KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Nedret ÇAĞLAR
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Gazetecilik Bölümü
Ana Bilim Dalı Genel Gazetecilik Anabilim Dalı
Telefon 2462110375
E-Posta nedretcaglar@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER 21.06.1989
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 28.04.2000
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 07.07.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Sosyal medya,İmaj,,siyasal iletişim,,kadın ve siyaset
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Vatandaş,C., Çağlar, N., Baysal, H., ve Gürdal, A., (2019),”Yaşayan Tarih” Isparta, Ed: Celalettin Vatandaş, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın, Desen Ofset A.Ş.,Ankara,
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 N,NEGİZ, VE N.ÇAĞLAR, 2015,"Sosyal Medya, Siyaset ve Kadın: Kadın Siyasetçi Bağlamında Bir Gözlem", Kamu Yönetiminde Sosyal Medya Kuramdan Uygulamaya, Editör: Handan ERTAŞ, Palet Yayıncılık,ss:149-191, Konya.
 • 2 Çağlar, Nedret., "Haberlerde Cinsiyetçilik ve Kadın Adaylar", Toplumsal Cinsiyet ve Medya (Edt:Huriye Kuruoğlu ve Bermal Aydın), Detay yay. Ankara,2014,
 • 3 Çağlar,N.,Çağlar,Z.,"Cumhuriyet Döneminde Isparta'da Yayımlanan Gazete ve Dergiler", (Der.), Geçmişten Günümüze Isparta,Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını:370, Araştırma İnceleme Dizisi:66, Ankara, 2009,s.353-397
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çağlar, M.Zafer ve Çağlar Nedret; "Bir Emeğin Öyküsü: Sandıklı Leblebisi", Marka Kent Sandıklı Sempozyumu, Sandıklı Değerleri ile Buluşuyor Bildiriler Kitabı, 15-18 Ekim 2014, s:224-226. Sandıklı., Sandıklı, 2014
 • 2 Çağlar,N., Çağlar,Z., "Isparta'nın Medya Profili", Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları 26 Nisan -3 Mayıs 2010,
 • 3 Çağlar,N.,Şalvarcı Türeli,N., "Yerel Yönetimlerde Kadının İkincilliği ve Isparta",Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları 26 Nisan -3 Mayıs 2010,
 • 4 Türeli, N., Çaglar,N.,Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş ve ÖSS Puanı ile Gelen Öğrencilerin Genel Başarı Oranlarının Karşılaştırılması (Isparta MYO Örneği), 4.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 14-16 Mayıs 2007, Bergama-2007, S.418-421.
 • 5 Akyüz,N.,Karçınzade Süleyman Şükrü Efendinin Hayatının İncelenmesi, 1992, Ispartanın Dünü Bugünü Sempozyumu,S.471-480, Ankara
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Çağlar,N. ve Özaltın,N.,Geleneksel Tatların Yöresel Tatlarla Buluşmasına Bir Örnek "Gül Sarması",I. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür/Sanat Etkinlikleri, Antalya,14-17 Kasım 2012.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çağlar, Nedret., Siyasal Reklamlarda Kadın Adayın Temsili, 6.th International Vocational Schools Symposium 18-20 may 2017,Bosnia-Heregovina Volume:1,622-633.
 • 2 M. Zafer Çağlar ve Nedret Çağlar, Meslek Yüksekokulları'nra Trimester Uygulaması ve Isparta teknik Bilimle MYO Örneği Üzerinden Değerlendirme,6.th International Vocational Schools Symposium 18-20 may 2017,Bosnia-Heregovina Volume:1,617-621.
 • 3 Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ,Nedret ÇAĞLAR (2012), "SUSTAINABLE WOMEN POLICIES IN LOCAL ADMINISTRATIONS ISPARTA PRACTICE", 3rd International Symposium on Sustainable Development, ISSD 2012, May 31-June 1,2012,International Burch University, Sarajevo, Bosnia, Herzegovina.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çağlar, Nedret., Kamuyu Bilgilendirmede Yeni Trend Sosyal Medya: İlçe Belediye Başkanları Üzerine Bir Araştırma, 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018) Özet Kitabı, April 9-11, 2018 – Istanbul,), April 9-11, 2018, s:172.
 • 2 Çağlar, Nedret ve Dumlu, Aslıhan (2018), “Semiotic Comparison Of “À Bout De Souffle” and “Blue Velvet” Films On The Axis Of Modernity-Postmodernity”, Innovation and Global Issues Congress IV, November 22-24, 2018 Antalya, Extended Abstracts Books.s.19,
 • 3 Nedret Çağlar ve Saniye Vatandaş, "Siyasi, Dini ve İdeolojik Kimliklere Göre Sosyal Medyanın Önem ve Anlamı", International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18) June 27-28, 2018 /Bandirma - Turkey, Abstract Book,s:136.
 • 4 Saniye Vatandaş, Nedret Çağlar, "Gençlerin Kişilik Özellikleri Bağlamında Cep Telefonunun Anlam ve Önemi " International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18) June 27-28, 2018 /Bandirma - Turkey,s:116.
 • 5 Nedret Çağlar, 2017, Yeni İletişim Teknolojileri Ve Sürdürülebilirlik Açısından Yerel Gazetelerde Değişim Ve Yöndeşme,International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development September 21-24, 2017 Isparta / TURKEY. 603.
 • 6 Nedret Çağlar ve Tuğçe Bayram, KKTC Demokrasisinin Samuel Huntıngton’ın “Two Turnover Test” Modeli Doğrultusunda Değerlendirilmesi,International Congress On Management Economics And Business - ICMEB’17.
 • 7 Asığbulmuş, Hasan ve Çağlar, Nedret., (2017), SEÇMENLERİN SİYASAL DAVRANIŞINDA SOSYAL MEDYA: X VE Y KUŞAĞI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME, KAYFOR 15 Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Kayfor Özetler Kitabı, 202-205.
 • 8 Çağlar, Nedret., WOMEN’S REPRESENTATION IN TURKISH POLITICAL LIFE – A STUDY INTO THE WAYS OF NOMINATION OF POLITICAL PARTIES FOR GENERAL ELECTIONS OF 2015, IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences Paris, France – February 3-6, 2016.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Çağlar,N., "Üniversitelerde Halkla ilişkiler Faaliyetleri Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla ilişkiler Faaliyetlerini Saptamaya Yönelik Araştırma",Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD,2000, Isparta
 • Doktora Tezi
 • 1 2007 Genel Seçimlerinde Yerel Medyada Kadın Adayın Temsili: Antalya ve Isparta Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Cemalettin Dilik, Radyo ve Televizyon alanında Düzenleyici ve Denetleyici Kurulların İncelenmesi: İngiltere, Fransa ve Türkiye Karşılaştırması, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
 • 2 Merve Acar, Kırsal Alanda Kadın Girişimciliği: Batı Akdeniz Bölgesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan Hibe Almış Kadınlar Üzerinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
 • 3 Aslı Yıldırım, SİYASAL PARTİ KADIN KOLLARININ SEÇMEN DAVRANIŞINA ETKİSİ: KOCAELİ İZMİT MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2019.
 • 4 Pelin Havva Köklü "SEÇMENİN SİYASAL REKLAMLARA YAKLAŞIMI: ŞÜPHECİLİK BAKIMINDAN KUŞAKLAR ARASI BİR İNCELEME: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ" SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI,
 • 5 Tuğçe Bayram, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Siyasal Sistemin Kurumsallaşma Süreci ve Demokrasinin Konsolidasyonu, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilimdalı..
 • 6 Hasan Asığbulmuş, Medya-Siyaset İlişkisi Bağlamında X ve Y Kuşaklarının Siyasal Davranışında Sosyal Medyanın Etkisi: Gaziosmanpaşa İlçesinde Bir Araştırma,SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilimdalı..
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Ferdi Akbıyık, Tüketicilerin Satın Alma Tarzları İle Helal Sertifika Algısı Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Benim Gözümden" Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Proğramları Merkezi Başkanlığı,TR-12-E706-2012-R3 nolu Gençlik Projesi Koçluğu, 2013.
 • 2 2007 Genel Seçimlerinde Yerel Medyada Kadın Adayın Temsili: Isparta ve Antalya Örneği, Proje Yürütücüsü:Prof.Dr. Şaban Sitembölükbaşı. Proje Yardımcısı Nedret Çağlar,SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Isparta, 2011.
 • 3 "Geçmişten Günümüze Isparta," adlı Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı adına yürütülen Agustos 2009 itibarıyla üstlenilen projede araştırmacı.Proje Yürürtücüsü: Doç. Dr. Hüseyin Gül, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 TBMYO Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü "Karma Fotoğraf Sergisi" Düzenleme Komitesi Üyesi, 30.03.2017
 • 2 Meslek Yüksekokullarında Düşünen, Tasarlayan, Geliştiren Beyinler 2012 Fuarı Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 3 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 3. Proje Sergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA, 2011.
 • 4 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2. Proje Sergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA, 2010.
 • 5 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1. Proje Sergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA, 2009.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türk Hava Kurumu Isparta Şubesi Üyeliği
 • Görsel, işitsel veya görsel-işitsel üretimlerde bulunmak
 • 1 Coşkun Aral Biyografik Filminin Yönetmenliği, Coşkun Aral "Bir Düş Gezgini", SDÜ Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019.
 • 2 Çağlar, Nedret (2018), SDÜ TBMYO 2018 (15.05.2018) Tanıtım Filminin Yönetmenliği
 • 3 “Fotoğraflarla SDÜ 2018” Görüntü Yönetmeni
 • 4 Çağlar, Nedret (2018), 'Aktif Yaşama Merhaba' Konulu Belgeselin Yönetmenliği, 07.11.2018.
 • 5 TBMYO Tanıtım 2017
 • 6 Fotoğraflarla SDÜ Kampüs 2017
 • 7 Isparta’ya Adanmış Hayatlar 6 Şükrü Başdeğirmen Belgesel Gösterimi
 • 8 Fotoğraflarla TBMYO 2017
 • 9 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 5 Belgesel gösterimi. Elele Derneği Başkanı Diş Hekimi Canan Aydın Belgeseli'nin Yönetmenliği. 27.Ekim.2016
 • 10 SDÜ Teknik Bilimler MYO Tanıtım Filmi Yönetmenliği 2016
 • 11 "Dogu Kampüsü" adlı Belgesel Fotoğraf Görüntü Yönetmeni 2016
 • 12 Batı kampüsü "Batı Herşey" adlı Belgesel Fotoğraf Görüntü Yönetmeni 2016
 • 13 "Isparta'nın Geceleri" adlı Belgesel Fotoğraf Çalışması Görüntü Yönetmenliği
 • 14 "Ahşap Oymacılığı" Belgesel Fotoğraf Görüntü Yönetmeni
 • 15 "Yaşanmışlıklar" adlı Belgesel Fotoğraf Görüntü Yönetmeni
 • 16 "Isparta Esnafları" adlı Belgesel Fotoğraf Çalışması Görüntü Yönetmeni 2016
 • 17 "Ispartaya Adanmış Hayatlar" Mustafa Kaçıkoç Belgeseli Yönetmenliği, 2013
 • 18 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 3, Hasan Köse Belgeselinin Danışmanlığı
 • 19 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 3, Bahattin Şenol Belgeselinin Danışmanlığı
 • 20 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 2, Türkolog Nazik Erik Belgeselinin Danışmanlığı,19 Aralık 2011
 • 21 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 2, Gazeteci Hasan Özbek Belgeselinin Danışmanlığı
 • 22 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 2, Eğitimci Yazar Mehmet Doğan Silleli Belgeselinin Danışmanlığı
 • 23 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 2, Yazar Murat Yüksel Belgeselinin Danışmanlığı
 • 24 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 2, E. Opr. Dr. Ali Necati Dulupçu Belgeselinin Danışmanlığı
 • 25 ısparta'ya Adanmış Hayatlar 2, Merhum Öğr.Gör. Ömerül Faruk Altıntabak Belgeselinin Danışmanlığı
 • 26 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 1 Belgesel Gösterimi,Avukat Güngör Çakmakçı Belgesel Danışmanlığı
 • 27 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 1 Belgeseli Gösterimi, Gazeteci Tancu Boylu Belgesel Danışmanlığı
 • 28 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 1 Belgesel Gösterimi ,Gazeteci Hilmi Özdemir Belgeseli Danışmanlığı
 • 29 Isparta'ya Adanmış Hayatlar 1 Belgesel Gösterimi, Yazar Sümer Şenol Belgesel Danışmanlığı
 • 30 Çağlar, Nedret (2018), SDÜ TBMYO 2018 (15.05.2018) Tanıtım Filminin Yönetmenliği, Gösterim: SDÜ Prof. Dr. Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi ve Çetin Büyükvanlı Amfisi, SDÜ TBMYO Web Sayfası, https://www.youtube.com/watch?v=wP2RZAnGFWY 07.11.2018.
 • 31 Aktif Yaşama Merhaba
 • 32 Çağlar, Nedret (2018), 'Aktif Yaşama Merhaba' Konulu Belgeselin Yönetmenliği, Gösterim: SDÜ Prof. Dr. Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi, Kanal 32 Televizyonu (https://www.youtube.com/watch?v=DCw3mohkt2Y) ,https://www.youtube.com/watch?v=qzGmdWj8eZE , 07.11.2018.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi,7/2
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, 7/1
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDÜ, Teknik Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1,Yardımcı Editörlük,Isparta, 2011-....
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kayfor 15 Özel Sayısı
 • 4 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:41, 2014.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Teknik Bilimler MYO, Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı 2011-
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Yükseköğreti Kurulu Başkanlığını temsilen Mesleki Yeterlilik Kurumu Medya, İletişim ve Yayıncılık Sektör Komitesi Üyeliği
 • 2 SDÜ "FÖTR" Bilim Kültür ve Sanat Dergisinde Yayın Kurulu Üyeliği
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Isparta Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Görev
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Kadına Yönelik Şiddet, TV 5 Hafta Sonu Sabah Gündemi Proğramı Canlı Telefon Bağlantısı, 20 Ocak 2013.
 • 2 Yerel Gülses Gazetesi Haber Müdürlüğü
 • 3 Sabah Gazetesi Isparta Muhabirliği
VERDİĞİ DERSLER
Belgesel Film
Haber Araştırma Tekniği
Haber Toplama ve Yazma Teknikleri
Halkla İlişkiler
İletişim Teorileri
İletişime Giriş
Kadın, Medya ve Siyaset
Kitle İletişim Mevzuatı
Masa Üstü Yayıncılık
Proje
Radyo Programcılığı
Radyo Proğram Yapımı
Ses Kaydı
Siyasal İletişim
Siyasal İletişim ve Medya
Siyasal Reklamcılık ve Siyasal Kampanyalar
 
Bu İçeriği Paylaş!