Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Faruk TURHAN
Adı Soyadı Prof. Dr. Faruk TURHAN
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Kamu Hukuku Bölümü
Ana Bilim Dalı Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 2462110009
E-Posta farukturhan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/farukturhan
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK 30.6.1983
Yüksek Lisans
Doktora ALBERT LUDWİNG ÜNİVERSİTESİ HUKUK 5.3.1992
İLGİ ALANLARI
Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Suçluların Geri Verilmesi Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kabahatler Hukuku İnsan Hakları
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Turhan, Faruk, Ceza Muhakemesinde Tehlike İçindeki Tanıkların Korunması, Türk Alman ve Avusturya Hukuklarında Karşılaştırmalı Olarak, Seçkin Yayınevi, Ankara 2009.
 • 2 Turhan, Faruk, Ceza Muhakemesi Hukuku, Asil Yayınevi, Ankara 2006, (446+XXV Sayfa).
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Faruk Turhan, Ceza Muhakemesinde Sürelerin Kusur Olmaksızın Geçirilmesinde Eski Hale Getirme, in: Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach'a Armağan, Editörler: Feridun Yenisey/İzzet Özgenç/Adem Sözüer/Ayşe Nuhoğlu/Faruk Turhan, Ankara 2018
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Turhan, Faruk, "Yeni Türk Ceza Kanununda Güvenlik Tedbiri Olarak Hak Yoksunluğu ve Yasaklılığının Niteliği, Kapsam ve Koşulları Üzerine Bir Değerlendirme", Ceza Hukuku Dergisi (CHD), Yıl: 2, Sayı:4, Ağustos 2007, s. 171-196.
 • 2 Turhan, Faruk, "Almanya'da Terörle Mücadele için Ceza Kanunu'ndan Yapılan Değişiklikler", Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı: 5, Aralık 2005, s.133-136.
 • 3 Turhan, Faruk, "Eski Yugoslavya Topraklarında İnsanlık Aleyhine İşlenen Suçların Yargılanmasına İlişkin BM Milletlerarası Ceza Mahkemesi", Prof. Dr. Seyfullah Edis'e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir 2000, s. 333-365.
 • 4 Turhan, Faruk, "Ölüm Cezasının Kaldırılmasına İlişkin Gelişmeler ve Suçluların İadesi Hukukuna Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (Güz 1999), s.239-258.
 • 5 Turhan, Faruk, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Suçluların İadesinde Ölüm Cezası ve Avrupa İnsan Hakları Divanının Soering Kararı", Yargıtay Dergisi, Cilt 24, Sayı 1-2, Ocak-Nisan 1998. s.84-106
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Faruk Turhan, "Adli Kolluğu İlgilendiren Yönüyle Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması/Özellikle İç Beden Muayenesi ile Dış Beden Muayenesinin ve Dış Beden Muayenesi ile Üst Aramasının Karşılaştırılması", in: Polise Görev, Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamalarına İlişkin Eğitim Projesi (MUYEP), Tebliğleri- II, 23 Ekim 2007 Antalya/Alanya, Yayınlayan: T.C. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı, Yayın No. 43, Ankara 2008, s. 303-314.
 • 2 Turhan, Faruk, "Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Yeni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi", Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi (DIHEP), 19-20 Haziran 2000, Demokrasi Dosyası, Hazırlayanlar Kamil B. Raif/B. Jülide Mollaoğlu, Türk Demokrasi Vakfı, Ankara 2000, s. 339-371.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Turhan, Faruk, "Tanık Koruma Tedbirleri ve Sanığın Adil Yargılanma Hakkı/Tanık Koruma Kanununa Göre Ceza Muhakemesinde Tanıkların Korunması ve Sanığın İddia Tanıklarına Soru Sorma ve Sorgulama Hakkının AİHM Kararları Işığında Değerlendirilmesi", 3. Yılında Ceza Adaleti Sistemi,/Hukuk Devletinde Suç Yaratılmasının ve Suçun Aydınlatılmasının Sınırları Sempozyumu, Editör: Bahri Öztürk, 1-3 Haziran 2008, Istanbul, Yayın tarihi: 2009, s. 383-408.
 • 2 Turhan, Faruk/Aksu, Muharrem, "İnsan Haklarının Korunması Açısından Önleyici Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Tedbiri", Uluslararası Davras Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Küresl Dialog, Bildiriler, Isparta, ekitap, s. 2202-226.
 • 3 Turhan, Faruk, "Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi ve Tıp Hukuku, Özellikle AİHM Kararları Işığında Şüpheli veya Sanığın Zorla Beden Muayenesi Konusunun Değerlendirilmesi", in: V. Türk - Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, V. Türkisch - Deutsches Symposium zum Medizinrecht, "Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları", 28 Şubat - 1 Mart 2008, s. 1025-1074.
 • 4 Turhan, Faruk, "Uluslar arası Ceza Mahkemesi'nin Yargı Yetkisi", in: Uluslar arası Ceza Divanı, s. 123-134; Editör: Feridun Yenisey, Dördüncü Mukayeseli Hukuk Günleri (İstanbul 4-6 Mayıs 2004), Düzenleyen: İstanbul Goethe Enstitüsü, İstanbul Avrupa Kolejli, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 2007
 • 5 Turhan, Faruk, "Türk Ceza Kanunu Tasarısı'ndaki Adam Öldürme Suçlarına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi", Ceza Hukuku Reformu, Uluslararası Workshop, 20-23 Ekim, 1999 İstanbul, Umut Vakfı Yayınları, İstanbul 2001. s. 619-634.
 • Doktora Tezi
 • 1 Turhan, Faruk, Die Rechtsstellung des Auszuliefernden nach türkischem Recht unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Rechts. Juristische Fakultaet der Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg (Freiburg Üniversitesi - Hukuk Fakültesi). Freiburg/Almanya 1992.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Neslihan Demirkol, Türk Ceza Hukukunda Şantaj Suçu
 • 2 Merve Çetiner, Türk ve Alman Ceza Hukukunda Çocuk Düşürtme Suçu
 • 3 Burak Bilge, Türk Hukukunda Tefecilik Suçu
 • 4 Ali Aktaş, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçları (TCK m.132)
 • 5 Abdurrahim Altikat, Nefret söylemi olarak halkın bir kesimini ve halkın bir kesiminin dini değerlerini aşağılama suçları, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD
 • 6 Meliha Akgül Altikat, Ceza muhakemesi hukukunda belirti delilleri ve ispat gücü, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD
 • 7 Sibel Kılıçarslan İSFEN, Türk ve Alman Ceza Hukukunda Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçları (TCK md. 179 ve AlmCK md. 315 ilâ 316.
 • 8 Özkan Gündüz,5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Savcının Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi ve Uygulamadaki Sorunlar
 • 9 Can, Abdulhalim, Türk Hukukunda Haberleşme Özgürlüğünün Sınırları, Isparta 201
 • 10 Balcı, Hasan, Yeni Türk Ceza Kanununda icrai hareketle görevi kötüye kullanma suçu (md. 257/1), Isparta 2010
 • 11 Tulum, İsmail, "Bilişim Suçları İle Mücadele", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 2006.
 • 12 Zengin, Raşit; "Kamu Görevlilerinin Görev Suçlarında Soruşturma Usulü", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 2006.
 • 13 Aslan, Gamze, "Anayasa ve AİHS Açısından Örgütlenme Özgürlüğü", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 2005.
 • 14 Polat, Nihat; "Türk Ceza Hukukunda Yanılma", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 2005.
 • 15 Konak, Barış, Uluslararası Barışı Koruma ve Kuvveyt Kullanmanın Hukuksal Temelleri", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 2005
 • 16 Çiçek (Uysal), Eda, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yapısı ve Mahkeme Kararlarının Türkiye'de Yerine Getirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 2004
 • 17 Yıldız, Mine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Yaşam Hakkı ve Sınırları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 2004
 • 18 Neşe, Kaynak, "Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Suçlarla Mücadelede İşbirliği Yükümlülüğü", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 2004
 • 19 Kaya, Özgür Ali, "İnternet ve Bilgisayarın Kriminolojik Boyutları", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 2002.
 • 20 Özer, Cumhur, "Ceza Hukukunda Hukuk Uygunluk Nednei Olarak Emrin Yerine Getirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 2002
 • 21 Dost, Süleyman, "Avrupa İnsan Hakları Denetim Organlarının İçtihatlarına Göre İfade Özgürlüğü ve Türkiye", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2001.
 • 22 Söylemiş, Tarık, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 2001
 • 23 Kapusuz, Mahmut, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu Çerçevesinde Polisin Sorgulama (İfade Alma) Yetkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 1999
 • 24 Kalağan, Gökhan, "Parlamenter Sistemde Yasama Meclisi Üyelerine Tanınan Ayrıcalıklar ve Türkiye Değerlendirmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 1999
 • 25 Yıldırım, Selda Devrim, "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin ve Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibinin Maddi Tazminat Sorumluluğu", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 1999
 • 26 Yılmaz, Süleyman, "Türkiye'de Sağlık Sisteminin Sorunları ve Reform Önerileri", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 1999,
 • 27 Balcı, Mustafa, "Savaş Hukuku ve Savaş Suçları", Süleyman Demirel Üniversitesi", 1999.
 • 28 Şentürk, Semiha, "Olağanüstü Hal Yönetimi ve Güneydoğu'ya Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 1998
 • 29 Gürkaynak, Muharrem, "Bosna Hersek'de İç Savaş, İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar ve Barışın Tesisi", Süleyman Demirel Üniversitesi, 1997.
 • 30 Şensoy, Burhan, "Çocuk Mahkemeleri Kanunundaki Cezalar ve Emniyet Tedbirleri", Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas 1997.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Aslıhan Iğdır Akaras, Uluslararası Barış ve Güvenliğin Sağlanmasında Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İlişkisi
 • 2 Tarik Söylemiş, Tez konusu: AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ IŞIĞINDA TERÖR SUÇLARININ SORUŞTURULMASINDA GİZLİ SORUŞTURMA TEDBİRLERİ, 2013
 • 3 Muharrem Aksu, Özgürlük Güvenlik Dengesinde, Önleyici Amaçlı İletişimin Denetlenmesi
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Aslıhan Iğdır Akaras, Tez Konusu: Uluslararası Barış ve Güvenliğin Sağlanmasında Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi
 • 2 Burak Gümüş, Tez Konusu: Kamu Yönetiminde Yolsuzluk Olarak Rüşvet ve Rüşvetin Önlenmesi İçin Saydam Yönetim Anlayışı
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi ve Adalet Bakanlığı“Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi” Projesi:Cezai Konularda Uluslar arası Adli Yardımlaşma Kanunu Taslak Kanun Çalışması, uzman olarak katılım: 2013
 • 2 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği (UNDP) ile Genel Müdürlüğümüz tarafından müştereken oluşturulan "Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi" sinde Uzman ve Bilimsel Danışmanlık
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Türk Hukukunda Ve Uluslararası Hukukta Terör Suçlarının Soruşturulması Ve Kovuşturulması
 • 2 Özgürlük ve Güvenlik Dengesinde Önleyici Tedbirlerin Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Değerlendirilmesi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Nasyonal Sosyalist Irkçı Terör Örgütü (NSU) Davası ve Terör Suçlarında Yeni Gelişmeler, Uluslararası Sempozyum, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15.05.2015,Oturum Başkanlığı
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 ULUSLARARASI CEZALANDIRILABİLİRLİKVE ULUSLAR ARASI CEZA MAHKEMESİ, 26-28 Eylül 2011 İSTANBUL Düzenleyen: OKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİGörev: Oturum Başkanlığı
 • 2 Uluslararası Türk-Alman Hukuk Sempozyumu,"Anayasa Şikayeti/Bireysel Başvuru", 10 Mayıs 2011, Isparta, Oturum Başkanlığı
 • 3 Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 Mayıs 2011, İstanbul, Görev: Kongre Hakem Kurulu Üyliği (Bildiri Kitabı, 1. Cilt, Bölüm VI, Sayfa 338-346, hakem incelemesi)
 • 4 Dünyada ve Türkiye'de Ceza Hukuku Reformları Kongresi, 25 Mayıs -7 Haziran 2010, İstanbul-Ankara, 27 Mayıs 2010 tarihli "ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ VE ÖZEL HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN ÖNLEME VE ADLİ AMAÇLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ" konulu oturumda Oturum Başkanlığı
 • 5 Turhani Faruk/Aksu, Muharrem, "İnsan Haklarının Korunması Açısından Önleyici Amaçlı İletişimin Denetlenmesi Tedbiri", Uluslararası Davras Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Küresl Dialog, Oturum başkanlığı DEMOKRASİ-İNSAN HAKLARI VE KİMLİK, VI. OTURUM: ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE İNSAN HAKLARI.
 • 6 Mukayeseli Hukuk Günleri, görev: Prof. Dr. iur. Dr., Albin Eser/Almanya, tarafından sunulan bildirinin Türkçe'yeçevirisi. Düzenleyenler: Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Göthe Enstitüsü, 16-17 Haziran 2003, İstanbul
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 07-09 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen "I. Hukuk Eğitimi Kongresi"nde oturum başkanlığı.
 • 2 Türk Ceza Kanunu ve Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu, konulu toplantılarda 26-27 Mart 2005 Afyonkarahisar, Oturum Başkanlığı
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Max-Planck Geselschaft Araştırma Bursu, Max-Planck Enstitüsü Uluslar arası Ceza Hukuku Enstitüsünde (Freiburg/Almanya): 1.7.2006 - 31.9.2006
 • 2 Max-Planck Enstitüsü Uluslar arası Ceza Hukuku Enstitüsünde Bilimsel Araştırma (Freiburg/Almanya):15.7.1999-15.09.1999
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Adalet Bakanlığı Ceza Hukuku Alanında Yurtdışı Doktora Bursu (Almanya): 1984-1990.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Faruk Turhan, Wesentliche Ziele einer internationalen Zusammenarbeit in Strafsachen im Vorentwurf des entsprechenden türkischen Gesetzes, Kolloquium zu Ehren von Frau Dr. Silvia Tellenbach, Türkisches Straf-und Strafprozessrecht in Theorie und Praxis,Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht Freiburg i. Br. 11. Dezember 2015.
 • 2 Faruk Turhan, Sağlık İçin Tehlike Oluşturacak Gıda Maddelerinin Üretim ve Ticaretinde Cezai Sorumluluk, Hukuki Açıdan Helal ve Sağlıklı Gıda Uluslararası Sempozyumu Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014
 • 3 8. Yılında Ceza Muhakemesi Kanunu, "Ceza Yargılamasında Yasa Yolu Olarak Temyiz ve İtiraz", Ulusal Sempozyum, Sunulan tebliğ: Temyiz İncelemesinin Kapsamı ve Koruma Tedbirlerinin Değerlendirilmesi, Duruşmalı İncelemede Usul, Düzenleyen: HUKAB, 3 Mayıs 2013, Ankara,
 • 4 Teblig konusu: Denetimli Serbestlik Yoluyla Cezaların İnfazı, 8. Yılında Yeni Ceza Adalet Sistemi Sempozyumu, Yaşar Üniversitesi İzmir, 31.05.-1.06. 2013.
 • 5 Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısının Soruşturma Yetkisi ve UCM Öünde Davanın Açılması konulu tebliğ sunumu; Sempozyum Konusu: ULUSLARARASI CEZALANDIRILABİLİRLİKVE ULUSLAR ARASI CEZA MAHKEMESİ, 26-28 Eylül 2011 İSTANBUL Düzenleyen: OKAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
 • 6 Hukukun Üstünlüğü Işığında Ceza Yargılaması, konulu panelde konuşmacı; düzenleyen: Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Antalya, 20.02.2009.
 • 7 Yönetici ve Etik, Düzenleyen: Süleyman Demirel Üniversitesi Etik Kurulu 26 Mayıs 2009, Isparta.
 • 8 1-2 Haziran 2009 tarihlerinde İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Gissen-Liebig Üniversitesi Hukuk Fakültesince ortaklaşa düzenlenmiş olan TÜRK-ALMAN MUKAYESELİ CEZA HUKUKU GÜNLERİ adlı uluslararası sempozyumda konuşmacı
 • 9 Turhan, Faruk, Ceza Muhakemesinde Uzlaşma, Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi (Durum Analizi Grup Çalışmaları) çerçevesinde konuşma ve seminer, 12-13 Haziran 2008 Midi Hotel, Ankara
 • 10 - 2008: Ceza Muhakemesinde Uzlaşma, Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi seminer tebliği, 12-13 Haziran 2008 Midi Hotel, Ankara
 • 11 Turhan, Faruk, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü'ne Göre Ön Soruşturma Aşaması ve Soruşturmanın Başlatılması Hakkında Karar Verilmesi", Uluslararası Ceza Mahkemesi Semineri, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 23 Kasım 2007, Antalya
 • 12 Turhan, Faruk, Yeni Ceza Kanunu'nda Hak Yoksunluğu, Yeni Türk Ceza Mevzuatını Değerlendirme Toplantıları I, Düzenleyen: İstanbul Barosu, 3-4 Şubat 2007 İstanbul
 • 13 Türk Ceza Adalet Sistemini Değerlendirme Toplantısı, Konuşmacı ve Eğitimci olarak, Düzenleyen: Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, 18- 20 Ocak 2006 Ankara.
 • 14 Türk Ceza Adalet Sistemini Değerlendirme Toplantısı, Konuşmacı ve Eğitimci olarak, Düzenleyen: Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, 25- 28 Ocak 2006 Ankara.
 • 15 Türk Ceza Adalet Sistemini Değerlendirme Toplantısı, Konuşmacı ve Eğitimci olarak, Düzenleyen: Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, 3 - 4 Şubat 2006 Ankara.
 • 16 Türk Ceza Adalet Sistemini Değerlendirme Toplantısı, Konuşmacı ve Eğitimci olarak, Düzenleyen: Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, 15-18 Şubat 2006 İstanbul.
 • 17 Türk Ceza Adalet Sistemini Değerlendirme Toplantısı, Konuşmacı ve Eğitimci olarak, Düzenleyen: Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, 22- 25 Şubat 2006 Antalya
 • 18 Türk Ceza Adalet Sistemini Değerlendirme Toplantısı, Konuşmacı ve Eğitimci olarak, Düzenleyen: Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, 3-9 Ocak 2006 Ankara.
 • 19 Turhan, Faruk, Türk Ceza Kanunu ve Yeni Ceza Muhakemesi Kanu konulu seminer, 26-27 Mart 2005 Afyonkarahisar, Düzenleyenler: Ispart Barosu, Afyonkarahisar Barosu, Burdur Barosu, Kütahya Barosu ve Uşak Barosu.
 • 20 Turhan, Faruk, "Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Temel Özellikleri", Düzenleyen: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı, 1 Nisan 2005 İİBF Konferans Salonu,
 • 21 Turhan, Faruk, Yeni Türk Ceza Kanunu ve Uluslararası Ceza Hukuku, Yeni Ceza Kanunları Eğitim Semineri, Düzenleyenler. Türkiye Barolar Birliği ve Diyarbakır Barosu, 9 -10 Nisan 2005 Diyarbakır
 • 22 Turhan, Faruk, Uygulamanın Başlangıcında Yeni Ceza Yasaları konulu eğitim seminerine konuşmacı, Düzenleyen, Manisa Barosu, 10-11 Eylül 2005 Manisa.
 • 23 Turhan, Faruk, Yeni Ceza Kanunları Eğitim Semineri'nde konuşmacı, Düzenlyenler: Türkiye Barolar Birliği ve Rize Barosu, 11-12 Haziran 2005 Rize.
 • 24 Turhan, Faruk, Yeni Ceza Kanunu konulu seminerde konuşmacı, Düzenleyen: Denizli Barosu, 8-9 Ocak 2005 Denizli
 • 25 Turhan, Faruk: "Yeni Ceza Kanun Hakkında Değerlendirmeler", "Toplumsal Değişim Sürecinde Türk Ceza Kanunu Reformu", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen sempozyumda konuşmacı, 21-22 Mayıs 2004.
 • 26 Faruk Turhan, "Türk Ceza Kanunu Tasarsındaki Uluslar arası Ceza Hukukuna İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi" (konulu tebliğ) Kişi hak ve özgürlükleri alanındaki gelişmelerin Ceza Kanunu Reformuna Etkileri - Uluslar arası ve Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Paneli, Düzenleyen: Hukuki Perspektifler Dergisi, 11 Eylül 2004 İstanbul.
 • 27 Turhan, Faruk, "AİHS ve Yeni Türk Ceza Kanunu" (konulu tebliğ sunumu), 12 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Paneli, Düzenleyen Isparta İnsan Hakları Kurulu, 12 Aralık 2004 Isparta.
 • 28 Turhan, Faruk, "Yeni TCK'da Uluslar arası Suçlar" (konulu tebliğ sunumu), Yeni Türk Ceza Kanunu Tanıtım Semineri, Antalya Barosu, Aralık 2004 Antalya
 • 29 Turhan, Faruk, "Cürüm Delillerini Bozma Cürmü" (konulu tebliğ), Adli Bilimler Paneli, 13-14 Nisan 2004, Isparta, Düzenleyen: Isparta Emniyet Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • 30 Turhan, Faruk, "Yeni Türk Ceza Kanunu'nda Uluslararası Suçlar", Yeni Türk Ceza Kanunu Bilgilendirme Semineri kapsamında 20-21 Kasım 2004 tarihinde sunulan tebliğ, Antalya Barosu, Antalya
 • 31 Turhan, Fark, Toplumsal Değişim Sürecinde Türk Ceza Kanunu Reformu (panelist olarak), Panel ve Podyum Tartışmaları, Düzenleyenler: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türkiye Barolar Birliği, 21-22 Mayıs 2004 Ankara
 • 32 Turhan, Faruk, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Temel Özellikleri", 11 Aralık 2003, Gönen/Isparta
 • 33 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye, 9 Aralık 2003, Yalvaç/Isparta
 • 34 Turhan, Faruk: "Uluslar arası Ceza Mahkemesinin Yapısı ve Yargı Yetkisi", Önleme Araması, Adil Yargılanma Hakkı ve Milletlerarası Daimi Ceza Mahkemesinde Adil Yargılanma Hakkı, Uluslar arası Sempozyum. Düzenleyenler: Matra Projesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu 26-27 Mayıs 2003 İzmir.
 • 35 Turhan, Faruk, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin Yapısı", (konulu teblig sunumu), Önleme Araması, Adil Yargılanma Hukuku ve Milletlerarası Daimi Ceza Mahkemesinde Adil Yargılanma Hakkı Sempozyumu, düzenleyen: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve MATRA Projesi, Mayıs 2003, İzmir
 • 36 Turhan, Faruk, Miloseviç Davası konulu tebliğ, 13. Hukuk İhtisas Semineri, 24-26 Aralık 2001, TADOC ANKARA
 • 37 Turhan, Faruk, Miloseviç Davası, 13. Hukuk İhtisas Semineri, Terör, Örgütlü Suçlar ve İnsan Hakları, 24-26 Aralık 2001, TADOC- ANKARA, Düzenleyenler: Başkent Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Polis Akademesi, TADOC, Yeditepe Üniversitesi.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 2012 Atıf Ödülü, Sosyal Bilimler Kategorisinde Birincilik.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Ödül Kurulu Başkanlığı, 31.08.2012 tarih ve 18/16813 sayılı kararı: Sosyal Bilimler Kategorsi 2011 yılı "Atıf Ödülü" İkincisi
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 Ceza Hukuku Genel Hükümler: http://iibf.sdu.edu.tr/fturhan/cezahukuku/Ceza_Hukuku_Genel_Hukumler_I.rtf
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 5 sayı:1, Yıl: 2015
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi cilt: 5 sayı: 2, yıl: 2015
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4 sayı:1, Yıl: 2014
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4 sayı:2, Yıl: 2014
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3 sayı:1, Yıl: 2013
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3 sayı:2, Yıl: 2013
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, Yıl: 2012
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 2 sayı:2, Yıl: 2012
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, Yıl: 2011
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, sayı:2, Yıl: 2011
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach'a Armağan, Editörler: Feridun Yenisey/İzzet Özgenç/Adem Sözüer/Ayşse Nuhoğlu/Faruk Turhan
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 707 Nolu Makalede Hakemlik
 • 2 Kurtuluş Kafalı, Adem Palut, Abdurrahim Altıkat:Askeri Ceza Kanunu Açısından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumunun Uygulaması; Cilt 23 - Sayı 1 - 2013.
 • 3 Özcan Özbey, İmar Kirliğine Neden Olma Suçunda İçtima Uygulaması, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi,Yı:4, Sayı: 13, Nisan 2013.
 • 4 Elvan Keçelioğlu, Ceza Hukukunda İçtihadın Sınırı, Yorum ve Kıyas,Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl: 3 Sayı: 11, Ekim 2012, s. 77-100.
 • 5 Mine Yılmaz, Ceza Muhakemesinde İspat Sorunu, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Nisan 2012, s. 151-176
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cilt: 7, Sayı 1, Yıl 2017
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3 sayı:2, Yıl: 2013 (Almanya’da Namus ve Töre Cinayetleri, Silvia TELLENBACH)
 • 3 Muhammed Emre Tulay, Die Besonders Zustandigen Strafgerichte Im Türkischen Rechtssystem (Art.10 Terrorbekampfungsgesetz – Ges. Nr. 3713), Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:2, Cilt: 2, Sayı: 1.
 • 4 Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler, Yeni Sorunlar (UYK 2011), 27-29 Mayıs, İstanbul 2011, Yayınlarda hakemlik.
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2007, Sayı: 3
 • 6 Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007, Cilt: XI, Sayı: 3-4.
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 Cem Şenol, Etkin Soruşturma Yükümlülüğü ve Etkili Başvuru Hakkı,Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı: 1, Aralık 2011, s. 35-54
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Muharrem Kılıç, Yargısal Koruma ve Güvence Sistemleri Açısından Şiddetin Hukuksal Çerçevesi, Legal Hukuk Dergisi, Aralık 2013, Sayı: 132.
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Şubat 2013-Şubat 2016
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Şubat 2013-Şubat 2016
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı,Şubat 2013-Şubat 2016
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, 2008-2012
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 2018-2012
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, 2008-2012
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, 2008-2012
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı: 2012-2015
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı: 2009-2012
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Mart 2007-Haziran 2008
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçüler Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanlığı 1998-2001
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçüler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 1995- 1997
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı, 2009-2012
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı- Temmuz 2009-2012
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Etik Kurul Üyeliği
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversite Senatosu Üyeliği
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversite Son Soruşturma Kurulu Üyeliği
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Etik Kurul Üyeliği
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Son Soruşturma Kurulu Üyeliği
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversite Senatosu Üyeliği
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Etik Kurul Üyeliği
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu üyeliği
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 12 Süleyman Demirel Üniversitesi Son Soruşturma Kurulu Üyeliği
 • 13 Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Adalet Bakanlığı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı ve Ceza İnfaz Kanunu Tasarısı Komisyon Üyeliği, Ekim-Kasım ayları 2004 (toplantı tarihlari, 11-13 Ekim 2004, 19-20 Ekim 2004, 4-22 Kasım 2004) Adalet Bakanlığı Ankara.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Almanya Nasyonal Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü (NSU) TC. Dışişleri Bakanlığı adına Gözlemci, Mayıs 2013-2015
 • 2 Almanya Nasyonal Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü (NSU) TC. Dışişleri Bakanlığı adına Gözlemci, Mayıs 2013-2015
 • 3 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından düzenlenen Yargıda Durum Analizi konulu toplantıya görevlendirme ile katılım.Yer: Rixos Hotel Ankara, 3-5 Ekim 2011, Ankara
 • 4 Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti, Toplantı ve Sunum, Isparta Valiliği, 28.08.2003, Isparta
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Turhan, Faruk, 12 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, Kanal 32 Televizyonunda İnsan Hakları Açık Oturumu, 9 Aralık 2003
 • 2 Turhan, Faruk, "Abdullah Öcalan'ın İnsan Hakları!...", Zaman Gazetesi, 9 Mart 1999.
 • 3 Turhan, Faruk, "Öcalan'ın İadesinde Çelişkiler", Zaman Gazetesi, 1 Aralık 1998.
 • 4 Turhan, Faruk, "Abdullah Öcalan'ın İadesinde Hukuki Engeller", Zaman Gazetesi, 17 Kasım 1998.
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Max-Planck Geselschaft Araştırma Bursu, Max-Planck Enstitüsü Uluslar arası Ceza Hukuku Enstitüsünde (Freiburg/Almanya): 1.7.2006 - 31.9.2006
 • 2 Max-Planck Geselschaft Araştırma Bursu, Max-Planck Enstitüsü Uluslar arası Ceza Hukuku Enstitüsünde (Freiburg/Almanya): 1.7.2000 - 31.9.2000.
 • 3 Max-Planck Enstitüsü Uluslar arası Ceza Hukuku Enstitüsünde Bilimsel Araştırma (Freiburg/Almanya):15.7.1999-15.09.1999
VERDİĞİ DERSLER
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Kamu Yönetimi)
Borçlar Hukuku
Ceza Hukuku
Ceza Hukuku (Kamu Yönetimi Bölümü)
CEZA HUKUKU (Kamu Yönetimi)
Ceza Hukuku (Maliye Bölümü)
Ceza Hukuku Genel Hükümler (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Ceza Hukuku Genel Hükümler I
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II
Ceza Hukuku Özel Hükümler
CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER-KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU I
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU II
CEZA MUHAKEMESİ II
CEZA MUHAKEMESİNDE KORUMA TEDBİRLERİ VE İNSAN HAKLARI
Ceza Özel Hukuku Özel Uzmanlık Konuları I (Akdeniz Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD)
Ceza Özel Hukuku Özel Uzmanlık Konuları II (Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD)
Ceza Usul Hukuku I (Akdeniz Ün. Hukuk Fakültesi)
Ceza Usul Hukuku II (Akdeniz Ün. Hukuk Fakültesi)
Ceza Yargılama Hukuku
CEZA YARGILAMA HUKUKU (Kamu Yönetimi)
Ekonomik Suçlar
EKONOMİK SUÇLAR (Kamu Hukuku ABD)
İNFAZ HUKUKU
İnsan Hakları
Kamunun Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar ve Soruşturmasındaki Özellikler
Kamunun Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar ve Soruşturulmasındaki Özellikler
Kriminoloji
Medeni Hukuk
SUÇUN YAPISAL UNSURLARI AÇISINDAN YENİ TÜRK CEZA KANUNU
Türk Hukukunda Kabahatler
TÜRK HUKUKUNDA SAVCININ SORUŞTURMA YETKİSİ
ULUSLARARASI CEZA HUKUKU
Uluslararası Ceza Mahkemesi
Yukarı çık