KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Selami TURAN
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü
Ana Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Telefon 2462114058
E-Posta selamituran@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-0888-1191
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 15.07.1992
Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - 27.02.1995
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 10.05.2000
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Edebiyat-şiir,Ebru,Edebiyat-şiir, hat sanatı, sanat eğitimi, tezhip sanatı.,Edebiyat-Şiir-Tiyatro,Eski Türk Edebiyatı,Fars Dili ve Edebiyatı
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Turan,Selami, Saruhanlı Gülşeni Divanı, Fakülte Kitabevi, Isparta 2011, 328 s.
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Adı Var Sanı Yok Bir şAir Çamçak Mehmed Çelebi ve Divanı
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Turan,Selami, Kadı Burhaneddin Ahmed’in Gazellerinde Söz Tekrarlarının Kullanımı, Atilla Şentürk Armağanı, İstanbul 2013, s. 605-627
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Türk edebiyatında gazel: başlangıcından on altıncı yüzyıla kadar, ESKİ TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMALARI IX Gazelden Gazele: Dünün şiirine bugünden bakışlar
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Turan, Selami-Çetin, Kamile, "Bilâl Efendi'nin Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ'sının Tunus Nüshası", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences), Hakemli Dergi (Refereed Journal), Yıl (Year): 2010/1, Sayı (Number): 11, s. 197-206.
 • 2 Turan, Selami; Akgül, Ahmet, XVII. Asrın Âlim ve Şairlerinden Ali Bin Muslihi'd-din Bozkırî ve Zemmu'l-Fenâ Adlı Eseri, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 4, S. 8/2, 2009, s. 59-65.
 • 3 Turan, Selami, Ahmedi'nin Türkçe Divanındaki Ahenk Unsurları, Edebiyat ve Dil Yazıları Mustafa İsen'e Armağan, Ankara 2007, s. 567-590.
 • 4 Turan, Selami, Aşkın Terennümü: Eski Türk Edebiyatında Gazel, TALİD (Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi), Güz 2007, c. 5, sy. 10, s. 155-196.
 • 5 Turan, Selami, Türk Edebiyatında Gazel, Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 6, S. 13, Isparta 2005, s.107-125.
 • 6 Turan, Selami, Hatâyî'nin Elif-nâme Tarzında Yazılmış Şiirleri", Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmaları, 107-125 pp., 2004.
 • 7 Turan, Selami, Bâkî'nin 'Olup Gezer' Redifli Gazelinin Açıklaması, Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 3, S. 5-6, 2001, (Isparta, 2003), s.179-184.
 • 8 Turan, Selami, Subhî-zâde Feyzî ve Hamsesi, Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmaları, Yıl: 3, S. 5-6, 2001, (Isparta, 2003), s. 193-196.
 • 9 Turan, Selami, "Şâhî Mahlaslı Çilekeş Bir Şehzade: Bâyezid" Bilge, Kış 2000, C. 7, S. 27, s. 88-90.
 • 10 Turan, Selami, Mitolojik Unsurlara Dair Bir Kitap, Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, Yıl:2, Sayı 3-4 Isparta 2000, s. 203-206.
 • 11 Selami Turan, "Türk edebiyatında gazel: başlangıcından on altıncı yüzyıla kadar "  Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları . İstanbul: Klasik Yayınları, 2016, s.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Turan, Selami, "Hızır ve Bahar", Ay Vakti Aylık Kültür ve Edebiyat Dergisi, Yıl 5, Sayı 55, Nisan 2005, s. 14-15.
 • 2 Turan, Selami, Mehmet Âkif'in Bülbül Şiirinde Edebî Sanatların Rolü, Ay Işığı, Yaz 97/4, s. 16-18.
 • 3 Turan, Selami, Cemil Meriç'in Divan Edebiyatına Bakış Açısı, Ay Işığı, Yaz 97/6, s. 21-22.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Şerif Ali’nin Mecmua-i Gazeliyatı’nda Yer Alan Nutuklar
 • 2 Turan,Selami-Akgül, Ahmet-Çetin, Kamile, "Fuzûlî'nin Leylâ vü Mecnûn'unda Gül ve Gül Bahçesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2013/1, Gül Özel Sayısı, s. 75-94.
 • 3 Turan, Selami, Mihrî Hatun Divanı'nda Şehir Methiyesine Bir Örnek: Lâdik, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Volume: 3, Issue: 10, Wınter 2010, s. 597-604.
 • 4 cc) Selami Turan, KAMİLE Çetin, "Bilâl Efendi'nin Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ'sının Tunus Nüshası", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences) (SSCI), 197-206 pp., 2010.
 • 5 Turan, Selami, Divan Şairlerinin "Zevrak" Etrafında Oluşturdukları Benzetme Dünyası, Turkish Studies,-Klâsik Türk Edebiyatı- -Prof. Dr. Meserret Diriöz Hatırası-, Volume 4/2, Winter 2009, s. 1039-1071.
 • 6 Turan, Selami, Necâtî Beğ'in Şiirlerinde Yer Adları, Sosyal Bilimler Dergisi, S. 20, Aralık 2009, s. 135-154.
 • 7 Turan, Selami, Sebk-i Hindî Şairlerinden Nâilî'nin Bir Gazeli Üzerine İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta 2000, Sayı 5, s. 163-172.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Minûçehr Murtazavî, (Çev. Selami TURAN - Aliye YILMAZ), Timur ve Moğol Devirlerindeki "Şâh-nâme" Taklitçileri, Turkish Studies, -Klâsik Türk Edebiyatında Mesnevî- -Prof. Dr. Halûk İpekten Anısına, Volume 4/7, Fall 2009, s. 683-759.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Turan,Selami-Akgül, Ahmet-Çetin, Kamile, "Fuzûlî'nin Leylâ vü Mecnûn'unda Gül ve Gül Bahçesi", Her Yönüyle Gül Sempozyumu Özet Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 7-9 Haziran 2012, s. 49.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Şiir Mecmualarının Sestematik Tasnifi Projesi Çalıştayı MESTAP
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mensur Fetihnâmelerde Şiirin Kullanımı: Cihad-Nâme Örneği
 • 2 Meşrutiyet Döneminde Selanik’te Yayimlanan Çocuklara Rehber Ve Çocuk Bahçesi İsimli Çocuk Dergilerindeki Edebî Metinler, -Geçmişten Günümüze- Balkanlar’da Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri Ve Önemi Sempozyumu, 11-1 Mayıs 2017.
 • 3 Turan, Selami-Çetin, Kamile,"Elif-nâmelerde Dil ve Üslûp Özellikleri: Mihrî ve Nesîmî Örneği", 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslûp İncelemeleri 19-21 Ekim 2011) (2nd International Symposium On Turkish Literature (Language and Style Analysis of Literary Texts 19-21 October 2011), Bildiriler, c. I ve c. II, Isparta 2012, c. II, s. 1099-1120.
 • 4 Turan, Selami-Çetin, Kamile, "Biyografik Bilgi Bakımından Divanlar: Nâbî Divanı Örneği", T.C. Nevşehir Üniversitesi "Prof. Dr. Mustafa İSEN Adına Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu" Program ve Bildiri Özetleri, 6-8 Mayıs 2010, Nevşehir, s. 609-628.
 • 5 Turan, Selami-Çetin, Kamile, "Üsküplü İshak Çelebi'nin Dilinden Şiir ve Şairlik", Celal Bayar Üniversitesi Manisa Yöresi Türk Tarih ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu-II, Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 13-15 Mayıs 2010,C. II. s. 426-441
 • 6 Turan, Selami, Necati Beğ'in Şiirinde Yer Adları, "Ölümünün 500. Yılında Necâtî Beğ Anısına" I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu,15-17 Nisan 2009, Kocaeli, s. 257-275.
 • 7 Turan, Selami, Mehmet Akif'in Safahat'ında Farsça Yazan Ediplerin Bulduğu Yansımalar, I. Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu, 19-21 Kasım 2008, Burdur, s. 724-732.
 • 8 Turan, Selami, Divan Şairlerinin "Zevrak" Etrafında Oluşturdukları Hayal Dünyası, I. Uluslar arası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu -Prof. Dr.Abdülkadir Karahan Anısına-, İstanbul, 12-13 Nisan 2007.
 • 9 Turan, Selami, Sultan da Elif-ba Yazar: Muhibbî'nin Elif-nâmesi, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, 23-26 Ekim 2007, s. 627-633.
 • 10 Mensur Fetihnâmelerde Şiirin Kullanımı: Cihad-Nâme Örneği
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Turan, Selami-Çetin, Kamile, "Biyografik Bilgi Bakımından Divanlar: Nâbî Divanı Örneği", T.C. Nevşehir Üniversitesi "Prof. Dr. Mustafa İSEN Adına Uluslararası Klasik Türk Edebiyatında Biyografi Sempozyumu" Program ve Bildiri Özetleri, 6-8 Mayıs 2010, Nevşehir, s. 19.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 "Sevgilinin Aşkla Terbiyesi: Nesîmî'nin Günlüğü", SarejevoInternational Burch University, Intarnational Symposium on sustainable Development june 9-10, 2009.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Nabi'nin Tuhfetü'l-Harameyn'i İnceleme-Metin, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1995, XX+195 s.
 • Doktora Tezi
 • 1 Erken Dönem Türk Şiirinde Gazel, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2000, VIII+422 s.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Metin Aydoğdu, Muhyî'nin Manzum İbtidâ-nâme Tercümesi (İnceleme-Metin), Isparta 2014.
 • 2 Beyhan Çelik, Yusuf Ziya Bey ve Birinci Mecmu'a-i Eş'arım Yahud Nevbaharım: İnceleme-Metin, Isparta 2012.
 • 3 Ahmet Akgül, Abdullah Sıdki Divanı (İnceleme, Metin, Dizin), Isparta 2011.
 • 4 Hamza Özaydın, Ali Çelebi Divanı: İnceleme-Metin, Isparta 2011.
 • 5 Sevim Alkan, Ni'met (İstanbullu) Divanı: İnceleme-Metin-Dizin, Isparta 2011.
 • 6 Mehmet Demiralay, Hüdayi-i Kadim (16. yy) ve Divanı: İnceleme-Tenkitli Metin, Isparta 2007.
 • 7 Kamile Çetin, ibrahim Raşid Divanı: İnceleme Tenkitli Metin, Isparta 2006.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Bahanur Özkan Bahar, Lokman'ın Esrarname-i Aşıkan'ı inceleme metin
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İsmail Ak, Nasihatname-i Sıdkî(İnceleme-Metin), Isparta 2012
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Hamza Özaydın, Ali Çelebi Divanı: İnceleme-Metin, BAP Projesi, Proje Yürütücüsü, (Proje No: 2020-YL-09).2011.
 • 2 Ahmet Akgül, Abdullah Sıdki Divanı (İnceleme, Metin, Dizin), BAP Projesi, Proje Yürütücüsü, (Proje No: 2021-YL-09)
 • 3 Klâsik Türk Edebiyatında Yusuf u Züleyha Geleneği ve Bu Geleneğin 18. Yüzyıldaki Temsilcisi: Bilal Efendi ve Yusuf u Züleyhası (109K317 No'lu 1002 TUBİTAK Projesi) (Proje Yürütücüsü)
 • 4 Sevim Alkan, Ni'met (İstanbullu) Divanı: İnceleme-Metin-Dizin BAP Projesi, Proje Yürütücüsü, (Proje No: 2134-YL-10)
 • 5 Kamile Çetin, İbrahim Raşid Divanı: İncele Tenkitli Metin, BAP Projesi, Proje Yürütücüsü, (Proje No: 0926-YL-04)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Dil ve Üslûp İncelemeleri), 19-21 Ekim 2011, Isparta
 • 2 I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (23-26 Ekim 2007)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Bilim Kurulu, 12-15 Mayıs 2016,Isparta.
 • 2 V. TÜRKİYE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR KONGRESİ (12-15 Mayıs 2016 Isparta)
 • 3 Her Yönüyle Gül Sempozyumu, 7-8-9 Haziran 2012, Isparta.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu tarafından “Asımın Nesli ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı”
 • 2 Isparta Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından “Asımın Nesli ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı”
 • 3 "Osmanlıda Kütüphanecilik ve Bir Kitap Sevdalısı Ali Emiri Efendi", Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Isparta Öğretmenevi Konferans Salonu, Isparta: 29 Mart 2011.
 • 4 "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı", Çavdır kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü, Çavdır İÖO konferans salonu, Burdur: 11.03.2011.
 • 5 Turan, Selami, Mevlana'dan Hikayeler, Isparta Belediyesi'nin Geleneksel Ramazan Programı, 23.08.2009.
 • 6 Turan, Selami, "Mevlana", Mevlana'nın 736. Vuslat Yıldönümü , Türkçe Topluluğu, Isparta: 18 Aralık 2009.
 • 7 Turan, Selami, "Mevlana'nın Kader ve İrade Anlayışı", Mesnevi Okumaları, Birlik Vakfı Konferans Salonu, Isparta: 29 Nisan 2009.
 • 8 Turan, Selami, "Mevlana ve Mesnevisi", Mesnevi Okumaları, Birlik Vakfı Konferans Salonu, Isparta: 08 Nisan 2009.
 • 9 Turan, Selami, "Mevlana'da Mizah ve Nükte", Mesnevi Okumaları, Birlik Vakfı Konferans Salonu, Isparta: 22 Nisan 2009.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-, S. 6, 7, 2004.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 Gül Kitabı -Gül Kültürü Üzerine İncelemeler-, Isparta 2005.
 • 2 I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Isparta 2007.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SüleymanDemirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 2 SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları-
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi
 • 2 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
 • 3 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • 4 Türkiyat Araştırmaları Dergisi
 • 5 Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 2004, 2005, 2009
 • 6 Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 7 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (SDÜTÖMER)
 • 2 Türk Dilve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı
 • 3 Doğu Dilleri ve Edebiyatı
 • 4 TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÜDAM)
 • 5 Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı
 • 6 Doğu dilleri ve Edebiyatı Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı
 • 7 Doğu dilleri ve Edebiyatı Arap Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı
 • 8 SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Lise Yaz Okulu Komisyonu
 • 2 Yabancı Öğrenci Sınavı Hazırlık ve Uygulama Komisyonu
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi 16. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği "Sosyal ve Kültürel Etkinlikler" Şiir Yazma Yarışması Yürütme Kurulu Üyeliği, Isparta 15-17 Mayıs 2013.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi 16. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği "Sosyal ve Kültürel Etkinlikler" Üst Kurul Üyeliği, Isparta 15-17 Mayıs 2013.
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi 15. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği "Sosyal ve Kültürel Etkinlikler" Komisyon Üyeliği, Isparta 16-18 Mayıs 2012.
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu Düzenleme Kurul Üyeliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu Düzenleme Komitesi
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen Münazara yarışmasında Jüri başkanlığı
 • 2 Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Halil Hamit Paşa Halk Kütüphanesi, bağış eserleri tespit komisyonu üyeliği.
 • 3 Toplumsal Duyarlılık ve Dayanışma Kulübünün düzenlediği "Toplumsal Duyarlılık ve Dayanışma" temalı şiir yarışmasında jüri üyeliği
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Nesl-i Fatihan Kültür ve Eğitim DErgisi
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma TEknikleri
Bitirme Ödevi
Erken Dönem Türk Şiiiri
Erken Dönem Türk Şiiri
Eski Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri
Eski Türk Edebiyatı I
Eski Türk Edebiyatı II
Eski Türk Edebiyatı V
Klâsik Dönem Türk Edebiyatında Şiir Üslupları
Klâsik Türk Şiiri Çözümleme Yöntemleri
Osmanlı Türkçesi I
Osmanlı Türkçesi II
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Yazma Metin Okumaları
 
Bu İçeriği Paylaş!