KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZÇELİK
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü
Telefon 2114057.
E-Posta mehmetozcelik@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-4752-3960
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - 19.03.1984
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - 24.03.1989
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - 26.07.1993
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Aşık Edebiyatı,Anonim Halk Edebiyatı,Tekke Edebiyatı
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Halk Edebiyatı Metinleri, Fakülte Kitabevi. Isparta-2012
 • 2 Aşık Deli Hâzım, Sağlık İşçileri Sendikası, Ankara 2000, İkinci Baskı, Isparta 2004
 • 3 Afyonkarahisar Masalları (Araştırma-İnceleme-Metin), Isparta 2004.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 "Velî" Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C.6 s.231-232. Ankara-2006
 • 2 "Tartı" Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C.6 s.43. Ankara-2006
 • 3 "Sıdkını Tahkik" Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C.5 s.294. Ankara-2006
 • 4 "Türkmani" Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C.6 s.180-181. Ankara-2006
 • 5 "Genç Osman Destanı" Türk Dünyası Edebiyat Kavramları Ve Terimleri Sözlüğü, C.III, Ankara 2004, s. 53-55
 • 6 "Ferec Ba'de'ş-Şidde" Türk Dünyası Edebiyat Kavramları Ve Terimleri Sözlüğü, C.II, Ankara 2003, s. 462-463
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Âşık Deli Hâzım'dan Atatürk ve Kurtuluş savaşı Şiirleri, Erciyes, 30/360, Aralık 2007, s.11-14
 • 2 , "Everekli Seyranî'nin Eksik Bir Destanı" Erciyes, S. 300 Kayseri Aralık 2002, s. 52-54
 • 3 "Yunus Emre'nin Hayatı ve Yaşadığı Yerlerle İlgili Menkabeler" Yunus Emre ve Aşure Günü- Gönen Nisan 1997 (Konferans metni); Erciyes, S. 250 Kayseri Ekim 1998, s. 85-90 , Erciyes, S.287 Kayseri Kasım 2001, s. 24-28
 • 4 "Efsanelerdeki Tayy-i Zaman, Tayy-i Mekân Motifi ve Âşık Ahmet", S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 5, Isparta 2000, s. 173-176
 • 5 "Nevruz ve Nevruzla İlgili Adet ve İnanışlar", S.D.Ü.Rektörlüğü Tarihte ve Kültürümüzde Nevruz Paneli'nde 21 Mart 1995 tarihinde bildiri olarak sunulmuştur. Ay Işığı 96-1, Isparta 1996, s. 5-9. S.D.Ü. Fen-Ed.Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:4, s. 359-371, Isparta 1999
 • 6 "Bedir Han İsyanı Üzerine Bir Destan", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 2, Isparta 1996, s. 159-172
 • 7 "Adını Kerâmetinden Alan Velîler" S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 1 Isparta 1995, s. 229-236
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "Karakoyun Efsanesi ve Bir Varyantı Üzerine" Ay Işığı 97-5, Isparta 1997, s. 47-49.
 • 2 "Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şiirlerinde Halk Edebiyatı Unsurları", Ay Işığı 96-3, Isparta 1996, s. 14-18.
 • 3 "Everekli Seyrânî'nin Bir Destanı Üzerine" S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 1992, Sayı:6, s. 75-91, Konya 1994
 • 4 "Aşık Kurbânîye Ait Şiirler (Bir Cönkten)" Prof.Dr.Saim Sakaoğlu Armağanı, s.169-183, Kayseri 1994
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "Karakoyun Efsanesi ve Varyantları Üzerine" Prof. Dr. Saim Sakaoğlu'na Armağan, Konya-Haarlem 2006, s. 424-435.
 • 2 "Mecmuatü'l Fevaid ve Kalenderiyat Bölümü" S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 8, Isparta 2003, s. 127-148
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Âşıkların Diliyle Hazreti Muhammed" S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi 1. Kutlu Doğum Sempozyumu Bildirileri, 20-21 Nisan Isparta 1998, s. 299-316
 • 2 "Dinar ve Çevresinde Yer Adlarıyla İlgili Efsaneler", III. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (22-24 Ekim 1993), Afyonkarahisar 1994, s. 157-161
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 "Âşık Ömer Divanında Sevgili ve Güzellik unsurları"Uluslararası III.Türkoloji Sempozyumu, 15-17 Ekim 2012, Kırım- Ukrayna
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Gevheri'de Sevgili" I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, s.455-475, (23-26 Ekim 2007 Isparta), ISPARTA 2008
 • 2 "Afyonkarahisar Masallarını Formel Yapısı" III.Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloro Kongresi Bildirileri
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Âşık Ömer'in Şiirlerinde Kuşlar,Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı kongresi Bilriri Özetleri,17-19 Mayıs 2013,s.57 Saraybosna-Bosna Hersek
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Âşık Deli Hâzım (Hayatı-Sanatı-Şiirleri), Konya 1989.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Zeynep Umucu,Kırşehir Kızılırmak Havzası Ağıtları
 • 2 Mehmet Fatih Yılmaz, Isparta Çocuk Oyunları
 • 3 Sagıp Atlı, Kastamonu Masalları,Isparta 2011
 • 4 Erol Civelekoğlu, Senirkent Fıkraları Üzerine Bir Araştırma
 • 5 Nurdan Kılınç, Antalya Yöresi Yörük Fıkraları üzerine Bir Araştırma,Isparta 2010
 • 6 Vahap Çetin, Türk Saz Şiirinde Âşık-Sevgili- Rakip
 • 7 Halil Can, 19.Yüzyıl Türk Saz Şiirinde Muhteva
 • 8 Seher Demirbaş,Sütçüler Masalları Üzerine Bir İnceleme
 • 9 Emine Gültekin, Aşık edebiyatında peygamber Kıssaları
 • 10 Elif Ülkü Yıldırım, Senirkent-Uluborlu Yöresi Halk Edebiyatı Üzerin bir Araştırma
 • 11 Mehmet Sürur Çelebi, Aşık Ömer Divanının Tahlili
 • 12 Haşim Baba ve Divanı (Mehmet Kayacan)
 • 13 Beş Hececilerde Halk Edebiyatı Unsurları (Cennet Çebi)
 • 14 Isparta Yöresi Ziyaret ve Adak Yerleri (Yasin Erdenk)
 • 15 Yalvaç Masalları Üzerine Bir Araştırma (Halil Altay Göde)
 • 16 Askerî Divanı'nın Tenkidli Metni (Halil Karagöz)
 • 17 Abdullahad Nûri Divânı Üzerine Bir İnceleme (Kadriye Türkan).
 • 18 Kütahya ve Yöresi Ziyaret ve Adak Yerleri (Şeref Öz)
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Nurdan İnevi, Halk Anlatmalarında Keramet
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Ahıska Türkleri Folkloru Üzerine Bir Areştırma
 • 2 Kırşehir İli Kızılırmak Havzası Ağıtları (Araştırma-İnceleme-Metin
 • 3 Kastamonu Masalları (Araştırma-İnceleme-Metin)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Afyonkarahisar Masalları Üzerine Bir Araştırma, S.Ü. Araş. Fonu 1993
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi,17-19 Mayıs 2013,Saraybosna-Bosna Hersek 2013
 • 2 II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı sempozyumu,19-21 Ekim-2011, Isparta
 • 3 I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu 23-26 Ekim 2007
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Siyasi bilimler Türk Derneği IV.Lisansüstü Konferansı.Suleyman Demirel Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 11 Kasım 2006, Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Türk Edebiyatında Peygamber Sevgisi Paneli, 8 Mayıs 2013 Isparta
 • 2 "Türk Dünyasında ve Kültürümüzde Nevruz" SDÜ. Türkçe Topluluğu Nevruz Konferansı, 21.03.2007, Isparta
 • 3 "Kültürümüzde Nevruz ve Nevruzla İlgili Adet ve inanışlar" Burdur 21 Mart 2000 (Valiliğin düzenlediği konferans)
 • 4 "Nevruz ve Nevruzla İlgili Adat ve İnanışlar" Nevruz'un Türk Dünyasındaki Yeri Paneli, 24 Mart 1998 Isparta
 • 5 "Yunus Emre'nin Yaşadığı Yerlerle İlgili Menkabeler" 31.05.1997, Gönen-Isparta (Yunus Emre'yi Anma ve Aşure Günü konferensı)
 • 6 Bucak koınferansı
 • 7 "Türk Edebiyatında Nevruz"SDÜ: Fen-Edebiyat Fakültesi, 21 Mart 1995 Isparta
 • 8 "Manas Destanı Üzerine", S.D.Ü. Rektörlüğü Manas Yılı münasebetiyle 15 Mayıs 1995 tarihinde verilen konferans metni.
 • 9 "Kültürümüzde Hızır ve Hıdırellez" Konya Kültür Müdürlüğü Bahar Bayramı Programında verilen konferans metni, 6.5.1992, ayrıca 6-7 Mayıs 1993 tarihlerinde Yeni Konya Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Aşık Edebiyatında Peygamber Kıssaları,Emine Dalkılıç Geltekin, Isparta 2010
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bİlimler Dergisi
 • 2 SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDU Türk Dili Bölümü Başkanlığı
 • 2 Sos.Bil Enst. Müd. Yrd. Süleyman Demirel Üni. 1999- 2002
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başk. Yard. Süleyman Demirel Üniversitesi 1993-1999
 • 2 Türk Halk Bilimi
VERDİĞİ DERSLER
Anonim Halk Edebiyatında Nazım I
Anonim Halk Edebiyatında Nazım II
Anonim Halk Edebiyatında Nesir I
Anonim Halk Edebiyatında Nesir II
Aşıklık Geleneği ve Türk Saz Şiiri I
Aşıklık Geleneği ve Türk Saz Şiiri II
Didi-Tasavvufi halk Edebiyatı I
Dini-tasavvufi Hallk Edebiyatı II
Halk Edebiyatının Kaynakları LisansUstu
Türk Halk Bilimi I
Türk Halk Bilimi II
Türk Halk Edebiyatı I
Türk Halk Edebiyatı II
Türk Halk Edebiyatı III
Türk Halk Edebiyatı IV
Türk Halk Edebiyatı Metinleri II
Türk Halk edebiyatı Metinleri-I
 
Bu İçeriği Paylaş!