KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Nejdet GÜRKAN
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Arap Dili Ve Belagatı Anabilim Dalı
Telefon 2462114538
E-Posta nejdetgurkan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEFSİR VE HADİS 25.06.1982
Yüksek Lisans
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 31.03.2000
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Arap Dili ve Edebiyatı
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Gürkan, N. , Mehmed Fevzi Efendi Fethu'l-Verde "Şerhu'l-Bürde", 515 sayfa, İstanbul 2011
 • 2 Gürkan, N. , 2005, Şiir ve Dil Arap Edebiyatı, Nobel Yayınevi, 287 sayfa, Ankara.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Gürkan, Nejdet, İslam Tasavvufunun Teşekkülüne Dair Araştırmalar, Editör: Bardakçı, M. Necmettin, Isparta, 2017, s. 99-120.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gürkan, N. , Kur’ân’ın Anlaşılırlığı Bağlamında İslâm Geleneğinde Dil Olgusu ve “Beyân” Kavramı, Marife, Yıl: 10, Sayı: 2, Güz 2010, s. 67-
 • 2 Gürkan, N. , Kemal Paşazâde (873/1469-940/1534)'nin Arap Dili ve Edebiyatına Katkıları ve Bu Dile Yaklaşımı, Marife, Yıl: 9, Sayı: 2, güz 2009, s. 135-165.
 • 3 Gürkan, N, Arapça'da ' El-' Takısı ve Fonksiyonları. EKEV Akademi Dergisi (Hekemli). Yıl: 8, Sayı 18, Ankara 2004.
 • 4 Gürkan, N. , 2003, Muhadram Şairlere Göre Hz.Muhammed, Dinî Araştırmalar Dergisi (hakemli), Cilt 6, Sayı 16, Mayıs-Ağustos 2003, 5-23, Ankara.
 • 5 Gürkan, N. , 2002, Arapça ve Türkçe'de Sözdizimi/Cümle, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi (Hakemli) Yıl: 2001, Sayı: 8, s.51-76, Isparta.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gürkan, N. , 2000, Arap Edebiyatında Kinâye Sanatının Konumu, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl; 1988, s. 5, 231-251, Isparta .
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1 Gürkan, N. , 2005, Gözyaşları-Dramatik Hikayeler (Yazar: Menfaluti), Tuğra Matbaası, 157 sayfa, Isparta.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Gürkan, N. , 2007 "Sarf-ı Arabî ve Temrinat" adlı Kitabın Mukaddimesi (müellif: Ahmed Naim), Sdü, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007/1, 155-166, Isparta
 • 2 Gürkan , N. , 2004, Ortaçağ Arap Filolojisi Üzerindeki Dinî Tesirler, (Müellif: Lothar Kopf). sdü ilahiyat fakültesi dergisi, yıl:2004-1, sy: 12, s. 117-139.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Gürkan, N. , 2005, Asrı Saadet ve Raşit Halifeler Döneminde Hitabet, Nüsha, Yıl; V, Sayı; 19, Güz 2005, s.107-108, Ankara.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 GÜRKAN, N., "Osmanlı Son Dönemi Müfekkirlerinden Babanzade Ahmed Naim'in Arapça Öğretimi Hakkındaki Görüşleri ve Uygulamaları", Darülfünûn İlahiyat Sempozyumu 18-19 Kasım 2009 Tebliğleri, İstanbul 2010, s. 31-46
 • 2 Gürkan, N. , 2003, Hz. Peygamber Dönemindeki Şiirlerde "Hz. Muhammed" Tasavvuru, V. Kutlu Doğum Sempozyumu (Ulusal), 18-19 Nisan 2002, Isparta, 255-275.
 • 3 Gürkan, N. , 2002, Hz.Peygamberin Şiir ve Şâirlere Bakışı, IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19-20 Nisan 2001, Isparta, 177-191.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Gürkan, N. , 2007, İslam Medeniyet Dili Arapça'nın Türk Kültüründeki Yeri ve Türklerin Bu Dile Katkıları, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu 31 Mayıs-! Haziran 2007, Isparta, Türkiye, 599-610, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 WAHBİ HANAA, 14. YÜZYIL ALİMLERİNDEN İBNU'S-SERRAC ED-DIMAŞKİ'NİN "TUFFAHU'L-ERVAH VE MİFTAHU'L-İRBAH" ADLI ESERİNİN EDEBİ YÖNÜ
 • 2 Karahan İsmail, İbnü'l-Hâcib ve el-Kâfiye Adlı Eseri, Danışman: Doç Dr. Nejdet Gürkan, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 146 sayfa, Isparta 2011.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Arapça Öğretiminde Kullanılan Dökümanların Bilgisayar Ortamına Aktarılarak Görsel Dil Malzemesi Elde Edilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenmiştir.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 İslam Tasavvuf Düşüncesinin Teşekkülü Proje No: Tübitak: 113K570
 • 2 İbnü's-Serrac'ın Eserleri Çerçevesinde XIII. Yüzyılda Güneydoğu Anadoluda Dinî Tasavvufî Hayat (Tübitak: 110K317)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası Modern Çağ ve Gazzali Sempozyumu, Bilim kurulu Üyesi, 12-13-14 Mayıs 2011, Isparta
 • 2 Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, 31 Mayıs-1 Haziran 2007, Isparta, Türkiye, Düzenleme kurulu Üyesi
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 SDÜ.İlahiyat Fakültesi IV.Kutlu Doğum Sempozyumu, IV. Oturumu (raportör)
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 2017-2 BİDEB 2214A VE 2219 İLAHİYAT 3 PANELİ
 • 2 TC. Denizli Valiliği İl müftülüğü kutlu Doğum Haftasında "Milli ve manevi Değerlerimiz" Panelinde Konuşmacı, 14 nisan 2008 Pazartesi.
 • 3 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesince Düzenlenen 'İlahiyat Fakültelerinde Arapça Öğretimi ve Problemler' konulu çalışma toplantısında müzakereci
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 EKEV AKADEMİ DERGİSİ, YIL:21, SAYI:71, 2017
 • 2 sdü ilahiyat fakültesi dergisi, Yıl: 2017/1, sayı: 38,
 • 3 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 2008/1, Sayı: 20
 • 4 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008/2, sayı: 21
 • 5 Sdü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007/2 sayılı dergide hakemlik.
 • 6 Sdü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007/2 sayılı dergide hakemlik.
 • 7 Sdü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2007/1 sayılı dergide hakemlik.
 • 8 Sdü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006/2 sayılı dergide hakemlik.
 • 9 Sdü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006/1 sayılı dergide hakemlik.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi "İcazın Tarihi Seyri ve önemi" adlı Yazı
 • 2 Dokuz Eylül Ün. ilahiyat Fak Dergisi, Yıl: 2009, sayı: XXIX
 • 3 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı: 2009-9-1.
 • 4 Marife Dergisi, Yıl:9, Sayı:1 Bahar 2009
 • 5 Selçuk üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22, Güz 2006 sayılı dergide hakemlik.
 • 6 dini araştırmalar
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 SOSYAL BİLİMLER EKEV AKADEMİ DERGİSİ ( ekev), yıl: 19, sayı: 63 (yaz 2015), s. 139-166
 • 2 SOSYAL BİLİMLER EKEV AKADEMİ DERGİSİ EKEV, YIL: 19, SAYI: 64 (Güz 2015), s. 135-182
 • 3 "ARAP ŞİİRİNDE HİKMET" ADLI MAKALE SOSYAL BİLİMLERDE EKEV AKADEMİ DERGİSİ EKEV, 2015
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 anabilimdalı başkanlığı
 • 2 anabilimdalı başkanlığı
 • 3 anabilimdalı başkanlığı
 • 4 Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 5 anabilim dalı bşk
 • 6 anabilim dalı bşk
 • 7 anabilim dalı bşk
 • 8 anabilim dalı bşk
VERDİĞİ DERSLER
arap dili grameri
arap dili literatürü
arap dili ve belagatı
arap dili ve belagatı 1
Arap Dili ve Belagatı I
arap dili ve belagatı II
arap dili ve edebiyatı tarihi 1
arap dili ve problemleri 1
arap dili ve problemleri 2
arapça
arapça 1
arapça 2
arapça 3
arapça 4
arapça 5
arapça 6
arapça edebi metinler
arapça I
arapça II
Arapça III
arapça IV
Arapça V
arapça VI
arapça2
arapça3
arapça4
 
Bu İçeriği Paylaş!