KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Haluk SONGUR
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Kamu Hukuku Bölümü
Ana Bilim Dalı Hukuk Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462110002
E-Posta haluksongur@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://w3.sdu.edu.tr/personel/00506/doc-dr-haluk-songur
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans INTERNATIONAL İSLAMIC UNIVERSITY ISLAMABAD İSLAM HUKUKU 08.06.1992
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İSLAM HUKUKU 28.11.1997
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 21.09.2001
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Hukuk, Hukuk Tarihi, Hukuk Felsefesi, Mukayeseli Hukuk, İnsan Hakları, Demokrasi, Ekonomi, İslâm Ekonomisi, Ceza Felsefesi ve Hukuku.
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Songur H., "Abdulkadir Udeh (1907-1954) -Hayatı Eserleri ve İslam Hukukuna Katkısı", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı:6, yıl:2005, s.331-336, 2006 Konya.
 • 2 Songur H., "Pakistanlı İlk Dönem İslam Hukuku Üzerine Çalışan Son Dönem Alimlerinden Ahmed Hasan (1932-1996)", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı:6, yıl:2005, s.545-556, 2006 Konya.
 • 3 Songur, H, "John Burton (1929-) - The Collection Adlı Eseri Özelinde", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı:4, yıl:2004, 203-217, 2005, Konya
 • 4 Songur, H, "Mukayeseli Hukukçu Olarak John Makdisi", İslam Hukuk Araştırmaları Dergisi, Sayı:4, yıl:2004, 267-274, 2005, Konya
 • 5 Songur H. "İslâm Ceza Hukuku Üzerine -Genel Kısım ve Özel Kısım Ayırımı ve Belirlenmiş Suçlar bakımından Cezaların Taksimi-", İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, yıl:2003, Sayı:1, s:187-195, 2003, Konya
 • 6 Songur H., "İslâm Hukukunda Avukatlık Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme", SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, s.225-256, 1994, Isparta.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Songur, Haluk, "İslâm Hukukunun Modern Dönem Mahkemelerindeki Yeri Ve "İngiliz Mahkemelerinde İslam Hukukunun Uygulanması" Adlı Makale Çevirisi", SOBE Sosyal Bilimler Evi, yıl:1, sayı:4-5, 67-77, 2007.
 • 2 Songur, Haluk, "İfadelerin Anlama ve Yorumlama Yöntemleri İslam hukuk Metodolojisinde Hüküm Çıkarma" SOBE Sosyal Bilimler Evi, sayı:4-5, 29-36, 2007
 • 3 Songur, H., Yalçın V., "Roma Hukukunun İslam Hukukuna Etkileri Tartışmasında Daha Derine Doğru -Roma Hukukunun Semitik Kökenleri-", SOBE Sosyal Bilimler Evi, yıl:1, sayı:2, s.57-68,2006,
 • 4 SONGUR H. Yrd. Doc. Dr., "İlmihal Dindarlığının İnkarı Üzerine" Adlı Makale Eleştirisi ve İlmihal Geleneği",SOBE, (Sosyal Bilimler Evi) 2006/3, Isparta, s.28-36
 • 5 Songur H., "Osmanlı Kanunlaştırma Hareketinin Son Halkası İlk İslam Aile Kanunu", SOBE Sosyal Bilimler Evi, yıl:1, Sayı:1, s.40-47,Isparta
 • Alanında kitap çevirisi
 • 1 Çeviren: Songur H., Ahmad Hasan, İlk Dönem İslâm hukuk Biliminin Gelişimi, Rağbet Yayınları, 1999, İstanbul.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Songur, Haluk, "Hukukçuların Hukukundan Yazılı Hukuka" , İslam Hukuk Araştırmaları Dergisi, Sayı:11, 2008
 • 2 Roberto Vernengo, "Hukuk Mantık İlişkisi -Hukuksal Önermenin Mantıksal yorumu Üzerine-",Çeviren: Songur H., SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:X, 2003, Isparta
 • 3 Ruud Peters, "İslâm Hukuk ve İnsan Hakları - Süregelen Bir Tartışmaya Katkı", Çeviren: Songur H., Tabula rasa, Yıl: 1, Sayı: 2, Mayıs-Ağustos, s.203-218, 2001, Isparta
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Songur, Haluk, John A. Makdisi, The Islamic Origins of The Common Law, 77, North Carolina Law Review, 1635-1739, 1999, İslam Hukuk Araştırmaları Dergisi, Sayı:11, 2008
 • 2 Songur, Haluk, Wael B. Hallaq, The Origins and Evolution of Islamic Law, Cambridge University Press, 2005, SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, 191-198, 2007/2
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Songur H., "ORTADOĞU KONFERANSI ÜZERİNE British Society for Middle Eastern Studies (BRISMES) İngiliz Ortadoğu Çalışmaları Topluluğu", SOBE Sosyal Bilimler Evi, yıl:1, Sayı:1, s.66-69,Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Songur H., "Hz. Peygamber ve Cezalandırma İlkeleri", SDÜ. İlahiyat Fakültesi, V. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 19-20 Nisan, 245-252, 2002, Isparta.
 • 2 Songur H., "Hz. Peygamber ve İslâm İktisadının Esasları", SDÜ. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, I. Kutlu Doğum Sempozyumu (Teblipler), 20-21 Nisan, 259-268, 1998, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Songur, Haluk, "İmam Serahsi'nin (1009?-1090) Hanefi Fıkhına Katkısı Bağlamında Uluslararası Hukukun Oluşumundaki Rolü", Uluslar Arası Türk Dünyasının İslamiyet'e Katkıları Sempozyumu, Isparta, 305-310, 31 Mayıs 1 Haziran 2007.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Songur, Haluk, On Common Law and Islamic law: In Case of Novel Dissein/Istihqaq", Law and Religion Scholars Network (LARSN), Annual Conference, 17 may 2011, Cardiff University, The Center for Law and religion, Law School, Cardiff, Wales.
 • 2 Songur, Haluk, Perception of Shariah/Fıqh as law: Codification Application of Shariah by Modern Islamic Satates", The Biannual Conference of ESPR: "Religion in Public Sphere", Merton College, Oxford, 26.08.2010-29.08.2010
 • 3 Songur H., "From Mu'tazila-Hanafi Tradition to Maturudi-Hanafi Tradition: The Case of Specificalizaton (Takhsisu'l-Illah)", BRISMES Annual Conference, Faith, Politics and Society, 23-26 July 2006, Dept.Of Teology & Religion University of Birmingham, Birmingham, England
 • 4 Songur H., "The 1917 Family Law Ordinance as a Last Round of the Codification Movement After Tanzimat (Reforms) and Identity Changes in Ottoman Empire", Joint International Conference of the European Assosication for Middle Eastern Studies (EURAMES) and the British Society for Middle Eastern Studies (BRISMES), 12-16 September 2005, Durham University, England
 • Uluslarası toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 Songur, Haluk, "Prof Dr. Muhammed Abdüşşehid en-Numani'nin "Kevseri'nin Hint Alt Kıtası ve Pakistan Âlimleriyle İlişkisi" İsimli Tebliğinin Müzakeresi", "Uluslararası Zahid Kevseri" Sempozyumu, Düzce, 24-25 Kasım 2007. (müzakere metni)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "İslâm Hukukunda Enflasyonlu Ortamda Ödeme", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, İslâm Hukuku Bilim Dalı, 1995, Konya Danışman: Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı
 • Doktora Tezi
 • 1 "İslâm Ceza Hukukunda Suça İştirak Teoerisi -Mukayeseli Bir İnceleme", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2001, Isparta. Danışman: Yard. Doç. Dr. Hasan Ali Görgülü
 • Hakemli dergilerde yayımlanan ve yazar olarak yer alınmayan yayınlarda yapılan atıf
 • 1 a)Çolak, Abdullah, "İslamı'ın İktisâdî Prensipleri", Dinbilimleri Akademik araştırma Dergisi, Yıl:3, Sayı:1, Ocak/Şubat/Mart 2003, 29-49. 31,32,33,34,35,38ve 40. sayfalarda atıfta bulunulmuştur.Atıfta Bulunulan Eser: Hz. Peygamber ve İslâm İktisadının Esasları" SDÜ.İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, I. Kutlu Doğum Sempozyumu (Tebliğler), 20-21 Nisan 1998, Isparta, 259-268
 • 2 b)Baroje, Sahip, "İslâm Hukukunda Ehl_i Re'y ve Re'y merkezli Fıkıh Anlayışı" (Ya da Ebu Hanife Ve Arkadaşlarının Fıkıhta rey'i Kullanma Tarzı), İslâmi araştırmalar, cilt:5, Sayı:1-2, 2002, 149-163. 150. sayfada atıfda bulunlmuştur.Atıfta Bulunulan eser: İlk Dönem İslâm Hukuk Biliminin Gelişimi, Ahmad Hasan, Rağbet Yayınları,1999, İstanbul, Çeviren: Songur, Haluk
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İbrahim Baghirov, "Molla Sadra'da Beşeri Nefislerin Meadı", SDÜ, SBE, 6.4.2016.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 TUBİTAK, 2219 YDSB programı
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 International Workshop, The Legal Bases Towards the Mutual Understanding The West and Islam, Suleyman Demirel University, U.W, Trinity College, Carmarthen, University of Wales, Lampeter, 26 April 2007 TRSI Common Room Lampeter
 • 2 Brismes, Annual conference, Faith, Politics and Society, 23-26 July 2006, Department of Theology &Religion University of Birmingham, T3: "Legal reasoning in Classical Islam", Tuesday, 25 July, 11. 30, chair (oturum başkanlığı)
 • 3 Brismes, Annual conference, Faith, Politics and Society, 23-26 July 2006, Department of Theology &Religion University of Birmingham, W8:"Interfaith Attitudes", Wedenesday, 26 July, 14. 30, chair (oturum başkanlığı)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Songur, Haluk, The Higher Education Academy Islamic Studies Netwoerk regional Network; Teaching Islamic Studies in Wales", Workshop, 17 May 2011, Cardiff University
 • 2 Songur, Haluk, Inagural Meeting of a New Disiciplinary Special Interest Group in Islamic Law, Wednesday 10 November 2010 Scarmen House, University of Warwick.
 • 3 Songur, Haluk, "The Higher Education Academy Islamic Studies Network Regional Network: Teaching Islamic Stusies in South England", Workshop on Friday 2010 December, Center for Islamic Studies, University of Oxford
 • 4 Interfaith Workshop on Figures in Bible and Qur'an and Links Between Cristianity and Islam, Trinity College, University of Wales, Carmarthen, U.K., 28.04.2007
 • 5 Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 31 Mayıs-1 Haziran, Isparta/Türkiye
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 "Anglo-Sakson Common Law ve İslam Hukuku Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, 2219 Yurt Dışı doktora Sonrası Araştırma Bursu,Hukuk, BİDEB, TUBİTAK,İngiltere, 19.07.2020-18.07.2011
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Songur, haluk, "An Attempt to Compare the Islamic Law and the Common Law", Al-Maktoun Institute, Aberdeen University, Dundee, Scotland,4-5 May 2011
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Law and Religion Scholars Network (LARSN),The Center for Religion and Law,Law School, Cardiff University, Cardiff Wales.
 • 2 "Islamic Studies Network (ISNET), The Higher Education Funding for England,UK.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Suleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 2 "İslam hukuku Araştırmaları Dergisi"
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, Yıl:2006/2, sayı:17
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SOBE Sosyal Bilimler Evi
 • 2 İslam Hukuk Araştırmaları Dergisi, yı:2003, sayı:1-2
 • 3 İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, yıl:2004, sayı: 3-4
 • 4 SOBE -Sosyal Bilimler Evi, 2006/3 ISPARTA
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 "İslam Hukukunda Yargılamanın Çabukluğu Meselesi ve Yargılamayı Çabuklaştırıcı Etrkenler", İslam Hukuku Araştırmalrı Dergisi, Sayı:8, yıl:2006
 • 2 Fıkıhtan islam HUkukuna -Fıkhın İslam Hukukuna Evrilme Süreci Üzerine Bazı Düşünceler", İslam Hukuku Araştırmalar Dergisi, sayı:6, yıl:2005
 • 3 "Osmanlılar Döneminde Gayr-i Müslim Bir İslam Hukukçusu: Sava Paşa (ö:1901), Hayatı, Eserleri ve İslam Hukukuna Dair Görüşleri", İslam Hukuku Araştırmalrı Dergisi, Sayı:, yı:2005
 • 4 "Ahmet Cevdet Pasha (1833-1895): A scholar and A Statesman", İslam Hukuku Araştırmalrı Dergisi, sayı:6, yıl:2005
 • 5 "Usulcülere Göre Bir hükmün Birden Çok İlletle Ta'lili", İslam hukuku araştırmaları dergisi, yıl:3, sayı: 5, 2005
 • 6 "Cessas'ın Bir Yazması ışığında Hanefi Usul Anlayışının Analizi", İslam hukuku Araştırmaları Dergisi, yıl.3, sayı:5, 2005
 • Rektörlük
 • 1 Dış İlişkiler Genel Koordinatörü
 • 2 İlahiyat Fakültesi Dekanı
 • 3 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 4 İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 5 SDÜ Senato Üyeliği
 • 6 SDÜ Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 7 Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 • 8 Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ. İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu Üyeliği
 • 2 SDÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 3 SDÜ İlahiyat Fakültesi Kurulu Üyeliği
 • 4 SDÜİlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 5 SDÜ. İlahiyat Fakültesi, "Stratejik Plan Takip Komisyonu", Temel İslam Bilimleri Bölüm Temsilcisi
 • 6 Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), Kurumsal Değerlendirme Programı, Özdeğerlendirme Taslağı Hazırlama Komisyonu"
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Songur, H., Yard. Doç. Dr., "İslam'da Aile ve Gençlik", Kanal 32 TV Müftülük Saati Programı, 19 Mayıs 2005.
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
 • 1 Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi, (TLÇK), 12-15 Mayıs 2016, Isparta.
VERDİĞİ DERSLER
Genel Hukuk Bilgisi
Hukuk Felsefesi
Hukukun Temel Kavramları
Islâm Hukuku Klasik Metinleri II
Islâm İnsan Hakları Demokrasi
İslam Ceza Hukukunda Suç ve Ceza Teorileri
İslam Hukuk Biliminin Teşekkülü
İslam Hukuk Çağdaş Problemleri
İslam Hukuk I (şahsın hukuku- Aile hukuku)
İslam Hukuk II (Borçlar Hukuku)
islam Hukuk Klasik Metinleri II
İslâm Hukuk Usûlü
İslâm Hukuku II(Borçlar Genel)
Karşılaştırmalı İslam Hukuku
Mukayeseli Hukuk -Sistemler
Roma Hukuku
Temel Hukuk
Türk Hukuk Tarihi
Yabacı Dilde Seçme Dini Metinler II
Yabancı Dilde Seçme Dini Metinler
 
Bu İçeriği Paylaş!