KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. İsmail BEKCİ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Muhasebe Finansman Anabilim Dalı
Telefon 2462110608
E-Posta ismailbekci@sdu.edu.tr
Google Scholar Hindex: 18
Alıntı Sayısı: 1016
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 20.10.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) 17.09.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 19.10.2001
İLGİ ALANLARI
Muhasebe Standartları, İhtisas Muhasebesi, şirketler Muhasebesi, İleri Maliyet Muhasebesi,
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÇETENAK EMİN HÜSEYİN, KÖSE EDA, BEKCİ İSMAİL, YOLSUZLUK VE MUHASEBE KALİTESİ İLİŞKİSİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), , 215-230. Doi: 10.30798/makuiibf.858635, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 2 BEKCİ İSMAİL, APALI ALİ, ÖZER ELİF, Mikro ve Küçük İşletmelerin Muhasebe Mesleğine Karşı Tutumlarının Tanımlayıcı Değişkenlere Göre Araştırılması: Isparta İli Örneği. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(1), , 115-130. Doi: 10.47097/piar.896566, (2021), (Diğer)
 • 3 BEKCİ İSMAİL, APALI ALİ, YORGANCI Şenol Emre, Muhasebe ve Yönetim Kültürü İlişkisi: Mermer Sektöründe Bir Uygulama. Alanya Akademik Bakış, 5(2), , 971-998. Doi: 10.29023/alanyaakademik.834213, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 BEKCİ İSMAİL, APALI ALİ, ÇULCU TUĞBA, TÜRK DEVLETLERİNDE VERGİ ANLAYIŞ VE UYGULAMALARININ BİÇİMSEL VE YAPISAL KARAKTERİ. Düzce üniversitesi sosyal bilimler dergisi, 11(2), , 212-222. (2021), (Diğer)
 • 5 ALPTÜRK YAŞAR, TUNÇEL MERT BARAN, YILMAZ TAYFUN, BEKCİ İSMAİL, Ham Petrol Fiyatları ve Katılım Endeksleri Arasındaki İlişkinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 24(1), , 162-172. Doi: 10.29249/selcuksbmyd.885756, (2021), (TR DİZİN)
 • 6 YÖRÜK EREN Fatma, ÖZDAĞOĞLU AŞKIN, BEKCİ İSMAİL, Katılım Bankalarının CAMELS Oranlarının Analizi: MULTIMOORA ve MAUT Yöntemleri İle Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(30), , 552-572. Doi: 10.21076/vizyoner.804245, (2021), (TR DİZİN)
 • 7 BEKCİ İSMAİL, APALI ALİ, ENGİN Menekşe, Muhasebe Meslek Mensupları ve Muhasebe Meslek Adayı Öğrencilerin Vergi Konusuna Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması: Burdur İli Örneği. Maliye ve Finans Yazıları, 113(1), , 239-266. (2020), (TR DİZİN)
 • 8 TEKER TÜRKER, KONUŞKAN Ayşen, ÖMÜRBEK VESİLE, BEKCİ İSMAİL, Bitcoin ve Kripto Paralar Hakkında Çıkan Haberlerin Bitcoin Fiyatları Üzerine Etkisi,. Maliye ve Finans Yazıları , 65-74. Doi: 10.33203/mfy.567989 , (2020), (TR DİZİN)
 • 9 BEKCİ İSMAİL, APALI ALİ, KÖSE EDA, MUHASEBE MESLEK ADAYI ÖĞRENCİLERİNSTAJDAN BEKLENTİLERİ VE BU BEKLENTİLERİNGERÇEKLEŞME DURUMUNU TESPİT ETMEYEYÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 13(3), , 603-620. Doi: 10.29067/muvu.552024, (2020), (TR DİZİN)
 • 10 BEKCİ İSMAİL, APALI ALİ, ENGİN Menekşe, E-DÖNÜŞÜMÜN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA MEMNUNİYET DÜZEYİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ. İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), 9(2), , 579-596. Doi: 10.29067/muvu.552024, (2020), (Diğer)
 • 11 KÖSE EDA, BEKCİ İSMAİL, ÇETENAK EMİN HÜSEYİN, FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ MUHASEBE KALİTESİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 13(1), , 1-23. Doi: 10.29067/muvu.552024, (2020), (TR DİZİN)
 • 12 BEKCİ İSMAİL, KÖSE EDA, AKSOY ESRA, Covid-19’un Türkiye’de Bankalar Üzerindeki Ekonomik Etkisine Dair Bir Tahmin. Ekonomi, Politika Finans Araştırmaları Dergisi , 185-205. Doi: 10.30784/epfad.806961, (2020), (TR DİZİN)
 • 13 BEKCİ İSMAİL, APALI ALİ, ENGİN Menekşe, İŞLETME ÖLÇEĞİNİ BELİRLEYEN KRİTERLER İLEKOBİ’LERDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN İŞLETME FONKSİYONLARI AÇISINDAN ÖNEMİNİN İNCELENMESİ: BURDUR ÖRNEĞİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 10(1), , 260-276. (2020), (TR DİZİN)
 • 14 Konuşkan Ayşe, TEKER TÜRKER, ÖMÜRBEK VESİLE, BEKCİ İSMAİL, KRİPTO PARALARIN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİNTESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 24(2), , 311-318. (2019), (Diğer)
 • 15 KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER, APALI ALİ, BEKCİ İSMAİL, XI. Yüzyılda Orta Doğu’da Tacirliğin El Kitabı: Kabusname. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi , 62-85. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 16 GÜRBÜZ CENNET, KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER, BEKCİ İSMAİL, DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE KARBON TİCARETİ VE KARBON MUHASEBESİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, 11(28), , 424-438. Doi: 1020875, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 17 BEKCİ İSMAİL, APALI ALİ, BOZCU MESUT, Muhasebe Meslek Elemanlarında Stres Faktörünün İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Muğla İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 104-123. (2019), (Diğer)
 • 18 APALI ALİ, BİTLİSLİ FERHAT, BEKCİ İsmail, Türkiye ve Türkmenistan Muhasebe Sistemlerinin Hesap Planları Çerçevesinde Karşılaştırılması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(1), , 1-33. (2017), (TR DİZİN)
 • 19 KÖSE EDA, BEKCİ İSMAİL, 1992-2013 COSO MODELİ: İÇ KONTROL-ENTEGRE ÇERÇEVESİ. International Journal of Business Economics Management Perspectives , 12-23. Doi: dx.doi.org/10.20989/ijbemp.31, (2017), (Alan Endeksleri)
 • 20 APALI ALİ, KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER, BEKCİ İsmail, Lale Devrinde Sadrazam Ve Harem Dairesine Ait Muhasebe Müfredat Defterlerinin Çözümlemesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), , 308-322. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 21 ANGI GÜLŞAH GİZEM, BEKCİ İsmail, KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER, Bireysel Hisse Senedi Yatırımcılarının Bilişsel Önyargıları Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 171-192. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 22 BEKCİ İsmail, GÖR YUSUF, Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Denetim Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), , 165-194. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 23 KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER, APALI ALİ, BEKCİ İsmail, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyelerinin Tükenmişlik Seviyelerinin Kopenhag Tükenmişlik Envanteri İle Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştirması. Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(4), , 229-250. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 24 SEHER ÖZALTIN, ERSOY ERSAN, BEKCİ İsmail, Kar Dağıtım Politikasının Bireysel Yatırımcıların Yatırım kararları Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(2), , 397-441. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 25 KIYMIK HAKKI, BEKCİ İsmail, ACAR DURMUŞ, ÖRGÜTSEL KÜLTÜR VE ÖRGÜTSEL MUHASEBE KÜLTÜRÜ İLE HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA ARASINDAKİ İLİŞKİ BORSA İSTANBUL BIST HİZMETLER ENDEKSİNDE BİR ARAŞTIRMA. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 17(4), , 759-784. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 26 BEKCİ İsmail, APALI ALİ, KARATAŞ ÖZLEM NİLÜFER, Evkaf Harameyn Muhasebeciliğinde Damad İbrahim Paşa Evkafı. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi , 11-32. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 27 BEKCİ İsmail, APALI ALİ, APALI YASEMİN, Semavi Dinlerin Görünmeyen Muhasebe Panoraması Yahudilikte muhasebe Motifleri. Cappadocia Journal of History and Social Sciences , 44-60. (2014), (Endekste taranmıyor)
 • 28 BEKCİ İsmail, APALI ALİ, APALI YASEMİN, Semavi Dinlerin Görünmeyen Muhasebe Panoraması İslamiyette Muhasebe Bulguları. Cappadocia Journal of History and Social Sciences , 101-118. (2014), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ALPTÜRK YAŞAR, TUNÇEL MERT BARAN, ÇETENAK EMİN HÜSEYİN, BEKCİ İSMAİL, Finansal Hizmetler Güven Endeksi ile BİST Şehir Endeksleri Arasındaki İlişkinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), 5(2), , 271-293. Doi: 10.33399/biibfad.882750, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 BEKCİ İSMAİL, APALI ALİ, ÇULCU TUĞBA, Ahilik Sisteminin Gelişimi ve Mali Yapısı ile 1872-1875 Yıllarına Ait Ahi Evran Vakfının Muhasebe Kayıtlarının İncelenmesi. Bilimname , 273-304. Doi: 10.28949/bilimname.998260, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 KÖSE EDA, APALI ALİ, BEKCİ İSMAİL, Endüstri 4.0 Çağında Muhasebe - Finans Öğrencilerinin Uzaktan Öğretim Sistemine İlişkin Algıları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 24(2), , 569-581. (2021), (TR DİZİN)
 • 4 BEKCİ İSMAİL, APALI ALİ, KÖSE EDA, Osmanlı Maliyesi Defterlerinden 1280 R. (1864 M.) Tarihli Bucak Sancağı Masarifat Defterinin Tahlili. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 447-471. Doi: 10.18070/erciyesiibd.970265, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 BEKCİ İSMAİL, APALI ALİ, BURDUR SANCAĞI'NA AİT MUHTELİF VAKIFLARININ 1842 SENESİ (1257 H.) MUHASEBE KAYITLARININ TRANSKRİPSİYONU. Legal Mali Hukuk Dergisi, 17(201), (2021), (TR DİZİN)
 • 6 KÖSE EDA, Eren Fatma Yörük, ÖZDAĞOĞLU AŞKIN, BEKCİ İSMAİL, KATILIM BANKALARINA AİT CAMELS ORANLARININ MAUT YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: COVID-19 ÖNCESİ VE SÜRECİNDE BİR KARŞILAŞTIRMA. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), , 991-1005. Doi: 10.25287/ohuiibf.806765, (2021), (TR DİZİN)
 • 7 TUNÇEL MERT BARAN, ALPTÜRK YAŞAR, YILMAZ TAYFUN, BEKCİ İSMAİL, Korku Endeksi (VIX) İle Kıymetli Madenler Arasındaki İlişki Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35(3), , 1069-1083. Doi: 10.16951/atauniiibd.885956, (2021), (TR DİZİN)
 • 8 BEKCİ İSMAİL, APALI ALİ, Özlemiş Özen Özge, MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BAĞIMSIZ DENETİME BAKIŞ AÇILARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16(1), , 173-195. Doi: 10.29067/muvu.552024, (2020), (TR DİZİN)
 • 9 KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER, BEKCİ İSMAİL, MSUGT, TMS/TFRS VE BOBİ FRS AÇISINDAN KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU STANDARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 12(3), , 857-884. (2019), (TR DİZİN)
 • 10 BULMUŞ İnci Çisil, BEKCİ İSMAİL, TFRS’NİN FİNANSAL RAPORLARA ETKİSİNİN DEĞER İLGİSİ İLE TESPİTİ: BİST İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(23), , 99-107. (2019), (TR DİZİN)
 • 11 KÖSE EDA, ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, BEKCİ İSMAİL, İŞ GÜVENCESİZLİĞİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SBE DERGİSİ, 9(2), , 396-409. (2019), (TR DİZİN)
 • 12 APALI ALİ, BEKCİ İSMAİL, Osmanlı Devletinde Vakıf Bütçelerine 1030 (H.) Yılı Muhasebe Kayıtları Nezaretinde Bir Örnek. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(18), , 291-317. (2019), (TR DİZİN)
 • 13 BEKCİ İSMAİL, APALI ALİ, AYDIN SANCAĞI TİRE KAZASINDA BULUNAN VAKIFLARIN 1275 (H.) TARİHLİ MUHASEBE DEFTERİ. Akademik Araştırmalar ve çalışmalar Dergisi, 11(20), , 231-245. (2019), (TR DİZİN)
 • 14 KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER, BEKCİ İSMAİL, Bulanık AHP Yöntemi İle Finansal Marka Değerleme Modellerinin Tespiti: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 31-54. (2017), (TR DİZİN)
 • 15 BEKCİ İsmail, APALI ALİ, KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER, Gazi Hüsrev Bey Vakfına Ait Olan Çifte Hamamın Müfredat defterinin Çözümlemesi. Balıkesir Üniversitesi SBE Dergisi, 19(36), , 61-74. Doi: 10.31795/baunsobed.662156, (2016), (TR DİZİN)
 • 16 BEKCİ İsmail, KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER, KIYMIK HAKKI, BİTLİSLİ FERHAT, The Comparison of Accounting Education Given In Turkey And In The USA Case Of Marmara University And The University Of Texas. International Journal of Business, Economics & Management Perspectives, 1(2), , 1-16. (2016), (TR DİZİN)
 • 17 BEKCİ İsmail, APALI ALİ, Manas Destanında İktisadi Hayat ve Muhasebe Bulguları. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi , 126-157. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 18 BEKCİ İsmail, APALI ALİ, APALI YASEMİN, Semavi Dinlerin görünmeyen Muhasebe Panoraması: Hristiyanlıkta Muhasebe Geleneği. Cappadocia Journal of History and Social Sciencies , 88-100. (2014), (Endekste taranmıyor)
 • 19 OTLU FİKRET, BEKCİ İSMAİL, KARATAŞ ÖZLEM NİLÜFER, TTK ya Göre Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi ve Muhasebeleştirilmesi. Çankırı karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), , 283-298. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 20 BEKCİ İSMAİL, BİTLİSLİ FERHAT, Muhasebe Kültür Değerlerinin Analizi Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bili Dergisi, 13(1), , 61-76. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 21 BEKCİ İSMAİL, BİTLİSLİ FERHAT, Muhasebe Kültür Değerlerinin Analizi Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bili Dergisi, 13(1), , 61-76. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 22 BEKCİ İSMAİL, DOĞRU ERCÜMENT, Değer Yaratan Faaliyetler Açısından İşletme Başarısı Çimento Sanayi işletmelerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE Dergisi, 0(13), , 169-192. (2011), (Diğer)
 • 23 BEKCİ İSMAİL, ÖMÜRBEK VESİLE, TEKŞEN ÖMER, Muhasebe Meslek Mensuplarında Stres Kaynağının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, 12(1), , 145-161. (2007), (Diğer)
 • 24 BEKCİ İSMAİL, ÖZDEMİR OZAN, Muhasebe Standartlarının Oluşum Süreci ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, 11(2), , 143-164. (2006), (Alan Endeksleri)
 • 25 USUL HAYRETTİN, BEKCİ İSMAİL, EROĞLU AHMET HÜSREV, Bireysel Yatırımcıların Hisse senedi Edinimine Etki Eden Sosyo Ekonomik Etkenler. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 1(19), , 135-150. (2002), (Alan Endeksleri)
 • Editörlük
 • 1 International Journal of Business Economics and Management Perspectives, Dergi, Editör, 01.01.2020 - 31.12.2021 (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!