KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Sevim ÖZDEMİR
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (246) 211-4606
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000 0002 7856 1401
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 5
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ 03.06.1991
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) 23.09.1996
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR) 02.10.2001
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZDEMİR Sevim, Arapça Öğretmenlerine Göre Arapça Ders Kitapları (İmam-Hatip Ortaokulu 8. Sınıf). Turkish Academic Research Review – Türk Akademik Araştırmalar Dergisi, 7(2), , 487-509. (2022), (EBSCO)
 • 2 ÖZDEMİR Sevim, PARPİYEV Nurzhan , LEV TOLSTOY’UN ARAP KÜLTÜRÜ İLGİSİ. AKRA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ, 10(27), , 125-140. (2022), (Diğer)
 • 3 ÖZDEMİR SEVİM, DURMUŞ DEMET, Öğretmenlere Göre 9.Sınıf Arapça Ders Kitabı. Turkish Academic Research Review, 7(4), , 962-982. Doi: 10.30622/tarr.1197733, (2022), (Diğer)
 • 4 DURMUŞ DEMET, ÖZDEMİR SEVİM, ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 10.SINIF ARAPÇA DERS KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ. NÜSHA ŞARKİ,YAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 22(54), , 123-166. (2022), (Diğer)
 • 5 ÖZDEMİR SEVİM, ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA İMAM-HATİP ORTAOKULU 8. SINIF ARAPÇADERS KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ (NİTEL VERİLER IŞIĞINDA). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(59), , 810-817. Doi: -, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 6 ÖZDEMİR SEVİM, Türkiye de Arapça Sözlü Anlatım Eğitimi Zorlukları ve Bazı Çözüm Önerileri. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(6), , 47-53. (2016), (EBSCO)
 • 7 ÖZDEMİR SEVİM, Ebû Ali el Fârisî İle İbn Hâleveyh Arasındaki İlmî Münazaralar. Şarkiyat Mecmuası , 1-15. (2015), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖZDEMİR SEVİM, İstanbul 29 30 Kasım 2011 ss 85 96 Cubrân Halil Cubrân ın Hikâyelerinde Din Olgusu Surâhu l Kubûr Kabirlerin Çığlığı Örneği. ULUSLARRASI SEMPOZYUM (2011). (Tam metin bildiri)
 • 2 ÖZDEMİR SEVİM, el İstişhâd bi l Ehâdîsi ş Şerîfe fî Ta lîmi l Luğati l Arabiyye ve n Nemâzic min Lisâni l Arab li İbni Manzûr. ULUSLARARASI SEMPOZYUM (2010). (Tam metin bildiri)
 • 3 ÖZDEMİR SEVİM, Özdemir S 2007 Büyük Türk Alimi et Teftazani ve Arap Diline Katkıları Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu Isparta 2007 s 637 644. ULUSLARARASI SEMPOZYUM (2008). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZDEMİR SEVİM, Üniversite Öğrencilerinin Bir Yabancı Dil Olarak Arapçaya İlişkin Metaforik Algıları. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22(38), , 31-58. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 2 ÖZDEMİR SEVİM, ŞEN YAMAN GÜL, Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Arapça Öz-Yeterlik Algılarına İlişkin Görüşleri. SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi , 35-70. (2017), (Index Islamicus)
 • 3 ÖZDEMİR SEVİM, Şiirle Kazanç Yoluna Zuheyr b Ebi Sulmâ ile el Mutenebbî nin Yaklaşımı. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1(9), , 193-206. (2009), (Endekste taranmıyor)
 • 4 ÖZDEMİR SEVİM, Bir Sürgün Şairi Abdulvahhab el Beyyâtî. SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi , 51-70. (2007), (Alan Endeksleri)
 • 5 ÖZDEMİR SEVİM, Bir Belâgat Terimi Olarak İcâz. EKEV Akademi Dergisi , 309-330. (2004), (Endekste taranmıyor)
 • 6 ÖZDEMİR SEVİM, El Mütenebbî Dîvânından Et Teşbîhül Beliğ Sanatına Örnekler. Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi , 61-78. (2004), (Endekste taranmıyor)
 • 7 ÖZDEMİR SEVİM, Cubran Halil Cubran ın Surahu l Kubûr Adlı Hikayesi. Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 2(5), , 91-105. (2002), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 ÖZDEMİR SEVİM, Arapça Konuşma Kaygısı(2018). Akdem yayınları, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 2 ÖZDEMİR Sevim, Cahiliye Şiirinin Tematik Yapısı(2010). Yediveren kitap, Tümü, (ULUSAL)
 • 3 ÖZDEMİR SEVİM, Essays On The Arabian Nights(2010). Primus Books, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 ENGELLİLER ve DİN, Araştırma Kitabı, Editör, 15.11.2015 - 15.02.2016 (ULUSAL)
 • 2 ÜNİVERSİTEDE DEĞERLER EĞİTİMİ, Araştırma Kitabı, Editör, 15.01.2018 - 15.01.2020 (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Arapça (Belagat) (Arapça)
Arapça Hazırlık
Arapça I
Arapça II
Arapça III
Arapça IV
Arapça Klasik Metin Tahlilleri
Arapça V
Arapçanın Yapısı I (Arapça)
Arapçanın Yapısı II
Arapça-Türkçe Çeviri (Modern Metinler)
Arapça-Türkçe Çeviri II (Arapça)
Cahiliye Edebiyatında Mu allakalar
Cahiliye Edebiyatınnda Mu allakalar
Cahiliye Şiirinin Muhteviyatı
Doktora Tez İzleme Komitesi (T.İ.K.)
Eğitim Bilimine Giriş
İlk Dönem Gramer Çalışmaları
Karşılaştırmalı Arapça-Türkçe Dil Bilgisi
Kıraat II (Okuma Anlama)
Medya Metinleri
Mehcer Edebiyatı
Nahiv (Cümle Bilgisi)
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Öğretmenlik Uygulaması
Özel Öğretim Yöntemleri
Seminer (Doktora )
Seminer (Yüksek Lisans)
Temel Seviye Arapça
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-1
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-2
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-3
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-4
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Yabancı Dil
 
Bu İçeriği Paylaş!