları ve Ulusal Yargı Ağı Projesi(UYAP),SDÜ SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • 2 Emine Yay, "1923'ten Günümüze Türk Kamu Yönetiminde Zihinsel Dönüşüm", SDÜ SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • 3 Zafer TÜFEKÇİ, "Türkiye'de Vergi Denetiminin Örgütlenmesi:646 Sayılı KHK Öncesi ve Sonrası
 • 4 Ahmet Can Pınar, Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Kamu Denetçiliği Kurumu, SDÜ SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Isparta, 2014.
 • 5 Murat Ertilav, "Türkiye'de Özelleştirme: TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi)Örneği, SDÜ SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • 6 Yasemin Büyükses, 1980 Sonrası Türkiye'deki Sağlık Politikalarında Dönüşüm, SDÜ SBE Kamu yönetimi Anabilim Dalı, Isparta, 2012.
 • 7 Mustafa Melih Külcü, Türkiye'deki Bağımsız İdari Otoriteler ve Karar Alma Süreçleri, SDÜ SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Isparta, 2012.
 • 8 Ayfer Gürakan, "Küreselleşme Sürecinde Medya-Yönetim İlişkisi: Türkiye Örneği, SDÜ SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Isparta, 2012.
 • 9 Erten Şerafettin,(2011),"Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi Anlayışı",SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi.
 • 10 Akdoğan Hatice,2011),"Vatandaşların Farkındalığı Açısından E-Devlet Uygulamaları:Isparta Örneği",SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi.
 • 11 Veli Ercan Çetintürk, Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Örneği, SDÜ SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Isparta, 2011.
 • 12 Deliveli Ömür, “Yönetimde Yeni Yönelimler Bağlamında Lider Yöneticilik", Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta-2010.
 • 13 Usame Öz, Bir Siyasal Katılma Aracı Olarak Memur Sendikaları: Isparta Örnek Olayı, SDÜ SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Isparta, 2010.
 • 14 Latif Akkoç, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HYBS)'nin Isparta'da Bulunan Sağlık Kuruluşları Üzerindeki Etkililiğinin Araştırılması, SDÜ SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Isparta, 2009.
 • 15 Ömer Çelikkol, Kamu Yönetiminde E-Devlet Yapılanması Ve Türkiye İçin E-Devlet Modeli, SDÜ SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta-2008.
 • 16 Ahmet Kısa, Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşlarının Çevre ve Ormancılık Politikalarındaki Yeri, SDÜ SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta-2008
 • 17 Selen Öz, İnsan Haklarına Yönelik Düzenlemelerin Türk Kamu Yönetim Sistemine Etkileri, SDÜ SBE Kamu Yönetimi AnaBilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta-2007
 • 18 Murat Büyükbaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'a Müdahalesi ve Afganistan'da Oluşturulan Yeni Yönetim Yapısı, SDÜ SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta-2006.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Şerafettin Erten, Türkiye'de Engellilere Yönelik Kamu Politikalarının Analizi, SDÜ SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Isparta, 2015.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Orhan Burhan, "Türk Yönetim Sisteminde Devlet Başkanlığı: I.Meşrutiyet'ten Günümüze,SDÜ SBE Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
 • 2 Ferit Güven,"Siber Saldırılar ve Türk Kamu Yönetiminin Çözümleri",SDÜ SBE Kamu Yönetimi AnaBilim Dalı,(2014-).
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 AKTEL M., (Proje Araştırmacısı) "Türkiye ve Fransa'da Yerelleşme ve Bölgeselleşme: AB Çok-Düzlemli Yönetişim Sistemi Çerçevesinde İki Üniter Devlet İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz",15.10.2007-15.10.2009, TÜBİTAK-FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI "PROGRAMME OF INTEGRATED ACTIONS (PIA)-BOSPHORUS" IŞBIRLIĞI PROGRAMI, Program Kodu: 2509, TÜBİTAK Proje No: 107K336.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 AKTEL, M., (Proje Yürütücüsü),(2014-2016), "1923'ten Günümüze Türk Kamu Yönetiminde Zihinsel Dönüşüm ", SDÜ, BAP Proje:4098-YL I-14, (Araştırmacı: Emine Yılmaztürk).
 • 2 AKTEL, M., (Proje Yürütücüsü),(2011-2012), "Küreselleşme Sürecinde Medya Yönetim İlişkisi: Türkiye Örneği", SDÜ, BAP Proje:2882-YL-11, (Araştırmacı: Ayfer GÜRAKAN)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 AKTEL,M.,13.09.2007tarihinde 38.ICANAS KONGRESİNDE oturum başkanlığı,13.oturum,Salon.Sakarya 1,saat16-17:30.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 29-31 Mayıs 2014 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenen "II. Uluslararası Davraz Kongresi"nde görev almak.
 • 2 AKTEL, M., (2013), Bilim Komitesi Üyesi, 8. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı, 25-26 Ekim 2013, Çanakkale, Türkiye.
 • 3 AKTEL, M., (2013), Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi, 8. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı, 25-26 Ekim 2013, Çanakkale, Türkiye.
 • 4 24-27 Eylül 2009 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Davraz Kongresi"nde görev almak.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı,SDÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ,12-14 Kasım 2015,Ders Verme Teknikleri/Yöntemleri Alt Çalışma-Tartışma Grubu Üyeliği.
 • 2 AKTEL, M., (2013), Bilim Kurulu Üyesi, Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM VIII), 11-12 Mayıs 2013, Hatay.
 • 3 7.Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, Yürütme Kurulu Üyeliği, 4-5 Nisan 2013, SDÜ, Isparta.
 • 4 7.Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, Oturum Başkanlığı, 4-5 Nisan 2013, SDÜ, Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 AKTEL,M.,Yerel Yönetimlerde Zihinsel Dönüşümler İsimli seminerde Gündönümü Kültür Kahvaltıları-1 etkinliğinde konuşmacı,14 Mart 2014,SDÜ Gönen MYO.
 • 2 AKTEL M., "Yönetim ve İnsan Psikolojisi", SDÜ İİBF Personel Eğitim Seminer Programı, 16 Mart 2006.
 • 3 AKTEL M., "Engellilerin Yasal Haklarındaki Gelişim ve Yerel Yönetim Uygulamaları", SDÜ Gönen MYO, 13 Aralık 2006.
 • 4 AKTEL M., "Süreç İçerisinde Özürlü Haklarının Gelişimi ve Özürlüler Şurası", SDÜ Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi,(panel), 2 Aralık 2005.
 • 5 AKTEL M., "Özürlü Haklarının Gelişimi ve II. Özürlüler Şurasının Değerlendirilmesi", Konya,(panel), 3 Aralık 2005.
 • 6 AKTEL M., "Milli Egemenlik ve Küreselleşme" Keçiborlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,22 Nisan 2004.
 • 7 AKTEL M., "Kamu ve Yerel Yönetimler Reformu" ( panel ) SDÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, 25 Kasım 2004.
 • 8 AKTEL M., "Küreselleşmenin Türk Kamu Yönetimine Etkileri" SDÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, 13 Kasım 2003 .
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 SDÜ Sosyal Bilimler Kategorisinde 2012 yılı Grup Başarı Ödülü (Birincilik)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 2 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 3 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 4 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 CelalBayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi
 • 2 SDÜ İİBF Dergisi
 • 3 Hitit Üniversitesi SBE Dergisi
 • 4 SDÜ İİBF Dergisi
 • 5 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 6 CelalBayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi
 • 7 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 8 SDÜ İİBF Dergisi
 • 9 SDU İİBF Dergisi
 • 10 SDU İİBF Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Isparta MYO Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü (14 Ağustos 2015)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Müdür Yrd., 2010-2012
 • 2 SDÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, 2008-
 • 3 SDÜ Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2005-2015
 • 4 SDÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2004-2006.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 SDÜ Rektör Danışmanlığı 12.08.2015.
 • 2 SDÜ İletişim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Doçent Temsilcisi)
 • 3 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Bağımsız Değerlendirici, (2011)
 • 4 AKTEL,M.,(2007), Antalya Beldibi Belediyesi "Kent Markalaştırması" sürecinde Danışmanlık Görevi.
 • 5 T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, II.Özürlüler Şurası (Yerel Yönetimler ve Özürlüler) Özürlülerin İşgücü Piyasasına Katılımı Komisyon Üyeliği.
VERDİĞİ DERSLER
Elektronik Devlet
Güncel Kamu Yönetimi Okumaları
Halkla İlişkiler
Kamu Yönetiminde AB Perspektifi
Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler
Kamu Yönetiminde Küresel Etkiler
Karşılaştırmalı Yönetim Yapıları
Kriz Yönetimi
Mesleki Vizyon II
Örgütsel Değişim ve Kamuda Reform
Yönetim Bilimi II
Yönetim Psikolojisi
Yönetimde Güncel Yaklaşımlar
Yönetimi İyileştirme ve Reform Çalışmaları
 
Bu İçeriği Paylaş!