KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Şemsettin CARAN
Birimi Mühendislik Fakültesi
Bölüm Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Mineroloji Petrografi Anabilim Dalı
Telefon 2462111328
E-Posta semsettincaran@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 05.03.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 05.09.1995
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 13.05.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Metamorfizma, volkanizma. kromit ve ilişkili ultramafik kayaçlar, jeotermal enerji
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Görmüş, M., Caran, Ş., Başayiğit, L., Uysal, K., Şenol, H., Hilal, H.A., Çoban, H 2003. Eğirdir-Çünür-Senirce (Isparta) arasındaki Kuvaterner sedimanları. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, s 57-72, Isparta.
 • 2 Çoban, H., ve Caran, Ş., 1998 Olucak(Gümüşhane) yöresi Üst Kretase yaşlı volkanik ve subvolkanik kayaçların petrografisi-petrokimyası ve Torul granitoyidi ile olan kökensel ilişkisi, Geosound, 33, 103-127
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 UYSAL KUBİLAY,CARAN ŞEMSETTİN (2015). Burdur İlindeki Mermmer Ocaklarının Gelişiminin Uzaktan Algılama İle Belirlenmesi. 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 624-625.
 • 2 Çoban, H., Caran, Ş., Flower, M.F.J., 2012. Lamprophyric dikes as a tectonomagmatic marker in the Inner Isparta Angle continental extension. Submitted to 5th Geochemistry Symposium with International Participation. Pamukkale University, Denizli, Turkey.
 • 3 Şemsettin Caran, Hakan Çoban, 2012. A geochemical and isotopic evidence for an intra-oceanic mantle plume from rift-related Triassic alkaline volcanics in Çıralı district (Antalya, SW Turkey). 5th Geochemistry symposium with international participation. Pamukkale University, Denizli
 • 4 Çoban, F., Aydoğan, M.S. Çoban, H.Büyükkahraman, G., Caran, Ş., 2009. Camptonite (Alkaline Lamprophyre) Dyke from Central Sakarya Region (NW Turkey). 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13-17 Nisan 2009, MTA-Ankara.
 • 5 Çoban, H., Kumral, M., Caran, Ş., 2006. Gölcük (Isparta) Pliyo-Kuvaterner volkanizması ile ilişkili yeni belirlenen monzonit ve lamprofirler. II. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Bursa.
 • 6 Caran, Ş., Uysal, İ., Çoban, H., Karslı, O., Bilgin, A., Sadıklar, M.B., 2005. Isparta Açısı ofiyolitlerine ait harzburjitik peridotitler ve bir yitim zonu ortamındaki kısmi ergimeye ilişkin yorumlar. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 27-30 Eylül 2005, Trabzon.
 • 7 Görmüş, M., Başayiğit, L., Caran, Ş.,Uysal, K., Şenol, H., Hilal, H.A., Çoban, H 2003. Eğirdir-Çünür-Senirce (Isparta) arasındaki Kuvaterner sedimanları. SDÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2003, Bildiri Özleri, s. 100-101
 • 8 Çoban, H., Caran, Ş., 2003. Derik (Mardin), Gaziantep ve Kızılağaç (Muş) bölgelerinde yüzeylenen, Pliyo-Kuvaterner yaşlı alkalin bazaltların petrografisi ve petrokimyası. SDÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2003, Bildiri Özleri, s. 112-113
 • 9 Caran, Ş., Bilgin, A., Çoban, H., 2003. Gölcük (Isparta) volkanizması ile ilişkili zeolit içeren kaynaklaşmış tüflerin mineralojisi. SDÜ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2003, Bildiri Özleri, s. 132-133
 • 10 Çoban, H., Yılmaz, K., Caran, Ş., Görmüş, M., 2003. Isparta civarında Miyosen sonrası tektonizma,volkanizma ve sedimantasyon(GB Türkiye). 10.yıl jeoloji sempozyumu, Mersin.
 • 11 Çoban, H., Yılmaz, K., Bozcu, M., Caran, Ş., 2000. Balçıkhisar(Afyon), Senirkent(Isparta) ve Bucak(Burdur) civarında yüzeylenen lösit içeren ultrapotasik volkanitlerin mineralojisi-petrografisi ve petrokimyası, 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s: 300-302, Ankara.
 • 12 Caran, Ş., Çoban, H., 1999. Bulkazdağı(Sivaslı-Uşak) yöresi metamorfitlerinin petrokimyası ve petrojenezi, SDÜ 11. Müh. Haft. Yerbilimleri Semp., s: 61, Isparta.
 • 13 Caran, Ş., Bilgin, A., Elitok, Ö., 1999. Sivaslı(Uşak) dolayında etkili olan bölgesel metamorfizmanın incelenmesi, SDÜ 11. Müh. Haft. Yerbilimleri Semp., s: 53, Isparta.
 • 14 Çoban, H., Caran, Ş..1998 Olucak(Gümüşhane-Torul) yöresi Üst Kretase yaşlı volkanik ve subvolkanik kayaçların petrografisi-petrokimyası ve Torul granitoyidi ile olan kökensel ilişkisi, Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Müh. Eğit. 20. Yılı sempozyumu, sf:5, Adana
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 GÜL ATİLA,CARAN ŞEMSETTİN,ÜNAL YASİN,ÖRÜCÜ ÖMER KAMİL,Berberoğlu Ersan (2015). Burdur Gölü ve Çevresindeki Ekosistem Üzerindeki Çevresel Etkiler ve Stratejik Mekansal Çözümler. International Burdur Earthquake and Environment Symposium, 383-397.
 • 2 Yavuz, H., Demirdağ, S., Caran, Ş., Altındağ, R., Effect of heat on some material properties of rocks. The 42nd International October Conference on Mining and Metallurgy, 10-13 October 2010, Kladovo (Serbia)
 • 3 Uysal, I., Caran, S., Çoban, H., Karsli, O., Sadiklar, M B.& Tarkian, M. 2004. Platinum-Group Minerals as Indicators of Sulfur Fugacity in Upper Mantle: An Example from Chromitites of the Southwestern Turkey (Mugla-Antalya-Isparta). 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Proceedings, p:1252-1255, Thessaloniki, Greece.
 • 4 Aysal,N., Caran, Ş., 2003.Metamorphic conditions of northeastern Menderes Masif, Proceedings Of The 3rd İnternational Conference On Earth Sciences And Electronics, p:317-324, İstanbul.
 • 5 Bilgin,A.,Caran, Ş., Bolattürk,A.,2003. Geothermal resources and mineral water in Isparta and surrounding area. 13 th Thermo Conference, Budapest, Hungary
 • 6 Çoban, H., Caran, Ş., Görmüş, M., 2001. Origin of fluorine within the Afyon-Isparta volcanic district, SW Turkey : is fluormica the key?, Proceedings Of The Tenth International Symposium On Water-Rock Interaction(WRI-10), p:1601, Vıllasimius/Italy.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Polat, S., Çoban, H., Caran, Ş., Güneydoğu Anadolu'nun Volkanik Geçmişinin Neojen Yaşlı İki Tanığının Jeolojik ve Petrolojik Özelllikleri: Kıra Dağı ve Karacadağ. !St İnternational Engineering and Technology Symposium 03-05 May, 2018. s: 1067-1070
 • 2 M. Kumral et al., Excess Nd and Eu Concentrations Discovered in Chromite Deposits from the Beyagaç District, Denizli region, SW Turkey. Submitted to EGU (European Geosciences Union)-2012, Vienna, Austria.
 • 3 Çoban, H., Hoang, N., Flower, M.F.J., Parlak, O., Caran, Ş., Dallai, L., Çakır, Ö., Erduran, M., 2011b. Metasomatic overprint of CO2-rich fluids/melts from altered oceanic crust and subducted Triassic plume-influenced alkaline volcanics during shallow ocean- ic subduction of Cyprus arc, and remobilization of EM-II type mantle metasomes beneath Isparta Angle, SW Turkey. Submitted to EGU (European Geosciences Union)-2012, Vienna, Austria
 • 4 Çoban, H., Hoang, N., Flower, M.F.J., Parlak, O., Caran, Ş., Dallai, L., Çakır, Ö., Erduran, M., 2012. Metasomatic overprint of CO2-rich fluids/melts from altered oceanic crust and subducted Triassic plume-influenced alkaline volcanics during shallow ocean- ic subduction of Cyprus arc, and remobilization of EM-II type mantle metasomes beneath Isparta Angle, SW Turkey. Submitted to EGU (European Geosciences Union)-2012, Vienna, Austria.
 • 5 Coban, H., Caran, S., Yılmaz, K., Dallai, L., 2009. Quartz-Bearing Basalts From Karadağ Strato Volcano, Central Anatolia Extensional Setting: Oxygen Isotopic Evidence For Crustal Contamination. MinPet 2009 & 4th Mineral Sciences in the Carpathians Conferencethe Minpet 2009&4th MSCC, September 7-11,Budapest, Hungary
 • 6 Caran, Ş., Uysal, İ., Flower, M.F.J., Çoban, H., Karslı, O., Bilgin, A., Sadıklar, B., 2007. Harzburgitic phase variation in the Isparta Angle ophiolites (SW Turkey): Implications for mantle melting in a supra-subduction zone setting. AOGS 2007. Tahiland.
 • 7 Çoban, H., Kumral, M., Karsli, O., Alim, İmamoglu, İ., Caran, S., 2007. Adakite-like, A-type and OIB-like Magmas from the Eastern Anatolia-Arabian post collisional setting. AGOS 2007. p.253
 • 8 Çoban, H., Caran, Ş., Bozcu, M.,Yılmaz, K Karsli, O., 2005. Geochronological and Mineralogical Implications on Leocitophyres and High-K Trachytes Around Haydarlı Graben, S of Sandıklı-Şuhut Volcanic Suite (Afyon, SW Turkey). International Symposium onthe Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean, 15 - 18 June 2005, Kadir Has University, İstanbul, TURKEY
 • 9 Çoban, H., Caran, Ş., 2000. Origin of Fluorine in Afyon-Isparta volcanic province,(SW TURKEY) : İs Fluorphologopite the key ?, International Earth Science Colloquium(IESCA) on the Aegean Region, p:220, İzmir-Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Denizli-Sarayköy-Kızıldere jeotermal sahasının modelleme ve geri enjeksiyon çalışmalarının değerlendirilmesi, 1995, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Danışman, Yrd.Doç.Dr. İbrahim KOCABAŞ, Isparta.
 • Doktora Tezi
 • 1 Banaz-Sivaslı (Uşak) arasında kalan bölgenin jeolojisi, mineralojisi ve petrografisi, 1999,S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı,Danışman, Prof.Dr. Ali BİLGİN, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Çiçektepe (Suhut-Afyon) lösitofirlerindeki klinopiroksenlerin mineral-kimyasal incelenmesi Proje no: SDUBAPKB 3094-M-12
 • 2 Tepebaşı (Şavşat, Artvin) dasitlerinin jeolojik, petrografik ve petrolojik incelemesi. PROJE NO:SDUBAPKB 2205-YL-10
 • 3 Derebucak (Konya) bölgesi peridotitik kayaçlarının jeolojik, petrografik ve jeokimyasal olarak incelenmesi Proje no: SDUBAPKB 1893-M-09
 • 4 Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Görüntü Analiz Sistemi, Sıvı Kapanım Sistemi ve Deprem Erken Uyarı Sistemi Birimlerinin Altyapısının Geliştirilmesi Proje Numarası: SDUBAP 2004/94
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Çoban, H., Caran, Ş., Yılmaz, K., 2011. Karadağ (Karaman, İç Anadolu) strato volkanının jeokimyasal, jeokronolojik ve izotopik incelemesi. TUBİTAK., proje.no-107Y207
 • 2 Çoban, H., Caran, Ş., 2009.Antalya ofiyolitlerinin manto peridotitleri, volkanik kayaçları ve kromitlerinin jeokimyasal incelemesi, S.D.Ü. Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje no:1406-M-06, Isparta.
 • 3 Bilgin, A., Çoban, H., Caran, Ş., 2003. Lisiyen, Beyşehir ve Antalya napları, ultramafik kayaçlarında olivinler ve içindeki kromit/krom-spinel inklüzyonlarının incelenmesi. S.D.Ü. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje no:03M710, Isparta
 • 4 Şahin, Ü., Ünlü, M., Çoban, H., Caran, Ş., 2003. Göller bölgesinde çevresel asbest ve zeolite bağlı oluşan plöropulmoner hastalıkların araştırılması. S.D.Ü. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje no:352, Isparta.
 • 5 Bilgin, A., Bolattürk, A., Caran, Ş., 2003. Isparta Yöresindeki Jeotermal Suların Kullanılabilirliği ve Bunlarla İlgili Kabuklaşma ve Korozyonun Önlenmesinin Araştırılması. S.D.Ü. Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje no:391, Isparta
 • 6 Bilgin, A., Caran, Ş., 1999. Sivaslı( Uşak ) Civarının jeolojik mineralojik ve petrorafik incelemesi, S.D.Ü. Araştırma Fonu, Proje no:147, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Lıthos
VERDİĞİ DERSLER
Arazi Çalışmaları I
Çevre Mineralojisi
Fiziksel Tayin ve Analiz Yöntemleri
Genel Mineraloji
Jeoloji
Jeomorfoloji I
Jeomorfoloji II
Metamorfik fasiyes ve fasiyes serileri
Metamorfik Kayaç Petrografisi
Metamorfizmada petrojenetik modeller
Mineral Kimyası
Mineraloji ve Petrografi
Optik Mineraloji
Özel Mikroskobik Petrografi
Sedimanter Kayaç Petrografisi
Sistematik Mineraloji
Türkiye''de Metamorfik Masifler
Volkanoklastik kayaçlar
 
Bu İçeriği Paylaş!