KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Said TAŞ
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon 2462114562
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI 30.06.1987
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 29.01.1991
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 29.07.1998
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Eğitim yönetimi,Sınıf yönetimi,Örgütsel değişme
YAYINLAR
  • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
  • 1 EROL OSMAN, TAŞ SAİD, MYO Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Sıklıkları İle Yaratıcılık Algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7), , 82-104. (2012), (EBSCO)
  • Yönetilen Tez
  • 1 Özbakır Kamil , Genel lise öğretmenlerinin etkileşimli tahta kullanılan sınıflarda sınıf yönetimiyle ilgili karşılaştıkları sorunların incelenmesi, Bu çalışmada lise öğretmenlerinin etkileşimli tahta kullanılan sınıflarda sınıf yönetimi ile ilgili karşılaştıkları sorunları irdelemek amaçlanmıştır. Bu sorunların, sınıf yönetiminin fiziksel düzen, plan-program etkinliklerinin yönetimi, zaman yönetimi, ilişki ve davranış düzenlemeleri boyutları açısından hangi düzeyde ilişki gösterdiği belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin karşılaştıkları bu sorunların, sınıf yönetiminin bu alt boyutları açısından cinsiyetlerine, öğretmenlik mesleğindeki hizmet sürelerine, branşlarına ve derslerde etkileşimli tahta kullanma sıklıklarına göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Antalya ilinde bulunan, sınıflarında etkileşimli tahta kurulmuş olan 25 ortaöğretim kurumundan 103 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Etkileşimli Tahtayı Kullanırken Sınıf Yönetimi ile İlgili Karşılaşılan Sorunlar Ölçeği" kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 21 istatistik programında çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Verilerin analizinde frekans, Pearson korelasyon testi, t testi, Anova testi, LSD post-hoc testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara ve sonuçlara göre, plan-program etkinliklerinin yönetim boyutu ile zaman yönetimi boyutu ve ilişki ve davranış düzenlemeleri boyutu arasında kuvvetli ilişki bulunmaktadır. Zaman yönetimi boyutu ile ilişki ve davranış düzenlemeleri boyutu arasında kuvvetli ilişki bulunmaktadır. Farklı cinsiyet grupları arasında sınıf yönetiminin boyutları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Öğretmenlik mesleğindeki süresi farklı olan gruplar arasında sınıf yönetiminin boyutları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Plan-program etkinliklerinin yönetim boyutu puanı ve zaman yönetimi boyutu puanı branşlara göre farklılık göstermektedir. Zaman yönetimi boyutu puanı ve ilişki ve davranış düzenlemeleri boyutu puanı derslerde etkileşimli tahta kullanma sıklığına göre farklılık göstermektedir., 02.07.2018. Yüksek Lisans
 
Bu İçeriği Paylaş!