Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Adem EFE
Adı Soyadı Prof. Dr. Adem EFE
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sosyal Hizmet Bölümü
Ana Bilim Dalı Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
Telefon 2462110450
E-Posta ademefe@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - 17.7.1991
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - 24.3.1995
Doktora ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - 31.12.2002
İLGİ ALANLARI
II. Meşrutiyet Dönemi Türk Siyasal ve Düşünsel Hayatı: İslâmcılık, Modernleşme, Küreselleşme, Halkla İlişkiler ve İletişim, Dezavantajlı Gruplar, Osmanlı-Türk Kültürel Hayatı, Tasavvuf, Çingeneler, Dinî Gruplar: Alevilik/Bektaşilik/Tahtacılar.
YAYINLAR
 • Alanında diğer türlerde kitap
 • 1 EFE, A., M. C. Kayacan, H. Giray, G. Saygılı ve diğ., Yükseköğretimde Dinamik Çok Kültürlü Model Önerisi Etkinlik Raporu, Isparta 2014, (81 s.).
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 EFE, A.:"La Mondialisation et les Nouveaux Mouvements Religieux", ADAM Akademi, C. 2, S. 2, Aralık 2012, s. 87-98.
 • 2 EFE, A.:"Mehmed Şerefeddin'in Hikmet Gazetesinde Yayımlanan 'Sosyalistler ve Bizdeki Zekat' Unvanlı Makalesi Münasebetiyle", Muhafazakar Düşünce Dergisi, S. 27, Ocak-Şubat-Mart 2011, s. 143-152.
 • 3 EFE, A.:"İslam Mecmuası: Din ve Kadın Meselesine Bakış", Türk Yurdu, Mayıs 2011, C. 31, S. 285, s. 110-125.
 • 4 EFE, A.:"Erken Dönem Cumhuriyet'te Çağdaşlaşma/Modernleşme Çabaları", Türk Yurdu, Aralık 2011, C. 31, S. 292, s. 114-120.
 • 5 EFE, A.: "Türkiye'nin İlk Sosyoloji Dergisi: Ulûm-ı İktisâdiyye ve İctimâiyye Mecmuası 'Mukaddime ve Programı', Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Yıl: 6, S. 24, Nisan-Mayıs-Haziran 2010, s. 205-216.
 • 6 EFE, A.:"Medeniyet, Medine, Din, İslam ve Şehir Kavramları Üzerine Değiniler", Şehir ve Medeniyet Dergisi, Cilt/Vol: 2, S: 2, Kasım 2010, s. 34-41.
 • 7 EFE, A.: "Eşref Edib Fergan ve 'Avrupa ve Türkiye' Adlı Makalesi Üzerine Bazı Düşünceler", Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Yıl: 6, S. 21-22, Yaz-Güz 2009, Ankara, s. 125-143.
 • 8 EFE, A.: "II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1925) İslamcıları ve Çağdaşlaşma Görüşleri", Doğu Batı, Yıl: 11, S. 46, Ağustos-Eylül-Ekim 2008, Ankara, s. 243-272.
 • 9 EFE, A.: "Uzun Soluklu Bir İslamcı Dergi: Sebilürreşad (Tarihçesi ve Bazı Sosyo-Kültürel Problemlere Yaklaşımı)", Marife, Yıl: 8, S. 2, Güz 2008, Konya, s. 157-180.
 • 10 EFE, A.: "Tahtacılarda Dedelik Kurumu (Isparta Örneği)". tabula-rasa, Yıl:7, S. 19, Ocak-Nisan 2007, Isparta, s. 127-142.
 • 11 EFE, A.: "Çağdaş Sosyoloji Kuramları Kitabına Dair", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S: XXIII, İzmir 2006, s. 166-180.
 • 12 EFE, A.: "Sosyolojik Bir Bakış Açısıyla Seyyid Bey (1873-1925) ve 'İctihad ve Taklid' Adlı Makalesi Münasebetiyle", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S. 6, Yıl 2005, Konya, s. 141-160.
 • 13 EFE, A.: "II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Geçiş Sürecinde İctimai Usûl-ı Fıkıh Tartışmaları", İslamiyat 8, Ankara 2005, S. 1, s. 25-40.
 • 14 EFE, A.: "Edward Said'in Oryantalizm Kitabına 25 Yıl Sonra Yeniden Bakışı", Marife, Yıl: 5, S: 2, Güz 2005, Konya, s. 219-228.
 • 15 EFE, A.: "Kuzey Afganistan'da Nevruz Kutlamaları", Dini Araştırmalar, Mayıs-Ağustos 2004, C. 7, S. 19, Ankara, s. 327-333.
 • 16 EFE, A.: "Salahaddin Asım'ın İslam Sosyolojisi İle İlgili Bir Yazısı Münasebetiyle", tabula-rasa, Yıl: 3, S. 8, Mayıs-Ağustos 2003, Isparta, s. 325-333.
 • 17 EFE, A.: "Türkiye'nin Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Din ve Kültürel Çatışma Sorunu", Arayışlar, Yıl: 2, S: 3-4, Isparta 2000, s. 35-50.
 • 18 EFE, A.: "Joachim Wach'a Göre Din Sosyolojisinin Konusu", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1998, S. 5, Isparta, s. 271-277.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 EFE, A.: "İlk Yazı", Anamas, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Dergisi, Yıl 3, S. 3, Mart 2015, s. 2.
 • 2 EFE, A.: "Evvela", Anamas, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Dergisi, Yıl: 3, S. 4, Mayıs 2015, s. 1.
 • 3 EFE, A.: "İlkin", Anamas, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Dergisi, Yıl: 2. S. 2, Mayıs 2014, s. 2.
 • 4 EFE, A.:"İlkin", Anamas, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Dergisi, Yıl: 1, S. 1, Mayıs 2013, s. 2-3.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 EFE, A.: Nakşbendiliğin Halidiye Kolu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 1994, (Dan.:Prof. Dr. M. Rami AYAS).
 • Doktora Tezi
 • 1 EFE, A.: Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e İslamcılar ve Modernleşme (1908'den 1924'e), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2002, (Dan.:Prof. Dr. İzzet ER).
 • Hakemli dergilerde yayımlanan ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 M.Necmeddin Bardakçı, Sosyo Kültürel Hayatta Tasavvuf, Fakülte Kitabevi, Isparta 2000, s. 279, Adem Efe, Nakşbendiliğin Halidiye Kolu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu Cemaaati, DEÜSBE, İzmir 1994, ss, 52-56, (Yayınlanmamış YLT)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mehmet Pehlivan, Sağlık Çalışanlarına Göre Hastanelerdeki Manevi Destek ve Rehberlik Projesi Uygulaması: (Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Örneği), SDÜ SBE, Isparta 2018.
 • 2 Demir Dinipak, Dindarlık ve Yaşlı Bakımı İlişkisi Üzerine Nicel Bir Araştırma (Isparta Örneği), SDÜ SBE, Isparta 2018.
 • 3 Saadet BAYAZIT, Batı'da Ortaya Çıkan Yeni Dini Hareketler: Hare Krishna Hareketi Londra Örneği, SDÜ SBE, Isparta 2018.
 • 4 Mehmet KAPLAN, Dini Gruplar ve Çatışma: Said Nursi ve Nurculuk, SDÜ SBE, Isparta 2017.
 • 5 Engin ALACA, Cumhuriyet Dönemi Türk Sinemasında Emek Kavramı, Sendikal Hareketler ve İşçi Temalarının İşlenişi, SDÜ SBE, Isparta 2016.
 • 6 Nurettin Aydın, Nakşbendiliğin Halidiye Kolu Haznevilik Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Mardin İli Örneği, SDÜ SBE, Isparta 2016
 • 7 Mehmet Ali MİŞE, Boşanmanın Sosyo-Psikolojik ve Dini Sebepleri ve Sonuçları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma (Uşak Örneği), SDÜ SBE, Isparta 2015.
 • 8 Arife ADIGÜZEL, Üniversite Gençliğinde Dini Yönelimin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi, (SDÜ-Dicle Üniversitesi Örneği), SDÜSBE, Isparta 2015.
 • 9 Hilal Selçuk, Yoksullukla Mücadelede Sosyal Devlet Anlayışının Etkisi: Isparta Sosyal Yardımlaşma Vakfı Örneği, SDÜ SBE, Isparta 2015.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Ercan ÇELİK, "Suça Sürüklenen Çocukların Yenden Toplumsallaşmasında Dinin Rolü (İzmir Aliağa Kapalı Çocuk ve Gençlik Cezaevi Örneği).", SDÜ SBE, Isparta 2019.
 • 2 Muhammet ÖZDİL, Tüketim Kültürü ve Din İlişkisi üzerine Sosyolojik Bir İnceleme, SDÜ SBE, Isparta 2018.
 • 3 Halil UZDU, Türk Sinemasında Din ve Modernleşme (1960-1975) Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma, SDÜ SBE, Isparta 2016.
 • 4 Ramazan BULUT, İslami Kesimdeki Değişimi Romanlardan (2000-2010) Okumak, SDÜSBE, Isparta 2015.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Mustafa Erkan KIRBIYIK, Sosyal Medya Kullanımı ve Dindarlık Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma(SDÜ Örneği).
 • 2 Haldun NALBANT, Engelli Çocuk ve Ailelerinin Sosyo-Psikolojik Sorunları Üzerine Bir Araştırma (Burdur Örneği).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 EFE, A.: "Isparta ve Çevre Köylerinde Dini ve Kültürel Hayat Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Blilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Isparta 2009.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 EFE, A.: "Yükseköğretimde Dinamik Çok Kültürlü Model Önerisi Tarama Konferansı", SDÜ&Telif Hakları Genel Müdürlüğü &Kültür Bakanlığı'nca desteklenen ulusal proje.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 EFE, A.: IV. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu, 7-9 Mayıs 2015, Hitit Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu, 18. Oturum Başkanlığı).
 • 2 EFE, A.: Uluslararası Balkan Sempozyumu-Balkanlarda Dostluk ve İşbirliği, 5-7 Ekim 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi&Arnavutluk Epoka Üniversitesi&Uluslararası Antalya Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, (Oturum Başkanı).
 • 3 EFE, A.: I. Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, SDÜ. Eğirdir Meslek Yüksekokulu, 01-04 Aralık 2011, Mavi Göl Oteli /Eğirdir, (Oturum Başkanı).
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 EFE, A.: Mediterranean Economy, Culture, Arhitecture, and Security, May 19- 21, 2017 , Bosna-Hersek, (Bilim Kurulu Üyeliği).
 • 2 EFE, A.: "Engelsiz Dünya Çalıştayı ve Engelsiz Dünya Ödülleri", Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı, 09-10 Aralık 2016, (Oturum Başkanlığı).
 • 3 EFE, A.: Conference on Turkish Universities in the European Research Area, October 8-9, Hilton Hotel, Ankara 2015.
 • 4 EFE, A.: Uluslar arası Engelliler Din Eğitimi Metot Hizmetleri Çalıştayı, 13-15 Kasım 2015, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı, İstanbul, (Oturum Başkan Yardımcısı).
 • 5 EFE, A.: 21. YY. Dünya Çocuk Eğitimi Zirvesi Çocuk Yetiştirme Kültürü ve Eğitimde Arayışlar 1, MEB&Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 27-29 Eylül 2013, (Danışma ve Bilim Kurulu Üyesi).
 • 6 EFE, A.: Uluslararası İpek Yolu Kongresi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi, 27-28 Ekim 2013, Silence Hotel, İstanbul, (Bilim Kurulu Üyesi).
 • 7 EFE, A.: 3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksekokulu, 02-04 Ekim 2013, (Bilim Kurulu Üyesi).
 • 8 EFE, A.: Uluslararası Hikmet ve Medeniyet Algıları: Şehir ve İslam Sempozyumu, 28-29 Eylül 2012, Barida Hotels Konferans Salonu Isparta, Sempozyum Bildiri Özet Kitabı, s. 2, (Bilim Kurulu Üyesi).
 • 9 EFE, A.: Karadeniz Bölgesel İşbirliği Bağlamında Türkiye, Kırım ve Ukrayna İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Konferansı, Kırım Mühendisilik ve Pedagoji Üniversitesi, 16-18 Eylül 2012, Simferopol, Kırım, (Bilim Kurulu Üyesi).
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 EFE, A.: “Tevhidi Düşünce Işığında İlim Dallarının Yeniden İnşası Şurası”, Süleyman Demirel Üniversitesi ile İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Merkezi (İLMAR), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’, 7-9 Şubat 2019, Isparta, (Düzenleme Kurulu 2. Başkanı).
 • 2 EFE, A.: Toplumsal Cinsiyet Eşit(siz)liği Üzerine, SDÜ İİBF Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet Seminerleri III, SDÜ İİBF Konferans Salonu B, 25.02.2019, Saat: 15.00-17.00, (Moderator).
 • 3 EFE, A.: "Engellilerin Gözünden Engelli Olmak", SDÜ İİBF Konferans Salonu A, 03.12.2018, (Moderatör).
 • 4 EFE, A.: Türkiye Lisanüstü Çalışmaları Kongresi, 12-14 Mayıs 2016 Isparta, (Oturum Başkanlığı).
 • 5 EFE, A.: Kur'an ve Toplumsal Bütünleşme-Mezhepler ve Dini Gruplar Arası İlişkiler Sempozyumu, Kur'an Araştırmaları Vakfı, 27-29 Mart 2015, Bursa BŞ Belediyesi Tayyare Kültür Merkezi, Bursa, (Oturum Başkanlığı).
 • 6 EFE, A.: "Kur'an ve Sünnete Göre Birlikte Yaşamanın Temel Dinamikleri", Panel, 15 Nisan 2015 Çarşamba, Aksu Müftülüğü, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Konferans Salonu, Saat: 20.00-22.00, Aksu, (Moderatör).
 • 7 Efe, A.: Yükseköğretimde Dinamik Çok Kültürlü Model Önerisi Arama Konferansı, SDÜ&Kültür Bakanlığı&Telif Hakları Genel Müdürlüğü, 17-29 Ekim 2014, Sirene Davras Oteli, Isparta, (Yardımcı Moderatör).
 • 8 EFE, A.: Salihli Sempozyumu, Düz.:Salihli Belediyesi, 26.04.2013, Salihli/Manisa, (Oturum Başkanı).
 • 9 EFE, A.: "Yerel Yönetimler" Panel, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, 24-12.2013, Saat 14.30, (Moderatör).
 • 10 EFE, A.: "Helal ve Sağlıklı Gıdada Yeni Gelişmeler" Panel, SDÜ. Orman Fakültesi Konferans Salonu, 26.12.2013, Saat: 14.00, (Yönetici).
 • 11 EFE, A.:Zeybek Ateşi 2. Ulusal Efe Kurultayı, 6-7 Eylül 2012, Ödemiş/İzmir, 6. Oturum (Poslu Mestan Efe Oturumu, (Oturum Başkan Yard.).
 • 12 EFE, A.: Fotoğraflarla Akhisar'ın Kurtuluşu, (Panel), Düz.:Akhisar Milli Eğitim Müdürlüğü, Akhisar Belediyesi Konferans Salonu, 6 Eylül 2012, Saat: 10.00, Akhisar/Manisa, (Oturum Başkanı).
 • 13 EFE, A.: Din Görevlilerinin Gönüllerdeki Engelleri Kaldırmadaki Sorumluluk Bilinci (Panel), Aksu İlçe Müftülüğü, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, 03.10.2012, Saat:14.30, (Oturum Başkanı).
 • 14 EFE, A.: I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu, 17-19 Şubat 2011, Sarıgöl Belediyesi Sosyal Tesisleri, Sarıgöl/Manisa, (Oturum Başkanı).
 • 15 EFE, A.: Helal Turizm Durum Analizi Çalıştayı, SDÜ HETURAM-İHATO, 22-24 Şubat 2019, Wome Deluxe, Antalya (Moderatör).
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 EFE, A.: 2. İslamcı Dergiler Sempozyumu: “1960 Öncesi İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler", Mart 2017, İstanbul, (Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği).
 • 2 EFE, A.: Türkiye Lisanüstü Çalışmaları Kongresi, Bilim Kurulu Üyeliği, 12-14 Mayıs 2016 Isparta.
 • 3 EFE, A.: Yükseköğretimde Dinamik Çok Kültürlü Model Önerisi Arama Konferansı, Kültür Bakanlığı&Süleyman Demirel Üniversitesi&Telif Hakları, 17-19 Ekim 2014, Sirene Davras Oteli Isparta, (Düzenleme Kurulu Üyesi).
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 EFE, A.: Basiret ve Direniş Kitabının Tanıtım Toplantısı, İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, 13.02.2019, Saat 14.30-17.00, Süleymaniye-İstanbul.
 • 2 EFE, A.: "Çanakkale Ruhu ve Gençlik", MTTB, 08.03.2019, Isparta İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu, 20.00.
 • 3 EFE, A.: "Milli Mutabakat Metni: İstiklal Marşımız", Isparta İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu, 12.03.2019, Saat: 14.00-15.00., Isparta.
 • 4 EFE, A.: "Mehmet Akif Ersoy'u Anmak-Anlamak", Sivas Uluslararası İHL Konferans Salonu, 15.03.2017, Saat: 09.30-11.00, Sivas.
 • 5 EFE, A.: "Mehmet Akif Ersoy'u Anmak-Anlamak", Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu, 15.03.2019, Saat: 14.00-5.30, Hafik-Sivas.
 • 6 EFE, A.: "Mehmet Akif Ersoy'u Anmak-Anlamak-Anlatmak", Fidan Yazıcıoğlu Kongre ve Kültür Merkezi, 15.03.2019, Saat: 20.00-21.30, Sivas.
 • 7 EFE, A.: "Mehmet Akif Ersoy'u Anmak-Anlamak", Divriği Hüsnü Aydın Anadolu İHL Konferans Salonu, 17.03.2019, Saat: 14.00-15.30, Divriği-Sivas.
 • 8 EFE, A.: "Mehmet Akif'i Anmak ve Anlamak", Suşehri Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, 16.03.2019, Saat: 17.00-18.30, Suşehri-Sivas.
 • 9 EFE, A.: "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı", Isparta E Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu Konferans Salonu, 18.03.2019, Saat: 14.00-15.30, Isparta.
 • 10 EFE, A.: "Türkiye'de Tarikat ve Cemaat Dindarlığının Dönüşümü", Büyükşehir Akademi, Sakarya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Başkanlığı, Alicanlar Konağı, 21.03.2019, Saat: 18.00-19.30, Adapazarı/Sakarya.
 • 11 EFE, A.: "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın Kabulü", Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu, 12.03.2018, Saat: 15.00.
 • 12 EFE, A.: "Ecdadın İzindeyiz: Çanakkale Ruhu'ndan İstiklal Marşı'na", Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, 14. 03. 2018, Saat: 15. 00.
 • 13 EFE, A.: "Mehmet Akif Ersoy ve Gençlik", Isparta Merkez Anadolu İHL, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, 16.03.2018, Saat: 14.00.
 • 14 EFE, A.: "Çanakkale Ruhu", Isparta Kredi Yurtlar Kurumu, 21.03.2018, Saat: 20.30.
 • 15 EFE, A.: "Mehmet Akif Ersoy'u Anmak ve Anlamak", Isparta Memur-Sen 2 Nolu Şube, Sendika Konferans Salonu, 16.03.2018, Saat: 20.00.
 • 16 EFE, A.: "Modern Türkiye Cumhuriyeti'nde Hint Okyanusu ve Malay Dünyası Çalışmaları Çalıştayı', Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları UAM, 28-29 Haziran 2018, İstanbul.
 • 17 EFE, A.: "15 Temmuz ve Sonrası Üzerine Düşünce ve Yorumlar", Isparta Müftülüğü, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, 17.07.2018, Saat: 14.00.
 • 18 EFE, A.: "Aile Olmak Aile Kalmak", Burdur Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Aile Okulu Seminerleri, 28.11.2018, Saat 09-10, Burdur Öğretmenevi.
 • 19 EFE, A.: "Ailede Çatışma ve Çözüm Yolları", Burdur Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Aile Okulu Seminerleri, 18.11.2018, Saat: 10-11, Burdur Öğretmenevi.
 • 20 EFE, A.: "Aile ve Medya Okuryazarlığı", Burdur Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Aile Okulu Seminerleri, 18.11.2018, Saat: 11-12, Burdur Öğretmenevi.
 • 21 EFE, A.: "Aile ve Medya Okuryazarlığı", Burdur Müftülüğü Aile Dini ve Rehberlik Bürosu Aile Okulu Seminerleri, 18.11.2018, Saat: 14-15, Bucak Müftülüğü Konferans Salonu, Bucak-Burdur.
 • 22 EFE, A.: "Aile Olmak Aile Kalmak", Burdur Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Aile Okulu Seminerleri, 18.11.2018, Saat: 15-16, Bucak Müftülüğü Konferans Salonu, Bucak-Burdur.
 • 23 EFE, A.: "Ailede Çatışma ve Çözüm Yolları", Burdur Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Aile Okulu Seminerleri, 18.11.2018, Saat: 16-17, Bucak Müftülüğü Konferans Salonu, Bucak-Burdur.
 • 24 EFE, A.: "İnsan Fıtratı", TÜRGEV Isparta Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu, Konferans Salonu, 26.11.2018, Saat: 21.00.
 • 25 EFE, A.: "İmam-Hatipli Olmak", Akhisar Ayvazdede İmam-Hatip Ortaokulu, 10.03.2017, Saat: 14. 30, Akhisar.
 • 26 EFE, A.: "İstiklal Marşı'nın Kabülü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü", SDÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, 14.03.2017, Saat: 13.00.
 • 27 EFE, A.: "Hatıralarla Akhisar", (Mehmet Kahraman'la Söyleşi), AKİMDER, Akhisar Belediye Meclis Toplantı Salonu, 10.03. 2017, Saat 20.30, Akhisar
 • 28 EFE, A.: "İmam-Hatip Olmanın Görev Bilinci ve Sorumluluğu", Isparta Müftülüğü, Bilal Habeşi Camii Konferans Salonu, 16.05.2017, Saat: 10.30-11.30.
 • 29 EFE, A.: Hacettepe Üniversitesi Uluslarlararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi, 29-31 Mayıs 2017. ANkara 2017.
 • 30 EFE, A.: "Asım'ın Nesli, Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif", Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, 29. 03. 2016, Saat: 11. 00, Isparta.
 • 31 EFE, A.: "Mehmet Akif Ersoy ve Değerlerimiz", Karabağlar İmam-Hatip Lisesi Konferans Salonu, 14.03.2016, Karabağlar-İzmir.
 • 32 EFE, A.: "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımız", TÜRGEV Bornova Adile Sultan Kız Yurdu, 14.03. 2016 Bornova-İzmir.
 • 33 EFE, A.: "Ahilik Kültürü ve Gençlerimiz", Isparta Anadolu Teknik Endsütri Meslek Lisesi, 17. 05. 2016, Saat: 14.00, Isparta.
 • 34 EFE, A.: "Hz. Peygamber'in Dilinden Birlik ve Beraberlik", Çeltikçi Müftülüğü, Çeltikçi Belediyesi Düğün Salonu, 18. 04. 2016, Saat: 14.00, Çeltikçi-Burdur.
 • 35 EFE, A.: "Mehmet Akif Ersoy ve Asım'ın Nesli", Akhisar İmam-Hatip Lisesi Konferasn Salonu, 11.03.2016, Saat: 15.00, Akhisar.
 • 36 EFE, A.: "İmam-Hatipli Olmak", Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu, 14.11.2016, Saat: 15.00, Isparta.
 • 37 EFE, A.: "Mehmet Akif Ersoy Üzerine Düşüncelerim", Anadolu ve Teknik Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu, 27.10.2016, Saat: 10.00, Isparta
 • 38 EFE, A.: "Mehmet Akif Ersoy'un Din ve Toplum Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme", Isparta Fen Lisesi Konferans salonu, 26.11.2016, Saat: 10.00, Isparta.
 • 39 EFE, A.: "İmam-Hatipli Olmak Bilinci", Gülistan İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu, 05.12.2016, Saat: 13.30-15.00, Isparta 2016.
 • 40 EFE, A.: "Değerler Eğitimi", Düz.: Akhisar İlçe Mlli Eğitim Müdürlüğü, Akhisar İmam-Hatip Lisesi Konferans Salonu, 02.03.2015, Saat: 14.00, Akhisar.
 • 41 EFE, A.: "İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif ve Gençlik", Düz.: Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gönen MYO Konferans Salonu, 13.03.2015, Saat: 14.00, Gönen.
 • 42 EFE, A.: "Empatik Bir Yaklaşım: Modern Çağda Öğrencilerimizin Duygu Düşünce ve Davranışlarını Anlamak", Düz.:Akhisar Milli Eğitim Müdürlüğü, Akhisar Anadolu İmam-Hatip Lisesi Konferans Salonu, 08.09.2015, Saat: 10.00-14.00, Akhisar/Manisa.
 • 43 EFE, A.: "Mehmet Akif'i Anmak, Mehmet Akif'i Anlamak", Ölçü Gençlik Merkezi, 26.12.2015, Saat: 14.30.
 • 44 EFE, A.: "Mehmet Akif Ersoy ve İdeal Gençlik", Konak Kız İmam-Hatip Lisesi Konferans Salonu, 14.03.2016, Saat 11, Konak- İzmir.
 • 45 EFE, A.: "Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadele Ruhu", Keçiborlu Müftülüğü Kavaklı Camii, 12.03.2014 Çarşamba, Saat: 20.00, Keçiborlu.
 • 46 EFE, A.: "Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları", Hizmet İçi Eğitim Programı, (Aksu İlçesine bağlı 11 Köy ve 9 Mahalle Muhtarlarına Yönelik), Düz.: Aksu Kaymakamlığı, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO, 05.05.2014, Saat: 14:00-15:20, Aksu.
 • 47 EFE, A.: "Dini Gruplar Üzerine", Din Eğitimi Genel Müdürlüğü Mesleğe Hazırlık Kurslarında İHL Öğrencilerine Yönelik Konferans, 19.08.2014, Isparta İmam-Hatip Lisesi, Saat 10.00-11.30.
 • 48 EFE; A.:"En Güzel Dost: Kitap", Onlar Buradaydı Projesi Kapsamında Konferans, Düz.:Akhisar İmam-Hatip Lisesi, Akhisar İmam-Hatip Lisesi Konferans Salonu, 04.03.2013, Saat: 13.00-15.30, Akhisar/Manisa.
 • 49 EFE, A.:"Kadın Olmak", Dünya Kadınlar Günü Programı, Düz.:Aksu Kaymakamlığı, SDÜ. Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Konferans Salonu, 08.03.2013, Saat: 13.00-15.30, Aksu/Isparta.
 • 50 EFE; A.:"Bilgi Güçtür" Düz.:Senirkent İlçe Müftülüğü, Senirkent Kaymakamlık Toplantı Salonu, 15.04.2013, Saat: 10.00.12.00, Senirkent/Isparta.
 • 51 EFE, A.: "Hz. Peygamber ve İnsan Onuru", Düz.:Kemer İlçe Müftülüğü, Kemer İlköğretim Okulu Konferans Salonu, 15.04.2013, Saat: 14.00,(Kutlu Doğum Haftası İle İlgili Konferans).
 • 52 EFE, A.: "Hz. Peygamber ve İnsan Onuru", İbn-i Sina Enstitüsü, 19.04.2013, Saat: 08.30-10.00, Heinses/Mons/Belçika.
 • 53 EFE, A.: "Gençlik ve Değerlerimiz", Tevhid Camii Toplantı Salonu, 21.04.2013, Saat: 18.30-19.00, Gent/Belçika.
 • 54 EFE, A.: "Hz. Peygamber ve İnsan Onuru", Diyanet Türk İslam Kültür Derneği (DİTİB) Yeni Şehzade Camii, 26.04.2013, Saat: 19.00-21.00, Stadtlohn/Münster/NRW, Almanya.
 • 55 EFE, A.: "Sosyolojik Açıdan Said Nursi ve Nurculuk", Adım Adım Said Nursi Afyon Günleri: Sosyolojik Arkaplan, Düz.: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Kulübü, 06.05.2013, Eğitim Fakültesi 1 Abdullah Kaptan Konferans Salonu, Saat: 17.30-20.30, Afyonkarahisar (Panelist).
 • 56 EFE, A.: Adnan Menderes Üniversitesi Romanlar Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Toplantısı, 12.06.2013, ADÜ Atatürk Kültür Merkezi Maindros Salonu, Aydın.
 • 57 EFE, A.: 21. YY. Dünya Çocuk Eğitimi Zirvesi Çocuk Yetiştirme Kültürü ve Eğitimde Arayışlar 1, Aile ve Sosyal Politikalar Bak&MEB&Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 27-29 Eylül 2013,"İslam'da Çocuk Yetiştirme Kültürü ve Sorunları", (Çalıştayında Konuşmacı).
 • 58 EFE, A.:"Mehmet Akif Ersoy'un Din ve Milliyetçilik Anlayışı", Senirkent Müftülüğü, Senirkent Kaymakamlık Konferans Salonu, 21.02.2012, Saat: 10:00.
 • 59 EFE, A.:"Mehmet Akif Ersoy'a Göre Din ve Milliyetçilik", Düz.: Aksu Müftülüğü, Aksu Müftülüğü Konferans Salonu, 23.02.2012, Saat: 10:00, Aksu/Isparta.
 • 60 EFE, A.: "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" Düz.:Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aksu MSD. MYO Konferans Salonu, 13.03.2012, Saat: 13.30, Aksu/Isparta.
 • 61 EFE, A.: "Doğanın Farkındalığı" Adlı Sunum, Düz.: Genç Akademisyenler Kulübü, Sütçüler Yazılı Kanyon Milli Parkı, 25.03.2012.
 • 62 EFE, A.:"Mehmet Akif Ersoy ve Değerlerimiz", Düz.:Gül-Bû Derneği, 24.03.2012, Saat:20:30, Isparta.
 • 63 EFE, A.:" En Güzel Dost: Kitap ve Okumak Üzerine", Düz.:Aksu Milli Eğitim Müdürlüğü, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu, 11.04.2012, Saat: 15.15, Aksu/Isparta.
 • 64 EFE, A.:Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu tarafından 20.03.2012 tarihinde düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Paneli'nde yöneticilik.
 • 65 EFE, A.:"Mehmet Akif Ersoy'a Göre İdeal Toplum", Düz.:Akhisar İlçe Müftülüğü, Hilaliye Kur'an Kursu Camii Salonu, 17.04.2012, Saat:10.00-12.00, Akhisar/Manisa.
 • 66 EFE, A.:"Kardeşliği O'ndan Öğrendik", Düz.:Isparta Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü, Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu, 27.04.2012, Saat: 14.30, (Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Konferans).
 • 67 EFE, A.: "Türk Kültüründe Yönetmek", Zirvedekilerle Buluşmak, Düz.:Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmenevi Konferans Salonu, 11.05.2012, Saat: 15.00.
 • 68 EFE, A.: "Görme Engellilerin Eğitim ve İstaihdamı" Konulu Panelde Moderatörlük, Düz.:Isparta Altı Nokta Körler Derneği, Isparta Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, 10.05.2012, Saat: 14.30.
 • 69 EFE, A.:"'Adnan Menderes Üniversitesi Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma/Çalışma Grupları Kurulu Çalıştayı", Düz.: ADU. Romanlar UAM, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Miletos Salonu, 12.06.2012, Saat: 14.00-18.00, Aydın.
 • 70 EFE, A.:"'Uluslararası Göç ve Türkiye' Çalıştayı", Düz.:SDÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, SDÜ. Çiftçi Eğitim Merkezi, 22 Haziran 2012, Saat: 09.15-16.00, Isparta.
 • 71 EFE, A.: "Mehmet Akif Ersoy'a Göre İdeal İnsan ve Toplum", Düz.:Senirkent Müftülüğü, Senirkent Kaymakamlık Konferans Salonu, 16.03.2011, Saat: 10:30.
 • 72 EFE, A.:"ÖSYM Sınavlarında Görev Alacak Personeli Bilgilendirme Semineri", Düz.:SDÜ. Sınav Birimi, SDÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu, 25.03.2011, Saat:15:00, Isparta.
 • 73 EFE, A.: "Kur'an ve Hz. Peygamber", Düz.:Yenişarbademli Müftülüğü, Yenişarbademli Belediye Düğün Salonu, 15.04.2010, Saat: 20.00, Yenişarbademli/Isparta, (Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Konferans).
 • 74 EFE, A.: "Kur'an'a Göre Hz. Peygamber", Düz.:Çavdır Müftülüğü, Kozağaç Kasabası Belediye Düğün Salonu, 16.04.2010, Saat: 14.00, Kozağaç Kasabası/Burdur, (Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Konferans).
 • 75 EFE, A.: "İslam'da Aile ve Önemi", Düz.:Akköy Müftülüğü, Turizm Meslek Lisesi Konferans Salonu, 14.04.2009, Saat: 20:00, Akköy/Denizli, (Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Konferans).
 • 76 EFE, A.: "İslam'da Aile ve Önemi", 15.04.2009, Belediye Düğün Salonu, Saat: 14:00, Baklan/Denizli (Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Konferans).
 • 77 EFE, A.: "Yaz Kur'an Kurslarının Önemi ve Dikkat Edilecek Hususlar", Düz.: Evciler Müftülüğü, Evciler Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu, Saat: 10:00-15:00, 18.06.2009, Evciler/Afyonkarahisar, (Seminer).
 • 78 EFE, A.: "Engelli Birey ve Ailelerinin Sorunları ve Çözüm Yolları", 15.05.2006, Saat: 17:00, SDÜ. Oditoryum, (Engelliler Haftası Çerçevesinde Panel).
 • 79 EFE, A.: "İslam'da Çalışma Ahlakı", Düz.:Serinhisar Müftülüğü, Belediye Düğün Salonu, 12.04.2006, Saat: 20:30, Serinhisar/Denizli,(Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Konferans).
 • 80 EFE, A.: "İslam'da Çalışma Ahlakı", Düz.:Kale Müftülüğü, Belediye Düğün Salonu, 12.04.2006, Saat: 14:00, Kale/Denizli (Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Konferans).
 • 81 EFE, A.: "İslam'da Çalışma", Düz.:Kale Müftülüğü, Kale Belediyesi Düğün Salonu, 22 Nisan 1999, Saat: 14:00, Kale/Antalya, (Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Konferans).
 • 82 EFE, A.: "İslam'da Çalışma", Düz.:Kaş Müftülüğü, Kaş Belediye Düğün Salonu, 24 Nisan 1999, Saat 17:00, Kaş/Antalya, (Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Konferans).
 • 83 EFE, A.: "Bir Davranış Modeli Olarak Hz. Peygamber ", Düz.:Şarkikaraağaç Müftülüğü, Şarkikaraağaç Halk Eğitim Merkezi Salonu, 24 Nisan 1998, Saat: 20:30, Şarkikaraağaç/Isparta, (Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Panel).
 • 84 EFE, A.: "Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Türk Aydınının Din ve Devlet Anlayışı", Düz.:SDÜ. İlahiyat Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Oditoryumu, 25 Aralık 1998, Saat: 14:00,(Konferans).
 • 85 EFE, A.: "Hz. Peygamber'in Örnekliği", Düz.:Gönen Müftülüğü, Anadolu Öğretmen Lisesi Konferans Salonu, 29.04.1997, Saat:20:30, Gönen/Isparta, (Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Konferans).
 • 86 EFE, A.: "Hz. Peygamber'in Örnek Ahlakı ", Düz.:Gündoğmuş Müftülüğü, Belediye Düğün Salonu, 03.05. 1997, Saat: 21:00, Gündoğmuş/Antalya (Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Konferans).
 • 87 EFE, A.: "Hz. Peygamber'in Örnek Ahlakı", Düz.:Senirkent Müftülüğü, Belediye Düğün Salonu, 02.05.1997, Saat: 21:00, Senirkent/Isparta, (Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Panel).
 • 88 EFE, A.: "Hz. Peygamber Devrinde Sosyal Hayat", Düz.:Kemer Müftülüğü, Kemer İlköğretim Okulu KOnferans Salonu, 20.04.1995, Saat: 15:00, Kemer/Burdur, (Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Çerçevesinde Panel).
 • 89 EFE, A.: "Mehmet Akif Ersoy'u Anmak-Anlamak-Anlatmak", Suşehri Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, 16.03.2019, Saat: 17.00-18.30, Suşehri-Sivas.
 • 90 EFE, A.: "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı", Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Konferans Salonu, 18.03.2019, Saat, 14.00-15.00, Sivas.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 EFE, A.: Uşak Üniversitesii&YÖN Sanat, Kültür Derneği 5. Engelsiz Ödülleri, "Yılın Akademisyeni Ödülü", 01.12.2018, Saat 18.30, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi, Uşak.
 • 2 EFE, A.:Süleyman Demirel Üniversitesi 2013 Yılı "Bilim Teknoloji ve Sanat Ödülü", Sosyal Bilimler Kategorisinde 1. lik, (SDÜ Ödül Kurulu Başkanlığı'nın 20179706-108.99/116/14479 Sayılı yazısı).
 • 3 EFE, A.:Süleyman Demirel Üniversitesi 2011 Yılı "Bilim Teknoloji ve Sanat Ödülü", (Sayı: B.30.2.SDÜ.0.70.00.03-108-4/39/16844, Sosyal Bilimler Kategorisinde 3. lük).
 • 4 EFE, A.: Süleyman Demirel Üniversitesi 2010 Yılı Bilim Teknoloji ve Sanat Ödülü (Sayı: B.30.2.SDÜ.0.70.00.03-108-4/47/16098, Sosyal Bilimler Kategorisinde 3. lük).
 • 5 EFE, A.: Süleyman Demirel Üniversitesi 2009 Yılı Bilim Teknoloji ve Sanat Ödülü, (Sayı:B.30.2.SDÜ.0.70.00.108-01/13482, Sosyal Bilimler Kategorisinde 4. lük).
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 EFE, A.: İslâm Ülkeleri Akademisyen-Yazarlar Birliği, (İnsan Hakları ve Hürriyetleri İhtisas Komisyonu Üyesi, (17.03.2012---).
 • 2 EFE, A.:Manevi ve Sosyal Bakım, Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Kurucu Üyesi, 28.05.2012---).
 • 3 EFE, A.:Isparta Bilimsel Düşünce Topluluğu Derneği (IBDT), (14.01.2011-26.02.2014).
 • 4 EFE, A.: Sosyoloji Derneği/The Sociological Association (2009---).
 • 5 EFE, A.: Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi /Ankara Center For Tought and Research, (2009---).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 EFE, A.: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Cilt: 21 Sayı: 3, Isparta, (Editör Yard.).
 • 2 EFE, A.: SDÜ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Cilt: 21 Sayı: 4, (Editör Yard.).
 • 3 EFE, A.: SDÜ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Cilt: 21 Muhasebe Denetimi Özel Sayısı), (Editör Yard.).
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 EFE, A.: Anamas, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl: 3, S. 3, Mart 2015.
 • 2 EFE, A.: Anamas, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl 3, S. 4, Mayıs 2015.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 EFE, A.: Salih Aydın, İslam Düşüncesinde İman Sorununa Felsefî Yaklaşım, Ravza Yay., İstanbul 2010, (196 s.).
 • 2 EFE, A.: Mustafa Kuzucuk, Kurtuluş Savaşı Akhisar Kahramanları, Doğa Ofset Matbaacılık, Akhisar 2010, (60 s.).
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 EFE, A.: I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu, 17-19 Şubat 2011, Sarıgöl Belediyesi Sosyal Tesisleri, Sarıgöl/Manisa, Bildiriler, Dilan Matbaası, İzmir 2011, (476 s.).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 EFE,A.: Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Tarih Okulu/Journal of History School, Volume 7/XVII, March 2014.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 EFE, A.: İslami İlimler Dergisi, Yıl 12, CİLT 12, SAYI 1 Bahar 2017.
 • 2 EFE, A.:Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 2015/2, S. 35.
 • 3 EFE, A.: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2016, C.21, S.4,
 • 4 EFE, A.: Turkish Studies, KARŞILAŞTIRMALI DİNİ ARAŞTIRMALAR, V o l u m e 1 1 / 1 2 S u m m e r 2 0 1 6
 • 5 EFE, A.: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 3 Sayı: 6 Güz 2016
 • 6 EFE, A.: ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken, Vol. 12, No. 1 (2016).
 • 7 EFE, A.: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, S. 44.
 • 8 EFE, A.: Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD)/ The Journal of Islamic Civilazition Studies (JICS), 2015/1.
 • 9 EFE, A.: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 8, S. 1, Haziran 2015.
 • 10 EFE, A.: Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015/2, S. 35.
 • 11 EFE, A.: Mütefekkir, Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 1, S. 2, Güz 2014.
 • 12 EFE, A.: Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 19, S. 1, Elazığ 2014.
 • 13 EFE, A.: Süleyman Demirel Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, Yil:2012/1, S. 28. Isparta.
 • 14 EFE, A.:Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2013/2, S. 31.
 • 15 EFE, A.: Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011/2, S. 27, Isparta.
 • 16 EFE, A.:Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 53-2, 2012.
 • 17 EFE, A.:Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2011/1, S. 26, Isparta.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 EFE, A.:Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, Bahar 2014
 • 2 EFE, A.: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 5, 2014
 • 3 EFE, A.: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2013/1, S. 17.
 • 4 EFE, A.:Türkiye Yazarlar Birliği Akademi-Dil, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2, S. 7, Ocak 2013.
 • 5 EFE, A.: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013/1, S. 18.
 • 6 EFE, A.:Bilimname Düşünce Platformu, S. XXV, 2013/2
 • 7 EFE, A.:Türkiye Yazarlar Birliği Akademi-Dil, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2, S. 4, Ocak 2012.
 • 8 EFE, A.: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2012/1, S. 15.
 • 9 EFE, A.:İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi/Journal Of The Human And Social Science Researches [Cilt / Volume:1 - Sayı / Issue: 2 (2012)]
 • 10 EFE, A.:Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012/1, S. 15, Isparta.
 • 11 EFE, A.: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012/2, S. 16.
 • 12 EFE, A.:Türkiye Yazarlar Birliği Akademi-Dil, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2, S. 5, Ocak 2012.
 • 13 EFE, A.:Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, 2011/1, S. 13.
 • 14 EFE, A.:Yardım ve Dayanışma Dergisi, Yıl: 2, S. 3, Ocak-Haziran 2011.
 • 15 EFE, A.:Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Cilt: 7, S. 14, 2011.
 • 16 EFE, A.:Yardım ve Dayanışma Dergisi, Yıl 2, S. 4, Temmuz-Aralık 2011,
 • 17 EFE, A.: Yardım ve Dayanışma Dergisi, Yıl: 1, S. 1, Ocak-Haziran 2010.
 • 18 EFE, A.: Yardım ve Dayanışma Dergisi, Yıl: 1, S. 2, Temmuz-Aralık 2010.
 • 19 EFE, A.:Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2010/1, S. 11.
 • 20 EFE, A.:Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl/Cilt: 6, 2010/2, S. 12.
 • 21 EFE, A.:İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 2, Güz 2010.
 • 22 EFE, A.: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2009, C. 01, S. 09.
 • 23 EFE, A.: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2009, C. 02, S. 10.
 • 24 EFE, A.: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Cilt: 2007/2, S. 6.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 EFE, A.: Diyanet İlmi Dergi, C. 52, S. 2.
 • 2 EFE, A. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016 (16/2) Temmuz-Aralık.
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken, Vol. 8, No. 1 (2016).
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 EFE, A.: Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (11.08.2014-18.06.2015).
 • 2 EFE, A.:Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, (06. 06. 2011-10.08.2014).
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 EFE, A.: SDÜ İİBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı (13.02.2019--).
 • 2 EFE, A.: İİBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı (12.02.2016-12.02.2019).
 • 3 EFE, A.: SDÜ. Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ENMER) Müdürlüğü, (31.10.2016---).
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 EFE, A.: SDÜ İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı Başkanı (13.02.2019---).
 • 2 EFE, A.: SDÜ İİBF Sosyal Hizmet Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı (13.02.2016-12.02.2019).
 • 3 EFE, A.:Süleyman Demirel Üniversitesi Alevilik-Bektaşilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (04. 01. 2012-05.07.2015).
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 EFE, A.: Helal Turizm Araştırma ve Uygulama Merkezi (HETURAM) Yönetim Kurulu Üyeliği, (Ağustos 2018--).
 • 2 EFE, A.: TÜBİTAK 2015-2215 Burs Programı 2015/1 Sosyal Bilimler Paneli, 15-31. 05. 2015, Dış Hakemlik.
 • 3 EFE, A.: SDÜ. Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, (13.11.2015-30.11.2016)
 • 4 EFE, A.: Tübitak 45. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Jüri Üyeliği, 17-20 Mart 2014, Barida Hotels Isparta, (Sosyoloji Dalı Jüri Başkanı).
 • 5 EFE, A.:Süleyman Demirel Üniversitesi Alevilik-Bektaşilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, (04. 01. 2012---).
 • 6 EFE, A.: Adnan Menderes Üniversitesi Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği, (2012---).
 • 7 EFE, A.:Tübitak Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu tarafından düzenlenen SOBAG Eğitim-2'de G. Panelistlik, 13.06.2012, Saat:10.30-14.30, Tübitak Ankara.
 • 8 EFE, A.:Süleyman Demirel Üniversitesi Senato Üyeliği, (06. 06. 2011-20.08.2016).
 • 9 EFE, A.:Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi (Enmer)Yönetim Kurulu Üyeliği, (25. 08. 2011-20.10.2015).
 • 10 EFE, A.: Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Doçent Temsilcisi), (30. 09. 2011-15.10.2014).
 • 11 EFE, A.: SDÜ. Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Başkanlığı, (06.06.2011---)
 • 12 EFE, A.: SDÜ. Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanlığı, (06.06.2011---).
 • 13 EFE, A.: ÖSYM Yöredışı Temsilcilik.
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 EFE, A.: VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 01-03 Aralık 2016, ODTÜ Ankara, (Danışma Kurulu Üyeliği).
 • 2 EFE; A.:İnternational Journal of Academic Social Science JASS, Volume 5/8 December 2012.
 • 3 EFE, A.: "Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I," SDÜ. İlahiyat Fakültesi, 28-30 Ekim 2005, Isparta.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 EFE, A.: Sosyal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Enstitüsü (SESA), Danışman.
 • 2 EFE, A.: Mütefekkir, C. 2, S. 3, Haziran 2015, (Hakem ve Danışma Kurulu Üyesi).
 • 3 EFE, A.: itobiad İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, C. 3, S. 1, Ocak-Şubat-Mart 2014, (Hakem ve Danışma Kurulu Üyeliği).
 • 4 EFE, A.: Mütefekkir Dergisi, S. 1, Bahar 2014, (Hakem ve Danışma Kurulu Üyesi).
 • 5 EFE, A.: SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014/1 S. 19, (Hakem ve Danışma Kurulu Üyeliği).
 • 6 EFE, A.: Aksu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nın "Hayat Devam Ediyor" Adlı Proje'de Jüri Üyeliği, 31.12.2014.
 • 7 EFE, A.: Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2013/2, S. 31 (Dergi Yayın Kurulu Üyeliği).
 • 8 EFE, A.:7. Engelsiz Üniversite Çalıştayı, SDÜ. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi, 03-04 Nisan 2013, Isparta, (Yürütme Kurulu Üyeliği).
 • 9 EFE, A.: Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Yıl: 2012/1, S. 28, 2013 Isparta, (Yayın Kurulu Üyeligi).
 • 10 EFE, A. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2012/2, S. 29, Isparta 2013, (Yayın Kurulu Üyeliği).
 • 11 EFE; A.: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Danışma ve Hakem Kurulu Üyeliği, S. 3, 2013.
 • 12 EFE,A.: Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Gelenekten Geleceğe Din ve Felesefe Bağlamında İlahiyat Öğretimi Özel Sayısı, Yıl. 2013/1, S. 30, Isparta 2013, (Yayın Kurulu Üyeliği).
 • 13 EFE, A.:Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği.
 • 14 EFE, A.: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İTOBİAD), (Hakem ve Danışma Kurulu Üyeliği).
 • 15 EFE, A.:Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Danışma ve Hakem Kurulu Üyeliği).
 • 16 EFE, A.:Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011/2, S. 27, Isparta, (Yayın Kurulu Üyeliği).
 • 17 EFE, A.: "Akademik Tarih" Tarih Araştırmaları Dergisi (ATAD), (Danışma Kurulu Üyeliği).
 • 18 EFE, A.:Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2011/1, S. 26, (Yayın Kurulu Üyeliği).
 • 19 EFE, A.: Doğal Oyuncak Sağlıklı Nesil Ödüllü Ahşap Oyuncak Tasarım Yarışması (Değerlendime Kurulu Üyeliği).
 • 20 EFE, A.: Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010/1, S. 24. (Yayın Kurulu Üyeliği).
 • 21 EFE, A.:Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2010/2, S. 25, (Yayın Kurulu Üyeliği).
 • 22 EFE, A.: Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sınıf öğretmenlerine yönelik Temmuz-Ağustos 1998'de düzenlediği Pedagojik Formasyon Tamamlama Kursunda Öğreticilik.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 EFE, A.: SDÜ. Stratejik Düşünce Kulübü Akademik Danışmanı.
 • 2 EFE, A.:Isparta Bilimsel Düşünce Topluluğu Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (Sekreter), (19.02.2012-15.02.2014).
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 EFE, A.: "Erişilebilir Üniversiteler Semineri", Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Bakımı Genel Müdürlüğü, Hilton Garden İnn, 17.10.2018.
 • 2 EFE, A: Türkiye'de Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar İçin Etkili Bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Çalıştayı, Adalet Bakanlığı&unicef, 22 Ekim 2018, Adaleti Güçlendirme Vakfı Sosyal Tesisleri, Antalya.
 • 3 EFE, A.: Isparta İlim Yayma Cemiyeti.
 • 4 EFE, A.: Engelli Hakları ve Farkındalık Oluşturma, 08.04.2015, SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu, Saat: 09.30-13.00.
 • 5 EFE, A.: "Özel Eğitimde Din ve Değerler Eğitimi Çalıştayı", 15.04.2015, SDÜ Konukevi, Saat: 10.00-16-00, Isparta.
 • 6 EFE, A.: 9. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, Muğla Üniversitesi, 30 Nisan-02 Mayıs 2015, La Blanche Otels, Turgutreis/Muğla.
 • 7 EFE, A.: Beyazay Görme Engelliler Derneği (Isparta Şubesi).
 • 8 EFE, A.: "Mülakat Teknikleri ve Kariyer Planlama", Süleyman Demirel Üniversitesi Endüstri ve Kalite Kulübü, 25 Mart 2010, Isparta.
 • 9 EFE, A.:Toroslar Yörük-Türkmen Derneği.
 • 10 EFE, A.: "Cerebral Palsy Sempozyumu VII", Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye Spastik Çocuklar Derneği ve Süleyman Demirel Üniversitesi İşbirliği, 20.05.2006, Isparta.
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 EFE, A.: "Kültürel Değerlerimiz", Elif Akgül'le Kent Günlüğü, Radyo 98.0 Mutluluğun Sesi FM32, 12 Şubat 2019, Saat: 12-13.00.
 • 2 EFE, A.: "Bir Konuğumuz Var", SRT (Sivas Radyo Televizyon), 14.03.2019, Saat: 18.00-18.50 (Canlı Yayın), Sivas.
 • 3 EFE, A.: "Vakıf Medeniyetimiz", ihtiyarlar.com, 1 Mart 2018.
 • 4 EFE, A.: "Yüzyıl Öncesi Isparta'da Ramazanlar", Akdeniz Gazetesi, 20 Haziran 2017, s. 2.
 • 5 EFE, A.: "Milli Yürek Mehmet Akif, Asım ve Asım'ın Nesli", Türkiye Yazarlar Birliği TYB.ORG:TR, 16.09.2017.
 • 6 EFE, A.: "Geçmiş bir ramazan hatırasını yeni yazmak "İrmik Helvası", TYB.ORG.TR., (14.09.2017).
 • 7 EFE, A.: "Entelektüeller", TYB. ORG.TR, (21.09.2017).
 • 8 EFE, A.: "Yürümek", TYB.ORG.TR, (06.10.2017).
 • 9 EFE, A.: "Mehmet Âkif Ersoy'un Dini Şahsiyetini Oluşturan Faktörlerden Biri: Aile Ocağı", TYB.ORG. TR., (02.10.2017).
 • 10 EFE, A.: "Yüzyıl Önce Isparta'da Ramazanlar", TYB.ORG.TR., (11.10.2017)
 • 11 EFE, A.: "Dini Mesajların Niteliği ve Yoğunluğu", Farklı Bakış, TRT Diyanet TV, 16.11.2016, Saat 21.30-23.00, Ankara.
 • 12 EFE, A.: "Doğa Temalı Öğretim Modeli ile Engelli Gençlerin Kişisel-Sosyal Gelişimlerinin Artırılması" Başlıklı proje tanıtımı, TRT Antalya Bölge Radyosu, 19.12.2016, Saat: 11. 30-11.40
 • 13 EFE, A.: "Mehmet Akif Ersoy ve Asım'ın Nesli", Diriliş Gazetesi, 31. 12. 2015, S. 3, s. 5.
 • 14 EFE, A.: "Engelli Birey ve Ailelerinin Sorunları" İle İlgili Radyo Konuşması, Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo-TV Merkezi, 12.5.2006, Saat: 14:00-15:00.
 • 15 EFE, A.: "Dinimizin Aileye Verdiği Önem", TRT 1-Radyo Konuşması, 13. 06. 2003.
 • 16 EFE, A.: "Çocuk ve Sosyalleşme" TRT 1-Radyo Konuşması, 21.10.1999.
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 EFE, A.:International Islamic University Malaysia (IIUM)/Universiti Islam Antarabangsa Malaysia/Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, Haziran-Eylül 2013.
VERDİĞİ DERSLER
Sosyolojiye Giriş, İDKABÖ, I. Öğr. 2. A.
Araştırma ve Raporlama Yöntemleri, Süleyman Demirel Üiversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu, İnsan Kaynakları Yönetimi, II. Öğr.
Bireysel Farklılıklar, SDÜ Fen-Edebiyat Fak. Felsefe Bölümü, I. Öğr.
Bireysel Farklılıklar, SDÜ Fen-Edebiyat Fak. Felsefe Bölümü, II. Öğr.
Bitirme Ödevi, SDÜ Fen-Edebiyat Fak. Felsefe Bölümü
Bitirme Ödevi, SDü Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü.
Bölgesel Dini Grup Araştırmaları (YL).
Çevre Sosyolojisi, FEF. Sosyoloji Bölümü, I. Öğretim.
Çevre Sosyolojisi, FEF. Sosyoloji Bölümü, II. Öğretim.
Değerler Sosyolojisi (DR).
Din Sosyolojisi 3 A, II. Öğretim.
Din Sosyolojisi, Ilahiyat Fakültesi, I. Öğr., 3 A.
Din Sosyolojisi, İlahiyat Fakültesi 3 C, II. Öğr.
Din Sosyolojisi, İlahiyat Fakültesi 3 A, I. Öğr.
Din Sosyolojisi, İlahiyat Fakültesi 3 C , I. Öğr.
Din Sosyolojisi, SDÜ İlahiyat Fakülştesi, I. Öğr. (3 D).
Din Sosyolojisi, SDÜ İlahiyat Fakültesi, 1. Öğr. 3C.
Din Sosyolojisi, SDÜ İlahiyat Fakültesi, II. Öğr. (3 C).
Din Sosyolojisi, SDÜ İlahiyat Fakültesi, II. Öğr. 3C.
Dini Gruplar, SDÜ İlahiyat Fakültesi, I. Öğr. 3A
Dini Gruplar, SDÜ. İlahiyat Fakültesi, I. Öğr. 3A
Dini Gruplar, SDÜ. İlahiyat Fakültesi, I. Öğr., 3B.
Dini Gruplar, SDÜ. İlahiyat Fakültesi, I. Öğretim 3C.
Dini Gruplar, SDÜ. İlahiyat Fakültesi, II. Öğr. 3C.
Din-Toplum İlişkisi: Osmanlı Dönemi (YL).
Engelliler ve Din, SDÜ İlahiyat Fakültesi, İDKAB Bölümü, II. Öğr.
Engelliler ve Din, SDÜ. İlahiyat Fakültesi, II. Öğr., 2B sınıfı.
Geleneksellik, Modernlik ve Din (YL).
Halkla İlişkiler ve Örgütsel İletişim, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO, Organik Tarım Programı, I. Öğr.
Halkla İlişkiler ve Örgütsel İletişim, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO, Su Ürünleri Programı, I I. Öğr.
Halkla İlişkiler ve Örgütsel İletişim, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO, Su Ürünleri Programı, I. Öğr.
Halkla İlişkiler, SDÜ Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO, İnsan Kaynakları Yönetimi, II. Öğr., II. Sınıf.
Halkla İlişkiler, SDÜ Müh. Fak. Makine Mühendisliği Bölümü, I. Öğr.
Halkla İlişkiler, SDÜ Müh. Fak. Makine Mükendisliği, II. Öğretim.
Halkla İlişkiler, SDÜ, AKsu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO, İnsan Kaynakları Yönetimi, II. Öğr.
İletişim, SDÜ. Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO, İnsan Kaynakları Yönetimi, II. Öğr.
İslam'ın Sosyolojik Yorumu (YL).
Kalite Güvencesi ve Standartlar, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO, Organik Tarım Programı, I. Öğr.
Kent Analizi, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Yerel Yönetimler Progamı, II. Öğr.
Klasik Sosyoloji Metinleri (YL).
Marx, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, I. Öğr.
Marx, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, II. Öğretim.
Marx, SDÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, I. Öğr.
Marx, SDÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, II. Öğr.
Postmodernizm, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 2. Öğretim.
Postmodernizm, SDÜ Fen-Edebiyat Fak. Felsefe Bölümü, I. Öğr.
Postmodernizm, SDÜ Fen-Edebiyat Fak. Felsefe Bölümü, II. Öğr.
Siyaset Bilimi, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Yerel Yönetimler Programı, II. Öğr.
Siyaset Bilimi, SDÜ Aksu MYO, Yerel Yönetimler Programı, 1. Öğr. 1. Sınıf.
Siyaset Bilimi, SDÜ. Aksu MYO, Yerel Yönetimler Programı, 2. Öğretim 1. Sınıf.
Sosyal Psikoloji, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü, I. Öğr.
Sosyal Psikoloji, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, I. Öğr.
Sosyal Psikoloji, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, II. Öğretim.
Sosyal Sorumluluk Projeleri, Aksu MSD Meslek Yüksekokulu, İnsan Kaynakları Yönetimi, I. Öğr., II. Sınıf.
Sosyal Sorumluluk Projeleri, Aksu MSD Meslek Yüksekokulu, İnsan Kaynakları Yönetimi, II. Öğr., II. Sınıf.
Sosyal Sorumluluk Projeleri, SDÜ. Aksu MYO, İnsan Kaynakları Programı, II. Öğr. 2. Sınıf
Sosyoloji, SDÜ Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO, İnsan Kaynakları Yönetimi, II. Öğr., II. Sınıf.
Sosyoloji, SDÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği.
Sosyoloji, SDÜ İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bl, II. Öğr.
Sosyoloji, SDÜ. Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO, İnsan Kaynakları Yönetimi, I. Öğr., II. Sınıf.
Sosyoloji, SDÜ. Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO, İnsan Kaynakları Yönetimi, II. Öğretim.
Sosyoloji, SDÜ. Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü.
Sosyoloji, SDÜ. Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü.
Sosyoloji, Sosyoloji, SDÜ İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bl, I. Öğr.
Sosyolojiye Giriş, İDKABÖ, II. Öğr. 2. A.
Sosyolojiye Kuramsal Yaklaşımlar (DR).
Türk Modernleşme Hayatının Gelişimi (DR).
Türk Modernleşmesi ve Din, İlahiyat Fakültesi (ABCD)
Türkiye'de Geleneksel ve Modern Dini Eğilimler (DR).
Türkiye'de İslamcılık Cereyanı (DR).
Uluslararası Sosyal Politika ve Kuruluşlar, SDÜ İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bl, I. Öğr.
Uluslararası Sosyal Politika ve Kuruluşlar, SDÜ İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bl, II. Öğr.
Uluslararası Sosyal Siyaset ve Kuruluşlar , SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, I. Öğr.
Uluslararası Sosyal Siyaset ve Kuruluşlar , SDÜ: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, II. Öğr.
Uzmanlık Alan Dersi (DR).
Uzmanlık Alan Dersi (YL).
Weber Sosyolojisi ve Türkiye'deki Etkileri (DR).
Yeniçağ Dini Topluluklar Sosyolojisi (YL)).
Yukarı çık