KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Yüksel METİN
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Kamu Hukuku Bölümü
Ana Bilim Dalı Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 2462110006
E-Posta yukselmetin@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/yukselmetin
ORCID ID 0000 0002 2551 8661
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - 14.09.1993
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - 28.08.1997
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - 05.03.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Anayasa Hukukunun Genel Teorisi,Türk Anayasa Hukuku,İnsan Hakları,Siyasi Partiler,Avrupa Birliği Hukuku,Anayasa Yargısı
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Metin, Y., 2017, Başkanlık Sistemi: Amerika Birleşik Devletleri İle Latin Amerika Ülkelerinin Mukayesesi, Hukuk Yayınları, Ankara.
 • 2 Metin, Y., 2014, Anayasal Değişim, Beta Yayınları, İstanbul.
 • 3 Metin, Y., 2008, Anayasanın Yorumlanması, Asil Yayınları, 236s. Ankara
 • 4 Metin, Y., 2002, Ölçülülük İlkesi: Karşılaştırmalı Bir Anayasa Hukuku İncelemesi, Seçkin Yayıncılık, 263s. Ankara
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Metin, Y., 2020, 1921 ve 1924 Anayasaları, içinde Anayasa I (Edt. Hüseyin Özcan), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, s. 164-189.
 • 2 Metin, Y., 2020, 1961 Anayasası, içinde Anayasa I (Edt. Hüseyin Özcan), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, s. 190-213.
 • 3 Metin, Y., 2020, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, içinde İdari Yargı ve Anayasa Yargısı (Edt. Hüseyin Özcan ve Mustafa Avcı), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Metin, Y., 2013, Federal Almanya, in: Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri, Ankara 2013, s. 51-88.
 • 2 Metin, Y., Avrupa Birliği'nde Hukuk Devleti Unsurları, in: Hukuk Devleti: Hukuki Bir İlke Siyasi Bir İdeal, ed. A.R. Çoban, B. Canatan ve A. Küçük, s. 577-628, Adres Yayınları, Ankara, 2008.
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Metin, Y., 2011,"Çoğulcu Haklar", "Anayasal Ödevler", in: Yeni Anayasanın Temel Kodları: Görüş ve Taslakların Mukayesesi, Ahmet Battal (edt.), Turgut Özal Üniversitesi Yayınları, Ankara.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Metin, Y., 2017, Temel Hakların Sınırlandırılması ve Ölçülülük: Ölçülülük İlkesi Evrensel Bir Anayasal İlke midir?, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 1, Yıl: 2017, s. 1-74.
 • 2 Metin, Y., 2014, Bireysel Başvurunun Hukuki İşlevleri, Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Yıl: Aralık 2004, s. 41-67.
 • 3 Metin, Y., 2013, Yeni Anayasa Vesilesiyle Cumhurbaşkanının Seçim Usulünü ve Yetkilerini Yeniden Düşünmek, Demokrasi Platformu, Sayı: 33, 2013/1, s. 139-168.
 • 4 Metin, Y./Alp E., 2013, Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Askeri Mahkemeler: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, s. 81-120.
 • 5 Metin, Y., 2012, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinin Anayasaya Uygunluk Denetiminde Ölçü Norm Olma Özelliği ve Yeni Anayasa, Demokrasi Platformu, Yıl 8, Sayı 29, Kış 2012, s. 179-197.
 • 6 Metin, Y./Dinler, V., 2012, Devletin Cezalandırma Yetkisinin Anayasal Sınırları, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılına Armağan (Edt. A. Altan, E. Yıldırım, E. Tercan, H. Tülen, A. R. Çoban), Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara, s. 1-54.
 • 7 Metin, Y., 2012, “'De Minimis Non Curat' In The European Court of Human Rights Practice: New Admissibility Criterion of Protocol No. 14", Human Rıghts Review, Volume: 2, Issue: 2, December 2012, s. 19-34.
 • 8 Metin, Y., 2012, Anayasal Demokrasi İçinde Anayasa Mahkemesinin Konumu, SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, Yıl 2012, s. 89-130.
 • 9 Metin, Y./Kaygısız Ü., 2011, Avrupa Birliği'nde Temel Hakların Korunması ve Lizbon Antlaşması'nın Getirdiği Yenilikler, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, s. 125-158.
 • 10 Metin, Y., 2007, AİHS Çerçevesinde ve AİHM Kararları Işığında Serbest Seçim Hakkı, Liberal Düşünce, Yıl: 12, S. 47-48, s. 109-141, Ankara
 • 11 Metin, Y.-Aslan, G., 2007, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde Dernek Özgürlüğü, SDÜ İİBF Dergisi, Y. 2007, C. 12, S.3, s.271-298.
 • 12 Metin, Y., 2007, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinde Siyasal Muhalefetin Korunması, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 3-4, s. 63-104.
 • 13 Metin, Y., 2006, Avrupa Birliği Anayasası'nın Geleceği, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı: 7, Temmuz 2006, s. 11-20, İstanbul
 • 14 Metin, Y., 2005, Terörle Mücadele ve İnsan Hakları, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı: 5, Aralık 2005, s. 118-132, İstanbul
 • 15 Metin, Y., 2002, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, AÜSBFD, C. 57, S. 4, s. 35-63, Ankara
 • 16 Metin, Y., 2000, Parti İçi Demokrasi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Milenyum Armağanı, C. 8, Sayı 1-2, s. 403-437, Konya.
 • 17 Metin Y., 1998, Siyasi Parti Kapatma Davalarında Ortaya Çıkan Ön Sorunlar, SDÜ. İİBF. Dergisi, Sayı 3, s. 223-235, Isparta.
 • 18 Metin, Y., 1997, Meclis Esas Komisyonlarının Anayasaya Uygunluk Denetimleri, SDÜ. İİBF Dergisi, Sayı 2, s. 343-356, Isparta.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Metin, Y., 2011, Geçmişten Günümüze Avrupa Birliği'nde Temel Hakların Korunması, Avrupa Birliği Çalışmaları Dergisi, Aralık 2011, s. 16-19.
 • 2 Metin, Y., 2010, Son Anayasa Değişikliği Hakkında Genel Bir Değerlendirme, Hukuki Araştırmalar Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 17, Ağustos 2010, s. 26-38.
 • 3 Metin, Y. (V. Dinler ile birlikte), 2008, İspanya'da Batasuna Partisinin Yasaklanması, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 20, Nisan 2008, s. 37-49, Ankara.
 • 4 Metin, Y., 2008, Anayasanın Yorumlanmasında Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunun Yeri ve Önemi, Ergun Özbudun'a Armağan, Anayasa Hukuku, Cilt II, Yetkin Yayınları, s. 429-457, Ankara.
 • 5 Metin, Y., 2006, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Evlenme Hakkı, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 2, Ekim 2006, s. 99-109, Ankara.
 • 6 Metin, Y., 1996, Cumhurbaşkanının Geri Gönderme Yetkisi, SDÜ. İİBF. Dergisi, Sayı 1, s. 171-197, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Metin, Y. / Erece, B., 2016, Bölgeli Devlet ve Federal Devlet Mukayesesi: İspanya ve Federal Almanya Örneği, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı: 7, Haziran 2016, s. 687-720.
 • 2 METİN, Y. (ALTAN, Y., KERMAN, U., AKTEL, M., EKE, E), (2013), "Yerel Yönetimlerde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması: Büyükkabaca Belediyesi Örneği",Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C:5, S:3, ss. 9-17.
 • 3 Metin, Y. (Y. Altan ile birlikte), 2011, Lizbon Antlaşması Sonrasında Subsidiarite İlkesi, SDÜ İİBF Dergisi, Cilt 16, Sayı 3, s. 131-147.
 • 4 Metin, Y. (B. Kara ile birlikte), 2008, Çocuk İşçiliğine Yönelik Uluslararası Standartlar, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, s. 86-114.
 • 5 Metin, Y. (S. Atak ile birlikte), 2007, Rechtsform der Europaeische Union, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, Cilt 3, Sayı 11, s. 145-173.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Metin, Y., 2010, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Yaşamın ve Sağlığın Korunması ile İlgili Olarak Taraf Devletlere Yüklediği Pozitif Yükümlülükler”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 7, Sayı 27, s. 111-132.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Metin, Y. (çev.), 2014, Anayasanın Yorumlanması, in: Anayasa Teorisi, ed. İlyas Doğan, Lale Yayıncılık, İstanbul, s. 519-548.
 • 2 Metin, Y. (çev.), 2008, Demokratik Hukuk Devletinde Özgürlük ve Güvenlik, in: Hukuk Devleti: Hukuki Bir İlke Siyasi Bir İdeal, edt. A.R. Çoban, B. Canatan ve A. Küçük, Adres Yayınları, Ankara, s. 271-291.
 • 3 Metin, Y. (çev.), 2002, Birleşmiş Milletler'de Hukukun Üstünlüğü, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1-2, s. 20-43, Konya.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Metin, Y., 2009, Zorunlu Din Dersi Sorunu ve Çözüm Önerilerinin Değerlendirilmesi, Günümüz Aleviliğinde Eğitim Çalıştayı, Bildiriler Kitabı, Isparta, s. 163-186.
 • 2 Metin, Y., 2005, "Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Türkiye", II. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 15-16 Ekim 2005, Çanakkale, s. 125-138.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 METİN, Y., 2021, TBMM Üyeliğinin Kesinleşmiş Yargı Kararı İle Sona Ermesi, Anayasa Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, 24 Mayıs 2021, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
 • 2 METİN, Y., 2006, Uluslararası Belgeler Işığında Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması, II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, 18-20 Ekim 2006, ODTÜ-Ankara
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Türk Hukukunda Temel Hak ve Özgürlüklerin Anayasa Yargısı Yoluyla Korunması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 1996.
 • Doktora Tezi
 • 1 Türk Anayasa Hukukunda Ölçülülük İlkesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2002.
 • Yazar olarak yer alınmayan kitap veya diğer yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Gözler, K., 2004, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 2. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, s. 119.
 • 2 Gözler, K., 2003, Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, Üçüncü Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, s.151.
 • 3 Gözler, K., 2003, İdare Hukuku, Cilt II, Ekin Kitabevi, Bursa, s. 511.
 • 4 Anayurt, Ö., 2003, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Toplanma, Dernek ve Sendika Özgürlüğü, Kamu Hukuku Arşivi, Mart 2003.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 AKSOY, H., Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılmasının Bir Koşulu Olarak Laik Cumhuriyetin Gereklerine Aykırılık, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 2 TEBER, A. Z., Tutuklama Tedbirinin Bireysel Başvuru Yoluyla Anayasa Mahkemesince İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 3 KARAYEL, Ş., Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolunun Kabul Edilebilirlik Kriterleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 4 MARA BADILLI, G., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 5 HELVACIOĞLU, B., Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Sistemi ve Latin Amerika Başkanlık Sistemi Uygulamaları: Meksika, Venezuela, Bolivya, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 6 YÜĞRÜK, E., 2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Yürütme Organının Düzenleme Yetkisinin Alanı ve Sınırları, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 7 Erece, B., 2017, İtalya-İspanya-Portekiz-Finlandiya Ülke Örnekleri Bağlamında Bölgeli Devlet Modeli, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 8 JANABI, F. M. A., 2017, 2005 Tarihli Irak Anayasası'nın Yapım Süreci ve Belli Başlı Özellikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 9 ABDO, R., 2017, Türkiye ve Suriye'de Kuvvetler Ayrılığı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 10 AL-JASIM, O. A. M., 2017, 2005 Irak Anayasası ve Anayasal Gerçeklik Işığında Irak Cumhuriyetinde Devletin Yapısı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • 11 ELVAN, Z., 2017, Türk Hukukunda Vergilendirme Yetkisinin Karşılaştırmalı Hukuk Açısından İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta
 • 12 YAMAN KAPLAN, A., 2014, Uluslararası Sözleşmelerde ve Türk Hukukunda Evlenme ve Aile Kurma Hakkı, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 13 KORKMAZ, Z., 2014, Uluslararası Hukukta Savaşa Varmayan Zorlama Yolları, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 14 ALP, E., 2013, Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Askeri Ceza Yargısı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 15 GİDEN, M., 2012, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinde Kadının Şiddete Karşı Korunması ve Türkiye'nin Durumu, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 16 ACAR, T., 2009, Kamu Yönetiminde Yeni Bir Denetim Yolu: Kamu Denetçiliği Kurumu, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 17 KOCABAŞ, S., 2009, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Taraf Devletlere Yüklediği Pozitif Yükümlülükler, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 18 URAL, Y., 2008, Türk Anayasal Sisteminde Cumhurbaşkanının Konumu ve Yetkilerine İlişkin Tartışma ve Öneriler Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 19 KARAKUŞ, O., 2007, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşları, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 20 MURATOĞLU, E., 2007, 11 Eylül Sonrası Terörizmin Kazandığı Yeni Boyut Ve Uluslararası Terörizmin Türkiye'ye Yansımaları, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 21 ŞAHİN, A., 2006, Yönetim Bilgi Sistemleri, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 22 UYAN, S., 2006, 4857 Sayılı Yeni İş Yasasına Göre İş Güvencesi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 23 KILIÇ, V. C., 2005, Türk Anayasa Mahkemesi'nin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Öneri ve Tartışmalar Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 24 KAYGISIZ, Ü., 2004, Türkiyenin Avrupa Birliği Üyeliğinde 2001 Yılı Anayasa Değişiklikleri, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 ANAAM MAHDI JABER KHAFAJA, Anayasayı Değiştirme Sorunu: Türkiye ve Irak Mukayesesi, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 2 URAL ASLAN, Y., 2014, İnsan Haklarının Bölgesel Düzeyde Korunması: Amerikan Sistemi, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 3 DİNLER, V., 2013, Devletin Suç İhdas Etme ve Cezalandırma Yetkisinin Sınırı, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 4 KAYGISIZ, Ü., 2010, Avrupa Birliğinde Temel Hakların Korunması, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • 5 KARA, B., 2008, Sosyal Haklar ve Özel Olarak Korunması Gereken Kişiler, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ISPARTA.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Metin, Y.,(Proje Yürütücüsü), 2010, Türk Anayasal Sisteminde Cumhurbaşkanının Konumu ve Yetkilerine İlişkin Tartışma ve Öneriler Üzerine Bir İnceleme, SDÜ BAP Projesi, (Araştırmacı Yurdanur Ural).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Metin, Y., (Uzman Akademisyen), 2013, Hak'lısınız Çocuklar!, Tubitak 4004 Doğa Etiğimi ve Bilim Okulları Projesi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Nasyonal Sosyalist Irkçı Terör Örgütü(NSU)Davası ve Terör Suçlarında Yeni Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu,Oturum Başkanlığı, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15 Mayıs 2015, Isparta
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 II. Uluslararası Davraz Kongresi: Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları, Yürütme Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, 29-31 Mayıs 2014, Isparta
 • 2 II. Uluslararası Davraz Kongresi: Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları, Açılış Oturumu I: Anayasa ve Demokrasi, Oturum Başkanlığı, Süleyman Demirel Üniversitesi, 29-31 Mayıs 2014, Isparta
 • 3 Anayasa Şikayeti/Bireysel Başvuru konulu Uluslararası Türk-Alman Hukuk Sempozyumu, 9-11 Mayıs, Isparta,2011.
 • 4 24-27 Eylül 2009 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Davraz Kongresi"nde görev almak.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 IV. Siyasal Bilimler Kongresi, Siyasi İlimler Türk Derneği & SDÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Medya ve Siyaset Konulu 3. Oturum Başkanlığı, Isparta, 11 Haziran 2006
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Metin, Y., Cumhurbaşkanının Af Yetkisi, XII. Adli Bilimler Kongresi, 4-6 Haziran 2015, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 2 Metin, Y., Bireysel Başvurunun Hukuki İşlevleri, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sempozyumu, Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 5 Aralık 2014,Konya.
 • 3 Metin, Y., 2014, Türkiye Hükümet Sistemini Arıyor, Anayasa Çalıştayı, Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 14 Kasım 2014, Gaziantep.
 • 4 Metin, Y., Yeni Anayasada Yargı, Yeni Anayasa ve Demokratikleşme Sempozyumu, Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 12 Ekim 2012,Konya.
 • 5 Metin, Y., Yeni Anayasada Anayasa Mahkemesi ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Anayasa Değişikliği ve Beklentiler Paneli, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1 Mart 2012, Antalya.
 • 6 Metin, Y., Din ve Vicdan Özgürlüğü Bağlamında Laiklik İlkesi, Yeni Anayasa Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 4 Şubat 2012, İstanbul.
 • 7 Metin, Y., Yeni Anayasada Temel Hak ve Özgürlükler, Yeni Anayasa Nasıl Olmalı Paneli, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 29 Mart 2012, Konya.
 • 8 Metin, Y., Yeni Anayasada Temel Hak ve Özgürlükler, 4. Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil ve Çarşamba Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, 14 Nisan 2012, Çarşamba-Samsun.
 • 9 METİN, Y., 2011, Türkiye'nin Anayasa Sorunu, Konferans, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hafız İbrahim Demiralay Amfisi, 23 Şubat 2011, ISPARTA.
 • 10 METİN, Y., Yeni Anayasa Tartışmaları, Isparta Kanal 32 TV, Gündem Isparta, Söyleşi, 30 Kasım 2011.
 • 11 METİN, Y., Referandumun Ardından, Isparta Kanal 32 TV, Basın Kulubü, Söyleşi, 15 Eylül 2010.
 • 12 METİN, Y., 2010 Anayasa Değişiklikleri ve Yeni Bir Anayasa Gerekliliği Paneli, Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu, 27 Ekim 2010, AKŞEHİR.
 • 13 METİN, Y., Anayasa Mahkemesinin Yeniden Yapılandırılması, Referandum Sürecinde Anayasa Değişiklikleri Paneli, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kural Hukukçular Birliği Derneği, Antalya Barosu, 29 Mayıs 2010, ANTALYA.
 • 14 METİN, Y., 2010, İnsan Hakları Nedir?, Konferans, Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu, 16 Aralık 2010, ISPARTA.
 • 15 METİN, Y., Avrupa Birliği Hukukunda Anayasal İlkeler, Bucak-Burdur ve Krotoszyn-Polonya Arasında İşbirliği ve Kardeşlik Köprüsü isimli Avrupa Birliği Hibe Projesi Üçüncü Konferans Serisi, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, 17 Mart 2009, BUCAK.
 • 16 METİN, Y., Tutuklu ve Hükümlülerin Hak ve Özgürlükleri, Konferans, Isparta Kapalı Cezaevi, 27 Kasım 2008, ISPARTA.
 • 17 METİN, Y., İnsan Hakları Eğitiminin Önemi, Isparta İnsan Hakları Kurulu, Konferans, Öğretmenevi, 12 Aralık 2007, ISPARTA.
 • 18 METİN, Y., Avrupa Birliği 2006 Türkiye İlerleme Raporunun İnsan Hakları Bölümünün Değerlendirilmesi, Isparta İnsan Hakları Kurulu, Konferans, Öğretmenevi, 13 Aralık 2006, ISPARTA.
 • 19 METİN, Y., İnsan Hakları Konusunda Kolluk Kuvvetlerinin Uymaları Gereken Esaslar, Isparta Emniyet Müdürlüğü, Konferans, Isparta, 5 Haziran 2006.
 • 20 METİN, Y., Türkiye'de İnsan Hakları: Gelişmeler ve Sorunlar, Dazkırı İnsan Hakları İlçe Kurulu-Dazkırı Meslek Yüksekokulu, Konferans, Dazkırı, 10 Aralık 2004.
 • 21 METİN, Y., AB'ye Uyum Süreci ve İnsan Hakları, Konferans, Yalvaç MYO Konferans Salonu, 17 Aralık 2004, YALVAÇ.
 • 22 METİN, Y., İnsan Haklarının Ulusal Düzeyde Korunması ve Bazı Öneriler, İl İnsan Hakları Kurulu İnsan Hakları Haftası Paneli, Belediye Kültür Sarayı, 10 Aralık 2004, ISPARTA.
 • 23 METİN, Y., İnsan Haklarına İlişkin Olarak Gerçekleştirilen Son Anayasal ve Yasal Değişiklikler Üzerine, Bucak İnsan Hakları İlçe Kurulu, Konferans, Bucak, 11 Haziran 2004.
 • 24 Metin, Y., Maddi Delillerin İnsan Haklarının Korunmasındaki Önemi, Isparta Emniyet Müdürlüğü-Süleyman Demirel Üniversitesi, Adli Bilimler Paneli, 13-14 Nisan 2004, Isparta Öğretmenevi.
 • 25 METİN, Y., Devletin Vatandaşa, Vatandaşın Devlete Karşı Görevleri; Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Haklar, Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Konferans, 13 Şubat 2004.
 • 26 METİN, Y., Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Yönetim Yapısı, Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Konferans, 21 Mart 2003.
 • 27 METİN, Y., İnsan Haklarının Dünü, Bugünü ve Geleceği, Isparta İnsan Hakları İl Kurulu, Konferans, Eğirdir, 9 Aralık 2003.
 • 28 METİN, Y., Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, Isparta İnsan Hakları İl Kurulu, Konferans, Şarkikaraağaç, 12 Aralık 2003.
 • 29 METİN, Y., İnsan Hakları, Isparta Kanal 32 TV, Açık Oturum, 9 Aralık 2003.
 • 30 METİN, Y., İnsan Hakları ile İlgili Gelişmeler ve Türkiye, Isparta İnsan Hakları İl Kurulu, Konferans, Keçiborlu, 9 Aralık 2002.
 • 31 METİN, Y., İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Standartlar ve Türkiye, Isparta İnsan Hakları İl Kurulu, Konferans, Yalvaç, 11 Aralık 2002.
 • 32 METİN, Y., İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Korunması, Isparta İnsan Hakları İl Kurulu, Konferans, Gelendost, 12 Aralık 2002.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi
 • 2 SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi
 • 3 SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi
 • 4 SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi
 • 5 SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 bilig dergisi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi
 • 2 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
 • 3 Turkish Studies
 • 4 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi
 • 5 SDÜ İİBF Dergisi
 • 6 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
 • 7 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Yargıtay Dergisi
 • 2 Haşim Kılıç'a Armağan
 • 3 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılına Armağan
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • 5 Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
 • 6 Yasama Dergisi
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 8 Hukuki Perspektifler Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (03.03.2014-04.06.2015)
 • 2 Isparta Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (20.09.2012-03.03.2014)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı
 • 2 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı
 • 3 SDÜ Hukuk Fakültesi dekan yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2 Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu üyeliği (07.04.2015)
 • 2 Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (08.06.2015)
 • 3 SDÜ İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği (22.04.2014-10.06.2015)
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Etik Kurulu üyeliği (21.10.2010-21.10.2013)
 • 5 SDÜ Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (16.09.2009-16.09.2012)
 • 6 SDÜ Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 METİN, Y., Isparta İnsan Hakları İl Kurulu üyeliği (2004-2015)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Avrupa Birliği Dökümantasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (Atanma tarihi 15 Temmuz 2005)
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Juli-August, 2005, Hochschule Bremen, "Juristische Fachterminologie-Einführung in das deutsche Recht", Bremen, Almanya
VERDİĞİ DERSLER
İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Alanda Korunması
Anayasa Hukuku
Anayasa Hukukuna Giriş
Anayasa Hukukunun Genel Esasları
Anayasa Sorunları
Anayasa Yargısı
Avrupa Birliğinde Anayasal Gelişmeler
Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye
Genel Devlet Teorisi
Hukuk Devletinin Güncel Sorunları
Hukuka Giriş
Hukukun Temel Kavramları
Hükümet Sistemleri
İnsan Hakları
İnsan Hakları Hukuku
İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Alanda Korunması
İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması
Karşılaştırmalı Anayasal Hak ve Özgürlükler
Medeni Hukuk
Siyasal Partiler Hukuku
Türk Anayasa Düzeni
Türk Anayasa Hukuku
Türk Anayasa Yargısı Sistemi
Türk Anayasal Düzeninde Temel Hak ve Özgürlükler
Vatandaşlık Hukuku
 
Bu İçeriği Paylaş!