KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Yusuf AÇIKEL
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Hadis Anabilim Dalı
Telefon 2462110249
E-Posta yusufacikel@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-9058-2507
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans YÜKSEK İSLAM ENSTİTÜSÜ FIKIH-KELÂM 05.07.1982
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) 25.12.1992
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR) 26.11.1999
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
1.İslâm Tarihi (Ehl-i Beyt ve Nesli),2. Engellilerin Sorunları ve Çözüm Yolları
YAYINLAR
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Açıkel, Y., 2014, "Kutlu Peygamber'in Dilinden Ehl-i Beyt", Din ve Hayat Dergisi, İstanbul Müftülüğü, Sayı: 23, Yıl, 2014, İstanbul.
 • 2 Açıkel, Y., 2006, "Özürlüleri Duymak: Engellilerin Yerel Yönetimlerden Beklentileri", Sosyal Bilimler Evi (SOBE), s.72-79, Sayı: 3, Yıl: 2006, Isparta.
 • 3 Açıkel, Y., 2002, "I. Eğirdir Sempozyumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Tarihi Kültürel Ekonomik Yönleri İle Eğirdir, Eğirdir Belediyesi Yayını, s. 45-61, Yıl: 2002, Eğirdir/Isparta.
 • 4 Açıkel, Y., 2000, "Nefsini Bilen Rabb'ini Bilir' Hadîs mi Kelâm-ı Kibar mı?", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s.173-200, Sayı: 5, Yıl: 2000, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Açıkel, Y., 2006, " II. Özürlüler Şûrasının Ardından", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s.199-202, Sayı: 16, Yıl: 2006/1, Isparta.
 • 2 Açıkel, Y., 2006, " Kitap Tanıtımı, Din, Dünyevileşme ve Zühd, Ahmet Yıldırım", Hadis Tetkikleri Dergisi, s.215-218, Cilt: IV, Yıl: 2006/2, İstanbul, ISSN 1304-3617.
 • 3 Açıkel, Y., 2002, "I. Eğirdir Sempozyumu Üzerine", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 8, s. 163-172, Yıl: 2002, Isparta.
 • 4 Açıkel, Y., 2001, "İbnü'l-Arabî'nin Mir'âtü'l-İrfân Risâlesinin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi s. 177-204, Sayı: 7, Yıl: 2001, Isparta.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Açıkel, Y., 2004, "Özürlüler '03 Sergi, Kongre ve Sosyal Etkinlikleri" Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, s. 145-154, yıl: 2, Sayı: 3, 2004/1, Kahramanmaraş.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Açıkel, Y., 2006, "Hz. Peygamber'in Evrensel Mesajlarından 'Adâlet' Prensibi", VI. Kutlu Doğum Sempozyumu, 21 Nisan 2003, Isparta.
 • 2 Açıkel, Y., 2003, "Hz. Peygamber'in Evrensel Mesajlarından 'Sulh' Prensibi", V. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 20 Nisan 2002, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını, s. 253-270, Isparta.
 • 3 Açıkel, Y., 2002, "XV. Yüzyılda Yetişmiş Mehmed Çelebi ve Divanı", Tarihi Kültürel Ekonomik Yönleri İle Eğirdir, I. Eğirdir Sempozyumu Bildirileri, 01.09.2001, Eğirdir Belediyesi Yayını, s. 85-120, Eğirdir/Isparta.
 • 4 Açıkel, Y., 2001, "Hz. Peygamber'in Evrensel Mesajlarından Rahmet", III. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 20 Nisan 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını, s.253-270, Isparta.
 • 5 Açıkel, Y., 2001, "Hz. Peygamber'in Evrensel Mesajlarından Müsavat", IV. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 21 Nisan 2001, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını, s. 415-439, Isparta.
 • 6 Açıkel, Y., 2001, "XIV-XVI. Yüzyıllarda Eğirdir Yazla Mahallesinde Yaşamış İnanç Önderleri", Hoşgörü Yılı ve İnanç Turizminde Göller Bölgesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 07-08 Eylül 2000, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, s. 108-129, Isparta.
 • 7 Açıkel, Y., 1998, "Sahabenin Hz. Peygamber'in Sünnetini Yorumu", I. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 20-21 Nisan 1997, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını, s.229-257, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Açıkel, Y., 2016, “Engelliliğin İstismarı Sorununun Kur’an-ı Kerim ve Hadisler Işığında Analizi”, I. Uluslararası Engellilik ve Din Sempozyumu (18-20 Kasım 2016), Bağcılar Belediyesi Yayımı, İstanbul, 2016.
 • 2 Açıkel, Y.,2010, "Ehl-i Beyt Sevgisinin Türk Dünyasındaki Tezahürleri", Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.265-279, Isparta, 2011.
 • 3 Açıkel, Y.,2004, "Gazi Osman Paşa'nın Çocukluk Döneminde Yetiştiği Eğitim ve Öğretim Kurumları", I. Uluslararası Gazi Osman Paşa Sempozyumu Bildirileri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Basımevi (Press), 2004, Tokat/Turkey.
 • 4 Açıkel, Y.,2000, "Geleneksel El Sanatlarından Tokat Bölgesinde Kullanılan 'Yazma' ve 'Yazmacılık Sanatı'na Yeni Bir Yaklaşım", Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.469-479, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Açıkel, Y.,2000, "Gazi Osman Paşa'nın Çocukluk Döneminde Yetiştiği Eğitim ve Öğretim Kurumları", I. Uluslararası Gazi Osman Paşa Sempozyumu, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu, 05.04.2000, Tokat.
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 AÇIKEL Y., 2010, "Özel Eğitim Gerektiren Birey, Aile ve Din Eğitimi", Müzakere, Aile ve Eğitim (Tartışmalı İlmî Toplantı), Marmara İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, 24-25.04.2010, İstanbul, s. 307-315.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Açıkel, Y., 1992, "Hadis Toplamak İçin Yapılan Seyahatler (Rıhle), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Doktora Tezi
 • 1 Açıkel, Y., 1999, "Hadislerde Ehl-i Beyt", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 1999.
 • Yazar olarak yer alınmayan kitap veya diğer yayınlarda yapılan atıf
 • 1 Gülgûn Uyar, "Siyasî ve İctimaî Hayatta Ali-Fâtıma Evlâdı", (Basılmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. İstanbul 2003, s. 18, 20, 443. Yusuf Açıkel, "Hadislerde Ehl-i Beyt", (Basılmamış Doktora Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst., Isparta 1999.
 • 2 Nuri Tuğlu, "Mâturîdî Kelâm Ekolü Çerçevesinde Kelâmî Hadislerin Değerlendirilmesi", (Basılmamış Doktora Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst., Isparta 2003, s. 275, 383. Yusuf Açıkel, "Hadislerde Ehl-i Beyt", (Basılmamış Doktora Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst.Isparta, 1999.
 • 3 Nuri Tuğlu, "Mâturîdî Kelâm Ekolü Çerçevesinde Kelâmî Hadislerin Değerlendirilmesi", (Basılmamış Doktora Tezi), Isparta 2003, s. 340, 383. Yusuf Açıkel, "'Nefsini Bilen Rabb'ini Bilir' Hadîs mi Kelâm-ı Kibar mı?", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 5, Yıl: 1998, Isparta, s.173-200.
 • 4 Zafer Erginli, "İlk Sufîlerde Nefis Kavramı 'Haris Muhasibî Örneği'", (Basılmamış Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2002, s. 140, 193. Yusuf Açıkel, "'Nefsini Bilen Rabb'ini Bilir' Hadîs mi Kelâm-ı Kibar mı?", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 5, Yıl: 1998, Isparta, s.173-200
 • 5 Yrd. Doç. Dr. Kemal Sözen, İbn Kemal'de Metafizik, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2001, s. 108, 283. Yusuf Açıkel, "Nefsini Bilen Rabb'ini Bilir' Hadîs mi Kelâm-ı Kibar mı?", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi s.173-200, Sayı: 5, Yıl: 1998, Isparta.
 • 6 Dr. Mehmet Beşirli, "1. Uluslarası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi (1833-1900) Sempozyumu Üzerine", Tokat Kültür Araştırma Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 15,Tokat 2000, s. 7. Yusuf Açıkel, "Gazi Osman Paşa'nın Çocukluk Döneminde Yetiştiği Eğitim ve Öğretim Kurumları", I. Uluslararası Gazi Osman Paşa Sempozyumu, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu, 05.04.2000, Tokat.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 MEMİŞ, Mahmut, Hadis İlminde Görme Engelli Râvîler ve Rivayet Ehliyetlerinin Değeri, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2019
 • 2 GÖKALP, Ziya, İbn Hacer el-Heytemî’nin Mevlîdinde Geçen Hadislerin Tahriç ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2019.
 • 3 DİLEK, Yusuf, Hadisler Işığında Kötülüğün Allah’a Nispeti, Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 2019.
 • 4 ACAROĞLU, Yunus Emre, LEKNEVÎ VE İHTİLÂFU’L-HADİS (İmamu’l-Kelâm fîmâ Yeteallaku bi’l-Kırâati Halfe’l-İmâm Risâlesi Bağlamında Bir Uygulama), SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2017.
 • 5 ŞİRİN, Halil, Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât (Mevlîd-i Şerîf) Adlı Eserindeki Hadis Dayanakları ve Değerlendirilmesi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2016.
 • 6 AZAK, Faruk, Şir'atü'l-İslam Hadislerinin Tahric Ve Değerlendirilmesi (Yeme Ve İçme Bölümü), SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2013.
 • 7 YÜRAN, Mehmet, Gelir Düzeyi İle İlgili Hadislerin Analizi (Zenginlik Fakirlik Bağlamında), SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2010
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Açıkel, Y., Ulusal Ajans Avrupa Birliği, "Bez Bebek Geri Geliyor/ Coming to the Rag Doll (TR-12-E278-2012-R2) " Projesi, Isparta, (01.09.2012-31.12.2012).
 • 2 Açıkel, Y., "İslâm'da Engellilik ve Engelliler", Diyanet Vakfı İslâm Araştırmalar Merkezi (İSAM), 03.07.-15.09.2006, İstanbul.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Açıkel, Y., 2016, "I. Uluslararası Engellilik ve Din Sempozyumu", Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bağcılar Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi İşbirliği, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı, İstanbul/Bağcılar, 18-20.11.2016.
 • 2 Açıkel, Y., 2016, "I. Uluslararası Engellilik ve Din Sempozyumu", Bilim Kurulu Üyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bağcılar Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi İşbirliği, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı, İstanbul/Bağcılar, 18-20.11.2016.
 • 3 Açıkel, Y., 2016, "Engelsiz Dünya Kongresi", Düzenleme Kurulu Üyesi, Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı, İstanbul/Bağcılar, 09-10.12.2016.
 • 4 Açıkel, Y., 2016, "Engelsiz Dünya Kongresi", Bilim Kurulu Üyesi, Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı, İstanbul/Bağcılar, 09-10.12.2016.
 • 5 Açıkel, Y., 2015, "Uluslararası Engelliler Din Eğitimi, Metot ve Hizmetleri Çalıştayı", Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Bağcılar Belediyesi ve Engelsiz Dünya Platformu İşbirliği İle, İstanbul Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı, 13-15.11.2015 (Yürütme Kurulu Üyesi).
 • 6 Açıkel, Y., 2016, "Uluslararası Engelliler Din Eğitimi, Metot ve Hizmetleri Çalıştayı", İstanbul Bağcılar Belediyesi Yayını, 1. Basım, İstanbul, 2016 (Yayın Kurulu Üyesi).
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Açıkel, Y., 2015, "Engelli Hakları ve Farkındalık Oluşturma" Paneli Düzenleyicisi, SDÜ Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Isparta, 08.04.2015.
 • 2 Açıkel, Y., "VII. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı" Yürütme Kurulu Başkanı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2013.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Açıkel, Y., 2017, "Engelli İlmihali Çalıştayı", Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2017.
 • 2 Açıkel, Y., 2015, "9. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bilim Kurulu Üyesi, Bodrum/Muğla, 30 Nisan-2 Mayıs 2015.
 • 3 Açıkel, Y., 2015, "Özel Eğitimde Din ve Değerler Eğitimi Çalıştayı", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, SDÜ Konukevi, Saat 09.00-17.00, Isparta, 15.04.2015.
 • 4 Açıkel, Y., "Her Yönüyle Gül Sempozyumu" Sekreterya Üyesi, 7-9 Haziran 2012.
 • 5 Açıkel, Y., "Her Yönüyle Gül Sempozyumu" Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi, 7-9 Haziran 2012.
 • 6 Açıkel, Y., "I. Eğirdir Sempozyumu Bildiriler Kitabı" Yayın Kurulu Üyesi. 2002.
 • 7 Açıkel, Y., "I. Eğirdir Sempozyumu" Sekreterya Üyesi. 2001.
 • 8 Açıkel, Y., "I. Eğirdir Sempozyumu" Bilim Kurulu Üyesi. 2001.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Açıkel, Y., 2019, "Hz. Peygamber'in Ümmetine Emanet Ettiği Engelliler", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, Saat 10.30, Burdur, 04.12.2019.
 • 2 Açıkel, Y., 2015, "Hz. Peygamber Öğretisinde Engellilerle Birlikte Yaşama Hukuku", Engelli Hakları ve Farkındalık Oluşturma Paneli, SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu, Saat 09.30, Isparta, 08.04.2015.
 • 3 Açıkel, Y., 2015, "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlâkı", Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Gelendost Belediye Düğün Salonu, Saat 14.00, Isparta, 16.04.2015.
 • 4 Açıkel, Y., 2015, "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku", Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Gönen Belediye Düğün Salonu, Saat 21.00, Isparta, 16.04.2015.
 • 5 Açıkel, Y., 2013, "Yüce İslam'ın Engellilere Bakışı", Isparta Kanal32 Tv , 28.11.2013, Isparta.
 • 6 Açıkel, Y., 2012, "Hz. Peygamber, Kardeşlik Ahlâkı ve Kardeşlik Hukuku", Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Yenişarbademli Pınargözü Restoran Salonu, Saat 20.30, Yenişarbademli, 20.04.2012.
 • 7 Açıkel, Y., 2012, "Engelliler Haftası ve İslam", Isparta Kanal 32 Müftülük Saati, 10.05.2012.
 • 8 Açıkel, Y., 2012, "İslam'da Tebliğ", Tv İftar Zamanı, 09.08.2012, Isparta.
 • 9 Açıkel, Y., 2012, "İslam'ın Özürlülere Bakışı", Isparta Kanal32 Tv , 11.08.2012, Isparta.
 • 10 Açıkel, Y., 2012, "Kur'an ve Hadislerde Engelliler", Konferans, Isparta Belediyesi İftar Çadır Proğramı, Saat 23.00, Isparta, 13.08.2012.
 • 11 Açıkel, Y., 2012, "Hz. Peygamber'in Engellilere Yaklaşımı ve Asrı Saadette Engelliler", Konferans, Isparta Müftülüğü Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı, Isparta Öğretmenevi, 3 Ekim 2012.
 • 12 Açıkel, Y., 2011, "Kur'an'a Göre Engelliler", SDÜ İlahiyat Fakültesi Tv.ler İçin Paket Proğram, Isparta
 • 13 Açıkel, Y., 2011, "Hadislere Göre Engelliler", SDÜ İlahiyat Fakültesi Tv.ler İçin Paket Proğram, Isparta
 • 14 Açıkel, Y., 2011, "Ramazan Kazan'ın Emanet ve Sözde Durmak", SDÜ İlahiyat Fakültesi Tv.ler İçin Paket Proğram Sunucusu, Isparta
 • 15 Açıkel, Y., 2010, "Kur'an ve Hz. Peygamber", Konferans, Belediye Sosyal Hizmet Binası, Saat 21.00, Babadağ/Denizli, 25.04.2010.
 • 16 Açıkel, Y., 2010, "Kur'an ve Hz. Peygamber'in İnsana Yaklaşımı", Konferans, Belediye Sosyal Hizmet Binası, Saat 21.00, Sarayköy/Denizli, 26.04.2010.
 • 17 Açıkel, Y., 2009, "Kur'an ve Hadisler Işığında Ehl-i Beyt", Konferans, Isparta Öğretmenevi, Saat 10.00, Isparta 21.01.2009.
 • 18 Açıkel, Y., 2009, "Kütüb-i Sitte Bağlamında Engelliler İle İlgili Hadislerin Analizi", Seminer, İlahiyat Fak. Seminer Salonu (219 Nolu Oda) Saat 14.00, Isparta 27.02.2009.
 • 19 Açıkel, Y., 2009, "III. Engelsiz Üniversite Çalıştayı, İslâm'ın Engellilere Yaklaşımı", İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu, İstanbul 05-6.03.2009.
 • 20 Açıkel, Y., 2009, "İslam'da Aile", Konferans, Belediye Düğün Salonu, Saat 14.00, Sütçüler/Isparta 15.04.2009.
 • 21 Açıkel, Y., 2009, "Eşlerinin Dilinden Hz. Peygamber", Konferans, Belediye Düğün Salonu, Saat 20.30, Çavdır/Burdur 16.04.2009.
 • 22 Açıkel, Y., 2009, "İslam'da Aile ve Önemi", Konferans, Belediye Düğün Salonu, Saat 17.00, Atabey/Isparta 17.04.2009.
 • 23 Açıkel, Y., 2009, "İslâm'ın Engellilere Bakışı ", Seminer, Isparta Memur Sen Konferans Salonu, Saat 9.00, Isparta, 27.12.2009.
 • 24 Açıkel, Y., 2008, "Milli ve Manevi Değerlerimiz", Konferans, Belediye Sosyal Hizmet Binası, Saat 17.30, İbradı/Antalya, 16.04.2008.
 • 25 Açıkel, Y., 2008, "İslâm'ın Engellilere Bakışı ve Engellilerin İstihdam Sorunu", Panel, Isparta Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi, Saat 18.30, Isparta, 22.08.2008.
 • 26 Açıkel, Y., 2007, "Hadislerde İnsan Sevgisi", Konferans, Kemer İlköğretim Okulu Konferans Salonu, Saat 14.00, Kemer/Burdur, 19.04.2007.
 • 27 Açıkel, Y., 2007, "Hz. Muhammed'de Anne-Baba Sevgisi", Konferans, Baklan Belediye Düğün Salonu, Saat 14.00, Baklan/Denizli, 20.04.2007.
 • 28 Açıkel, Y., 2007, "İslam'da Anne-Baba Sevgisi", Konferans, Belediye Sosyal Hizmet Binası, Saat 21.00, Babadağ/Denizli, 21.04.2007.
 • 29 Açıkel, Y., 2007, "İslam'da Engellilerin Konumu ve Onlara Bakışımız", Konferans, Cezaevi Konferans Salonu, Saat 14.00, Isparta, 17.05.2007.
 • 30 Açıkel, Y., 2006, "İslam'ın Engellilere Bakışı",Söyleşi, Polis Radyosu, Saat 15.00, Isparta, 12.05.2006.
 • 31 Açıkel, Y., 2006, "Engelliler Bağlamında Toplum Bilincinin Geliştirilmesi", Panel, SDÜ Kültür Merkezi, Saat 17.00, Isparta, 15.05.2006.
 • 32 Açıkel, Y., 2006, "İslâm'da Allah, Peygamber ve Ehl-i beyt Sevgisi", Konferans, Çardak Lise Konferans Salonu, Saat 14.00, Çardak/Denizli, 19.04.2006.
 • 33 Açıkel, Y., 2006, "İslâm'da Allah, Peygamber ve Ehl-i beyt Sevgisi", Konferans, Bozkurt Belediye Konferans Salonu, Saat 20.00, Bozkurt/Denizli, 19.04.2006.
 • 34 Açıkel, Y., 2004, "Hz. Peygamber'in Engellilere Bakışı", Konferans, Senirkent Belediye Sinema Salonu, Saat 15.00, Isparta, 03.12.2004.
 • 35 Açıkel, Y., 2003, "İslam'da Kardeşlik ve Hoşgörü", Konferans, Gölhisar Belediye Düğün Salonu, Saat 14.00, Burdur, 15.05.2003.
 • 36 Açıkel, Y., 2019, "Hz. Peygamber'in Ümmetine Emanet Ettiği Engelliler", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, Saat 10.30, Burdur, 04.12.2019.
 • 37 Açıkel, Y., 2003, "Kur'an ve Hz. Peygamber'in Engellilere Bakışı ve Engelli Hakları", Söyleşi, Isparta Kanal 32 Televizyonu, Saat 21-22.30, 04.12.2003.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Ramazan Kazan, "İslâmın Evrensel Değerlerinden Ahde Vefâ", Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2009.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Açıkel, Y., 2015, Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (2012-2015)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Açıkel, Y., Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (2011-2012)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Açıkel, Y., Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, "Engelsiz Yaşam Standartları ve Gelecekte Engelsiz Yaşam" Konulu Rapor Hazırlama Komisyon Başkanı (2014)
 • 2 Açıkel, Y., Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, "Engelli Öğrenciler Birimi Yıllık Faaliyet Raporu " Konulu Rapor Hazırlama Komisyon Üyesi (2014)
 • 3 Açıkel, Y., Süleyman Demirel Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Koordinatörlüğü İlahiyat Fakültesi Temsilcisi (2013-)
 • 4 Açıkel, Y., Alevi-Bektaşi Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (2012-2015)
 • 5 Açıkel, Y., Süleyman Demirel Üniversitesi Engelsiz SDÜ Birim Koordinatörü (2012-2013)
 • 6 Açıkel, Y., Süleyman Demirel Üniversitesi Engelsiz Kampüs Fizibilite Komisyonu Başkan Yardımcısı (2012-2014)
 • 7 Açıkel, Y., Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Aile Danışma Birimi (2011-2012.)
 • 8 Açıkel, Y., Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2011-2012)
 • 9 Açıkel, Y., Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2009-2012)
 • 10 Açıkel, Y., Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2008-2011)
 • 11 Açıkel, Y., Öğrenci Danışmanlığı.
 • 12 Açıkel, Y., İlahiyat Fakültesi 2007 ve 2008 Yıllarına Ait Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Çalışma Grubu Komisyon Üyesi.
 • 13 Açıkel, Y., Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Sosyal Çalışma Birimi (2005-2011)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Açıkel, Y., 2009. "İstihdam Konulu IV. Özürlüler Şûrası Komisyon Üyeliği", 16.11-18.11.2009, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara.
 • 2 Açıkel, Y., 2009. "İstihdam Konulu IV. Özürlüler Şûrası Şûra Üyeliği", 19-20.11.2009, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara.
 • 3 Açıkel, Y., 2005. "II. Özürlüler Şûrası Yerel Yönetimler ve Özürlüler Komisyon Üyeliği", 30.05-02.06.2005, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara.
 • 4 Açıkel, Y., 2005. "II. Özürlüler Şûrası Yerel Yönetimler ve Özürlüler Şûra Üyeliği", 26-28.09.2005, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Açıkel, Y., 2016, "Isparta Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi", Isparta, (2013-2016).
 • 2 Açıkel, Y., 2015, Türkiye Beyazay Derneği Isparta Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı, Isparta, (2010-2015).
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Açıkel, Y., 2015 "13. Engelsiz Üniversiteler Bölge Toplantısı" Gaziosmanpaşa Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi, 12-13.03.2015, Tokat.
 • 2 Açıkel, Y., 2015, “Uluslararası Engellilere Yönelik Din Eğitimi, Metot ve Hizmetleri Çalıştayı” projesi, Engelliler Sarayı, Bağcılar/İstanbul, 26.03.2015.
 • 3 Açıkel, Y., 2015, "IV. Hadisçiler İhtisas Toplantısı ve “Ekmelüddîn Bâbertî’nin Hadisçiliği Sempozyumu", 08-09.10.2015, Bayburt.
 • 4 Açıkel, Y., 2014, "Lisans Programlarında Hadis Eğitim ve Öğretiminin Problemleri, III. Hadis Anabilim Dalları İhtisas Toplantısı", 24-26.10.2014, Adana.
 • 5 Açıkel, Y., 2014, " Kamu Denetçiliği Kurumu Akademik Kurul Toplantısı", 12 Aralık 2014 ,Ankara.
 • 6 Açıkel, Y., 2014 "VIII. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı" Atatürk Üniversitesi, 15-17.05.2014, Erzurum.
 • 7 Açıkel, Y., 2013, "Gaziantepli Bedrüddin Aynî Sempozyumu ve II. Hadis İhtisas Toplantısı", Gaziantep, 11-12.05.2013.
 • 8 Açıkel, Y., 2012 "2. Engelsiz Bilişim Sempozyumu", Manisa Kültür Merkezi, Manisa Valiliği-Belediye Başkanlığı-Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü, 5 – 7 Eylül 2012, Manisa.
 • 9 Açıkel, Y., 2012 "6. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı" İstanbul Yeditepe Üniversitesi, 22-23.03.2012, İstanbul.
 • 10 Açıkel, Y., 2012 "Din, Felsefe ve Bilim Işığında Engelli Olmak ve Sorunları Sempozyumu", İstanbul Marmara İlahiyat Fakültesi-Sultanbeyli Belediyesi ve TODEV İşbirliği, 05-06.04.2012, İstanbul.
 • 11 Açıkel, Y., 2012 "Sürdürülebilir Üniversite ve Yeşil Kampus Paneli", İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi, 16.04.2012, İstanbul.
 • 12 Açıkel, Y., 2012 "Hadislerin Güncel Değeri I. Hadis İhtisas Sempozyumu ve Hadis Anabilim Dalı Toplantısı", Yakın Doğu ve Marmara İlahiyat Fakülteleri İşbirliği, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 27-28.04.2012, Kıbrıs. 2012.
 • 13 Açıkel, Y., 2012 "Peygamber Yolu Sempozyumu", 05-06.05.2012, Gaziantep.
 • 14 Açıkel, Y., 2010, "Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele Sempozyumu", Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı İle İnsan Hakları Başkanlığı İşbirliği, 04–05 Kasım 2010Ankara.
 • 15 Açıkel, Y., 2010, "4. İstanbul Otizm Eğitim Günleri", 22-23.05.2010, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) İşbirliği, İstanbul.
 • 16 Açıkel, Y., 2008, "3. İstanbul Otizm Eğitim Günleri", 24-25.05.2008, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) İşbirliği, İstanbul.
 • 17 Açıkel, Y., 2006, "Cerebral Palsy Sempozyumu VII", 20.05.2006, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye Spastik Çocuklar Derneği ve S.D.Ü. işbirliği, Isparta.
 • 18 Açıkel, Y., 2006, "Aktif Öğrenme-Öğretme Stratejileri Semineri", 8-10.02.2006, S.D.Ü. Rektörlüğü ve Burdur Eğitim Fakültesi Dekanlığı İşbirliği, Isparta.
 • 19 Açıkel, Y., 2005, "1. İstanbul Otizm Eğitim Günleri", 07-08.05.2005, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) İşbirliği, İstanbul.
 • 20 Açıkel, Y., 2005, "1. Uluslar arası İzmir Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu", 28-30.09.2005, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi ve Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği İşbirliği, İzmir.
 • 21 Açıkel, Y., 2005, "Isparta Hasta Hakları Sempozyumu", 21.12.2005, Isparta İl Sağlık Müdürlüğü, S.D.Ü. Rektörlüğü ve Isparta-Burdur Tabip Odası Başkanlığı İşbirliği, Isparta.
 • 22 Açıkel, Y., 2005, "2. İstanbul Otizm Eğitim Günleri", 13-14.05.2005, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ile Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) İşbirliği, İstanbul.
 • 23 Açıkel, Y., 2003, "Özürlüler'03 Sergi, Kongre ve Sosyal Etkinlikleri", 13-15.06.2003, Özürlüler Vakfı, İstanbul.
 • 24 Açıkel, Y., 2003, "XXXIV. Geleneksel Çubukçu Sempozyumu (Özürlülük)", 11-12.12.2003, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Açıkel, Y., 2010, "İslâm'ın Adalet İlkesi", TRT Ramazan Konuşması, 2010.
 • 2 Açıkel, Y., 2010, "İslâm'ın Eşitlik İlkesi", TRT Ramazan Konuşması, 2010.
 • 3 Açıkel, Y., 2010, "İslâm Barış Dinidir", TRT Ramazan Konuşması, 2010.
 • 4 Açıkel, Y., 2010, "İslâm'ın İnsana Verdiği Değer", TRT Ramazan Konuşması, 2010.
 • 5 Açıkel, Y., 2003, "Kutlu Doğum Haftası İle Örtüşen Engelliler Haftası Üzerine", Demokrat Gazetesi, 19.05.2003, Isparta.
 • 6 Açıkel, Y., 2003, "Engelli Kardeşlerimin ve Yakınlarının Sahipleri Kim?", Demokrat Gazetesi, 20.05.2003, Isparta.
 • 7 Açıkel, Y., 2003, "Sevgili Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'de Engellilerden Dolayı Uyarıldı mı?", Demokrat Gazetesi, 21.05.2003, Isparta.
 • 8 Açıkel, Y., 2003, "Hz. Peygamber'in Engellilerle İlgili Mesajları (1)", Demokrat Gazetesi, 22.05.2003, Isparta.
 • 9 Açıkel, Y., 2003, "Hz. Peygamber'in Engellilerle İlgili Mesajları (2)", Demokrat Gazetesi, 23.05.2003, Isparta
 • 10 Açıkel, Y., 2003, "Dünya Özürlüler Günü Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Demokrat Gazetesi, 03.12.2003, Isparta.
 • 11 Açıkel, Y., 2003, "Özürlülere Nasıl Destek Olunmalıdır?" Demokrat Gazetesi, 04.12.2003, Isparta.
 • 12 Açıkel, Y., 2003, "Özürlülülük İlâhî Bir Ceza mıdır?", Demokrat Gazetesi, 05.12.2003, Isparta.
 • 13 Açıkel, Y., 2003, "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine Göre Sakat Ya da Özürlü Hakları", Demokrat Gazetesi, 06.12.2003, Isparta.
 • 14 Açıkel, Y., 2003, "İslâm'da Kul Hakkı", TRT Ramazan Konuşması, 2003.
 • 15 Açıkel, Y., 2003, "İslâm'ın Öğretmenlere Verdiği Değer", TRT Ramazan Konuşması, 2003.
 • 16 Açıkel, Y., 2003, "İslâm'ın Engellilere Bakışı", TRT Ramazan Konuşması, 2003.
 • 17 Açıkel, Y., 2003, "İslâm'da Hayvan Hakları", TRT Ramazan Konuşması, 2003.
 • 18 Açıkel, Y., 2003, "Hz. Peygamber'in Engellilere Bakışı", Isparta Kanal 32 Ramazan Konuşması, 2003.
 • 19 Açıkel, Y., 2002, "Kitabının Basımı Son Aşamada Olan I. Eğirdir Sempozyumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme", (Demokrat, Gülses, Gülkent, Akın, Eğirdir Express, Demokrat Eğirdir), 18-31.01.2002, Isparta.
 • 20 Açıkel, Y., 2001, "Onbir Ayın Sultanı, Dua Ve Oruç Ayı Ramazan'a Girerken", Demokrat Gazetesi, 15.11.2001, Isparta.
 • 21 Açıkel, Y., 2001, "Ramazan Ayı, 'Rahmet' Deryası", Demokrat Gazetesi, 20.11.2001, Isparta
 • 22 Açıkel, Y., 2001, "Yüce Allah'ın Affetmediği En Büyük Zulüm, 'Şirk'", Demokrat Gazetesi, 23.11.2001, Isparta.
 • 23 Açıkel, Y., 2001, "Elleri Öpülesi Öğretmenlerim", Demokrat Gazetesi, 24.11.2001, Isparta.
 • 24 Açıkel, Y., 2001, "Mağfiret Olunması Helâlleşmeye Bağlı Hak, 'Kul Hakkı'", Demokrat Gazetesi, 26.11.2001, Isparta.
 • 25 Açıkel, Y., 2001, "Dünyada Helâlleşilmesi Mümkün Olmayan Hak, 'Hayvan Hakkı'", Demokrat Gazetesi, 27.11.2001, Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
Amelî Hadis Metinleri
Arapça İ.Ö.
Arapça İ.Ö. (HAZ-C)
Hadis I (2-C)
Kur'an Sünnet İlişkisi
Tez (Yüksek Lisans)
Amelî Hadis Metinleri
Arapça İ.Ö. (HAZ-F)
Arapça (HAZ-F)
Arapça Dini Metinler II (Hadis) Arapça Haz. (1-A)
Arapça Dini Metinler II (Hadis) Arapça Haz. (1-D)
Arapça Dini Metinler II (Hadis) Arapça Haz. (2-D)
Arapça Dini Metinler II İ.Ö. (Hadis) (1-A)
Arapça İ.Ö.
Arapça İ.Ö. (HAZ-F)
Arapça İ.Ö. (HAZ-G)
Hadis İ.Ö. (3-B)
Hadis (2-A)
Hadis (3-A)
Hadis (3-B)
Hadis (3-C)
Hadis I İ. Ö. (2-A)
Hadis I (2-A)
Hadis I AR. HAZ. (2-C)
Hadis I AR. HAZ. İ.Ö. (2-C)
Hadis I İ.Ö. (2-C)
Hadis II (3-A)
Hadis II AR. HAZ. (3-A)
Hadis İ.Ö. (3-B)
Hadis İ.Ö. (3-C)
Hadis Kültürü I
Hadis Kültürü II
Hadis Metinleri I
Hadis Metinleri II
Hadis Tarihi
Hadis Tarihi (2-E)
Hadis Tarihi (2-F)
Hadis Tarihi (2-G)
Hadis Tarihi İ.Ö. (1-A)
Hadis Tarihi ve Usulü Yaz Okulu (3-A)
Hadis Tarihi ve Usulü (2-A)
Hadis Tarihi ve Usulü (2-C)
Hadis Tarihi ve Usulü (3-A)
Hadis Tarihi ve Usulü (3-C)
Hadis Tarihi ve Usulü (3-E)
Hadis Tarihi ve Usulü (3-F)
Hadis Tarihi ve Usulü İ.Ö. (2-A)
Hadis Tarihi ve Usulü İ.Ö. (2-C)
Hadis Tarihi ve Usulü İ.Ö. (3-A)
Hadis Tarihi ve Usulü İ.Ö. (3-C)
Hadis Tarihi ve Usulü Yaz Okulu (3-A)
Hadis Tenkidi (3-E)
Hadis Tenkidi (3-A)
Hadis Tenkidi (3-E)
Hadis Usulü
Hadis ve Tarih
Hadislerde Aile
Hadislerde Engelliler
İrfani Gelenekte Hadis Yorumu
İrfani Gelenekte Hadis Yorumu II
İtikadi Hadis Metinleri
İtikadî Hadis Metinleri
Kırk Hadis Kültürü
Kur'an Sünnet İlişkisi
Kur'an Sünnet İlişkisi I
Kur'an Sünnet İlişkisi II
Kur'an ve Hz. Peygamber
Seminer (Yüksek Lisans)
Tez (Yüksek Lisans)
Tez (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi II
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi III
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!