KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Ahmet Yılmaz SOYYER
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2110244
E-Posta yilmazsoyyer@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-1592-8691
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 07.07.1986
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER 09.11.1992
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER 09.11.1992
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Dini Etnoloji ,Felsefe ,Ibn Arabi,İletişim ,Mevlana Celaleddin Rumi ve Mesnevi ,Osmanlı Tasavvuf Kültürü ve Şiiri ,Türklük bilgisi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Soyyer, A.Yılmaz,19. Yüzyılda Bektaşilik, Akademi Kitabevi Yayınları, İzmir 2005
 • 2 Soyyer, A.Yılmaz, Bir İdeolojinin İzdüşümü Taliban, Fakülte Kitapevi, Isparta 2002
 • 3 Soyyer, A.Yılmaz, Sosyolojik açıdan Alevi Bektaşi Geleneği, Seyran Yayınevi, İstanbul 1996
 • 4 Soyyer, A.Yılmaz, Türk Sosyolojisinin Başlangıcında Bedi Nuri, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1996
 • Alanında diğer türlerde kitap
 • 1 Hünkâr Ansiklopedik Bektaşîlik Sözlüğü
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Soyyer A.Yilmaz, 19. Yüzyılda İki Nasib/İkrar Ayini, (Ed:İ ve H Engin,Alevilik'in içinde)Kitap Yayınevi, İstanbul 2004
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Türk Tarihinde Bir Sosyo-Kültürel Facia: Bektaşi Tekkelerinin Kapatılışı, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, Sayı:7, s.21
 • 2 Soyyer, A.Yılmaz, Arşiv Belgeleri Işığında II. Meşrutiyet Döneminde Bektaşilik, Tasavvuf, Yıl:5, Sayı:12, ocak-haziran 2004, s.97
 • 3 Soyyer, A.Yılmaz, İki Bektaşi Ayin-i Cemi, Tabula Rasa, Yıl:3, Sayı:7, Ocak-Nisan 2003,ss.233-242
 • 4 Soyyer, A.Yılmaz, Bektaşilerin Caferiliği -Sosyolojik Bir Değerlendirme- , Tabula Rasa, Yıl:3, Sayı:9, eylül-aralık 2003,ss.147
 • 5 Soyyer, A.Yılmaz, -Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Laiklik Konusundaki Düşünceleri (SDÜ örneği/2000-2001 öğrenim yılı) Tabula Rasa, Yıl:2, Sayı:6, eylül-aralık 2002, s.39
 • 6 Soyyer, A.Yılmaz, Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Uygarlık Dairesi Tercihleri (PAÜ ve SDÜ Örneği/200-2001 Öğretim Yılı), Tabula Rasa, Yıl:1, Sayı:3, eylül-aralık 2001,ss.45-62
 • 7 Soyyer, A.Yılmaz, XVIII-XIX. Yüzyıllarda Bektaşilik-Devlet İlişkileri, Arayışlar, sayı:1, 1999/1,s.75-96
 • 8 Soyyer, A.Yılmaz, Osmanlı Devleti'nin Son Yüzyılında Bektaşilik: Bektaşi Tekkelerinin Kapatılışı ve Bektaşiliğin Yasaklı Yüzyılı, Arayışlar, Sayı:2, 1999/2, ss.35-66
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Soyyer, Yılmaz, Bir Türkçe Kültür Çevresi Bektaşi Aleviliği, Uluslararası İnsanbilimleri Dergisi, www.İnsanbilimleri.com,C:2,S:2, Y:2005
 • 2 Ramazan Orucuyla İlgili Davranış ve Görüşler (2003 Ramazanı Isparta Merkez İlçe Örneği) Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl: 2004/1 sayı:12, s.43
 • Alanında kitap çevirisi
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Soyyer, A.Yılmaz, Emile Durkheim,"Dini Sosyoloji ve Bilgi Sosyolojisi", The Elementary Forms of the Religious Life'ın ilk bölümü, Yeni Harran Çevresi, Şubat-Mayıs 1995, s.12
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Soyyer, Yılmaz, Mesnevi Şarihi Şeyh İsmail Efendi'nin Usul-i Tarikat u Biat Risalesi, Mevlana Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu Manisa, 30 eylül-1 ekm 2006
 • 2 Soyyer, A.Yılmaz, Üsküdarlı Haşim Baba'nın Anka-i Maşrık'ı, Üsküdar Sempozyumu-II, Çamlıca Sabahattin Zaim Merkezi, Üsküdar, 12-14 mart 2004
 • 3 Soyyer, A.Yılmaz, Bektaşi Düşüncesinde Muhammed-Ali Anlayışı, 4. Kutlu Doğum Sempozyumu, S.D.Ü. Isparta, 19-20 Nisan 2001
 • 4 Soyyer, A.Yılmaz, Esrar Dede'nin Hikem Redifli Naatında Hikmet Kavramına Anlama Metodu İle Bir Yaklaşım, I. Kutlu Doğum Sempozyumu, S.D.Ü. Isparta, 20-21 Nisan 1998
 • 5 Soyyer, A.Yılmaz, Bilgi Sosyolojisi Açısından Abdal Musa Tekkesi, I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, Ankara 22-24 Ekim 1998
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Soyyer, A.Yılmaz, Din Sosyolojisi Açısından Bektaşilik Araştırmalarında Karşılaşılan Sorunlar, I. Din Sosyolojisinin Sorunları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Çorum İlahiyat Fakültesi, 11-13 Haziran 2004
 • 2 Soyyer, A.Yılmaz, 19.Yüzyılda Bektaşilik, S.D.Ü. Kültür Merkezi 23.11.2004
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Soyyer, A.Yılmaz, Bektaşi Tekkelerinin 1826'da Kapatılışını Anlamak, 1. Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu, 28-30Eylül 2005, Isparta
 • 2 Soyyer, A.Yılmaz, 19. Yüzyılda Semahane Sohbetleri, Uluslararası Mevlana, Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu, 19-21 Aralık 2005 Manisa
 • 3 Soyyer, A.Yılmaz, Sosyolojik Açıdan Mevlevihanelerde Usul ve Gelenekler", Birinci Uluslararası Mevlana, Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu, Manisa: 19-21 Aralık 2001
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Soyyer, A.Yılmaz, Giridi Ali Resmi Baba'nın Uyun-i Hidayesi, Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlana Sempozyumu, 29-30 eylül 2007
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Muzaffer Telimen, Alevi gençliği ve ateizm ( İstanbul ve Tunceli örneği)
 • 2 Zehra Çancı, Şehirleşmenin Dini Hayat Üzerine Etkisi (Isparta Örneği), S.D.Ü Sosyal Bil. Enst.
 • 3 Abdullah Hassan, Afganistan Kökenli Hazaralar'ın Din Anlayışı, S.D.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta:2004
 • 4 Mustafa Karabacak, Halim Sabit Şibay'da Din Sosyolojisi, SDÜ, S.B.E., Isparta 2001
 • 5 Hulusi Yılmaz, Şehirleşme Sürecinde Alevilik, SDÜ, S.B.E, Sosyoloji Bölümü, Isparta 1998
 • 6 Recep Kemal Güngör, "Ekonomi ve Aile Üzerine Görüşleri ile Tahir Çağatay", SDÜ.S.B.E, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Isparta, 1997
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kayhan BAYRAM’ın 3388-YL-1-12nolu BAP projesi, SDÜ,
 • 2 Muzaffer Telimen'in “Türkiye'de Alevi Gençliğinin Ateizm Yönelimi (İstanbul ve Tunceli Örneği” adlı yüksek lisans tezine aitBAP 3015-YL-11 nolu projesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 TÜBİTAK projesi, No: 109K072, Çubuk Havzası Alevi Ocakları Üzerine Bir Araştırma, "araştırmacı"
 • 2 1.Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu, 28-30 Eylü 2005, Isparta
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 1. Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005 Isparta
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 ULAKBİM
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Soyyer, A.Yılmaz, Tabula Rasa-Feksefe Teoloji (2003 yılı)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 www.insanbilimleri.com/ Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN:1303-5134 (ICAAP:The International Consortium for the Advancement of Academic Publication; SOSIG: Social Science Information Gateway; Biz/ed: A service for students and educators on business and economics related subjects; UNESCO SOCIAL AND HUMAN SCIENCES DOCUMENTATION CENTRE) tarafından taranan bir e-dergidir. 2004-2005 yılı
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 TÜRK KÜLTÜRÜ ve HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 www.insanbilimleri.com/ Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN:1303-5134 (ICAAP:The International Consortium for the Advancement of Academic Publication; SOSIG: Social Science Information Gateway; Biz/ed: A service for students and educators on business and economics related subjects; UNESCO SOCIAL AND HUMAN SCIENCES DOCUMENTATION CENTRE) tarafından taranan bir e-dergidir. 2004-2005 yılı
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies
 • 2 International Journal of Human Sciences
 • 3 Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies
 • 4 International Journal of Human Sciences
 • 5 International Journal of Human Sciences
 • 6 Soyyer, A.Yılmaz, Tabula Rasa-Feksefe Teoloji
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü başkan yardımcılığı
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 TRT Avaz'da İftar Vakti Programında yorum 25. 07.2013
 • 2 Soyyer, A.Yılmaz, 19. Yüzyılda Bektaşilik ve Günümüze Yansımaları konulu söyleşi, CEM tv, 28 haziran 2006
 • 3 A DIALOGUE WITH DR. A.YILMAZ SOYYER OVER BEKTASI-ALEVI PERSUASIONS, http://www.eastweststudies.org/
 • 4 Soyyer, A.Yılmaz ,WHAT DO THE ALEVIS WANT FOR?, http://www.eastweststudies.org/
 • 5 Soyyer, A.Yılmaz,TALİBAN (The profile of 2000's), http://www.eastweststudies.org/
VERDİĞİ DERSLER
Din Kaynaklı Sosyal Gruplar
Din Sosyolojisi
Sosyal Psikoloji
Subjektif Algının Objektifleşmesi: Vahiy Süreci
Temel Sosyoloji Akımları
Toplumsal Algının Yeniden Biçimlenişi: Vahiy Dönemi
 
Bu İçeriği Paylaş!