KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Telefon 2462111018
E-Posta muratdulupcu@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/muratalidulupcu
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT 22.06.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (YL) 24.07.1995
Doktora DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (DR) 06.02.1998
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Bölgesel ve Yerel Kalkınma, Yenilik, İktisat Felsefesi, Kuantum Teorisi ve İktisat, Post-Modernizm ve İktisat, Post-Fordizm ve Düzenleme Okulu
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Onurlu İnsan Onurlu Yaşam İçin İnsani Ücret, İLKE Araştırma Raporları-3, İGİAD, İstanbul
 • 2 Kümelenme: Bölgesel Kalkınmada Anahtar mı, Kilit mi?, Nobel Yayın, Ankara, Nisan 2013
 • 3 SÜTÇÜ, A., KESKİN, H., DEMİRGİL, H., SEZGİN, A., DULUPÇU, M., KARAKUŞ, B., DEMİREL, O., ŞENTÜRK, C. ve ÇAKMAKÇI, H.A., Isparta Orman Ürünleri Endüstrisi Sektörünün Araştırılması, Isparta Valiliği Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Isparta, 2008.
 • 4 DULUPÇU, M., OKÇU, M., ÇARIKÇI, İ.H., ÖZKUL, G., SUNGUR, O. ve SEZGİN, A., Bölgesel ve Sektörel Teşvik Kapsamında Isparta İli Üzerine Bir Değerlendirme, Stratejik Ön Çerçeve Raporu, ITSO, Ekim 2007, Isparta.
 • 5 DULUPÇU, M., SUNGUR, O., DEMİRGİL, H., ŞENTÜRK, C., ÖZKUL, G. ve SEZGİN, A., Yenilik, İşbirliği ve Girişimcilik: Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya-Burdur-Isparta, İBBS TR61) KOBİ'lerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi, (Editörler: Murat Ali DULUPÇU ve Onur SUNGUR, TOBB Yayınları, Kasım 2007, Ankara.
 • 6 DULUPÇU, M., 9. Kalkınma Planı (2007-2013) Bölgesel Gelişmede Temel Araçlar ve Koordinasyon Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Raportör, Ankara, 2006.
 • 7 DULUPÇU, M., Küresel Rekabet Gücü: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara, 2001.
 • 8 DÜĞER, İ. H. ve DULUPÇU, M., İktisada Giriş. Graphics Yayınları, İstanbul, 2000.
 • 9 DÜĞER, İ.H. ve DULUPÇU, M., Stratejik Planlama, Ders Notu, Isparta, 1996.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • 1 DULUPÇU, M., Accomodating Turkey in New Regionalism. Centre for Regional and Urban Studies, Birmingham, 2002.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 IŞIK MADEN,S., DULUPÇU, M.A, "KOBİ Politikasının Evrimi:Teori Politika İlişkisi", Ar-Ge ve İnovasyon Programlarında Değerlendirme ve Etki Analizi, Kitap Ana, İzmir, 2015
 • 2 DULUPÇU, M., ÖZDAMAR, G. ve SEZGİN, A., "Geçmişten Günümüze Isparta", Bölüm Yazarlığı, s. 115 - 137, Ed. Hüseyin Gül - Songül Boybeyi, Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 370, 2009, Ankara.
 • 3 DULUPÇU, M. ve ÖZGÜR, H., "Yerel Ekonomik Gelişmede Yerel Yönetimlerin Rolü", Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Alfa, Istanbul, 2006.
 • 4 GÜL, S., GÜL, H. ve DULUPÇU, M., Chicago School, Şikago Okulu, Etik Yayınları, 2005.
 • 5 DULUPÇU, M., Kalkınma Ekonomisi Literatürüne Eleştirel Bir Bakış, içinde Kalkınma Ekonomisi: Seçme Konular, Editörler Muhsin Kar ve Sami Taban, 2005.
 • 6 MORGİL, O. ve diğerleri (Murat DULUPÇU), Bölgesel Gelişim Raporu I-II: Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya-Burdur-Isparta), TOBB Araştırma Yayınları-I, Doğuşum Matbaacılık, Ankara, 2003.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 DULUPÇU M.A., SUNGUR O., ve ÜNLÜ H., "1929 Krizi ve Büyük Buhran", Editörler; Nadir Eroğlu, İlhan Eroğlu ve Halil İbrahim Aydın, İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Orion Kitabevi, Ankara, 2015.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 DULUPÇU, M.A., KARAÖZ, M., SUNGUR, O. ve H.ÜNLÜ, “Cluster(ing) Policies in Turkey: The Impact of Internationalization or the Imitation of Internationals”, R. BAPTISTA, J. LEITÃO (Ed.) Entrepreneurship, Human Capital and Regional Development: Labor Networks, Knowledge Flows, and Industry Growth, Switzerland: Springer Publishing, 401 sayfa, ss. 239-262. (2015)
 • 2 Regional and Local Perspectives in Economic Development İn TUrkey, içinde: Turkey in the new Millenium A critigue 0f Political, social and economic transformations, LAP LAMBERT Academic Publishing,Saarbrücken, Germany, 2013
 • 3 GÜL, H. ve DULUPÇU, M., Local Economic Development, "Urban Change and Regeneration in Turkey: Possibilities for Trans cending Beyond Modernism", Urban Regeneration Management International Perspectives, Ed. John Diamond, Joyce Liddle, Alan Southern, Philip Osei, Routledge, 2009.
 • 4 DULUPÇU, M., Regionalization for Turkey: an illusion or a cure?, Regions : Critical Essays in Human Geography (Contemporary Foundations of Space and Place), editör: J. Nicholas Entrikin, Ashgate, 2008, ABD.
 • 5 DULUPÇU, M. ve DEMİREL, O., "Globalization and Internationalization", ECOLAB: Economy and Labour World, Comenuis 2.1., Germany, 2008.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 UNUTULMAZ, S. , DULUPÇU, M . (2020). "Kovid-19 Pandemi Sürecinin Değerlendirilmesinde Sosyal Ağ Analizinin Kullanımı", Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi , (4) , 1-13.
 • 2 ÇELİKKAYA, S., SEZGİN, A., DULUPÇU, M.A., "Türkiye İçin HDI Bağlamında 2008-2012 Sosyo-Ekonomik Yenilik Endeksi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015/1 (21), s.177-188, 2015.
 • 3 SEZGİN, A., DULUPÇU, M.A., "Turizm Yatırımlarında Niteliğin Rolü: Niteliklerine Göre Otel Yatırımlarında Yoğunlaşmanın Mekansal Olarak Ekonometrik Tespiti", Mali Kılavuz Dergisi, 16 (65), s.48-66, Temmuz-Eylül 2014.
 • 4 KARAÖZ, M., DULUPÇU, M., ALBENİ, M., DEMİRGİL, H. ve SUNGUR, O., "İşletme Kuluçkalarında Sunulan Destek Hizmetlerinin Firma Hayatta Kalabilirliği ÜZerine Etkisi: İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Örneği", Global Journal of Economics and Business Studies, Sayı 1, 2012.
 • 5 AKÇAKANAT, T., ÇARIKÇI, İ.H. ve DULUPÇU, M., "Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Isparta'daki Yaşam Kalitesi ve Isparta Halkına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt 3 Sayı 4, s.1-18, 2011.
 • 6 AKÇAKANAT, T., ÇARIKÇI, İ. ve DULUPÇU, M., "Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003–2009 Yılları Örneği", Süleman Demirel Üniversitesi FEF Sosyal Bilimler Dergisi, s.165-178, 2010.
 • 7 BAYKUL, A. ve DULUPÇU, M., “Isparta İl Merkezindeki Gıda Hizmet Sektöründe Çalışan Esnafın Sorunları Üzerine Bir İnceleme” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 63-83, Sayı:10, Cilt:12, 2009.
 • 8 ÇEBER, K. ve DULUPÇU, M., "Afet Yönetiminde Türkiye'nin Mali Yapısı", Türk İdare Dergisi, Yıl 80, Sayı 459, Haziran 2008.
 • 9 KESKİN, H. ve DULUPÇU, M., "Küresel Finansal Krize Yönelik Değerlendirmeler Üzerine Bir Eleştiri", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1-12, Sayı:7, Cilt:1, 2008.
 • 10 ÖZKUL, G. ve DULUPÇU, M., "Kişisel Gelişimin Girişimci Tipleri Üzerine Etkisi: Antalya-Isparta İllerinde Bir İnceleme", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, s.67-92, Aralık 2007, Çanakkale.
 • 11 ŞATAF, C., DULUPÇU, M. ve YAVUZ, A., "Belediye Gelirleri İçinde Borçlanmanin Yeri ve Bütçesel Etkileri: Isparta Belediyesi Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2-3, 2006.
 • 12 DULUPÇU, M., "Americanismo e fordismo ve yeni kapitalist gelişme: düzenleme perspektifi", İktisat Dergisi, Eylül-Aralık, 441-444, 52-62, 2003.
 • 13 AKYILDIZ, H. ve DULUPÇU, M., "Kavramsal ve Diyalektik Süreç Olarak Yabancılaşma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2003.
 • 14 DULUPÇU, M. ve GÜN, K., "Isparta İli İhracatçi Tekstil Sektörü Firmalarinin Rekabet Gücü Sorunlari-Yenilik ve Yerel İşbirliği Temelli Bir Analiz", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2003.
 • 15 DULUPÇU, M., "Kalkınma İktisadı Üzerine Bazı Düşünceler", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2001.
 • 16 DULUPÇU, M. ve OKÇU, M., "Economics and Management Sciences Through the Lenses of Chaos and Quantum Theories", Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 2, s.81-98, 2001.
 • 17 DULUPÇU, M. ve OKÇU, M., "Towards Quantum Economic Development: Transcending Boundaries", Ankara SBF Dergisi, 55, s.29-53, 2000.
 • 18 DULUPÇU, M., "Sürdürülebilir Kalkınma Politikasına Yönelik Gelişmeler", Dış Ticaret Dergisi, 20, s.46-70, 2000.
 • 19 KÜÇÜKKALAY, M., DULUPÇU, M. ve TURUNÇ, Ö., "Dünyada ve Türkiye'de Çocuk İşgücü İstihdamının Sorunları ve Önlenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2001.
 • 20 DULUPÇU, M., "İktisattaki Paradigmik Dönüşüm: Kozmik İktisattan Kaotik ve Kuatum İktisadına Geçiş", İktisat Dergisi, 389, s.37-46, 1999.
 • 21 DULUPÇU, M., "Küreselleşmede Marjinalleşen Ulusal Ekonomi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4, s.15-32, 1999.
 • 22 DULUPÇU, M., "Mekanistik Dünya Görüşüne Eleştirel Bir Yaklaşım", Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, 4, s.113-124, 1998.
 • 23 DULUPÇU, M., "Modernizm-İktisat-Retorik ve Metafor Üzerine Post-Epistemolojik Bir Deneme", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 3, s.15-34, 1998.
 • 24 DULUPÇU, M., "On Endogenous Growth Theory", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2, s.69-76, 1997.
 • 25 DULUPÇU, M., "Küresel Menkul Kıymet Takas ve Saklama Sisteminde Euroclear'ın Yeri ve Önemi", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 1, s.229-256, 1996.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 GÜNAY, A., DULUPÇU, M.A., "Türkiye’de 1992 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Performans Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi", Üniversite Araştırmaları Dergisi, c. 2, ss. 155-169, 2019
 • 2 DULUPÇU, Murat Ali, SUNGUR, Onur ve Hidayet KESKİN, "Bilgi Dinamikleri ile Bölgesel Kalkınmayı Yeniden Düşünmek", ASOMEDYA Dergisi, Mart-Nisan 2012, ss. 32-48.
 • 3 DULUPÇU, M. ve SUNGUR, O., "Dünya'da Değişen Kalkınma Ajansları Anlayışı ve Türkiye'deki Tartışmalar: Gecikmiş Bir Uygulama Nasıl Etkinleştirilebilir?", Yerel Siyaset Dergisi, Yıl: 2 Sayı: 16, Nisan 2007, s.12-17, 2007.
 • 4 DULUPÇU, M. ve ASLAN, G., "Yeni Kent Dinamiği : Sürdürebilir Kentleşme İçin Öğrenme", Yerel Siyaset Dergisi, Yıl: 2 Sayı: 18, Haziran 2007, s.15-17, 2007.
 • 5 DULUPÇU, M. ve ÖZALTIN, O., “Bölgesel Kalkınma mı Bölgesel Dönüşüm mü? AB Perspektifi ve Türkiye”, Kalkınma Bülteni, Eylül 2005, Sayı:2, s.23-26, 2005.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 IŞIK MADEN, S , SEZGİN, A , BAYKUL, A , UNUTULMAZ, S , DULUPÇU, M . (2020). "The Key Actors of Knowledge Production Function in Turkey: The Role of Universities As a Knowledge Producer." Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 11 (27) , 344-354 .
 • 2 YAMAN, H., ÇETİN, D., & DULUPÇU, M. A. OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve İleri Teknoloji İhracatı: Bir Panel Veri Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(3), 193-208.
 • 3 DULUPÇU, M., & SAYIN, M. YEREL VE BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMA PERSPEKTİFİNDE BÖLGESEL REKABETÇİLİK YAKLAŞIMLARI VE BÖLGESEL SEKTÖREL REKABETÇİLİK ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, 2(Özel Sayı), 1-19.
 • 4 YALÇINKAYA, Y., DULUPÇU, M. A. ve BAYKUL, A., (2018), TOPSIS Yöntemi İle Organize Sanayi Bölgelerinin Yatırım Ortamının Değerlendirilmesi: İBBS Düzey 3 Üzerine Bir Uygulama, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 5(1), (BBTMK’17 Özel Sayısı), s. 90-107.
 • 5 YETİŞEN, S., MADEN, S., ÜNLÜ, H., SEZGİN, A., DULUPÇU, M.A, (2016), "Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Düzey 2 Bölgelerinde Beşeri Sermaye Yapısı Üzerine Bir Panel Veri Uygulaması (2007-2011)", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: CİEP Özel Sayısı, ss. 891-911
 • 6 BAYKUL, A., SUNGUR, O., DULUPÇU, M.A, "Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketlerinin Yönetim Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, C: 7, S: 15, ss.70-82, 2016
 • 7 BAYKUL, A., ORUÇ, K., DULUPÇU, M., 2016, "Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketlerinin Ar-Ge ve Yenilikçi Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi", AİBU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:16, Sayı:2, ss.51-72
 • 8 DULUPÇU, M.A, SEZGİN, A., DEMİREL, O., SUNGUR, O., ÜNLÜ, H., "Sembolik Bilginin Turizm Üzerine Etkisi: Antalya’da Rus Turistlerin ve Kendine Özgü Mekanların Birlikte-(D)Evrimi", Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, S: 4, ss. 11-26, 2016
 • 9 ÜNLÜ H., DULUPÇU M.A. ve SUNGUR O., (2015), "İnovasyona Dayalı Bölgesel Kalkınma: Teoriler ve Politikalar Üzerine Bir Eleştiri", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.20, S.3, ss. 137-152
 • 10 GÜNAY, A. ve M. A. DULUPÇU. (2015). "Türkiye’de 1992 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Stratejik Planlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi", Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt: 5 Sayı: 3, Aralık, 236-254.
 • 11 SUNGUR, O., KOÇ, R. ve M.A. DULUPÇU (2014), “Antalya’da Tarım ve Tarımla İlişkili Firmaların İnovasyon ve Yerel Aktörlerle İşbirliği Faaliyetlerinin Analizi”, Tarım Ekonomisi Dergisi, 20(1), 1-15. (2014)
 • 12 ÖZKUL, Gökhan ve DULUPÇU, Murat Ali, (2014), "TR61 Bölgesinde Girişimsel Fırsat Tipleri ve Belirleyici Unsurları: Kirzneryen Fırsatlara Karşı Schumpeteryen Fırsatlar", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, ss.131-151.
 • 13 DULUPÇU, Murat Ali, ÖZKUL, Gökhan, ÜNLÜ, Hidayet ve SAYIN, Meral, (2014), "Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisine İlişkin Değerlendirmeler", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 20, ss.27-54.
 • 14 ÖZKUL, Gökhan ve DULUPÇU, Murat Ali, (2014), "Girişimsel Fırsat Tiplerinin Firma Büyüme Performansı Üzerindeki Etkisi: TR61 Bölgesinde Bir İnceleme", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1, ss.167-189.
 • 15 IŞIK MADEN, Selen, Murat Ali DULUPÇU, (2014), "KOBİ’leri Desteklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Etkiler? Göller Bölgesinde KOSGEB Genel Destek Programından Yararlanan Firmalar Üzerine Bir İnceleme", Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2.
 • 16 MADEN, S., DULUPÇU, M. A., SUNGUR, O., (2014) "KOBİ Desteklerinin İstihdam Büyümesine Etkisi: Isparta ve Burdur Örneği", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Yaz, Cilt 9, Sayı 1, ss. 95-124
 • 17 ÖZKUL, G., SUNGUR, O. DULUPÇU, M.A, (2013), "Hizmet Sektöründe İnovasyon Ve Bilgi Dinamikleri Yaklaşımı: Antalya Bölgesinde Futbol Turizmi Bilgisinin Gelişimi" Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 27, ss.38-62.
 • 18 SUNGUR Onur, KESKİN Hidayet, DULUPÇU Murat Ali, "ADAPTATION OF TURKEY’S REGIONAL POLICIES TO THE EU ACQUIS: AN EVALUATION THROUGH PROGRESS REPORTS (1998-2012)", Marmara Journal of European Studies, Vol.21, No:2, ss:165-193, Aralık 2013.
 • 19 SUNGUR, O. ve M.A. DULUPÇU (2013), "Türkiye'de İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) Yer Alan Kiracı Firmaların Hayatta Kalma Performansı", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(8), 1-25. (2013)
 • 20 KESKİN, H. ve DULUPÇU, M., “Kümelenmeler: Bir Literatür İncelemesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.15, S.1, 2010.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 DULUPÇU, M. , "Regionalization for Turkey: An Illusion or a cure?", European Urban and Regional Studies, 2005.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 DULUPÇU, M. ve GÖVDERE, B., (Çeviri), "Amerikan ve Avrupa Ekonomileri ve İktisatçıları", İktisat Dergisi, 399, s.67-72, 2000.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 DULUPÇU, M., "Turkey and the EU, A Glittering Prize or a Millstone?" , European Urban and Regional Studies, 2006.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 DULUPÇU, M., "Zoraki Teorisyen", İktisat Dergisi, 406, s.73-75, 2000.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 SEZGİN, A., ÇETİN D., DULUPÇU, M.A., ÇELİKKAYA, S., "Antalya Körfezi Turizm Yoğunlaşmasının Mekansal Belirleyicileri ve Ekonomik Etkileri", 6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, ODTÜ-İYTE, 8-9 Ekim 2015, İzmir.
 • 2 SUNGUR, O. ve M.A. DULUPÇU (2013), "İşletme Kuluçkaları ve Bölgesel Kalkınma: Kavramsal Çerçeve ve Literatür Bulguları", 5. Yerel Ekonomiler Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, 9-11 Mayıs, Manisa. (2013)
 • 3 IŞIK MADEN,Selen, DULUPÇU,Murat Ali, "KOSGEB Genel Destek Programının İstihdam Üzerindeki Etkileri: Isparta ve Burdur İlleri Üzerine Bir Analiz", Celal Bayar Üniversitesi, V.Yerel Ululsal Ekonomiler Kongresi, 9-11 Mayıs 2013, Salihli.
 • 4 Gökhan Özkul, Selen Işık Maden, Murat Ali Dulupçu, Girişimsel Fırsat Tiplerinin İstihdam Yaratma Açısından Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkileri: TR61 Bölgesi Örneği, 4. KBAM, Mersin, 2013
 • 5 Selen Işık Maden, Gökhan Özkul, Murat Ali Dulupçu, KOBİ’leri Desteklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Etkiler? Göller Bölgesinde KOSGEB Genel Destek Programından Yararlan Firmalar Üzerine Bir İnceleme, 4. kbam, Mersin, 2013
 • 6 KARAÖZ, M., DULUPÇU, M., ALBENİ, M., DEMİRGİL, H. ve SUNGUR, O., "İşletme Kuluçkalarında Sunulan Destek Hizmetlerinin Firma Hayatta Kalabilirliği ÜZerine Etkisi: İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Örneği", 4. Yerel Ekonomiler Kongresi, Gümüşhane Üniversitesi, 24-26 Mayıs 2012, Gümüşhane, ss. 52-59.
 • 7 DULUPÇU, M., KESKİN, H., SEZGİN, A., ŞENTÜRK, C., ÖZKUL, G., DEMİREL, O. ve SUNGUR, O., "Turizm Sektöründe Benzer ve Farklı Yönleriyle Mekansal Bilgi Dinamikleri: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", 2. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu (KBAM), 8-9 Aralık 2011, Ankara.
 • 8 DULUPÇU, M., SUNGUR, O., KESKİN, H., SEZGİN, A. ve DEMİREL, O., "Bölgesel Kalkınmada Yeni Bir Kavram Olarak Bilgi Dinamiklerinin Rolü", 6. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM), 3-5 Kasım 2010, Ankara.
 • 9 DULUPÇU, M., SUNGUR, O. ve KESKİN, H., "Bölgesel Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye’de Kalkınma Planlarına Yansımaları: Kalkınma Planlarının Yeni Teoriler Açısından Değerlendirilmesi", 6. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM), 3-5 Kasım 2010, Ankara.
 • 10 GÖVDERE, B., DULUPÇU, M. ve SEZGİN, A., "Isparta İlinin Gelişmesinde Sanayi ve Ticaretin Yeri ve Önemi", Isparta Valiliği İl Kalkınma Semineri, 'Isparta İlinin Ekonomik Gelişmesi', 16 Nisan 2010, Isparta.
 • 11 DULUPÇU, M. ve ACAR, İ.A., "Yerel Yönetimlerde Mali Yönetime İlişkin Düzenlemelerin Kaldıraç Etkisi: 5018 Örneği", 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, 19-20 Ekim 2009, Ankara.
 • 12 DEMİREL, O., SEZGİN, A. ve DULUPÇU, M., "Yenilik Sistemi Yaklaşımı Çerçevesinde Üniversite-Sanay işbirliği ve Karşılıklı Tutum Analizi: Süleyman DemirelÜniversitesi ve Isparta imalat Sanayi" Üniversite-Sanayi şbirliği Merkezleri Platformu (US MP) Üniversite Sanayi şbirliği Ulusal Kongresi, 26-27 Haziran 2008, Adana.
 • 13 GÖKDOĞAN, T., ÇARIKÇI, İ.H. ve DULUPÇU, M., "KOBİ'lerin Teknokentlere Bakış Açısı : TR61 İBBS (Antalya-Isparta-Burdur) Üzerine Bir İnceleme", 6. Anadolu İşletmecilik Kongresi "Değişen Dünya ve İşletmecilikte Yeni Dinamikler", 31 Mayıs-2 Haziran 2007, Kırıkkale.
 • 14 DULUPÇU, M., OKÇU, M., ÖZDAMAR, G. ve DEMİRGİL, H., "Değişen Bölgesel Kalkınma Anlayışı Çerçevesinde Kalkınma Ajansları: TR-61 İBBS-2 (Antalya-Burdur-Isparta) Üzerinde Bir Değerlendirme", AB Giriş Sürecinde Değişen Türkiye Sempozyumu, Çağ Üniversitesi, 9-10 Mayıs 2007.
 • 15 SEZGİN, A., ÖZKUL, G., SUNGUR, O. ve DULUPÇU, M., "Sistem Yaklaşımı Açısından Üniversite-Sanayi İşbirliğindeki Fırsatlar ve Engeller: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerine Bir İnceleme", 6. Anadolu İşletmecilik Kongresi "Değişen Dünya ve İşletmecilikte Yeni Dinamikler", 31 Mayıs-2 Haziran 2007, Kırıkkale.
 • 16 DULUPÇU, M., SUNGUR, O. ve DEMİREL, O., "Bölgesel Kalkınmada Bilgi Ağbağları ve Yenilikçi İşbirliği: Antalya, Isparta ve Burdur İllerindeki (İBBS Düzey 2 TR61) Yenilikçi Firmalar Üzerine Bir Araştırma", 12. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 25-26 Ekim 2007, İstanbul, s.355-366, 2007.
 • 17 DULUPÇU, M., SUNGUR, O., ÖZKUL, G. ve SEZGİN, A., "Yenilik Sistemleri İçerisinde Temel Aktörler Arasındaki İlişkiler: Isparta İli İmalat Sanayisinde Faaliyet Gösteren Firmaların Üniversite-Sanayi İşbirliğine Bakış Açıları", 2. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 30-31 Ekim 2006, Isparta.
 • 18 GÜL, S.S., GÜL, H. ve DULUPÇU, M., "Yerelleşme Kent Yoksulluğuna Çare Olabilir mi? Anakent - Anadolu Kenti Yoksulluğu Karşılaştırması Çerçevesinde Bir Çözümleme", KEAS'05: Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu - II, 13-16 Haziran 2005, Denizli.
 • 19 OKÇU, M., GÜL, H. ve DULUPÇU, M. "Türkiye'de Bölgeselleşme Mi, Bölgeselcilik Mi?: Ayrımlar ve Açılımlar", KEAS'05: Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu - II,13-16 Haziran 2005, Denizli.
 • 20 DULUPÇU, M. ve diğerleri, "Yerel Ekonomilerde Yerel Rekabet Gücü Faktörleri: Girişimcilik, Yenilik ve Ağyapılanma Açısından Isparta ve Burdur İlleri KOBİ'lerinin Karşılaştırılması", Yerel Ekonomiler Kongresi, Karaman, Eylül, 2005.
 • 21 GÜL, H., DULUPÇU, M., GÜL, S.S., OKÇU, M. ve ÇARIKÇI, H.İ, "Kentsel Yoksullukla Mücadele Amaçlı Kamu Politikası Geliştirme ve Bir Model Önerisi", IV. Aile Şurası: Aile ve Yoksulluk, Yoksullukla Mücadele Stratejileri ve Acil Destek Programları Alt Komisyonunda Sunulan Bildiri, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Ankara, 18-20 Mayıs 2004.
 • 22 DULUPÇU, M. ve GÖVDERE, B., "Bölgesel Gelişme Stratejileri İçin Bir Perspektif: Yerel Bilgi Ağbağları Yaklaşımı", 12. Ulusal İktisat Sempozyumu, 11-12 Ekim, Isparta, 2004.
 • 23 DULUPÇU, M. ve OZMEN, F., "Küreselleşme Sürecinde Yereli Dönüşümü: Bölgesel Kalkınma Ajansları", Yerel Yönetimler Kongresi, 3-4 Aralık 2004, Biga.
 • 24 DULUPÇU, M., "Bölgesel Yenilik (İnovasyon) Stratejileri: Türkiye'de Bölgesel Gelişme İçin Alternatif Olabilir mi?", 4. İzmir İktisat Kongresi, DPT, Ankara, 2004.
 • 25 DULUPÇU, M. ve ÇARIKÇI, İ., Üniversite Yöneticilerinde Kalite Konsepti: Sorunlar ve Eleştirel Bir Yaklaşım, TODAİE, Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, 2003.
 • 26 ACAR, İ. ve DULUPÇU, M., "Kamu Borç Yönetiminde Etkinlik Arayışları: Dış Kredilerin Kullanımı ve Geri Ödeme Süreçlerinin İncelenmesi -Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Örneği-", 17. Maliye Sempozyumu, Kıbrıs, 2003.
 • 27 PAPATYA, G. ve DULUPÇU, M., "İşletmecilik Ekseninde Isparta İlinin Stratejik Geleceği: GAED Yaklaşımı", Isparta'nın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu II, Isparta, 16-17 Mayıs 1998.
 • 28 PAPATYA, G. ve DULUPÇU, M., "Isparta İli Merkez İşletmeleri Yönetici Profili: Stratejik Yeterlilik Modeli Çerçevesinde Bir Analiz", Isparta'nın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu II, Isparta, 16-17 Mayıs 1998.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 DULUPÇU, M., KESKİN, H., DEMİREL, O., SUNGUR, O. ve SEZGİN, A., "Bilgi Dinamikleri: Mekansal İnovasyon Modellerini Aşmak", Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kent ve Bölge Araştırmaları Merkezi, I. Arama Konferansı, 20-21 Eylül 2010, Ankara.
 • 2 DULUPÇU, M., BAGEV Toplantısı, Dinar, 2008.
 • 3 DULUPÇU, M., "Yeni Ekonomi: Teorideki Dönüşüm ve Fırsatlar", MABAG Sempozyumu, Eğirdir, 5-7 Ocak 2001.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 DULUPÇU, M., SEZGİN, A., DEMİREL, O., SUNGUR, O. ve KESKİN, H., "How to Capture Mobile Knowledge in Tourism Sector? Co-(R)evolution of Russian Tourists and Highly Individual Places (HIP) in Antalya", Regional Studies Association Annual International Conference "Regional Development and Policy - Challenges, Choices and Recipients", 17-20 April 2011, Newcastle, UK.
 • 2 POLAT, E., SEZGİN, A., DEMİREL, O. ve DULUPÇU, M., "Emerging Regional Planning Structures in Turkey: Limits and Challenges", Regional Studies Association Annual International Conference "Regional Development and Policy - Challenges, Choices and Recipients", 17-20 April 2011, Newcastle, UK.
 • 3 ÖZKUL, G. ve DULUPÇU, M., "Burdur İmalat Sanayi Sektöründe Girişimsel Fırsat Tiplerinin İncelenmesi: Arbitraj Fırsatlara Karşı İnovatif Fırsatlar", 3. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, 'Girişimcilik, İnovasyon & Ekonomik Kalkınma', 10-12 Ekim 2011, İstanbul.
 • 4 SUNGUR, O., KESKİN, H. ve DULUPÇU, M. "Transformation in Regional Policies in Turkey and the Impact of EU: Some Critical Events and Possible Effects of EU Membership", Turkey and the EU: Opportunities and Challenges in the Accession Process, TUNAECS-UACES-IKV, 16-18 June 2010, Yeditepe University, İstanbul.
 • 5 DULUPÇU, M., DEMİREL, O. ve SUNGUR, O., "Is it too difficult to have symbolic knowledge in tourism sector for regional development: Some firm level empirical results from Antalya Region", 2010 RSA Annual Conference "Regional Responses to Global Shifts", 24-26 Mayıs 2010, Pecs, Macaristan.
 • 6 DULUPÇU, M., CEVHER, E., DEMİREL, O., SEZGİN, A., (Süleyman Demirel University, Turkey) ve MACNEILL, S. (University of Birmingham), "Making Antalya a global city? Blurred Identities through knowledge dynamics", Seventh EUROPEAN URBAN & REGIONAL STUDIES Conference, 18th - 21st September 2008.
 • 7 SUNGUR, O., ŞENTÜRK, C. ve DULUPÇU, M., "The Role of Networking and Collaboration in the Process of Innovation: The Reality and the Myth in the TR61 NUTS 2 Level Region", 2nd International Conference on the Dynamics of Science and Technology Policies, İzmir Economy University, 25th-26th May 2007, İzmir.
 • 8 ÖZKUL, G. ve DULUPÇU, M., "Girişimci Tipleri İle Bilgi, İnovasyon ve Ağbağlaşma Arasındaki İlişki", 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kogresi, 26-28 Aralık 2007, İstanbul.
 • 9 ACAR, İ. ve DULUPÇU, M. "Learning To Fly: Strategic Planning In Turkish Universities, - The Case Of Suleyman Demirel University-", International Conference on Business, Economics and Management, Yasar University, Izmir Turkey, MAY 2006.
 • 10 DULUPÇU, M., "Bölgesel Politikalar Kopyalanabilir mi?", Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 7-8 Eylül 2006, Ankara, ODTÜ-TEPAV.
 • 11 OKÇU, M., GÜL, H. ve DULUPÇU, M., "Turkey Towards The EU: In-Between State Centricism And Multi-Level Governance" 6th European Urban and Regional Studies Conference 21-24 September, Denmark, 2006.
 • 12 DULUPÇU, M. ve diğerleri, "Social Capital and SME's: A Study on Lakes District Enterprises", International Conference on Human and Economic Resources, Izmir University of Economics & Suny Cortland, 24-25 MAY 2006.
 • 13 DULUPÇU, M. ve SUNGUR O., "Adaptation Problem Of Turkey To The Regional Policies Within The Process Of The EU Membership: Dilemmas And Opportunities", International Symposium On The Changes And Transformations In The Socio-Economic And Political Structure Of Turkey Within The EU Negotiations, Kütahya, 2006.
 • 14 DULUPÇU, M., GÜL, H. ve OKÇU, M., "A New Regional and Local Perspective for Economic Development in Turkey: Illusion or Reality?", 5th European Urban and Regional Studies Conference, Polonya, Eylül, 2004.
 • 15 PAPATYA, G. ve DULUPÇU, M., "Thinking Quantum Leadership For True Transformation: The Talisman Of "Not To Know" At The Threshold of New Leadership", International Joint Symposium on Business Administration, Gökçeada, Çanakkale Onsekiz Mart University-Silesian University, 2000.
 • 16 DULUPÇU, M. ve OKÇU, M., "Chaos and Quantum Theories: Possibilities and Implications For Economics and Management Sciences", International Congress On Management Sciences, İstanbul, İTÜ, 2000.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 YETİŞEN S., M.TÜRKOĞLU, A. SEZGİN, M. A. DULUPÇU ve O. DEMİREL, 2016, "Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması: TR’li ve TS’siz Avrupa Birliği (2000-2013)", Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, 28-30 Eylül, Bakü, Azerbaycan.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 DULUPÇU, Murat Ali, SUNGUR, Onur, ÖZKUL, Gökhan, SEZGİN, Aykut, DEMİREL, Onur, KESKİN, Hidayet and Canan ŞENTÜRK, ‘The Plastic’, the Dependant and the Path - The Interplay between Knowledge Dynamics and Tourism Sector: The Evolution of Football Tourism in Antalya", The Regional Studies Association Research Network on Tourism and Regional Development - Knowledge Dynamics in the Diversification of Mass Tourism: Challenges for European and Mediterranean Destinations, 25-27 January 2012, Akdeniz University, Antalya, Turkey
 • 2 DULUPÇU, M., ÖZKUL, G. ve SUNGUR, O, "Turizm Sektöründe Yenilikçi Ürün/Hizmet Farklılaştırması ve Bilgi Dinamikleri Antalya Bölgesinde Futbol Turizminin Ortaya Çıkışı", Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi,12-15 Ekim 2011, İzmir.
 • 3 DULUPÇU, M., "Does Geographical Proximity still matter in a Global Knowledge Economy?", AGORADA 2008+, Brüksel.
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 DULUPÇU, M., Üniversitelerimizin Geleceği Geleceğin Üniversiteleri Sempozyumu, Ankara Bilgi Platformu-EYPASAD, 26 Mayıs 2012, Ankara
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Göller Bölgesi'nin Sosyo-Ekonomik Açıdan SWOT Analizi, SDÜ, 1995
 • Doktora Tezi
 • 1 İktisadi Kalkınmada İnsan Kaynakları: Türkiye İçin Model ve Stratejiler, Dumlupınar Üniversitesi, 1998
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÖZKUL, G., "Girişimcilik Teorileri ve Girişimci Tipleri: Antalya-Burdur-Isparta İllerinde (İBBS Düzey 2 TR61 Bölgesinde) İmalat Sanayi KOBİ'lerindeki Girişimciler Üzerine Bir İnceleme", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2008.
 • 2 SEZGİN, A., "Turizm Odaklı Mekansal Bilgi Dinamikleri, Rus ve Doğu Avrupa Kökenli Turizmin Gelişmesi Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2008.
 • 3 SUNGUR, O., "Bölgesel Ölçekte İnovasyon: NUTS 2 TR61 Düzeyi KOBİ'leri ile Yerel Paydaşların Bilgi Dinamikleri ve Ağbağları Üzerine Bir İnceleme", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2007.
 • 4 ÇEBER, K., Mali Yönüyle Afet Yönetimi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2004.
 • 5 ŞATAF, C., "Türkiye'deki Belediyelerin Borçlanması: Isparta Belediyesi Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2005.
 • 6 TURUNÇ, Ö., "Yeni Ticaret Teorisinin Gelişmişlik ve Türkiye Ekonomisi Perspektifinde Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2001.
 • 7 ÜNAL, Ş., "Küreselleşme Bağlamında Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAI) Konsepti", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2001.
 • 8 TAŞ, S., "Küresel Kriz Dönemlerinde Devletin Ekonomiye Müdahalesi ve Türkiye Ekseninde Bir Değerlendirme", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2000.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 SEZGİN, A., "Turizm Sektöründe Konaklama Tesisi Fiyatlandırmasının Mekansal ve Niteliksel Belirleyicileri: Antalya Körfezi Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2014.
 • 2 ÖZKUL, G., "Girişimsel Fırsat Tipleri ve Belirleyici Unsurları: Firma Büyüme Performansı ve Bölgesel Kalkınma Perspektifinde TR61 Bölgesi İmalat Sanayi Sektörü Üzerine Ampirik Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2013.
 • 3 IŞIK MADEN, S., "KOSGEB Genel Destek Programının Firmalar Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Göller Bölgesi Uygulaması",Süleyman Demirel Üniversitesi, 2012.
 • 4 SUNGUR, O., "İşletme Kuluçkaları Destek Hizmetlerinin Firma Hayatta Kalma Üzerindeki Rolü: Cox Orantılı Hazard Regresyon Modeli ile İş Geliştirme Merkezlerine (İŞGEM) Yönelik Ampirik Bir Analiz", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011.
 • 5 KESKİN, H., "Kümelenme ve Sektörel Bağlantılar Açısından Isparta İli Orman Ürünleri Endüstrisinin Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2009.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 AB Eylem 5 Gençlik Projesi
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı (FP6) EURODITE, Priority 7 Theme 1.1.2., Integrated Project, "Regional Trajectories to the Knowledge Economy: A Dynamic Model", (Proposal/Contract No: 006187), Ortak Olarak Katılım (Partner), 2005-2009.
 • 2 ECOLAB (Economy and Labour World, Socrates Comenius 2.1 Projesi, Destekleyen:EU TAO- Brussels.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından desteklenen "Alanya Turizm Konaklama Sektörü Kümelenme Stratesinin Geliştirilmesi" başlıklı projede yürütücü, TR61-14-DFD-0039, Isparta.
 • 2 "Isparta Madencilik Sektör Araştırması" Isparta Ticaret ve Sanayi Odası,2008-2009.
 • 3 "Bölgesel Ölçekte İnovasyon: NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ'lerinin Rekabet Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi ile İnovasyon Süreçlerinin Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 1351-M-06, 2006-2008.
 • 4 "Isparta Orman Ürünleri Sektörü Endüstrisinin Araştırılması", Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, 2008.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 BAKA, DFD, 2012, tr61 orman ürünleri endüstrisi kümelenme analizi
 • 2 Yürütücü yardımcısı- TUBITAK, eğirdir ilçesi mekansal stratejik planlama(2008-2010)
 • 3 Anakent ve Anadolu kenti Yoksulluğu: Ankara ve Isparta Örnekleri, SDÜ Araştırma Projesi Fonu.
 • 4 Isparta İl Gelişim Planı, Isparta Valiliği
 • 5 Batı Akdeniz Bölgesel Gelişim Planı, TOBB-BAGEV, Kentsel Gelişme ve Hizmet Sektörü, 2003
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Workshop, "Knowledge Dynamics in the Diversification of Mass Tourism: Challenges for European and Mediterranean Destinations", The Regional Studies Association Research Network on Tourism and Regional Development, 25-27 January 2012, Akdeniz University, Antalya.
 • 2 Panel, AB 6. Çerçeve Projesi EURODITE Etkinliği, 'Bölgesel Kalkınma Politikaları Nasıl Oluşturulmalı? Turizm Sektöründeki Bilgi Dinamikleri ve Yeni Eğilimler Çerçevesinde', 19 Nisan 2010, Akdeniz Üniversitesi, Olbia Salonu, Antalya.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 UYK, 2012
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 KAYSEM Batı Anadolu Üniversiteleri Kamu Yönetimi Sempozyumu III Planlama ve Bölgesel Kalkınma, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, Kasım 2007
 • 2 Güncel Ekonomik Sorunlar Kongresi, Bilim Kurulu Üyeliği, Ekim 2007
 • 3 12. Ulusal İktisat Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak
 • 1 AB Jean Monnet Bursu, 2001-2002
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 DULUPÇU, M., Zirvedekilerle Buluşma Eğitimi Semineri, Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü, 18 Mayıs 2012, Isparta.
 • 2 DULUPÇU, M., Üniversitelerimizin Geleceği Geleceğin Üniversiteleri Sempozyumu, Ankara Bilgi Platformu-EYPASAD, 26 Mayıs 2012, Ankara.
 • 3 DULUPÇU, M., "Bölgesel Kalkınma Politikalarından Nereleri Öğrenemedik?", I. Bölgesel Kalkınma Konferansı, Malatya, 22-23 Eylül 2011.
 • 4 DULUPÇU, M., 3. Yerel Ekonomile Kongresi, Oturum Başkanlığı, Konya, 26-28 Mayıs 2011.
 • 5 HALKIER, H. ve DULUPÇU, M., "Turizm Sektöründeki Bilgi Dinamikleri ve Yeni Eğilimler", Bölgesel Kalkınma Politikaları Nasıl Oluşturulmalı? Turizm Sektöründeki Bilgi Dinamikleri ve Yeni Eğilimler Çerçevesinde, 19 Nisan 2010, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • 6 DULUPÇU, M., "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Isparta", Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyelleri Sempozyumları, 26 Nisan-3 Mayıs 2010, Isparta.
 • 7 DULUPÇU, M., Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Hizmet İçi Gelişim Eğitimi, 2010.
 • 8 DULUPÇU, M., "Sürdürülebilir Kamu Maliyesi Kapsamında Stratejik Yönetim", Hukuk ve İktisat Forumu, 25 Haziran 2010.
 • 9 DULUPÇU, M., "Bölgesel Kalkınma ve AB" Konulu Oturumda Panelist, Uluslararası Davraz Kongresi, 26.09.2009, Isparta.
 • 10 DULUPÇU, M., "Avrupa Birliği'nin Bölgesel Politikaları", Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul, 30 Nisan 2009.
 • 11 DULUPÇU, M., "Bölgesel Gözlemevi Projesi", Yerel Kalkınma İçin Akademisyenler platformu, TEPAV, Kütahya, 22 Ocak 2007.
 • 12 DULUPÇU, M., BAGEV paneli, 2007.
 • 13 DULUPÇU, M., "Türkiye'de Girişimcilik ve Strateji Geliştirme", SDÜ Girişimcilik Eğitimi Sertifika Programı, 2007.
 • 14 DULUPÇU, M., "AB Bölgesel Politikası Türkiye'ye ne Getirecek", STSO, Samsun, 20 Ekim 2006.
 • 15 DULUPÇU, M., "AB Fonları", Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen MYO, 2006.
 • 16 DULUPÇU, M., "Türkiye'de Girişimcilik ve Strateji Geliştirme", SDÜ Girişimcilik Eğitimi Sertifika Programı, 2006.
 • 17 DULUPÇU, M., II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Oturum Başkanlığı, 30-31 Ekim 2006, Isparta.
 • 18 DULUPÇU, M., "AB Fonları ve Kullanım Yöntemleri", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, 2005.
 • 19 DULUPÇU, M., "Başarı Hikayeleri", FP6 tematik Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, 7 Ocak 2005.
 • 20 DULUPÇU, M., "Kamu Üniversite Yöneticilerinde Kalite Konsepti", Kamu Yönetimi Bölüm Seminerleri, 4 Aralık 2003.
 • 21 DULUPÇU, M., "Burdur'un Sorunları Paneli", BTSO-Burdur Valiliği-Türkiye İdareciler Derneği, 28 Mayıs 2003.
 • 22 DULUPÇU, M., "İl Gelişim Planı", Valilik ve Tüm Kamu Kamu Kurumları, 16 Nisan 2003.
 • 23 DULUPÇU, M., "Yerel Kalkınma Modelleri", Isparta Genç Atılımcılar Derneği, 1 Ekim 2002.
 • 24 DULUPÇU, M., "Bölgesel Kalkınma", Sentez Grubu, 15 Ekim 2002.
 • 25 DULUPÇU, M., DULUPÇU, M., "Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Strateji Belirleme ve Politika Üretme Toplantısı", Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 25 Aralık 2002.
 • 26 DULUPÇU, M., "Yeni Ekonomi ve Türkiye", Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçüler MYO, 1 Mart 2001.
 • 27 DULUPÇU, M., "Elektronik Ticaret", Süleyman Demirel üniversitesi Keçiborlu MYO, 2001.
 • 28 DULUPÇU, M., "Elektronik Ticaret ve Elektronik Demokrasi", SDÜ Konukevi, 20 Şubat 2001.
 • 29 DULUPÇU, M., "Ulusal Ekonomide Verimlilik", TES-İŞ, 5-6-7 Haziran 2001.
 • 30 DULUPÇU, M., "Takım Çalışması", TSK'ne verilen bildiri metni, Eğirdir, 20 Eylül 2000.
 • 31 DULUPÇU, M., "Özelleştirme ve Türkiye", TSK'ne verilen bildiri metni, Isparta, 23 Ekim 1997.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 TUBİTAK, Yayın destek Ödülü
 • 2 TUBA, yayın destek ödülü
 • 3 DULUPÇU, M., Yerelin Rönesansı: Zenginlik ve İhracatın Yeni Şampiyonu Olarak Bölgeler -AB ile Bütünleşmede Türkiye'nin Alternatif Rotası-?, Milliyet Gazetesi 2002 Ekonomi Anadalı Birincilik Ödülü, Isparta, 2003.
 • 4 DULUPÇU, M. ve KÜÇÜKKALAY, M., "Yeni Ekonomi: Ekonomik Gelişmenin Devrimsel Yüzü Mü Yoksa Evrimsel-Teorik Bir Meydan Okuma Mı?", Milliyet Gazetesi 2000 Ekonomi Anadalı İkincilik Ödülü, Eskişehir, 2001.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Ekonomi Kurumu
 • 2 IFMC
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 DEMİRDAĞ, S., ÇİFTÇİ, H., DEMİREL, O. ve ÖZALTIN, O., Isparta Maden Endüstrisi Sektörünün Araştırılması, (Editör: DULUPÇU, M.), Isparta Valiliği Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Isparta, 2009.
 • 2 DULUPÇU, M., SUNGUR, O., DEMİRGİL, H., ŞENTÜRK, C., ÖZKUL, G. ve SEZGİN, A., Yenilik, İşbirliği ve Girişimcilik: Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya-Burdur-Isparta, İBBS TR61) KOBİ'lerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi, (Editörler: DULUPÇU, M. ve SUNGUR, O.), TOBB Yayınları, Kasım 2007, Ankara.
 • 3 DULUPÇU, M., (editör), Kişisel Verimlilik Artırma Stratejileri Eğitim Semineri Kitapçığı, SDÜ-EYK, Isparta, 2003.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 European Planning Studies
 • 2 İktisat İşletme ve Finans Dergisi
 • 3 African Journal of Marketing
 • 4 Emerging Markets Finance and Trade
 • 5 European Urban and Regional Studies
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal Business and Finance Management Research
 • 2 MEGARON, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, E-ISSN 1309-6915
 • 3 Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi
 • 4 Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü Dergisi
 • 5 Akdeniz Üniversitesi Alanya İF Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Maliye Dergisi Maliye Bakanlığı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 3 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Rektörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Vekilliği
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcılığı
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
 • 3 Ağlasun MYO Müdürlüğü
 • 4 Ağlasun MYO Müdürlüğü
 • 5 Ağlasun MYO Müdürlüğü
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Maliye Bölüm Başkanlığı
 • 2 Maliye Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İktisat Tarihi ABD
 • 2 İktisat Tarihi ABD Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Program geliştirme komisyonu, 2007
 • 2 2002-2003 Mezuniyet Komisyonu
 • 3 80. Yıl Kutlama Komisyonu
 • 4 İl Gelişim Planı Ana Ekip
 • 5 Kalite Ekip
 • 6 Akademik Değerlendirme ve Kalite Kontrol Komisyonu
 • 7 Üniversite Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu, 1995
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 9. Kalkınma Planı (2007-2013) Bölgesel Gelişmede Temel Araçlar ve Koordinasyon Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Raportör, Ankara, 2006.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Güzelçamlı Belediyesi stratejik planı
 • 2 ITSO, Genel Sekreterlik
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Bloomberg HT Canlı Yayın Konuğu 24 Aralık 2013
 • 2 Aynadaki Adam, Ün Dergisi
 • 3 Tarım Haberleri Programı, Kanal 32, Aralık, 2012
 • 4 "2008 3. Çeyrek Büyüme Rakamlarının Üzerine Söyleşi", TRT Antalya Radyosu, 2008.
 • 5 "Öğrenci Harcamaları Anketinin Değerlendirilmesi", TRT Radyosu, 2007.
 • 6 "AB Fonları", CNBC-e, Yatırımcı Kliniği Programı, canlı yayın, 2006.
 • 7 "Kariyer Günleri", TRT 1 Radyosu, Sabah Programı, 28 Şubat 2004.
 • 8 "Cybernomics ile Ekonomik Gelişme", Dünya Gazetesi, 18 Nisan 2001.
 • 9 "Ve Sinema, The Matrix", Üniversite FM, 2000.
 • 10 "Dünya Kalkınma Raporu ve Türkiye Ekonomisi: Glokalleşme", Dünya Gazetesi, 3 Temmuz 2000. (Bu eser aynı zamanda Anahtar Verimlilik Dergisi ve http://www.izmirimo.org.tr/arsiv-toplumsal_ekonomik_ve_demokratik_yaklasimlar.htm tarafından Dünya Gazetesinden alınarak yayınlanmıştır.)
 • 11 "İktisat ve Bulanık Mantık", Dünya Gazetesi, 26 Ocak 2000.
 • 12 "Isparta Ekonomisi ve Yapısal Değişim", Dünya Gazetesi, 23 Haziran 1999.
 • 13 "AB ve Türkiye", Üniversite FM, 1995.
 • Uluslararası tanınmış üniversitelerde doktora sonrası çalışma
 • 1 Birmingham Üniversitesi, CURS
VERDİĞİ DERSLER
AB'de Bölgesel Kalkınma ve Yapısal Fonlar
Avrupa Birliğinde Bölgesel Gelişme Politikaları
Bilgi Toplumu ve Kalkınma Stratejileri
Bölgesel ve Yerel Ekonomik Gelişme ve Planlama
Çağdaş İktisadi Düşünce Okulları
Dünya Ekonomisi
Ekonomik Coğrafya
İktisadi Analiz
Kalkınma İktisadı
Kalkınma ve Büyüme Teorileri
Makro İktisat
Politik İktisat
Siyasal Ekonomide Devletin Rolü
Türkiye'nin Güncel İktisadi Sorunları
Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı
 
Bu İçeriği Paylaş!