KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Kenan ÖREN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Ana Bilim Dalı İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 2113088
E-Posta kenanoren@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 11.11.1987
Yüksek Lisans SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 03.09.1997
Doktora SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 19.04.2000
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Ören, Kenan, Çalışma Sosyolojisi, Nobel Yayınları, Ankara, 2013
 • 2 Ören, Kenan, Sosyal Politika, Nobel Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2013
 • 3 Ören, Kenan, Bahadır Eser, Elvettin Akman (Editörler), Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayınları, Ankara, 2012
 • 4 Ören, Kenan, Zihinsel Engellilerin Eğitim ve İstihdamı, Pelikan Yayınları, Ankara, 2005, ISBN No: 975-8778-44-7
 • 5 Ören, Kenan, Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Gücü Faktörü, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara, 2002 ISBN No: 975-591-525-7
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Taş Yunus, Kenan Ören, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile ilgili bir Değerlendirme, Hak-İş Uluslar arası Emek ve Toplum Dergisi, C: 2, Sayı: 3, Ankara, 2013
 • 2 Ören, Kenan, Hasan Yüksel, Türkiye’de Konut Sorunu ve Temel Dinamikleri, SDÜ, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 18, Isparta, 2013
 • 3 Ören, Kenan ve Hasan Yüksel (ÇEKO Doktora Öğrencisi), Geçmişten Günümüze Çalışma Hayatı, Hak-İş Uluslar arası Emek ve Toplum Dergisi, C: 1, Sayı: 1, 2012
 • 4 Ören, Kenan, Hasan Yüksel (ÇEKO Doktora Öğrencisi), Marka İşveren veya İşveren Markası Kavramı: Bu Kavramın İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında ve İşçi Devir Hızı Kapsamında Değerlendirilmesi, Kamu-İş Dergisi, C: 12, Sayı: 3, Ankara, 2012
 • 5 Ören, Kenan, Mustafa Öztürk ve Merve Darıyemez, Türkiye’de Sosyal Dışlanma Ekseninde Ötekileştirme Olgusu, Prof. Dr. Cihangir Akın’a Armağan Kitabı, Sakarya, 2012
 • 6 Ören, Kenan, Kadınların Yoksullukla Mücadele Aracı Mikro Kredi: Deneyimler Üzerinden Bir İnceleme, AÜ., İİBF Dergisi, C: 26, Sayı: 2, Erzurum, 2012
 • 7 Ören, Kenan, Elvettin&Çiğdem Akman, Kurumsal Bağlamda Engellilere Yönelik Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ve Kamu Politikaları: Genel Bir Değerlendirme, (Bu Makale Dosyada Sunulan “Sosyal Sorumluluk” isimli Kitapta Bulunmaktadır), Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayınları, Ankara, 2012
 • 8 Ören, Kenan ve Murat Göçmen (ÇEKO Yüksek Lisans Öğrencisi), 6111 Sayılı Torba Yasanın Getirdiği Reform ve Değişikliklerinin Çalışma Hayatına Yansımaları (Kısmi Bir Analiz), Kamu-İş Dergisi, C: 12, S: 1, Ankara, 2011
 • 9 Ören, Kenan, Mehmet Biçkes, Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Potansiyeli Üzerindeki Etkileri (Nevşehir’deki Yüksek Öğrenim Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma), SDÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C: 16, Sayı: 3, Isparta, 2011
 • 10 Erol, Mikail, Kenan Ören, (SDÜ,İİBF,ÇEKO) Learning Curves, Usage of Learning Curves in Reducing Workfore Costs as a Tool and an Emprical Study, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1, Elazığ, Ocak 2009
 • 11 Ören,Kenan,(SDÜ,İİBF,ÇEKO) , “Sosyal Sermayede Güven Unsuru ve İşgücü Performansına Etkisi”, Kamu-İş Dergisi, Sayı 1, Cilt 9, 71-90 (2007)
 • 12 Büyükbaş H, Kenan Ören, “Küreselleşme, Birleşmiş Milletler ve Uluslar arası Sosyal Düzen Arayışı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 13, 103-121 (2005)
 • 13 Ören Kenan, Bilal Erdem, Metin Kaplan, “Örgütsel Kültürün İşgücü Verimliliğine Etkisi”, Kamu-İş Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, 1-19, (2005)
 • 14 Ören, Kenan, “Zihinsel Engellilerin İstihdam Sorunu ve Dengeleyici Tedbirler”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 65, 126-139 (2004)
 • 15 Ören, Kenan, “Küresel İşletmelerin Dünyadaki İstihdama Olan Katkıları”, EKEV Akademi Dergisi, Sayı 20, 24-34 (2004)
 • 16 Ören, Kenan, “Toplam Kalite Yönetiminin Etkinliği Üzerine Bir Araştırma”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 68, 158-173 (2004)
 • 17 Büyükbaş, Hakkı, Kenan Ören, “ABD, BM Ekonomik Örgütleri ve Üçüncü Dünya Ülkeleri: Dün ve Bugün”, EKEV Akademi Dergisi, Sayı 21, 215-236 (2004)
 • 18 Ören, Kenan,“Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) Sağladığı Devlet Teşvikleri ve Kullanım Alanlarının Karşılaştırılması: Nevşehir İli’nde bir Uygulama”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 105-119 (2003)
 • 19 Ören, Kenan, “Social Security and Foundations-Non Profit Making Organizations- In The Ottoman Empire”, EKEV Akademi Dergisi, Sayı 16, 171-180 (2003)
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Ören, Kenan, Changing Social Security System in Turkey and Adapting Process to The Criteria of European Union, New World Sciences Academy (NWSA) e-Journal of New World Sciences Academy, Year: 2007, Volume:2, Number: 4, ISSN: 1306
 • 2 Ören, Kenan, “Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Osmanlı’da Vakıflar ve Damat İbrahim Paşa’nın Rolü”, Dünden Bugüne Vakıflar Dergisi, Sayı 4, 19-23 (2006)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ören, Kenan, Hasan Yüksel, The Knowledge as the Main Determinant on the Employment and the Employee’s Profile, International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS’13) Sarajevo, 10-11 May, 2013
 • 2 Ören, Kenan, Modern Islamic Banking System (Interest Free Banking) and its Employment Policy, Eastern Mediterranean University, ICBFP’2011 International Conference on Banking and Finance Perspectives, Northern Cyprus, 2011
 • 3 Union Busting Techniques as a Result of Effects of Global Economics, International Davraz Congress, Isparta, 24-27 September 2009
 • 4 Erol, Mikail, Kenan Ören, “Structural Developments in the Accounting Profession from the Otoman Empire up to now, The Balkans Countries’ 1st International Conference on Accounting and Auditing, 8-9 March, 2007, Edirne, Turkey
 • 5 Çetiner, Ertuğrul, Mikail Erol, Kenan Ören, “Corporate Governance (Institutional Management) and Its Usage, As a Tool, For Preventing Scandals in Accounting”, International Strategic Management Conference, Canakkale Onsekiz Mart University, İstanbul Commerce Univerisity, Gebze Institute of Technology, June 23-25, 2005, Kolin Hotel, Canakkale-Turkey
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!