KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Murat OKCU
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
E-Posta muratokcu@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 06.07.1993
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 30.01.1997
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 14.10.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kamu Yönetimi Kuramı,Postmodernizm ve Kamu Yönetimi,"Yeni Bilimler" ve Kamu Yönetimi,Kamu Yönetimi ve Etik,Örgüt Kuramları,Avrupalılaşma ve Ulusal Kamu Yönetimlerinin Avrupalılaşması,Avrupa Yönetsel Alanı ve AB'de Yönetsel Yakınlaşma,'Çok Düzlemli Yönetişim'
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 OKÇU, M., 2013, "Macaristan'da Yerel Yönetim ve Bölge Anlayışı", Dünyada Yerel Yönetimler (Edt. Murat Okçu ve Hüseyin Özgür) içinde, Seçkin Yayıncılık, 2013.
 • 2 OKÇU, M., 2013, "Yunanistan'da Yerel Yönetimler", Dünyada Yerel Yönetimler (Edt. Murat Okçu ve Hüseyin Özgür) içinde, Seçkin Yayıncılık, 2013.
 • 3 OKÇU, M., 2013, "Bir E-Devlet Uygulaması Olarak Kent Bilgi Sistemi: Mevcut Durum ve Yeni Yönelimler", Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar", Pegem AKADEMİ Yayınevi (Elvettin Akman ve Osman Kürşat Acar ile birlikte).
 • 4 OKÇU, M., 2012, "Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim", Yönetişim ve Yönetim Ekseninde Kamu Yönetimi, (Der.) Fatma Neval Genç, Bursa: Ekin Yayınları, içinde.
 • 5 OKÇU, M., 2007, "İki Süreci Anlamak: Kamu Yönetiminde Küreselleşme ve Avrupalılaşma", Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler Sarmalında Türk Kamu Yönetimi" (ed. Abdullah Yılmaz ve Yavuz Bozkurt) içinde, Gazi Kitabevi, Ankara (Mehmet Aktel ve Uysal Kerman ile birlikte).
 • 6 OKÇU, M., 2006, "Sivil Toplum ve Gönüllü Kuruluşlar", Türk Dünyası Kültür Atlası Türkiye Cumhuriyeti Cilt 1 içinde, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2006, sf. 661-680
 • 7 OKÇU, M., 2005. "Avrupa Yönetsel Alanına Doğru Türk Kamu Yönetimi: Çok Düzlemli Yönetişim", "Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetimi'nin Yeniden Yapılandırılması-I" içinde, Ahmet Nohutçu ve Asım Balcı (Editörler), Beta Yayınevi, İstanbul, 2005, sf. 257-298.
 • 8 OKÇU, M., 2005, "Kamu Yönetiminin Avrupalılaşması", "Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri-Siyasal, Bölgesel, ve Ekonomik Boyutlar" Harun Arıkan ve Muhsin Kar (Editörler), Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005, sf. 141-159.
 • 9 OKÇU, M., 2004, "Toplulukçuluk", "Çağdaş Kamu Yönetimi II-Konular, Kuramlar, Kavramlar" içinde, Nobel Yayınları, 2004, ss. 321-353 (Hüseyin Gül ve Songül Sallan Gül ile birlikte).
 • 10 OKÇU, M., 2003, "Postmodernizm ve Kamu Yönetimi", Çağdaş Kamu Yönetimi I-Konular, Kuramlar, Kavramlar, Nobel Yayınları, içinde, ss.97-123.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 OKÇU, M., 2013, "Regional and Local Perspectives in Economic Development in Turkey", Turkey in the New Millennium. A Critique of Political, Social and Economic Transformations, içinde (Der. İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül), Lambert Academic Publishing, sf. 263-309 (Hüseyin GÜL ve Murat Ali DULUPÇU ile birlikte).
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 OKÇU, M., 2007, "Yönetişim Tartışmalarına Katkı: Avrupa Birliği İçin Yönetişim Ne Anlama Geliyor?", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3): 299-312.
 • 2 OKÇU, M., 2001, "Economics and Management Sciences Through the Lenses of Chaos and Quantum Theories", DEÜ İşletme Fakültesi Dergisi, 2 (1), ss.81-98. (Murat Dulupçu ile birlikte)
 • 3 OKÇU, M., 2001, "İrade Savaşı: Altıncı Cumhurbaşkanlığı Seçimi", SDÜ, İİBF Dergisi, 6 (2), ss.233-251. (Mehmet Aktel ile birlikte).
 • 4 OKÇU, M., 2000, "Towards Quantum Economic Development: Transcending Boundaries", SBF Dergisi, 55 (3): ss.29-53. (Murat Dulupçu ile birlikte).
 • 5 OKÇU, M., 1998, "Halk Fırkasında Dönüm Noktası: III: Büyük Kongre'nin Türk Basınına Bazı Yansımaları", SDÜ, İİBF Dergisi, Sayı:3 (Güz), sf. 237-250.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 OKÇU, M. 2011, "Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir kavram: Yönetişim", Ankara Sanayi Odası ASOMEDYA Dergisi, Kasım-Aralık sayısı.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 OKÇU, M., 2013, "Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Planları Vizyon, Stratejik Amaç ve Hedefleri Üzerine Analitik Bir İnceleme", SDÜ, Fen - Edebiyat Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 27, Yıl 2013, sf.231-246 (Elvettin AKMAN ve Osman Kürşat ACAR ile birlikte).
 • 2 OKÇU, M., 2006, "Atatürk ve Devletçilik", SDÜ, Fen - Edebiyat Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 14, Yıl 2006, (Uysal KERMAN ve Mehmet AKTEL ile birlikte).
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 OKÇU, M., 2013, "Başka Bir Kamu Yönetimi", Amme İdaresi Dergisi, 46 (1): 1-28.
 • 2 OKÇU, M., 2008, "Kamu Yönetimi ve Ahlak: Yönetsel Ahlak Üzerine Düşünmek mi Yoksa Modern Kamu Yönetimini Yeniden Düşünmek mi?", Amme İdaresi Dergisi, 41(2): 21-42.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 OKCU, M., 2014, Kalkınma Ajansları İçin Bir Performans Değerlendirme Denemesi, "Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları, KAYFOR-XI Bildiriler Kitabı, TODAİE Yayınları, 381-397.
 • 2 OKÇU, M., 2010, "e-Devlet Kamu Yönetimini Etkin ve Etkili Kılar mı?", KAYSEM-5 Kamu Yönetimi Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2010, Konya (Elvettin Akman ve Mustafa Atatorun ile birlikte).
 • 3 OKÇU, M., 2008, "Sağlıklı Şehirler Oluşturma Sürecinde Yerel Yönetimlerin Rolü", I. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, 23-24 Ekim 2008, Sakarya, (Esin Kaya ile birlikte).
 • 4 OKÇU, M., 2007, "Değişen Bölge Kalkınma Anlayışı Çerçevesinde Kalkınma Ajansları: TR_61 İBBS-2 (Antalya-Burdur-Isparta) Üzerinde Bir Değerlendirme", AB Giriş Sürecinde Değişen Türkiye Sempozyumu, Çağ Üniversitesi, 9-10 Mayıs 2007 (Murat Ali Dulupçu, Gökhan Özdamar ve Hakan Demirgil ile birlikte).
 • 5 OKÇU, M., 2005, "Türkiye'de Bölgeselleşme mi Bölgeselcilik mi? Ayrımlar ve Açılımlar" Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, DPT ve Pamukkale Üniversitesi, Haziran 2005, (Hüseyin Gül ve Murat Ali Dulupçu ile birlikte)
 • 6 OKÇU, M., 2004, "Kentsel Yoksullukla Mücadele Amaçlı Kamu Politikası Geliştirme ve Bir Model Önerisi", IV. Aile Şurası: Aile ve Yoksulluk, Kentsel Yoksullukla Mücadele Stratejileri ve Acil Eylem Programları Komisyonuna Sunulan Bildiri, Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 18-20 Mayıs (Hüseyin Gül, Murat Ali Dulupçu, Songül Sallan Gül ve İlker H. Çarıkçı ile birlikte).
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 OKÇU, M. 2012, "Bölgesel Kalkınma Planları Vizyon Stratejik Amaç ve Hedefleri Üzerine Analitik Bir İnceleme", 7. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM-7), 17-18 Mayıs, Manisa (Osman Kürşat Acar ve Elvettin Akman ile birlikte)
 • 2 OKÇU, M. 2012, "Kalkınma Kurulları Üzerinden Bölgesel Kalkınmaya Bakmak: Yönetişim Mi, Yönetim Mi?", 7. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM-7), 17-18 Mayıs, Manisa (Hüseyin Özgür, Elvettin Akman ve Pelin Aslı Özgen ile birlikte)
 • 3 OKÇU, M. 2012, "AB Bağlamında Yönetişim", Adnan Menderes Üniversitesi 2. İyi Yönetişim Lisansüstü Yaz Okulu, Adnan Menderes Üniversitesi ve TÜBİTAK, 10-16 Eylül 2012, Didim, Aydın.
 • 4 OKÇU, M. 2011, "Sınırlarımızda Jandarma Kolluğu Yerine 'Sınır Polisi' Uygulaması", 6. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM VI.), 26-27 Mayıs, Adıyaman. (Vahdettin Aydın ve Elvettin Akman ile birlikte).
 • 5 OKÇU, M. 2011, "Türkiye, AB ve Küresel Yönetişim Açısından Çok Düzlemli Yönetişim ve Demokrasi", 6. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM VI.), 26-27 Mayıs, Adıyaman (Hüseyin özgür ve Elvettin Akman ile birlikte)
 • 6 OKÇU, M. 2009, "AB ile Tehlikeli İlişkiler Mi? AB'nin Çok Düzlemli Yönetişim Sistemi Karşısında İki Üniter Devlet Olarak Türkiye ve Fransa", (KAYSEM IV-2009) IV. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, 7-8 Mayıs 2009 (Muhammet Kösecik ile birlikte).
 • 7 OKÇU, M. 2009, "Türk-Fransız İlişkileri: Tarihsel ve Yönetsel Arkaplan" (KAYSEM IV-2009) IV. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, 7-8 Mayıs 2009 (Mehmet Aktel ve Uysal Kerman ile birlikte).
 • 8 OKÇU, M., 2007, "Küreselleşme ve Avrupalılaşma", Batı Anadolu Üniversiteleri Kamu Yönetimi Sempozyumu KAYSEM--II, Dumlupınar Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 7 Mayıs 2007, (Mehmet Aktel ve Uysal Kerman ile birlikte).
 • 9 OKÇU, M., 2006, "Postmodern Döneme Geçiş (mi?): 'Çok Düzlemli Yönetişim' ve Türk Kamu Yönetimi", Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR IV Kuramadan Uygulamaya (Yönetim ve Reform), Muğla Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, 8-10 Kasım 2006
 • 10 OKCU, M., 2006, "Kamu Yönetimi ve Ahlak: Yönetsel Ahlak Üzerine Düşünmek mi? Yoksa Modern Kamu Yönetimini Yeniden Düşünmek Mi?", II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, 18-20 Ekim, 2006, ODTÜ, Ankara
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 OKCU, M., 2015, "Reform in Local Governments: What Did the New Municipal Law Bring in Turkey?", Global Journal on Humanites & Social Sciences. [Online]. 02, pp 119-123. Available from:http://www.world-education-center.org/index.php/pntsbs (Çiğdem Akman ve Elvettin Akman)
 • 2 OKÇU, M., 2014, "Kalkınma Ajansları İçin Bir Performans Değerlendirme Denemesi", Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forumu Bildiriler Kitabı: Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları, TODAİE Yayınları, Ankara (Aysun Yemen ile birlikte)
 • 3 OKCU, M.,2014, "Türkiye'de Yeni Kamu Yönetimi Sanal Mı Gerçek Mi Tartışmasına Bir Katkı: Posta Hizmet Politikalarında Yaşanan Değişimin (PTT A.Ş.) Değerlendirmesi, Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) XII Bildiriler Kitabı, Ed: F. Neval GENÇ, Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası, http://etkinlik.adu.edu.tr/kayforxii/webfolders/files/Bildiri.pdf (Osman Kürşat Acar ve Elvettin Akman).
 • 4 OKCU, M., 2014, "6360 Sonrası Mahalli İdare Birliklerinde Ortaya Çıkan Durum?", Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Kongresi Bildiri Kitabı, Ed: Deniz İşçioğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 25-26 Kasım 2014, Gazimagusa, Kıbrıs.
 • 5 OKÇU, M., 2013, "City Information Systems as E-Municipality Application in Local Administrations: An Evaluation Over Konya and Kayseri Municipality Examples", 3. International Conferance on Human and Social Sciences, September 20-22, 2013, MCSER Publishing Volume No. 6, Rome, Italy, pp. 705-710 (Çiğdem Akman, Gökhan Turhan, Elvettin Akman ile birlikte).
 • 6 OKÇU, M., 2006, "Türkiye'nin Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Evrensel Hizmet Kanunu ve Fonunun Etkileri", Uluslararası 5. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 3-5 Kasım 2006, Kocaeli, Bildiriler Kitabı II. Cilt sf. 259-273
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 OKÇU, M., 2007, "'Yeni' Bir Kamu Yönetimi İçin 'Üç Tarz-ı Bakış': Retrospektif, İntrospektif, Prospektif", 5. (KAYFOR) Kamu Yönetimi Forumu, Kamusal Bilinç, Kent ve Çevre: Güncel Sorunlar ve Çözümler, Kocaeli Üniversitesi, 18-20 Ekim 2007.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 OKÇU, M., 2012, “Euroepanisation Research and Turkey Volume-II: Different Facades, Multiple Contributions”, speaker, Suleyman Demirel University, Graduate School of Social Sciences and Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2-4 May 2012, Eğirdir, Isparta.
 • 2 OKÇU, M., 2012, "Kamu Politikası Oluşturma, Yargıda Bürokratik ve Demokratik Ethoslar: 80'lerden Günümüze Türk Yargısının Kamu Politikalarına Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme", 10. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR-10), Uludağ Üniversitesi, 6-7 Aralık 2012, Bursa, (Elvettin Akman ve Gökhan Turhan ile birlikte).
 • 3 OKÇU, M., 2011, "Second-Generation Euroepanisation Research and Turkey: Power, Resistance, Identity", speaker, Center for European Stsudies, METU, 18 November 2011.
 • 4 OKÇU, M., 2006, "Turkey Towards the EU: In-Between State Centricism and Multi-Level Governance", 6th European Urban and Regional Studies Conference, Denmark, 21-24 September 2006.(with Hüseyin Gül and Murat Ali Dulupçu)
 • 5 OKÇU, M., 2006, "Impacts of EU Negotiations on Turkish Public Administration: Preparing for a Multi-Level Governance System", Inetrnational Symposium on the Changes and Transformations in the Socio-Economic and Political Structure of Turkey within the EU Negotiatios, Kütahya Dumlupınar University, 16-18 March, 2006.
 • 6 OKÇU, M., 2004, "Multi-Level Governance Approach to Europeanisation", "Jean Monnet Workshop on Europeanisation" adlı çalıştaya sunulan bildiri. Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, 20-21 Mayıs, Göztepe, İstanbul.
 • 7 OKÇU, M., 2004, "A New Regional and Local Perspective for Economic Development in Turkey: Illusion or Reality?" 5th European Urban and Regional Studies Conference, Pultusk, Poland, 9-12 September 2004, (with Murat Ali Dulupçu ve Hüseyin Gül).
 • 8 OKÇU, M., 2000, "Chaos and Quantum Theories: Possibilities and Implications for Economics and Management Sciences", Invited Paper for International Management Sciences Congress, 10-13 May (İstanbul, İTU). (Murat Dulupçu ile birlikte)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Organizational Change: A Case Study of Sivas and Çorum Cement Factories", ODTÜ, Yrd.Doç.Dr. Yılmaz ÜSTÜNER danışmanlığında.
 • Doktora Tezi
 • 1 "Public Administration and Ethics: Perennial Questions", ODTÜ, Prof.Dr. Şinasi AKSOY danışmanlığında.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Dindarlık Algısı Çerçevesinde Kadın Yöneticiye Bakış: Ankara İlinde Bir Alan Çalışması", Seda Tapdık, 2013
 • 2 "Yönetişim Yaklaşımı Açısından Türkiye’de Kalkınma Ajansları ve Yerel Yönetimler Üzerine Bir İnceleme", Aysun Yemen, 2012.
 • 3 "Avrupa Birliği (AB) Bölgesel Politikası: Macaristan ve Türkiye Uygulamaları", Mustafa Atatorun, 2011.
 • 4 "Avrupa Birliği Göçmenlik Politikaları: Tarihsel Geçmiş ve Mevcut Durum", Aslı Özge Özgen, 2010.
 • 5 "Avrupa Birliği ve Uluslararası Antlaşmalar Işığında Türkiye'de Çalışanların Sendikal Hakları", Önder Koca, 2010.
 • 6 "Yüksek Öğretimde Stratejik Planlama: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği", Alper Tütünsatar, 2010.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 "Yeni Kamu Yönetimi Paradigması Çerçevesinde Bir Örnek Olay Olarak 2000 Sonrası Posta Telgraf (PTT A.Ş.) Teşkilatı ve Hizmetleri", Osman Kürşat Acar, 2013.
 • 2 "Performans Değerleme Sisteminin Örgütsel Adalet ve Bireysel Performans Algıları Üzerine Etkisi: Tapu Kadastro Hatay XII. Bölgesinde Bir Örnek Olay İncelemesi", Mürşit Işık, 2013.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 OKÇU, M., (Proje Yürütücüsü) "Türkiye ve Fransa'da Yerelleşme ve Bölgeselleşme: AB Çok-Düzlemli Yönetişim Sistemi Çerçevesinde İki Üniter Devlet İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz", TÜBİTAK-FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI "PROGRAMME OF INTEGRATED ACTIONS (PIA)-BOSPHORUS" IŞBIRLIĞI PROGRAMI, Program Kodu: 2509, TÜBİTAK Proje No: 107K336.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Regional Trajectories To The Knowledge Economy: A Dynamic Model (Eurodite)" adlı FP6 Projesinde görev.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 OKÇU, M., Yerel Nitelikli Hizmet Sunumunda Yeni Ölçek Arayışları: Büyükşehir Belediyeleri ve Mahalli İdare Birlikleri Üzerinden Bir İnceleme, TÜBİTAK-1001 Projesi.
 • 2 OKÇU, M., "Üniversiteli Gençler Tartışıyor", Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans), Gençlik Programı Eylem 5.1, proje sorumlusu (2011-Aralık).
 • 3 OKCU, M. (Proje Yürütücüsü) "Avrupa Birliği (AB) Bölgesel Politikası: Macaristan ve Türkiye Uygulamaları" (Araştırmacı: Mustafa Atatorun).
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Kadın Girişimciliği Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması: Durum Tespiti ve Yönlendiricilik", Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Doğrudan Faaliyet Desteği Projesinde araştırmacı, 2013.
 • 2 Isparta Valiliği ve SDÜ tarafından hazırlanan "İl Gelişim Planı" için koordinasyonu ve sekreterya hizmetlerini sağlamak üzere SDÜ bünyesinde oluşturulan "İl Gelişim Bürosu"nda görev
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Atelier on Europeanisation, "EUROPEANISATION RESEARCH AND TURKEY-VOLUME II: DIFFERENT FACADES, MULTIPLE CONTRIBUTIONS" By Süleyman Demirel University, GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES, FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 2–4 May 2012, Hotel Mavi Göl, EĞİRDİR, ISPARTA
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 OKÇU, M., 2013, "Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik Çalıştayı", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 03-04 Nisan 2013, Isparta.
 • 2 OKÇU, M., 2008, "Ulusal E-Devlet Konferansı", 4-5 Kasım, Ankara, Bilim Kurulu Üyeliği.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 Avrupa Komisyonu ve Türk Dış İşleri Bakanlığı tarafından verilen "Jean Monnet" bursu.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 OKCU, M., 2014, "Başka Bir Bilim Mümkün Mü? Epistemolojik ve Ontolojik Sohbetler", Sosyal Bilimler Enstitüsü Sohbetleri, SDÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, 13 Kasım 2014.
 • 2 OKÇU, M., 2011, "Kamu Yönetiminde Değişim: AB ve Türk Kamu Yönetimi", Yönetimde Yeni Yaklaşımlar: Sorunlar ve öneriler Paneli, Muğla Üniversitesi, İİBF Konferans Salonu, 28 Nisan 2011.
 • 3 OKÇU, M., "Yönetici ve Etik Paneli"nde konuşmacı. Süleyman Demirel Üniversitesi Etik Kurulu, SDÜ, İİBF, Naci Karaduman Konferans Salonu, 26 Mayıs 2009, Isparta.
 • 4 OKÇU, M.,"Bölgesel Gelişmede Eğilimler ve İyi Deneyimler Paylaşımı" Panel Yöneticisi, BAGEV 2007 Sonbhar Zirvesi, 17 Kasım 2007, Talya Otel, Antalya.
 • 5 OKÇU, M., "AB ve Türk Kamu Yönetimi", AB Eğitim Semineri, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 4-6 Aralık 2007, Isparta.
 • 6 OKÇU, M., "Avrupa Birliği'nin Yönetim İlkeleri Nelerdir?", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "AB, Yerel Yönetimler ve AB Kocaeli Koordinasyonu Semineri", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu, 21 Şubat 2005.
 • 7 OKÇU, M., "Yönetim Bilgisi" , Üniversite Girişimci İşbirliği Koordinatörlüğü (UGİK) Tarafından Verilen "Girişimcilik Eğitimi Sertifika Programı"nda Konuşmacı, 14.12.2005, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 8 OKÇU, M., "Kamu Yönetimi Reformu ve AB Perspektifi", Sentez Kültür Derneği, Panel, Isparta, 9 Ocak 2004.
 • 9 OKÇU, M. "Kamu Yönetimi Reformu: Alternatif Yaklaşımlar", Prof. Dr. Hasan Gürbüz'ün vefat yıldönümü dolayısyla Sütçüler Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen panelde konuşmacı. 1 Mart 2004, Sütçüler, Isparta.
 • 10 OKÇU, M., "AB Eşiğinde Yönetsel Reform", Ağlasun Meslek Yüksekoklu tarafından düzenlenen panel, Halk Eğitim Merkezi, Ağlasun, Burdur, 18 Mart 2004.
 • 11 OKÇU, M., "Postmodernizm Versus Modernizm Tartışmalarına Genel Bir Bakış", Ekonomi ve Yönetim Kulübü Konferanslar Dizisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu, Isparta, 19.10.2002.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Okçu, M., 2013 "Dünyada Yerel Yönetimler" (Hüseyin Özgür ile birlikte) Seçkin Yayıncılık, 2013.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013.
 • 3 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 4 Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 2012
 • 5 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012
 • 6 Journal Of Yasar (JOY) Dergisi, Nisan 2012
 • 7 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kasım 2012
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2011
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 İletişim ve Diplomasi Dergisi, Sayı 1, 2013
 • 2 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012
 • 3 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2011
 • 4 Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı (Mayıs 2015-)
 • 2 Avrupa Birliği Dokümentasyon Araştırma ve Uygulma Merkezi (ABADOM) Müdürlüğü (18.11.2009 - Sürüyor)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ, İİBF, Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Etik Kurulu Üyeliği (Haziran 2015-)
 • 2 İletişim Fakültesi Senato Temsilcisi (2012-2015)
 • 3 Stratejik Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 4 SDÜ, Avrupa Birliği Dökümantasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 DPT (2005), 9. KALKINMA PLANI, "Kamuda İyi Yönetişim" Özel İhtisas Komisyonu, Komisyon Üyeliği
 • 2 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Başkanlık Özel Danışmanlığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Isparta Valiliği, "Avrupa Birliği'ne Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu" üyeliği (11.02.2010--sürüyor)
 • 2 Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkan Özel Danışmanlığı, (2007-2010)
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Yerel "Kanal 32" televizyonunda "AB Özel Programı"na konuşmacı olarak katılım, 12 Mayıs 2011.
 • 2 Yerel "Kanal 32" televizyonunda "Gündem Isparta" programına konuşmacı olarak katılım, 19 Aralık 2011.
 • 3 Yerel "Gülses" gazetesinde haftalık köşe yazıları
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Avrupa Komisyonu ve Türk Dış İşleri Bakanlığı tarafından verilen "Jean Monnet" bursu ile 2002-2003 öğretim yılında bir yıl süreyle Liverpool Üniversitesi, Management School'da "AB ve Kamu Yönetimi" konusunda araştırma.
VERDİĞİ DERSLER
AB ve Türkiye''de Sistem ve Kurumsal Yapı
AB ve Yerel yönetimler
AB''de Çok Düzlemli Yönetişim
AB''de Yeni Yönetim Anlayışı
Bürokrasi Kuramları ve Türk Bürokrasisi
Gerçeklik Retorik İkileminde Postmodern Yönetim
Halkla İlşkiler
Kamu Yönetimi Teorisi
Kamu Yönetiminde AB Perspektifi
Kamu Yönetiminde Örgütlenme
Kamu Yönetiminde Yolsuzluk
Mahalli İdareler
Örgüt Teorisi
Türkiye AB İlişkileri
Türkiye-AB İlişkileri
Türkiye''nin Toplumsal Yapısı
Yönetim Bilimi I
Yönetim Bilimi II
Yönetsel Ahlak ve Değerler
 
Bu İçeriği Paylaş!