KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Nuri ÖMÜRBEK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı
Telefon 2462110593
E-Posta nuriomurbek@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-0360-4040
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 27
Alıntı Sayısı: 1942
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 12.07.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) 08.05.1996
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 13.03.2003
İLGİ ALANLARI
Üretim Teknolojileri,Teknolojik İşbirlikleri,Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖMÜRBEK NURİ, YILDIRIM Hatice, PARLAR Gülen, KARAATLI MELTEM, ÖMÜRBEK, N , YILDIRIM, H , PARLAR, G , KARAATLI, M . (2021). CRITIC YÖNTEMİ VE OYUN TEORİSİ BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI İLE HASTANE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (1), 539-560 . DOI: 10.30798/makuiibf.862629. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), , 539-560. Doi: 10.30798/makuiibf.862629, (2021), (Diğer)
 • 2 URMAK AKÇAKAYA EZGİ DİLAN, ÖMÜRBEK NURİ, URMAK AKÇAKAYA, E. D. & ÖMÜRBEK, N. (2021). OECD Ülkelerinin Demokrasi Kalitesi Göstergeleri Açısından Kümelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Yönetim ve Organizasyon Özel Sayısı, 1365-1393 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/62811/865115. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 1365-1393. (2021), (Diğer)
 • 3 ÖMÜRBEK Nuri, KILINÇ Gamze, KARAATLI Meltem, ÖMÜRBEK, N., KILINÇ, G. & KARAATLI, M. (2021). Entropi temelli Lanchester Savaş Modeli ile bir futbol maçının analizi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (3), 800-821. DOI: 10.25287/ohuiibf.776905. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), , 800-821. Doi: 10.25287/ohuiibf.776905, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 ÖMÜRBEK NURİ, ALTIN FATMA GÜL, ŞİMŞEK ALİ, EREN HANDE, ÖMÜRBEK, N. , ALTIN, F., ŞİMŞEK, A. ve EREN, H . (2021). Entropi Tabanlı Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Türkiye’deki İllerin Sağlık Göstergeleri Açısından Etkinliğinin Belirlenmesi . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 12 (29) , 16-45 . DOI: 10.21076/vizyoner.754640. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(29), , 16-45. Doi: 10.21076/vizyoner.754640, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 ŞİMŞEK ALİ, ÖMÜRBEK NURİ, ŞİMŞEK, A. ve ÖMÜRBEK, N. (2021). "GM (1,1) Modeli ve Doğrusal Trend Analizi ile Türkiye’nin Ziyaretçi Sayısı ve Kişi Başı Ortalama Harcama Miktarı Temelinde Turizm Geliri ve Giderinin Tahmini", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 12 (2), 303-324 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumus/issue/62554/844179. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 12(2), , 303-324. (2021), (TR DİZİN)
 • 6 EREN Hande, ÖMÜRBEK NURİ, EREN, H. ve ÖMÜRBEK, N. (2021). OECD ÜLKELERİNİN LOJİSTİK PERFORMANSLARI AÇISINDAN KÜMELENMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (2), 153-166. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduiibfd/issue/62132/869510. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(2), , 153-166. (2021), (Diğer)
 • 7 AKTAŞ Kemal Berkay, ÖMÜRBEK Nuri, KARAATLI Meltem, AKTAŞ, K. B. , ÖMÜRBEK, N. & KARAATLI, M. (2021). ENTROPİ-CRITIC TEMELLİ EM ALGORİTMASI İLE İNTERNET KULLANIMI AÇISINDAN OECD ÜLKELERİNİN KÜMELENMESİ. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (24) , 648-679 . DOI: 10.36543/kauiibfd.2021.027. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12(24), , 648-679. Doi: 10.36543/kauiibfd.2021.027, (2021), (TR DİZİN)
 • 8 ÖMÜRBEK Nuri, AKÇAKAYA Onur, URMAK AKÇAKAYA Ezgi Dilan, ÖMÜRBEK Nuri, AKÇAKAYA Onur and AKÇAKAYA URMAK Ezgi Dilan (2021). Integrating cluster analysis with MCDM methods for the evaluation of local agricultural production. Croatian Operational Research Review, 12(2), 105-117.. Croatian Operational Research Review, 12(2), , 105-117. Doi: 10.17535/crorr.2021.0009, (2021), (Diğer)
 • 9 ÖZCAN Aslı, ÖMÜRBEK NURİ, ÖZCAN Aslı ve ÖMÜRBEK Nuri, (2020). ”Bir Demir Çelik İşletmesinin Performansının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İleDeğerlendirilmesi”, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Güz, (8): 77-98. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , 77-98. Doi: 10.21733, (2020), (Diğer)
 • 10 ÖMÜRBEK NURİ, KİŞİ ESİN, ÖMÜRBEK Nuri ve KİŞİ Esin, (2019). ”ENTROPİ TEMELLİ MAUT YÖNTEMİ İLE YENİLİKÇİGİRİŞİMLERİN FAALİYETLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİ”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DergisiYıl: 2019 Cilt-Sayı: 12 (2) ss: 264-288. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), , 264-288. (2019), (Diğer)
 • 11 ÖMÜRBEK NURİ, URMAK EZGİ DİLAN, ÖMÜRBEK Nuri ve URMAK AKÇAKAYA Ezgi Dilan, 2018. ”FORBES 2OOO LİSTESİNDE YERALAN HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ ŞİRKETLERİN ENTROPİ, MAUT, COPRAS VE SAW YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2018, C.23, S.1, s.257-278.. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), , 257-278. (2018), (Diğer)
 • 12 ÖMÜRBEK NURİ, KARATAŞ Tuğçe, ÖMÜRBEK Nuri ve KARATAŞ Tuğçe, (2018), GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTELERİN PERFORMANSLARININÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLEDEĞERLENDİRİLMESİ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 10, Sayı 24, s. 176-198.. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(24), , 176-198. (2018), (Diğer)
 • 13 ÖMÜRBEK NURİ, BALCI Halil Furkan, ÖMÜRBEK Nuri ve BALCI Halil Furkan, 2017, ENTROPİ TEMELLİ COPRAS YÖNTEMİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ , Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2017, Cilt: 8, Sayı: 18, ss.13-25. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(18), , 13-25. (2017), (Diğer)
 • 14 ÖMÜRBEK NURİ, AKSOY Esra, Nuri ÖMÜRBEK ve Esra AKSOY, 2017, ”ULUSAL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİNE GÖRE İMALAT SEKTÖRLERİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRMESİNDE MULTI-MOORA YÖNTEMİNİN UYGULANMASI”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2017, C.22, S.1, s.1-19.. ULUSAL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİNE GÖRE İMALAT SEKTÖRLERİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRMESİNDE MULTI-MOORA YÖNTEMİNİN UYGULANMASI, 22(1), , 1-19. (2017), (Diğer)
 • 15 ÖMÜRBEK NURİ, DELİBAŞ Duygu, ALTIN FATMA GÜL, ENTROPİ TEMELLİ MAUT YÖNTEMİNE GÖRE DEVLET ÜNİVERSİTELERİ KÜTÜPHANELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi , 72-89. (2017), (Diğer)
 • 16 ÖMÜRBEK NURİ, KARAATLI MELTEM, CÖMERT Hafize gonca, ÖMÜRBEK Nuri KARAATLI Meltem CÖMERT Hafize Gonca 2016 AHP SAW ve AHP ELECTRE Yöntemleri ile Yapı Denetim Firmalarının Değerlendirmesi Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 14 Sayı 27 ss 171 199. Yönetim Bilimleri Dergisi,, 14(27), , 171-199. (2016), (Diğer)
 • 17 TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, ÖMÜRBEK NURİ, CÖMERT Hafize Gonca, AKSOY Esra, TUNCA M Zihni ÖMÜRBEK Nuri CÖMERT Hafize Gonca ve AKSOY Esra 2016 OPEC Ülkelerinin Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden ENTROPİ ve MAUT İle Değerlendirilmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi Yıl 2016 Cilt 7 Sayı 14 ss 1 12. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi,, 7(14), , 1-12. (2016), (Diğer)
 • 18 ÖMÜRBEK NURİ, KARAATLI MELTEM, BALCI Hali Furkan, Nuri ÖMÜRBEK Meltem KARAATLI Halil Furkan BALCI 2016 Entropi Temelli MAUT ve SAW Yöntemleri İle Otomotiv Firmalarının Performans Değerlemesi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 31 Sayı 1 Yıl 2016 ss 227 255. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, 31(1), , 227-255. (2016), (Diğer)
 • 19 Aksoy Esra, ÖMÜRBEK NURİ, KARAATLI MELTEM, Esra AKSOY Nuri ÖMÜRBEK Meltem KARAATLI 2015 AHP TEMELLİ MULTIMOORA VE COPRAS YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ NİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 33 Sayı 4 s 1 28. Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, 33(4), , 1-28. Doi: 10.17535/crorr.2021.0009, (2015), (Diğer)
 • 20 TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, AKSOY Esra, BÜLBÜL HASAN, ÖMÜRBEK NURİ, TUNCA M Zihni AKSOY Esra BÜLBÜL Hasan ve ÖMÜRBEK Nuri 2015 AHP Temelli TOPSIS ve ELECTRE Yöntemiyle Muhasebe Paket Programı Seçimi Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl Ocak 2015 Cilt Sayı 8 1 ss 53 71. Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), , 53-71. (2015), (Diğer)
 • 21 ŞİMŞEK ALİ, ÇATIR OZAN, ÖMÜRBEK NURİ, ŞİMŞEK Ali ÇATIR Ozan ve ÖMÜRBEK Nuri 2015 TOPSIS ve MOORA Yöntemleri ile Tedarikçi Seçimi Turizm Sektöründe Bir Uygulama Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 33 s 133 162. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, 18(33), , 133-162. (2015), (Diğer)
 • 22 KARAATLI MELTEM, ÖMÜRBEK NURİ, budak ibrahim, Dağ Okan, KARAATLI Meltem ÖMÜRBEK Nuri BUDAK İbrahim DAĞ Okan 2015 Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Yaşanabilir İllerin Sıralanması Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 33 2015 ss 215 228. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 215-228. (2015), (Diğer)
 • 23 KARAATLI MELTEM, ÖMÜRBEK NURİ, KÖSE Gülşah, KARAATLI Meltem ÖMÜRBEK Nuri KÖSE Gülşah 2014 Analitik Hiyerarşi Süreci Temelli TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle Futbolcu Performanslarının Değerlendirilmesi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 29 Sayı 1 Yıl 2014 ss 25 61. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(1), , 25-61. (2014), (Diğer)
 • 24 ÖMÜRBEK NURİ, KARAATLI MELTEM, YETİM Tülin, ÖMÜRBEK Nuri KARAATLI Meltem YETİM Tülin 2014 Analitik Hiyerarşi Sürecine Dayalı TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle ADIM Üniversitelerinin Değerlendirilmesi SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Yıl 2014 Dr Mehmet YILDIZ Özel Sayısı ISSN 1302 1796 Ocak 2014 s 189 207. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 189-207. (2014), (Diğer)
 • 25 ÖMÜRBEK NURİ, ŞİMŞEK ALİ, ÖMÜRBEK Nuri ŞİMŞEK Ali 2014 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMLERİ İLE ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTE SEÇİMİ Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Sayı 22 Ocak 2014 s 306 327. Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 306-327. (2014), (Diğer)
 • 26 ÖMÜRBEK NURİ, TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, ÖMÜRBEK Nuri TUNCA M Zihni 2013 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMLERİNDE GRUP KARARI VERİLMESİ AŞAMASINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK UYGULAMA C 18 S 3 s 47 70. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), , 47-70. (2013), (Diğer)
 • 27 ÖMÜRBEK NURİ, Üstündağ Seda, Özlem Ceyda Helvacıoğlu, ÖMÜRBEK Nuri ÜSTÜNDAĞ Seda HELVACIOĞLU Özlem Ceyda 2013 Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci AHP Kullanımı Isparta Bölgesinde Bir Uygulama Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 11 Sayı 1 s 101 116. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(1), , 101-116. (2013), (Diğer)
 • 28 ÖMÜRBEK NURİ, ALTIN FATMA GÜL, ÖMÜRBEK Nuri ALTIN Fatma Gül 2009 Sağlık Bilişim Sistemlerinin Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma İzmir Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 19 Mayıs 2009 s 211 232 Isparta Türkiye. üleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi , 211-232. (2009), (Diğer)
 • 29 ÖMÜRBEK NURİ, ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, ÇİÇEK SERDAR, ÖMÜRBEK Nuri ÇİÇEK Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Serdar 2007 Vergi Bilinci Üzerine Bir İnceleme Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Anketin Bulguları Maliye Dergisi Sayı 153 Temmuz Aralık 2007 s 102 122. Maliye Dergisi, , 102-122. (2007), (Diğer)
 • Kitap
 • 1 YILDIRIM Aydın, ÖMÜRBEK NURİ, KARAATLI MELTEM, YILDIRIM A., ÖMÜRBEK N. ve KARAATLI M. (2021). "COVID-19 SÜRECİNDE AVRUPA ÜLKELERİNİN KÜMELEME ANALİZİ İLE DÖNEMSEL OLARAK İNCELENMESİ", COVID-19’UN SOSYAL YÖNLERİ, Editör: ÖZLEM KAYA, Ankara: İKSAD Yayınevi, s. 3-50(2021). İKSAD Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Yönetilen Tez
 • 1 YILMAZ Tuğçe , Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Tesislerinin Müşteri Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Tesislerinin Müşteri Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, 14.01.2021. Yüksek Lisans
 • 2 YILMAZ Tuğçe , Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Tesislerinin Müşteri Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Tesislerinin Müşteri Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, 14.01.2021. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!