KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Talat SAKALLI
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Temel İslam Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Hadis Anabilim Dalı
Telefon 2462110228
E-Posta talatsakalli@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEFSİR VE HADİS 26.07.1983
Yüksek Lisans
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEFSİR VE HADİS 19.06.1988
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
hadis,İslam Kültür Tarihi
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sakallı,T., 2000. Hz. Peygamber ve Dini Hoşgörü. Diyanet İlmi Dergi, Peygamberimiz Hz.Muhammed (SAV), Özel Sayı, 395-414, Ankara.
 • 2 Sakallı, T., 1995. Sünnet'in Bağlayıcı1ık Açısından Taksimi. S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 39-103, Isparta.
 • 3 Sakallı, T., 1994. Hadislerde İsraf ve Tasarruf. S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 69-85, Isparta.; 1994, Yeni Dünya, 64-65, (Özet yayın.) İstanbul.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 SAKALLI, T. Prof. Dr., "Kur'an-ı Kerim Açısından Peygamberlere Saygı ve Türk Halkı Arasında Hz. Muhammed'e(S.A.V.) Gösterilen Bazı Saygı Örnekleri", S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17. sayı, s. 167-174, 2006/2, Isparta.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Çeviri Makale: SAKALLI, T. Prof. Dr., "İmparator Herakliyus Yanında Halife Ebu Bekir"in Bir Elçisi", SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 18, 2007-1, Isparta 2007, s.139-154.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Sakallı, T., Nil'in ve Çölün ve Sığ... Ülke: Sudan'dan İzlenimler, Sobe Sosyal Bilimler Evi, 1. sayı, s. 90-102, Mayıs-Ağusts, 2006, Isparta.
 • 2 Sakallı, T., Müzakere, Günümüz Türkiyesinde Yüksek Din Eğitiminin Problemleri, Çözüm Önerileri ve Yeniden Yapılandırılması I.Oturum). Türkiye'de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, 16-17 Ekim 2003, Isparta, 147-156.
 • 3 Sakallı, T., Müzakere, Müslüman-Hıristiyan İlişkileri. Müslümanların Diğer Din Mensuplarıyla İlişkilerinde Temel Yaklaşımlar Sempozyumu (Dinler Tarihi Derneği), 01-02 Kasım 2003, Ankara.
 • 4 Sakallı, Talat, Müzakere, Güncel Dinî Meseleler Birinci İhtisas Toplantısı, 2-6 Ekim 2002, Ankara, 2004, s.186-196.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bilgen, Sümeyye, Hadislerde Mutluluk ve Mutsuzluk Sebepleri, SDÜ Sos. Bilm. Ens. T iB ABD , 2018, VII+182 sayfa.
 • 2 Hakan Tahtacı, Kemal Paşazade'nin Risale-i Münira simli Eserindeki Hadislerin Tahric ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, XII+181 sayfa, SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2017.
 • 3 Ali Mohamed Albashir Hammuda, el-İstidlâl bi's-Sünneti'n-Nebeviyye fî Fetâvâ Ulemâi Libya (Fetevâ eş-Şeyhayn Kirriv ve el-Leb3idî Nemûzecen: Libya alimlerinin Fetvalarında Sünnet İle istidlal (Şeyh Muhammed Kirriv ve miftah el-Lebîd3i örneği)
 • 4 Enes Öge, el-Hadâiku'l-Verdiyye'de Geçen Hadislerin Tahric ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi VII+129 sayfa, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2016.
 • 5 Muhammed Furkan Taha Demirbaş, İbn Abidin'in Hadis ve Sünnet Anlayışı, Yüksek Lisans Tezi, VI+126 sayfa, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2016.
 • 6 ÖZALP, MUSTAFA, "Çocuk, Uyuyan ve Mecnundan Dinî ve Hukukî Sorumluluğun Kaldırıldığını Bildiren Hadisin Tahlili", Basılmamış Y. Lisans Tezi, SDÜ, Sosyal Bilimler Ens. TİB ABD, Hadis Bilim Dalı, Isparta, 2015, X-121 yaprak.
 • 7 GÜLTEKİN, HEDİYE, "Samakovlu Ahmed Keşfî Efendi'nin "Cevâmiü'l-Kelim" Türü Kırk Hadis" Şerhi, Tercümesi, Tahriç ve Tahlili", Y. Lisans Tezi,, SDÜ, Sos. Bilm. Enstitüsü, TİB ABD, Isparta, 2014, X-160 yaprak.
 • 8 Coşkun, Mehmet, "Şir'atü'l-İslam Hadislerinin Tahric ve Değerlendirilmesi (Libas Bölümü)", SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
 • 9 Olmuştur, Davut, "Hadislerde Aile İçi İletişimi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
 • 10 Ünal Damar, "Mevlana'nın Divan-ı Kebir'inde Geçen Hadislerin Tahriç ve Değerlendirilmesi", SDÜ, SBE.
 • 11 Aşır Örenç, "Hz. Peygamber'e Yapıylan Saygısızlıklar ve İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi", SDU,SBE.
 • 12 Abdurrahman Aslan, Hadislerde Ticaret, 238; Ahlak, SDÜ. Sosyal Bilimler Ens.
 • 13 Muammer Bayraktutar, Hadislerde Mecazlar, SDÜ. Sosyal Bilimler. Ens.
 • 14 Şaban Çiftçi, er-Risale ve Hadis İlmi, SDÜ. Sosyal Bilimler. Ens.
 • 15 Selami Uysal, Ka'bü'l-Ahbar ve Hadis İlmindeki Yeri, SDÜ. Sosyal Bilimler. Ens.1
 • 16 Mehmet Özkul, İbrahim Nehai ve Hadis İlmindeki Yeri, SDÜ. Sosyal Bilimler. Ens.
 • 17 Rasih Ertürk, Hz. Peygamber'in Sünnetinde İtaat Kavramı, SDÜ. Sosyal Bilimler Ens.
 • 18 Ramazan Kazan, Hadislerde Ahde Vefa, SDÜ. Sosyal Bilimler Ens.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Aydın, Garip, Hadislerde Hastalara Yönelik Manevi Destekler, Basılmamış Doktora Tezi, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri ABD, Isparta, 2015, XII+406 yaprak
 • 2 Örenç, Aşır, "Hadislerde Kutsal Mekan Algısı", SDÜ Sosyla Bilimler Enstitüsü, 2013
 • 3 A. Emin Seyhan, Fiten Hadisleri, SDÜ. Sosyal Bilimler Enst.
 • 4 Şaban Çiftçi, Günümüz Alevi Bektaşi Kültüründe Hadis, SDÜ. Sosyal Bilimler Enst.
 • 5 Ramazan Kazan, Hadislerde Edebi Üslub, SDÜ. Sosyal Bilimler Enst.
 • 6 Nuri Tuğlu, Kelami Hadisler, SDÜ. Sosyal Bilimler Enst.
 • 7 Yusuf Açıkel, Hadislerde Ehl-i Beyt, SDÜ. Sosyal Bilimler Enst.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Ali Bulut, Tefsir Mukaddimelerinin Tefsir Usulü Açısından Değerlendirilmesi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Kastamonu Üniversitesi Turizm fak.,"2. Uluslararası Helal Turizm Sempozyumu", 4-6 Nisan 2019, Alanya, Oturum Başkanlığı, &Nisan 2019, 10:30; 11:30.
 • 2 Kastamonu Üniversitesi Turizm fak.,"2. Uluslararası Helal Turizm Sempozyumu", 4-6 Nisan 2019, Alanya, Oturum Başkanlığı, &Nisan 2019, 10:30; 11:30.
 • 3 Kastamonu Üniversitesi Turizm fak.,"2. Uluslararası Helal Turizm Sempozyumu", 4-6 Nisan 2019, Alanya, Oturum Başkanlığı, &Nisan 2019, 10:30; 11:30.
 • 4 Kastamonu Üniversitesi Turizm fak.,"2. Uluslararası Helal Turizm Sempozyumu", 4-6 Nisan 2019, Alanya, Oturum Başkanlığı, &Nisan 2019, 10:30; 11:30.
 • 5 Kastamonu Üniversitesi Turizm fak.,"2. Uluslararası Helal Turizm Sempozyumu", 4-6 Nisan 2019, Alanya, Oturum Başkanlığı, &Nisan 2019, 10:30; 11:30.
 • 6 Kastamonu Üniversitesi Turizm fak.,"2. Uluslararası Helal Turizm Sempozyumu", 4-6 Nisan 2019, Alanya, Oturum Başkanlığı, &Nisan 2019, 10:30; 11:30.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 SAKALLI, Talat, "ÇEVRE VE AHLAK", ÇEKÜD ÇALIŞTAYI VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI,6-8. 11. 2015, Lara/Antalya.
 • 2 SAKALLI, TALAT, "Cami ve Namazla Arınmak", Konferans, Cami ve Din Görevlileri Haftası, 15.10.2015, İl Müftülüğü, Isparta.
 • 3 Sakallı, T. "Su Medeniyeti: İslam", Panel, Dünya Su Günü; Su ve Sağlığımız, SDÜ ve Helal ve Sağlıklı Ğıda Platformu tarafından düzenlenen etkinlik, 21. Mart 2014,saat: 13.30, SDÜ L. Çakmakçı Konferans Salonu, Isparta.
 • 4 "Hz. Peygamber'in Günümüze Mesajı", Kutlu Doğum Haftası, Kaymakamlık, Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Gönüllüleri Ortaklaşa Düzenlediği Program,18.04.2013, saat 20.00, Gönen/Isparta
 • 5 ATABEY: "Hz. Peygamber, Kardeşlik hlakı e Kardeşlik Hukuku", Kutlu Doğum Konferansı, 16.04. 2012, , Belediye Düğün Salonu, saat, 20:30.
 • 6 ÇAMELİ/DENİZLİ,"Hz. Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku", Kutlu Doğum Konferansı, 17.04. 2012, , Kapalı Spor Salonu, saat, 20:30.
 • 7 ÇAVDIR/BURDUR,"Hz. Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku", Kutlu Doğum Konferansı, 18.04. 2012, , Müftülük Konferans Salonu, saat, 20:30.
 • 8 SENİRKENT/ISPARTA,"Hz. Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku", Kutlu Doğum Konferansı, 20.04. 2012, , Belediye Düğün Salonu, saat, 14:00.
 • 9 Sakallı, T. Konferans, "Millî ve Manevî Değerler", Kutlu Doğum Haftası, Isparta (Merkez), 14.4. 2008, saat: 20.
 • 10 Sakallı, T., Konferans, Millî ve Manevî Değerler, Kutulu Doğum Haftası, Burdur (Merkez), 14.4.2008, saat: 14.
 • 11 Sakallı, T., Konferans, "Millî ve Manevî Değerler", Senirkent/Isparta, 17. 4. 2008, saat: 17.
 • 12 Sakallı, T., Konferans, "Millî ve Manevî Değerler", Ilıca/Manavgat, 18.4.2008, saat, 20.
 • 13 Konferans: İslam'da İnsanın Değeri, Isparta Cezaevi
 • 14 Konferans: Avsallar Belediyesi, Alanya/Antalya, Hz. Peygamber'de Aile ve Çocuk Sevgisi
 • 15 Konferans: Alanya Müftülüğü, Alanya/Antalya, İslam'da İnsan Sevgisi,
 • 16 Konferans: Isparta İl Müftülüğü, Yenişarbademli, Hz. Peygamber'de Anne-Baba ve Çocuk Sevgisi
 • 17 Konferans: Isparta İl Müftülüğü, Yalvaç Kapalı Hal Pazar Yeri, İslam'da İnsan Sevgisi,
 • 18 Seminer:Din Hizmetlerinde Hadisleri Kullanma ve Yorumlama, 23-26.05.2007 (16 Saat), Antalya, H.Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi
 • 19 Konferans: Antalya, H.Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi, İrşad Hizmetlerinde Hadislerin Rolü
 • 20 SAKALLI, T. Prof. Dr., 5 Ekim 2006,", Camiler e Din Görevlileri Haftası, Kemer-Burdur. Câmi'nin Dinî ve Kültürel Hayatımızdaki Önemi.
 • 21 SAKALLI, T. Prof. Dr., 9 Nisan 2006, Kutlu Doğum Haftası, Sudan Afra Büyük Sinema Salonu, , Hartum-Sudan, Peygamberlere Saygı.
 • 22 SAKALLI, T. Prof. Dr., 11 Nisan 2006 , Mü'temiru'r-Risâleti'l-Hâlide Zikrâ Mevlidi'n-Nebeyyi (s) , Ululararası Afrika Üniversitesi Konferans Salonu, Tevkıru'l-Enbiyâ
 • 23 Konferans:Senirkent Müftülük Konferans Salonu, Ahlak Ekseninde Din
 • 24 Konferans: Sütçüler Kültür Salonu, Dini Değerlerimiz ve Yozlaşma
 • 25 Konferans: Yalvaç Ramazan Çadırı, Dini Değerlerimiz ve Yozlaşma
 • 26 Konferans:Uluborlu Konferans Salonu, Dini Değerlerimiz ve Yozlaşma
 • 27 Konferans:Uşak, Belediye Oda Tiyatrosu, İslam ve Hoşgörü
 • 28 Konferans:Uşak-Eşme, Belediye Düğün Salonu, İslam ve Hoşgörü
 • 29 Konferans: Antalya-Kale, Belediye Konferans Salonu, İslam ve Hoşgörü
 • 30 Konferans: Antalya, H.Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi, Aile Mutluluğunda Hz. Peygamber Modeli
 • 31 Konferans: Keçiborlu, Halk Eğitim Merkezi Salonu, İslam'da Aile Hayatı, Türk Aile Yapısının Geleneksel Özellikleri
 • 32 Konferans:Aksu, Belediye Düğün Salonu, Aile ve Gençlik Problemleri
 • 33 Panel: Yalvaç, Belediye Düğün Salonu, Avrupa Birliği Sürecinde İslam Ahlakı'nın Yeri ve Misyonu
 • 34 Konferans: Aile Huzurunda Hz. Peygamber Modeli, Kaş-Antalya.
 • 35 Konferans:"Gençlik ve Problemleri", Senirkent-Isparta.
 • 36 Panel: Hz. Peygamber ve Veda Hutbesi", Isparta Merkez, Isparta Belediyesi Konferansları, 23.2. 2001.Bozyazı, Anamur.
 • 37 Söyleşi: "Zulüm ve Sorumluluk", Kanal 32.
 • 38 Konferans: Panel: Günümüz Buhranları ve İslam, Kutlu Doğum Programları, Keçiborlu, Çeltikçi, ve Kanal 32,
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, SAYI: 35, ERZURUM
 • 2 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 31. sayı, Bahar/2011
 • 3 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 32. sayı, Güz/2011
 • 4 Sami Şahin, Sünneti ;"Anlama ve Yorumlamada Sahabilerin Farklı Davranışlarına Bazı Örnekler" konulu makale için hakemlik, Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. 269-286, XII/2, 2008, Sivas.
 • 5 Yüzüncü Yıl Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, "Müstakimzade Süleyman Saadettin Efendi'nin Hüccetü Hatti'l-Hasen..." İsimli Makale için Hakemlik
 • 6 Yüzüncü Yıl Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, "Dağıstânî'nin Usûl-i Hadis'e Dair..." İsimli Makale için Hakemlik
 • 7 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C:7, Sayı:1, Ocak-Haziran 2007
 • 8 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 9 O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik.
 • 10 D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik
 • 11 Harran Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakemlik
 • 12 Osman Gazi Ü. Sosyal Bilimler Enst. Hakemlik.
 • 13 E.Ü. İlahiyat Fakülte Dergisi, Hakemlik
 • 14 Bilimname, Hakemlik
 • 15 Tabula Rasa, Hakemlik
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Yalvaç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ağustos 2008-Kasım 2010
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ Böl. Bşk. 1994-1997, 2001-2008
 • 2 S.D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCILIĞI, 1993-1996.
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 S.D.Ü. İlahiyat FakülteSİ, HADİS ANABİLİM DALI Başkanlığı,1994 yılından beri kesintisiz, 6. Dönem devam ediyor.
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 "Profesörlük Kadrosuna Atama Jüri Üyeliğ", SDÜ İlahiyat Fakültesi, Hadis Anabil Dal, Aday ismi: Doç. Dr. Nuri Tuğlu, Şubat, 2014.
 • 2 ÖSYM SINA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 • 3 Profesörlüğe Yükseltilme ve Atama Jüri Üyeliği, PRof. Dr. Mahmut Yeşil, N. Erbeken Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı, Rapor Tarihi: 24.05.2012
 • 4 Profesörlüğe Yükseltilme ve Atama Jüri Üyeliği, Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı, Rapor Tarihi: 29.11.2012
 • 5 Doçentlik Jüri Üyeliği, Doç. Dr. Kadir Paksoy, Harran Ü. İlahiyat Fakültesi Hadis Anabili Dalı, Doçentlik Sözlü Sınav Tari ve Yeri: 26.06.2012, İst. Ü. İlahiyat Fakültesi
 • 6 Doçentlik Jüri Üyeliği, Doç. Dr. Hasan Cirit, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Hadis Anabili Dalı, Doçentlik Sözlü Sınav Tari ve Yeri: 26.06.2012, İst. Ü. İlahiyat Fakültesi
 • 7 "ÖSYM SINAV MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ" VE "ÖSYM SINAV BAŞVURU MERKEZİ YÖNETİCİLİĞ", SDÜ. ISPARTA.
 • 8 "ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ İL SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ", ISPARTA.
 • 9 Ömer Özpınar, Yardımcı Doçentliğe Atama Jüri Üyeliği, Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı, Konya.
 • 10 Üniversitelararası Kurulu, (Doçentlik Sınav Komisyonlarını Belirleme)İlahiyat Alt Komisyonu Üyeliği
 • 11 Doçertlit Bilim Jürisi Üyeliği, Yard. Doç. Dr. Kadir Gürler ve Yard. Doç. Dr. Aynur Uraler'in Jüri üyelikleri, Mülakat için Jüri toplantı yeri Ankara
 • 12 Profesörlüğe Yükseltilme ve Atama Jüri Üyeliği, Doç. Dr. Emin Aşıkkutlu, M.Ü. İlahiyat Fakültesi
 • 13 Profesörlüğe Yükseltilme ve Atama Jüri Üyeliği, Doç. Dr. Cemal Ağırman, C.Ü. İlahiyat Fakültesi ve Doç. Dr. Enbiya Yıldırım, C. Ü. İlahiyat Fakültesi, Sivas
 • 14 Doçentlik Sınavı Jüri üyeliği, A. Kadir Evgin, toplantı yeri İzmir
 • 15 Doçentlik Sınav Jürisi üyeliği, Seyit Avcı, toplantı yeri İstanbul, M. ü. İlahiyat Fakültesi
 • 16 Doçentlik jüri üyeliği Doç.Dr.Musa KOÇAR, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı,
 • 17 Doçentlik jüri üyeliği Doç.Dr.Ali Galip GEZGİN, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı,
 • 18 Doçentlik jüri üyeliği Yrd. Doç. Dr. Habil Nazlıgül, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı
 • 19 Doçentlik jüri üyeliği Dr. Seyit Avcı, M.E.B. Meslek Dersi Öğretmeni, Konya
 • 20 Yardımçı DoçentlikKadrosu Atama Raporu Yrd. Doç. Dr. Mirza Tokpınar, Çanakkale O. M.Ü. İlahiyat Fakültesi.
 • 21 Yardımcı Doçentlik kadrosuna atama jüri üyeliği ve raporu Dr. Adil Yavuz, Selçuk Ü. İlahiyat Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı
 • 22 Doktora jüri üyeliği ve raporu Huriye Martı, "Birgili Mehmet Efendinin Hadisçiliği", Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enst.
 • 23 Doktora jüri üyeliği ve raporu Mustafa Genç, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst.
 • 24 Doçentlik Jüri Üyeliği, Selçuk Coşkun, Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sınav Yeri, İzmir
 • 25 Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği, Abdülkadir Evgin, Sütçü İmam Ü. İlahiyat Fak. Sınav Komisyonu toplantı Yeri: İzmir
 • 26 Doçentlik Jüri Üyeliği, Hacı Musa Bağcı, Dicle Ü. İlahiyat Fak. Sınav Komisyonu Toplantı Yeri, İzmir
 • 27 Doçentlik Sınav Komisyon Üyeliği, Mehmet Eren, Selçuk Ü. İlahiyat Fak. Sınav Komisyonu Toplantı Yeri: İzmir.
 • 28 Profesörlüğe Yükseltilme ve atama Jüri Üyeliği, Doç. Dr. Kamil Çakın, Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi.
 • 29 Doktora jüri üyeliği ve raporu Hüseyin Akyüz, "el-Cahız'ın Hadis Sünnet Anlayışı", Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enst.
 • 30 Doktora jüri üyeliği ve raporu Ömer Özpınar, Tasnif Dönemi Hadis Edebiyatının Oluşum Süreci…", Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enst. Mayıs, 2004.
 • 31 Doktora jüri üyeliği ve raporu Hasan Soyupek, "İkinci Meşrutiyetten Günümüze Türkiye"de Hadis Öğretimi", S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enst. Mart 2004.
 • 32 Profesörlüğe Yükseltilme ve Atama Jüri Üyeliği, Doç. Dr. Zekeriya Güler, Selçuk Ü. İlahiyat Fakültesi
 • 33 Doçentlik Jüri Üyeliği, Salih Karacabey, Uludağ Ü. İlahiyat Fak.
 • 34 Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği, Mahmut Kavaklıoğlu, Çorum İlahiyat Fak. Toplantı Yeri: İzmir
 • 35 Doçentlik Jüri Üyeliği, Adem Dölek, Erzincan İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, Toplantı Yeri: İzmir
 • 36 S.D.Ü İlahiyat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kurul üyeliği, 1994-2008
 • 37 S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Senatörlüğü, 1993-1996
 • 38 S.D.Ü İlahiyat Fakültelesi FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ (3 Dönem. 4. Dönem devam etmektedir)
 • 39 Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Konu: "İslam'da Şehitlik ve Gazilik",15.03.2012, Kanal, 32, Isparta.
 • 2 Kanal 32, Tebliğ ve Üsve-i Hasene
 • 3 Kanal 32, Kıyamet Ne Zaman Kopacak
 • 4 Kanal 32, Helal Kazanç ve Önemi
 • 5 Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri, Kanal 32, 24 mart, 2005, Sohbet-söyleşi
 • 6 Kanal 32 Televizyonunda son sekiz senedir, takribi 10 program
 • 7 Gülses, Akdeniz Gazetelerinde konulu köşe yazısı
VERDİĞİ DERSLER
Anadolu Tarihi ve Uygarlıkları-2
Davranış Bilimleri
Dinler Tarihi
Etkinlik Yönetimi
Günümüz Hadis Problemleri (Doktora)
Hadis
Hadis I
Hadis II
Hadis Metinleri II
Hadis Tahriç ve Tenkidi
Hadis Tahriç ve Tenkidi
Hadis Tenkidi
Hadis ve Sünnetin Çağdaş Yorumu
Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar
Hadis Yorumu
Hadis Yorumu I
Hadis Yorumu I (Doktora)
Hadis Yorumu II
Hadis Yorumu II (Doktora)
Hadis Yorumunda Çağdaş Yaklaşımlar
Hadisin Teşri Değeri II
Hadisin Teşrii Değeri
Hdadis ve Kaynak Değeri
Metin Tenkidi Metodolojisi
Seçme Hadis Metinleri
Sünnet ve İslam''daki Yeri
Uygulamalı Metin Tenkidi
 
Bu İçeriği Paylaş!