KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
E-Posta ilkercarikci@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 06.07.1993
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) 18.07.1996
Doktora MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 29.05.2001
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Örgütsel Davranış,İş Tatmini ve Motivasyon,Toplam Kalite Yönetimi,İş Aile Çatışması,İş Aile Etkileşimi,KOBİ,Aile İşletmeleri,Örgütsel Stres ve Çatışma,Cinsiyet,İletişim
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 İlker Hüseyin Çarıkçı, Elif Türkan Arslan, "Türk Yönetim Geleneğinde Kayırmacılığın Tarihi Seyri", Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık, Editör: Ramazan Erdem, Beta Yayınları, 2010, s.27-40.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 İlker Hüseyin Çarıkçı, Sine Erdoğan Morçin, “Önlisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sarıkamış Örneği”, Yıl:2, Özel Sayı, s. 67-81, Ağustos 2014.
 • 2 Tahsin Akçakanat, İlker Hüseyin Çarıkçı, Murat Ali Dulupçu, “Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Isparta’daki Yaşam Kalitesi Ve Isparta Halkına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:3 Sayı:4, 2011, s. 1-18.
 • 3 İlker Hüseyin Çarıkçı, Münire Çiftçi, Seher Derya, "İş - Aile Yaşam Çatışması: Türkiye'deki Kadın Yönetciler Üzerine Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:2 Sayı:2, 2010, s. 53-65.
 • 4 İlker Hüseyin Çarıkçı, Osman Koyuncu, “Bireyci-Toplumcu Kültür Ve Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2, Sayı:3, 2010, s.1-18.
 • 5 İlker Hüseyin Çarıkçı, Selahattin Kanten, Pelin Kanten, "Kişilik, Duygusal Zeka ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010/1, Sayı:11, s.41-65İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 • 6 İlker Hüseyin Çarıkçı, Hüseyin Yavuz, "Çalışanlarda Mobbing (Psikolojik Şiddet) Algısı: Sağlık Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:02, Sayı:10, 2009, s.47-62.
 • 7 İlker Hüseyin Çarıkçı, Özlem Çelikkol, "İş Aile Çatışmasının Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:1, Sayı:09, 2009, s.153-170.
 • 8 İlker Hüseyin Çarıkçı, Şeref Kalaycı, İbrahim Yaşar Gök, "Kurumsal Yönetim - Şirket Performansı İlişkisi: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Bir Araştırma", Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, Yıl:2009, s.51-72.
 • 9 İlker H. Çarıkçı, Gaye Attila, "Erillik / Dişillik Boyutunun Empatik Beceri ile İlişkisi", Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, 2009, s.52-63.
 • 10 İlker Hüseyin Çarıkçı, Tahsin Akçakanat, "İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme: Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde Bir Uygulama", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008/1, Sayı:7, 55-80 (2008)
 • 11 İlker Hüseyin Çarıkçı, Ahmet Sait Özkul, Çalışma Değerlerini Etkileyen Faktörler: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008/2, Sayı:8, 9-36 (2008)
 • 12 Ömer Lütfi Antalyalı, İlker Hüseyin Çarıkçı, "Gender Effect on Work Family Conflict Among Managers (Yöneticilerde İş Aile Çatışması üzerindeki Cinsiyet Etkisi)", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007/2, Sayı:6, 117-128 (2007)
 • 13 İlker Hüseyin Çarıkçı, Aygen Oksay, "Doktorlar ve Hemşireler: Aynı Ekipte Farklı Tutumlar", Hastane Yönetimi Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, Ocak - Şubat -Mart, s. 28-39 (2006)
 • 14 İlker Hüseyin Çarıkçı, Nilüfer Avşar, "Kamu Kesimi Yöneticilerinde Cinsiyet Rolü Algılamalarının Aile Dostu Düzenleme ve Politikalarına Etkileri", Yönetim Bilimleri Dergisi (Journal of Administrative Sciences), cilt:3, sayı:1, 2005, s.75-88.
 • 15 İlker Hüseyin Çarıkçı, Aygen Oksay, "Mesleki Farklılığın Çalışanların İş Güvencesi Algıları, İş Değerleri ve Ruh Hali (Mood) ile İlişkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, 2005, s.115-129.
 • 16 İlker Hüseyin Çarıkçı, Aygen Oksay, "Örgütsel Yapı ve Meslek Farklılıklarının İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, 2004, s.157-172.
 • 17 İlker Hüseyin Çarıkçı, İbrahim Atilla Acar, "Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Yönetim ve Yeni Yönelimler, Yeni Projeksiyonlar", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2002, Sayı:26, s.17-27
 • 18 İlker Hüseyin Çarıkçı, İsmet Titiz, Ahmet Hüsrev Eroğlu, "Küçük ve Orta Ölçekli Üretim İşletmelerinde Kriz Dönemine Özgü Finansman Sorunları ve Alternatif Pazarlama Stratejileri - Göller Bölgesi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2002, Cilt:7, Sayı:1, s.229-239.
 • 19 İlker Hüseyin Çarıkçı, "Çalışanlardaki Roller Arası Çatışmaların Örgüt Açısından Önemi ve Çeşitli Örgütsel Süreçler Üzerindeki Etkileri", Verimlilik Dergisi - Milli Prodüktivite Merkezi Yayını, 2002: 3, s.119-130
 • 20 İsmet Titiz, İlker Hüseyin Çarıkçı, "Krizlerin İşletmeler Üzerindeki Etkileri ve Küçük İşletme Yöneticilerinin Kriz Dönemine Yönelik Stratejik Düşünce ve Analizleri", Cumhuriyet Üniversitesi. İ.İ.B.F. Dergisi, 2001, Cilt:2, No:1, s.201-215
 • 21 İlker Hüseyin Çarıkçı, "Örgütlerin Aile Yaklaşımları Çerçevesinde Aile Dostu Örgüt Yapıları", Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2001, Cilt:6, Sayı:1, s.127-138
 • 22 İlker Hüseyin Çarıkçı, "Çalışanlarda İş Tatminini Etkileyen Kişisel Özellikler ve Örgütsel Sonuçları - Süpermarket Çalışanları Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt No 5, Sayı 2, s.155-168,2000.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 CERİT, K., A. GÖK, A. OKSAY ve İ.H. ÇARIKÇI, Hemşirelerde İşten Ayrılma Niyeti ve Nedenleri, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, 13-15 Eylül, s. 209-216, 2012.
 • 2 Emine ŞENER, Cengiz GÖK, Yakup AKGÜL ve İlker ÇARIKÇI, “Liderlik ve Duygusal Zeka: Lisanüstü Tezlere İlişkin Bir Meta-Analiz Çalışması,” 5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Fethiye, s. 555-566, 13-16 Ekim 2011.
 • 3 Ömer Lütfi Antalyalı, İlker Hüseyin Çarıkçı, "Üniversitelerin Örgütsel Etkinliklerinin Ölçümü: Nitelikli Bir Ölçek Çabası", 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü, 21-23 Mayıs 2009, Eskişehir - Türkiye, s.756-763.
 • 4 Tuba Gökdoğan, İlker Hüseyin Çarıkçı, "Üniversite Sanayi İşbirliği Aracı Olarak Teknokentler: Göller Bölgesi Teknokentinin Bölgesel Ölçek Algısı", USİS 2007, Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu "Yenilik, Patent, Marka ve Rekabet Stratejileri", 5-7 Haziran 2007, Sakarya, s.187-197.
 • 5 Tuba Gökdoğan, İlker Hüseyin Çarıkçı, Murat Ali Dulupçu, "KOBİ'lerin Teknokentlere Bakış Açısı : TR61 İBBS (Antalya-Isparta-Burdur) Üzerine Bir İnceleme", 6. Anadolu İşletmecilik Kongresi "Değişen Dünya ve İşletmecilikte Yeni Dinamikler", 31 Mayıs-2 Haziran 2007, Kırıkkale.
 • 6 İlker Hüseyin Çarıkçı, Aygen Oksay, "Sağlık Sektörü Çalışanlarında Bilinçli Meslek Tercihi - İş Tatmini İlişkisi", Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 28-30 Eylül 2005, Ankara, s.481-484
 • 7 Murat Dulupçu, İlker Hüseyin Çarıkçı, Gökhan Özdamar ve Hakan Demirgil, "Yerel Ekonomilerde yerel Rekabet Gücü Faktörleri: Girişimcilik, Yenilik ve Ağyapılanma Açısından Isparta ve Burdur İlleri KOBİ'lerinin Karşılaştırılması", 1.Yerel Ekonomiler Kongresi, 1-2 Ekim 2005, Karaman
 • 8 Murat Dulupçu, İlker Hüseyin Çarıkçı ve Onur Sungur, "Avrupa Birliği Sürecinde KOBİ Politikası ve Bölgesel Politika İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme", 2. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi (AB KOBİ'leri ile İşbirliği), 540-550, İstanbul, 2-3 Aralık 2005.
 • 9 İlker Hüseyin Çarıkçı, Nilüfer Avşar, "Kamu Üst Kademe Yöneticilerinin Cinsiyet Temelli Rol Algılamaları Çerçevesinde Alternatif Çalışma Düzenlemeleri ve İzin Politikalarının Etkinliği" Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 1. cilt, 53-64, İstanbul, 1-4 Mart 2004.
 • 10 Hüseyin Gül, Murat Dulupçu, Songül S. Gül, Murat Okçu ve İlker H. Çarıkçı, "Kentsel Yoksullukla Mücadele Amaçlı Kamu Politikası Geliştirme ve Bir Model Önerisi", IV. Aile Şurası: Aile ve Yoksulluk, Kentsel Yoksullukla Mücadele Stratejileri ve Acil Eylem Programları Komisyonuna Sunulan Bildiri, Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 18-20 Mayıs 2004
 • 11 Murat Dulupçu, İlker Hüseyin Çarıkçı, "Kamu Üniversite Yöneticilerinde Kalite Konsepti: Sorunlar ve Eleştirel Bir Yaklaşım", Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, TODAİE Yay. No:139, Kasım 2003, s.177-198
 • 12 İlker Hüseyin Çarıkçı, "Üniversite Öğretim Elemanlarının İş ve Aile Rolleri Arasında Yaşadıkları Çatışmaların Şiddeti ve Çatışmaları Belirleyen İş ve Aile Alanı Değişkenleri", X. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 23-25 Mayıs 2002, Antalya, s.617-626.
 • 13 İlker Hüseyin Çarıkçı, "İş Aile Çatışmaları: Etkileşim, Süreç ve Nedenler", IX. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-26 Mayıs 2001, İstanbul, s.337-348
 • 14 İlker Hüseyin Çarıkçı, "Çalışma Hayatında Yeni Bir Yaklaşım: Aile Dostu Örgütler ve Aileyi Destekleyici Program ve Politikalar", I. Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu, 9-11 Mayıs 2001, Ankara, s.397-402.
 • 15 Hasan İbicioğlu, İlker Hüseyin Çarıkçı, "Küçük İşletmelerde Kriz Dönemi Rekabet Stratejileri", Krizden Çıkışta KOBİ'lerin yeniden Yapılanması ve 2000'li Yıllar için Değişim Stratejileri Kongresi, 22-24 Mayıs 2000, Adana, s.171-178
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İlker Hüseyin Çarıkçı, Ramazan Erdem, Tahsin Akçakanat, Dilek Karagöz, "Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Bölüme Geliş Amaçları ve Bölümden Beklentilerinin Araştırılması", IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (Sağlık Yönetiminde Yeni Ufuklar), 4-7 Şubat 2010, Antalya - Türkiye
 • 2 Hasan İbicioğlu, İlker Hüseyin Çarıkçı, Nilüfer Avşar, Belma Ak ve Aygen Oksay, "Kariyerlerinin İlk Dönemlerindeki Akademisyen Adaylarında İş Güvensizliğinin İşten Alınan Tatmin ve Örgütsel Bağlılıkla Etkileşimi", XIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 12-14 Mayıs 2005, İstanbul, s.109-112.
 • 3 Hasan İbicioğlu, İlker Hüseyin Çarıkçı, Kürşat Özdaşlı, Belma Ak ve Ömer Antalyalı, "Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Aile İşletmelerinin Birinci ve İkinci Kuşak Yöneticilerinin Stratejik Yönetim Perspektiflerindeki Farklılıklar", XIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 12-14 Mayıs 2005, İstanbul, s.363-368.
 • 4 İlker Hüseyin Çarıkçı, Erol Eroğlu ve Ömer Antalyalı, "Stratejik Tercih - Çevresel Determinizm Perspektifinde Örgütsel Etkinlik: Stratejik Unsurlar ve Sistem Yaklaşımları Çerçevesinde Hastane Örgütleri", XIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 12-14 Mayıs 2005, İstanbul, s.425-430.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 İlker Hüseyin Çarıkçı, İsmet Tiitiz, Ahmet Hüsrev Eroğlu, "Küçük ve Orta Ölçekli Üretim İşletmelerinde Kriz Dönemi Pazarlama Stratejileri", Ulusal Pazarlama Kongresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2002, Afyon.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇARIKÇI, İ. ve İ. ÇETİNTÜRK, "Competition Strategies in Accomodation Enterprises," ISSD 2012, May 31-June 1, Sarejevo, s.120, 2012.
 • 2 Emine Şener, İlker Hüseyin Çarıkçı, “Türkiye'de Örgütsel Davranışın Örgüt Sistemi Boyutunda Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir Değerlendirme: 1986–2010 Yılları Arası”, 9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 16-17 Haziran 2011, Bakü - Azerbeycan
 • 3 Erdem, Ramazan, İlker H. Çarıkçı, Belma Keklik, Gaye Atilla, Aslı Kaya; “The Investigation of Hospital Employees in the Context of Kohlberg’s Stages of Moral Development”, Sixth International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, October 20-22, 2010. p.175-181.
 • 4 Erdem, Ramazan, İlker H. Çarıkçı, Ömer L. Antalyalı, Aygen Oksay, Gaye Atilla, Necla Bardak; “The Evaluation of Health Sector Managers Regarding the Health Management Department”, Sixth International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, October 20-22, 2010. p.206-215.
 • 5 İlker Hüseyin Çarıkçı, Aygen Oksay, Münire Çiftçi ve Seher Derya, "Türk Çalışanlarında İş Aile Yaşam Çatışması", International Davraz Congress (On Social and Economic Issues Shaping the World's Future - New Global Dialogue), 24-27 September 2009, Isparta - Turkey, pgs.1429-1441 (2009)
 • 6 İlker Hüseyin Çarıkçı, Hasan Hüseyin Uzunbacak, Orhan Adıgüzel, Ahmet Sait Özkul, "Türk Yönetim Kültürü Bağlamında Sosyal Sorumluluk", International Davraz Congress (On Social and Economic Issues Shaping the World's Future - New Global Dialogue), 24-27 September 2009, Isparta - Turkey, pgs.1815-1825 (2009)
 • 7 Hasan İbicioğlu, İlker Hüseyin Çarıkçı, Saniye Yıldırım, "Kamu Üniversitelerinde Vizyon ve Misyon Çerçevesinde Stratejik Yönetim", International Davraz Congress (On Social and Economic Issues Shaping the World's Future - New Global Dialogue), 24-27 September 2009, Isparta - Turkey, pgs.1826-1846 (2009)
 • 8 İlker Hüseyin Çarıkçı, Ahmet Sait Özkul, Sebahahttin Taş, "Factors That Affect Life Values - A Research on Students of Suleyman Demirel University", First International Symposium on Sustainable Development, ISSD 09, June 9-10, 2009, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Vol:1, Economy and Management Proceedings, pgs 488-497.
 • 9 İlker Hüseyin Çarıkçı, Ahmet Sait Özkul, Aygen Demir Oksay, Hasan Hüzeyin Uzunbacak, "Favoritism and Nepotism in the Otoman Empire, A Research on Students of Suleyman Demirel University", First International Symposium on Sustainable Development, ISSD 09, June 9-10, 2009, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Vol:1, Economy and Management Proceedings, pgs 498-503.
 • 10 İlker Hüseyin Çarıkçı, Ömer Antalyalı, Aygen Oksay, "Gender Differences in Woırk Family Conflict Among Managers in Turkey: A Non Western Perspective", First International Conference on Management and Economics, "Current Issues in Emerging Economies in Gloabal Perspective", ICME 2008, March 28-29, Volume 1, EPOKA University, Tiran - Albania, pgs.147-159 (2008)
 • 11 Hasan İbicioğlu, İlker Hüseyin Çarıkçı, Belma Ak, "A Proposal About Competitive Structure of Employee Agencies witin the EU Negotiations: Network Organizations", The Changes and Transformations in the Socio Economic and Political Structure of Turkey within EU Negotiations, Dumlupınar University, 16-18 March 2006, Kütahya-Turkey, pgs.206-214
 • 12 Hasan İbicioğlu, İlker Hüseyin Çarıkçı, Kürşat Özdaşlı, Belma Ak, Ömer Antalyalı, ve Aygen Oksay, "The Potential of Knowledge Related to the Education of Leadership in Ottoman Empire:The Period of Great Expansion", International Strategic Management Conference, Strategic Management from National and Global Perspectives, June 23-25 2005, Çanakkale, Turkey, pgs.771-778.
 • 13 İlker Hüseyin Çarıkçı, Nilüfer Avşar, "The Organizational Efficiency Dilemna in the management of Non-Govermental Organizations in Turkey: Strategy or Environment", International Strategic Management Conference, Strategic Management from National and Global Perspectives, June 23-25 2005, Çanakkale, Turkey, pgs.813-818.
 • 14 Steven Poelmans, Barbara Beham, Paula Brough, Laurent M. Lapierre, Milan Pagon ve İlker Hüseyin Çarıkçı, "Work Family Demands and Resources - A Cross National Study", EURAM 2005, Responsible Management in an Uncertain World 5th Annual International Conference, May 4-7th 2005, Munich, Germany, pgs.226
 • 15 İlker Hüseyin Çarıkçı, "Gender Differences in Work Family Conflicts among Managers in Turkey: A Non-Western Perspective", European Academy of Management (EURAM), II. Annual Conference of Innovative Research in Management, Special Conference Track of Work and Family Research, Stockholm, May 9-11,2002.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 İlker Hüseyin Çarıkçı, Tangül Özen, Kamuran Cerit, "Attitude Against For Change, Factors Affecting the Attitude and Transformational Leadership", 4.International Nursing Management Conference - Toward a New World: Challenges for Nursing Leadership", Antalya, October, 13-15 2008.
 • 2 H. Erten, T. Özen, H. Yılmaz, N.G. Yıldırım, İ.H.Çarıkçı ve E. Eroğlu, "A Study to Evaluate the Satisfaction of Admitted Patients About Nursing Care at Suleyman Demirel University Hospital", II. International Nursing Management Conference - Change in the Fast Paced Health Care World, Antalya, November 5-7 2003.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Küçük İşletmelerde Stratejik Yönetim
 • Doktora Tezi
 • 1 Banka Yöneticilerinin İş ve Aile Rollerinin Çatışması - Bireysel ve Örgütsel Boyutlar
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 “Bankacılık Sektöründe Değişim: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma Isparta İli Örneği ”, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015 (Özge Civelekoğlu)
 • 2 Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma: Isparta İş Adamı Dernekleri Üyeleri Üzerine Bir Araştırma, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, (Ahmet Günay)
 • 3 Bireysel Kariyer Yönetimini Etkileyen Faktörler: İşletme Öğrencilerinin Kariyer Tercihleri Üzerine Bir Araştırma, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, (Tahsin Erme)
 • 4 İşe Alım Sürecinde Ayrımcılık Algısı: SDÜ Yüksek Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, (Betül Okudur)
 • 5 Turizm İşletmelerinde Kurumsal İtibar Algısı: Antalya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otel Müşterileri Üzerine Bir Araştırma, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, (Tuğba Erhan)
 • 6 Kadın Girişimciliğini Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler: Isparta KOSGEB Girişimcilik Destekleri Üzerine Bir Araştırma, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, (Ümmü Gülsüm Onay)
 • 7 Öğretmenlerde İş Tatminin Etkileyen Etmenler: Isparta Üzerine Bir Araştırma, 2011, SDÜ SBE (Lütfi Büyükses)
 • 8 Farklı Paydaşlar Açısından İtibar Algılamaları: SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üzerine Bir Araştırma, 2011, SDÜ SBE (Ömer Faruk Aktar)
 • 9 Bireyci ve Toplulukçu Kültürün Yönetim Üzerine Etkileri: Yönetici Adayları Üzerinde Bir Araştırma, 2010, SDÜ SBE (Osman Koyuncu)
 • 10 Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Anlayışı: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği, 2010, SDÜ SBE, (Erkan Ayan)
 • 11 İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme: Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir Uygulama, 2009, SDÜ SBE, (Tahsin Akçakanat)
 • 12 Erillik / Dişillik Boyutunun Empatik Beceri ile İlişkisi (S.D.Ü. İ.İ.B.F. İşletme Öğrencileri Üzerine bir Araştırma), 2008, SDÜ SBE, (Gaye Atilla)
 • 13 Çalışanlarda Mobbing (Psikolojik Şiddet) Algısını Etkileyen Faktörler: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışanları Üzerine bir Araştırma), 2007, SDÜ SBE (Hüseyin Yavuz)
 • 14 Kobi ve Ulusal Teknoloji Politikaları Çerçevesinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri: NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi Kobi'lerin Tutumları, 2007, SDÜ SBE, (Tuğba Gökdoğan)
 • 15 Yaşam ve Çalışma Değerlerini Etkileyen Faktörler - Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine bir Araştırma, 2007, SDÜ SBE, (Ahmet Sait Özkul)
 • 16 Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine bir Çalışma", 2007, SDÜ SBE, (Emine Cansız)
 • 17 Çalışanlarda İş Tatmini: Sağlık Sektörü Üzerine Bir Araştırma, 2005, SDÜ SBE (Aygen Oksay)
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 “Sağlık Çalışanlarının Motivasyon Kaynaklarının Performans Değerlenmesi Sistemi Algısına Etkisi”, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016, (Tangül Aytur Özen)
 • 2 “Dönüştürücü/Etkileşimci Liderliğin İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Antalya'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği”, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015 (Sine Erdoğan Morçin)
 • 3 “Siyasi Liderlerden Beklenen Liderlik ve İletişim Tarzları: Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma”, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015, (Pınar Göktaş)
 • 4 “Siparişe Dayalı Stok Kontrol Problemleri için Bulanık Matematiksel Modeller”, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015, (Harun Öztürk)
 • 5 “Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi:Kamu Çalışanların Üzerinde Bir Araştırma”, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015, (Ercan Küçükeşmen)
 • 6 Akademisyenlere Yönelik Mesleki Motivasyon, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, (Esra Zeynel)
 • 7 Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, (Gülay Bulgan)
 • 8 Mağaza Çalışanlarının Duygusal Zeka, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Bir Araştırma: Antalya İli Örneği, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, (Mehmet Özmen)
 • 9 Çalışanların Örgütsel Adalet Boyutlarına İlişkin Algıları İle Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişki: Isparta İlinde Görevli Hemşireler Üzerine Bir Araştırma, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, (Hüseyin Yavuz)
 • 10 İşletmelerin Temel Strateji Seçimleri ve Örgütsel Performans: Planlanan ve Oluşan Stratejiler Bağlamında bir Vaka Çalışması, 2013, SDÜ SBE (Ali Murat Alparslan)
 • 11 Üniversite Hastanelerinde Çalışan Öğretim Üyelerinin Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma, 2013, SDÜ SBE (Tahsin Akçakanat)
 • 12 Kamu Örgütlerinde Değişimin Yönetilmesi: 652 Sayılı K.H.K. Çerçevesinde MEB Örneği, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, (Ahmet Yıldırım)
 • 13 İnsan Kaynakları Geliştirmede Çocuk / Genç Oyunlarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma, 2012, SDÜ SBE (Hatice Baysal)
 • 14 Örgüt Kültürünün Örgüt Performansına Etkisinin Hastaneler için Akreditasyon Standartları Kapsamında Ölçülmesi: Isparta İlindeki Devlet, Özel ve Üniversite Hastanelerinde bir Araştırma, 2012, SDÜ SBE (Neziha Tüfekçi)
 • 15 Türk Yükseköğretiminde İşletme Eğitimi: 1883-1954, 2012, SDÜ SBE (Ahmet Sait Özkul)
 • 16 Hastanelerde Duygusal Zeka - Hasta Memnuniyeti İlişkisi: Isparta il Merkezi Örneği, 2012, SDÜ SBE (Gaye Atilla)
 • 17 Uzman Hekimlerde İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Isparta İli Örneği, 2011, SDÜ SBE, (Aygen Oksay)
 • 18 Türkiye Üniversitelerinin Örgütsel Etkinlik Alanları: Öğretim Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma, 2008, SDÜ SBE, (Ömer Antalyalı)
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme (LLP) / Erasmus Programı "Bologna Ulusal Takımı 2008-2009: Türkiye" projesi, (2008-2568/001-001 ve 2544/001-001)(DPT İşbirliği ile)
 • 2 EURODITE, "Regional Trajectories to the Knowledge Economy: A Dynamic Model (6. Çerçeve Programı Projesi), Contract no:006187
 • 3 ECOLAB (Economy and Labour World), Sokrates Comenius 2.1. Projesi, (226388-CP-2005-DE-Comenius-C21), EU TAO- Brussels
 • 4 CISMS - II, "Collaborative International Study of Managerial Stress (CISMS-II)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ BAP Projesi, “Y Kuşağında Liderlik ve İletişim Beklentileri Üzerine Nitel Bir Araştırma”, 3896-D1-14, (Pınar Göktaş), Proje Yürütücüsü, 2014-Devam ediyor
 • 2 SDÜ BAP Projesi, “Engelli Turizmi Antalya İlinde Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, 3873-D1-14, (Gülay Bulgan), Proje Yürütücüsü, 2014-Devam ediyor
 • 3 SDÜ BAP Projesi, “Dönüştürücü/Etkileşimci Liderlik İle İş Tatmini İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Antalya’daki 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği”, 3934-D1-14, (Sine Erdoğan Morçin), Proje Yürütücüsü, 2014-Devam ediyor
 • 4 SDÜ BAP Projesi, “Kamu Kuruluşlarında Örgütsel Adalet Algısı ve Kurumsal Bağlılığa Etkisi”, 3937-D1-14, (Ercan Küçükeşmen), Proje Yürütücüsü, 2014-Devam ediyor
 • 5 SDÜ BAP Projesi, “Çift Kariyerli Eşlerin Çalışma Yaşamını Etkileyen faktörler”, 4097-YL1-14 (Mehtap Öztürk), Proje Yürütücüsü, 2014-Devam ediyor
 • 6 SDÜ BAP Projesi, “Akademisyenlere Yönelik Mesleki Motivasyon, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma”, 3184-D1-12, (Esra Zeynel), Proje Yürütücüsü, 2012-2014
 • 7 SDÜ BAP Projesi, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bürokratik Örgütsel Değişimi, Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Bürokratik-Örgütsel Değişim Süreci ile ilgili Görüşlerini; Algı, Tutum ve Direnç Açısından Değerlendirilmesi”, 3293-D1-12, (Ahmet Yıldırım), Proje Yürütücüsü, 2012-2013
 • 8 SDÜ BAP Projesi, “Üniversite Hastanelerinde Çalışan Öğretim Üyelerinin Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma”, 3065-D-12, (Tahsin Akçakanat), Proje Yürütücüsü, 2012-2013
 • 9 SDÜ BAP Projesi, ''Çalışanların Örgütsel Adalet Boyutlarına İlişkin Algıları İle Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişki: Isparta İli Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma', 3014-D-11, Proje Yürütücüsü, 2011-2013
 • 10 SDÜ BAP Projesi, Türkiye’de İşletme Eğitimi ve Öğrenimi (1882-1954), (Ahmet Sait Özkul),2764-D-11, 10.06.2011-10.06.2012
 • 11 SDÜ BAP Projesi, Farklı Paydaşlar Açısından İtibar Algılamaları ve İtibar Algılama Farklılıkları: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bir Uygulama, (Ömer Faruk Oktar), 2883-YL-11, 10.08.2011- 10.02.2012
 • 12 SDü BAP Projesi, "Örgüt Yapısının Performansa Etkisinin Ölçülmesi", (Nezihe Tüfekçi),2458-D-10, 13.12.2010-13.12.2011.
 • 13 SDÜ BAP projesi, "Yöneticilerin Yönetsel Güçlülük Durumlarının ve İnsan Sermayesinin Çok Boyutlu Hastane Performansına Etkisi", (Tangül Özen), 2457-D-10, 13.12.2010-13.12.2011
 • 14 SDÜ BAP Projesi, ''İnsan Kaynakları Geliştirmede Geleneksel Çocuk / Genç Oyunlarının Kullanılabilirliği - Hizmet Sektöründe Bir Uygulama.'' (Hatice Baysal), 2081-D-09, 16.12.2009-16.12.2011
 • 15 SDÜ BAP Projesi, Teknoloji Politikaları Çerçevesinde Teknolojik Geliştirme Bölgeleri: NUTS2 TR61 (Antalya - Isparta - Burdur) Düzeyi KOBİ'lerinin Tutumları, (Tuğba Gökdoğan), 1284-YL-06.09.05.2006-09.05.2007
 • 16 SDÜ BAP Projesi, Türkiye Üniversitelerinin Örgütsel Etkinlik Alanları: Öğretim Üyeleri Üzerinde bir Araştırma, (Ömer Antalyalı), 1244-D-06, 09/05/2006-09/09/2007
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 DAVRAZ 2009, International Davraz Congress (On Social and Economic Issues Shaping the World's Future - New Global Dialogue), Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Isparta - Türkiye (Yürütme Kurulu Üyesi)
 • 2 ECOLAB Second Central Teacher Training 27th of April - 30th of April 2008, Soest - Germany
 • 3 ICME 2008, First International Conference on Management and Economics, "Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective", March 28-29 2008, EPOKA University, Tiran - Albania. (Member of Scientific Committee)
 • 4 ECOLAB Fourth Expert Meeting, Isparta, Turkey, 24. - 27. 05. 2007
 • 5 ECOLAB First Central Teacher Training, October 7th-October 10th 2007, Siaulia - Lithuania
 • 6 ECOLAB Second Expert Meeting, Siaulia, Lithuania, 1. - 4. 6. 2006
 • 7 ECOLAB Third Expert Meeting, Brno, Czech Republic, 7. - 10. 12. 2006
 • 8 ECOLAB First Expert Meeting, Soest, Germany, 4. - 7. 12. 2005
 • 9 EURAM 2005, Responsible Management in an Uncertain World, 5th Annual International Conference, May 4-7 th 2005, Munich, Germany (Track Reviewer)
 • 10 ECOLAB Preliminary Workshop, December 6-8th 2004, Soest Germany
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, 13-15 Eylül, SDÜ, 2012.
 • 2 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Yürütme Kurulu Üyesi, 13-15 Eylül 2012, SDÜ - Isparta
 • 3 Ortaöğretim Öğrencileri Bilim ve Teknoloji Fuarı 2010, SDÜ TEMAGEM, 06-07 Mayıs 2010 Sosyal Bilimler Jüri Üyeliği
 • 4 2008 2009 Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi, "Sosyal Bilimler Enstitü Müdürleri Toplantısı", 10 Ocak 2009, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsü, İstanbul -80 katılımcı
 • 5 2008 2009 Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi, "Proje Kapanış Toplantısı", 16 Haziran 2009, İçkale Otel, Ankara - 312 katılımcı-
 • 6 2008 2009 Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi, "İİBF Dekanları Toplantısı", 09 Ocak 2009, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsü, İstanbul - 106 katılımcı
 • 7 2008 2009 Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi, "Fen Edebiyat, Fen ve Edebiyat Fakülteleri Dekanları" Toplantısı, 10 Nisan 2009, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir - 175 katılımcı-
 • 8 2008 2009 Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi, "Güzel Sanatlar ve Tıp Fakülteleri Dekanları" Toplantısı, 27 Şubat 2009, Aldino Hotel, Ankara, -169 katılımcı-
 • 9 2008 2009 Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi, "Çukurova Üniversitesi Toplantısı ", 9-10 Ekim 2008, Çukurova Üniversitesi, Adana-250 katılımcı-
 • 10 2008 2009 Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi, "Bologna Süreci Ulusal Toplantısı", 07-08 Kasım 2008, Sakarya Üniversitesi Kültür Merkezi, Sakarya - 230 katılımcı
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ve Batı Akdeniz Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (BASA) tarafında düzenlenen panelde "Üniversite Gençliğinin Beklenti ve İhtiyaçları Bağlamında Şekillenen İdeal İktidar - İdeal Lider Algıları" konulu sunum, 7 Şubat 2015, Barida Otel, Isparta.
 • 2 Din görevlilerine yönelik "Gençlerle İletişim" semineri, 15 Ekim 2014, Halk Eğitim Merkezi, Isparta
 • 3 ITSO - KOSGEB- İŞKUR, "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri", Nisan-Ekim 2014, Isparta.
 • 4 ITSO - KOSGEB, "UYgulamalı Girişimcilik Eğitimi", Mart 2012, Isparta
 • 5 İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Kursu Eğitim Programı,"Görüşme Uygulamaları", "Testler" başlıklı eğitimler, 15/09/2011-04/11/2011, Isparta
 • 6 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) - KOSGEB, "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi", Nisan 2011, Isparta
 • 7 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) - KOSGEB, "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi", Temmuz 2011, Isparta
 • 8 Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), "Ekip Çalışması ve Motivasyon" konulu eğitim, 22 Aralık 2011, Spice Hotel, Belek - Antalya
 • 9 Isparta Genç Sanayici ve İşadamları Derneği (IGSIAD), "Aile Şirketlerinde Yapısal Sorunlar ve Kurumsallaşma" konulu eğitim semineri, 11.02.2010, Teraspark - Isparta
 • 10 İŞKUR Isparta İl Müdürlüğü- Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO)İş Eğitimi Kursu, "Temel İletişim Becerileri" Eğitimi, Nisan-Haziran 2010, Isparta Endüstri Meslek Lisesi Salonları -Isparta
 • 11 Netvizyon Akademi, ADIM Üniversiteleri Mali Yönetim ve Inovasyon Eğitimi, "Temel Yönetim Becerileri" konulu eğitim, 9-12 Aralık 2010, Rixos Hotel, Tekirova - Antalya
 • 12 Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), Avrupa Birliği Ortak Ticaret ve Kapasite İnşası Projesi Eğitimleri, "Yönetim Becerileri", "Liderlik", "Kalite Yönetimi", "İletişim" (4 adet), Ekim - Kasım 2009, ITSO Toplantı Salonu
 • 13 Isparta İl Emniyet Müdürlüğü "Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi" semineri, Nisan 2008, Emniyet Müdürlüğü Salonu
 • 14 Birey Dershanesi, "Motivasyon ve Öğrenme" konulu eğitim semineri, 2008, Isparta Halk Eğitim Merkezi Salonu
 • 15 Isparta Şifa Hastanesi, "Motivasyon" ve "İletişim" eğitimleri, Şubat - Mayıs 2008, Şifa Hastanesi Salonu
 • 16 Isparta Ticaret Borsası (ITB), 'Aile Şirketlerinde Yapısal Sorunlar ve Kurumsallaşma' konulu eğitim semineri, 30 Temmuz 2008, Isparta Ticaret Borsası (ITB) Toplantı Salonu
 • 17 Isparta Şifa Hastanesi, "Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri" eğitimi, Aralık 2007, SDÜ Konukevi
 • 18 Isparta Belediyesi, "Toplantı Yönetimi" eğitimi, Kasım 2007, Isparta Belediyesi Meclis Salonu
 • 19 Isparta Posta İşletmesi, "Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri" eğitimi, Aralık 2007, Isparta Posta İşletmesi Salonu
 • 20 Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim ve Seminerler Programı, "Etkili İletişim ve Vücut Dili", eğitimi, 09.06.2006, Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu
 • 21 Aydın Ticaret Odası, "Üniversite Sanayi İşbirliği ve Teknokentler", konulu konferans, 30.06.2006, Aydın Ticaret Odası Meclis Salonu
 • 22 ORMA A.Ş. - GÖLTAŞ, "İnsan Kaynakları Performans Yönetimi" konulu eğitimler, 15.01.2006 – 15.04.2006, ORMA ve GÖLTAŞ Eğitim Salonları
 • 23 SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi, "Sağlık Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetimi" konulu eğitim, 25.03.2005, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu
 • 24 Isparta Emlak Müşavirleri Derneği Sertifika Programı, "İletişim ve Beden Dili" Eğitimi, 24 Ocak 2005, SDÜ İİBF
 • 25 Eğirdir Dağ Komando Okulu - Subay ve Yedek subay adayları, "Halkla İlişkiler" semineri, 9 Mayıs 2005, Eğirdir Dağ Komando Okulu Eğitim Salonu
 • 26 Keçiborlu Kaymakamlığı "Toplam Kalite Yönetimi" Semineri, 27.05.2005, Keçiborlu Halk Eğitim Merkezi
 • 27 SSK Isparta İl Müdürlüğü Eğitim Semineri, "Örgütsel İletişim ve Toplam Kalite Yönetimi" eğitimi, 21.04.2005, SSK Eğitim salonu Isparta
 • 28 Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) İstihdam Projesi Sertifika Programı, "İletişim Becerileri ve Beden Dili" eğitimleri (6 adet), ITSO Toplantı Salonu
 • 29 SDÜ Genel Sekreterlik Daire Başkanları ve Şube Müdürleri "Üniversite İdari Birimlerinde Norm Kadro İşlemleri" Eğitim Semineri, Ekim 2005, SDÜ Kültür Merkezi B Salonu
 • 30 Sümer Halı Isparta Fabrikası Pazarlama Eğitim Semineri, "İletişim Becerileri" konulu eğitim, 6-8 Eylül 2004, Sümer Halı Isparta Fabrikası
 • 31 Eğirdir Eklem ve Kemik Hastalıkları Hastanesi, "Sağlık Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetimi" konulu seminer, 15.04.2004, Eğirdir Eklem ve Kemik Hastalıkları Hastanesi Toplantı Salonu
 • 32 SDÜ Personel Daire Başkanlığı Sekreterlik Hizmet İçi Eğitimi, "Halkla İlişkiler" konulu eğitim, 27.11.2004-28.11.2004, SDÜ Kültür Merkezi B Salonu
 • 33 Maliye Bakanlığı Burdur Defterdarlığı, "Toplam Kalite Yönetimi" ve "Halkla İlişkiler ve İletişim" konulu seminerler, 06.10.2003 – 25.10.2003, Burdur Defterdarlığı Toplantı Salonu
 • 34 IYAŞ "İletişim" Konulu Şirket İçi Eğitim Seminerleri, IYAŞ - Isparta Öğretmen Evi
 • 35 SDÜ Genel Sekreterlik Birim Yöneticileri "Üniversitelerde Norm Kadro Planlaması" Konulu Seminer, SDÜ Kültür Merkezi B Salonu
 • 36 SDÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü "Kamu Üniversite Yöneticilerinde Kalite Konsepti" konulu seminer, 4 Aralık 2003, İİBF Konferans Salonu
 • 37 SDÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü "Kamu Üniversite Yöneticilerinde Kalite Konsepti" konulu seminer, 24 Mart 2003, İİBF Konferans Salonu
 • 38 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, "Örgütsel Etkinlik ve Örgüt Geliştirme" semineri, Mayıs 2002, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Toplantı Salonu
 • 39 SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi, "Üniversite Hastanelerinde Örgüt ve Paylaşılmış Vizyon" konulu konferans, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu, Mayıs 2002
 • 40 Maliye Bakanlığı Isparta Defterdarlığı, "Toplam Kalite Yönetimi" Semineri, 2001, Isparta Gazi Lisesi Toplantı Salonu
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 EURAM
 • 2 Boston College Sloan Foundation Work - Family Affiliators Network
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Editör Yardımcılığı (2004-2005)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • 2 Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi
 • 3 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2008)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Yönetim Bilimi Dergisi (Turkish Journal of Management) (2010)
 • 2 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2007-2010 )
 • 3 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2006)
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı (2012-2013)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü (2009-2011)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ İİBF Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı (2007-2009)
 • 2 SDÜ Stratejik Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜNİSAM) Müdürü (2004-2005)
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı (2003-2005)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SüleymanDemirel Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı (2007-2009)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu Üyesi (Enstitü Temsilcisi) (2009-2011 )
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Üyesi (2008 - 2011 )
 • 3 Yükseköğretim Kurumu (YÖK) 2008-2009 Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Üyesi (Bologna Uzmanı) (2008-2009)
 • 4 Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkan Danışmanı (2008-2009)
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynaklarından Sorumlu Rektör Danışmanı,(8 Şubat 2006 -2008)
 • 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Danışmanı, (17 Haziran 2004 – 8 Şubat 2006)
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu Üyesi (2004-2010 )
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimci İşbirliği Koordinatörü (2004-2008)
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Denetleme Kurulu Başkanı (2004-2005)
 • 10 Süleyman Demirel Üniversitesi Norm Kadro Proje Koordinatörü (2003)(2005)
 • 11 Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yönetim ve Organizasyon Danışmanı (2002)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 IGSIAD
 • 2 Isparta Yönetim ve Ekonomi Derneği
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 TRT Antalya Radyosu SDÜ Girişimci Koordinatörlüğü tanıtımı
 • 2 SDÜ Üniversite FM Üniversite Girişmci Koordinatörlüğü tanıtımı
 • 3 "Kadın Yöneticiler - Alternatif Çalışma Düzenlemeleri", Human Resources (HR) Dergisi, Mayıs 2005. (RÖPORTAJ
VERDİĞİ DERSLER
Davranış Bilimleri
Genel İşletme
Halkla Iliskiler
Halkla İlişkiler ve Örgütsel İletişim
Isletme Bilimine Giris II
İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk
Organizasyon Teorisi
Örgüt Teorisi
Örgütsel İletişim ve Çatışma Yönetimi
Stratejik Değerleme ve Vaka Analizi
Stratejik Yönetim
Tarisel Süreçte Yön. Kon. ve Liderlik
Toplam Kalite Yönetimi
Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış
Yönetim ve Organizasyon (Tezsiz Y.L.)
Yönetim ve Organizasyon (UE)
 
Bu İçeriği Paylaş!