KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Gürcan PAPATYA
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462110611
E-Posta gurcanpapatya@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası kisisel.sdu.edu.tr/akademik/gurcanpapatya
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 30.06.1987
Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 26.09.1990
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 14.02.1997
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Stratejik Yönetim ve Rekabet Stratejileri: Portföy ve Matrissel Yaklaşımlar,Yeni Yönetim ve Organizasyon Yöntemleri,Verimlilik Stratejileri ve Yönetimi,Girişimcilik,Kalite Yönetimi ve Felsefesi,Yönetim Teorisi, Düşüncesi ve Felsefesi,Toplum ve İnsan Bilimleri: Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji,Uluslararası ve Küresel işletmecilik,Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış,Yöneticilik ve Liderlik: Vizyon ve Misyon Bildirileri,Yenilik ve Yaratıcılık,Entellektüel Sermaye,Teoloji, Bilim ve Felsefe,Pazarlama ve Yeni Yaklaşımlar,Yeni Bilimler: Kaos, Kantum ve Karmaşıklık,Bilgi Yönetimi ve Bilişim Teknolojileri,Kurum Kültürü ve Kültürlerarası Etkileşim,Psiko-tarih ve Tarih,İnsan Kaynakları ve Yönetimi,Bilimkurgu ve Film Analizleri,Türk Müziği: İcra, Nazariyat ve Ney,Uzakdoğu sporları: Aikido-Judo-Budo,Vak'a Analizleri,Hayal Mühendisliği ve İşbuluşçuluğu
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Temel İşletmecilik Bilgisi: Teorik Düzenlemeler, Entelektüel Birikim ve Notlar, Isparta: B. 3, Beyazıt Kitabevi Ya., 2016.
 • 2 Temel İşletmecilik Bilgisi: Teorik Düzenlemeler, Entelektüel Birikim ve Notlar, Isparta: B. 2, Beyazıt Kitabevi Ya., 2015.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Erdoğan Kaygın, Bülent Güven [ed.] Girişimcilik: Temel Kavramlar, Girişimcilik Türleri ve Girişimcilikte Güncel Konular, İstanbul: Siyah İnci Akademi Ya. 2015 içinde; 12. Bölüm: "Girişimciliğin Zihin Kökenleri ve Zihniyet Haritaları", s. 211- 241
 • 2 Erdoğan Kaydın, Bülent Güven [ed.] (2013), Kadın Girişimciliği, İstanbul: Veritasakademi içinde: "Yeni İş/işletmecilik Dünyasında Kadın Liderliği: Girişimci Kadınlar için Genişletilmiş Okumalar ve Notlar", s. 213-239.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kaynak Tabanlı İhracat Pazarlaması: Batı Akdeniz Bölgesi Uygulaması, Verimlilik Dergisi, 2016/4: 7-31. [Nurhan Papatya, Gürcan Papatya, Ahmet Songur]
 • 2 "Girişimci Yönlülük, İç-girişimcilik ve Performans İlişkisi: Türkiye Tekstil Sektörü İşletmelerinde Bir Araştırma", Hacettepe Ünv. İİBF Dergisi, C. 34, S. 4 (2016),: 19-48. [Gürcan Papatya, Nurhan Papatya, A.Buğra Hamşıoğlu]
 • 3 Sürdürülebilir Rekabet Yönetiminde Marka Değeri ve Marka Güveni: Süleyman Demirel Üniversitesinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Ünv. İİBF Dergisi, 20 (2015), s. 35-54. (Nurhan Papatya, Gürcan Papatya, A. Buğra Hamşıoğlu)
 • 4 Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Kaynak Tabanlı İhracat Performansı: Türkiye İSO-500 İhracatçi İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama", Süleyman Demirel Ünv. SBE Dergisi, 21, 1 (2015), s. 1-30. (Nurhan Papatya, Gürcan Papaptya, Ahmet Songur)
 • 5 Futbol Sadece Bir "Oyun" mu? Futbol Ekonomisi ve Uluslararası Bahis Şirketleri Üzerine Bir Değerleme, Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, 50, 577 (2013), s. 45-64.
 • 6 "Deneyimsel Değer Yaklaşımnda Kritik Değer Sürücüleri: Muğla Bölgesinde Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Aaraştırma", Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, C. 9, S. 19(2013), s. 87-105.
 • 7 Futbol Sadece Bir Oyun mu Futbol Ekonomisi ve Uluslararası Bahis Şirketleri Üzerine Bir Değerleme 50 577 2013 s 45 64
 • 8 Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti: İki Özel Hastanede Karşılaştırmalı Bir Araştırma", Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 2012,ss.87-108.
 • 9 KOBİ'lerde İş Buluşçuluk Konseptinin Geliştirilmesi: Türkiye KOBİ'lerine İlişkin Yeni Buluşçuluk Rejimi Önerisi, Journal of Azerbaijani Sdudies, Vol. 12 (2): 110-131.
 • 10 Küresel Rekabetçi Strateji Olarak Ayırt Edici Yeteneklerin Rolü: Azerbaycan Alkollü İçecekler Sektörü İşletmelerine İlişkin Model Önerisi Tartışması, Ülkümüz Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dergisi, Y. 2, S. 4 (Aralık 2005): 143-152.
 • 11 Yeni İş Modeli Önermesi Kolektif Ticaret (c-commerce): Azerbaycan İşletme Yöneticilerin Bakış Açılarının İncelenmesi ve Fırsatların Araştırılması, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, KTMÜ Ya. No. 65/17, 12, 213-224 (2004).
 • 12 İşletmelerde Örgütsel Dönüşüm Perspektifi: Burdur İli Organize sanayi Bölgesi İşletmelerinde Uygulama, Verimlilik Dergisi, 2002/1, s. 77-100.
 • 13 Karşı Etkileşimli Pazarlamanın Stratejik ve Bütünleşik Değerlendirilmesi, Pazarlama Dünyası, Y. 15, S. 2001/4 (Ağustos 2001), s. 12-16.
 • 14 Kuantum Yönetim'in Gerçeği, Executive Exellence Dergisi, Rota Ya., Y.5, S. 49(Nisan 2001), S. 4-5.
 • 15 İşletmelerin Stratejik Vizyonu: Gerçeğe Dönüştürme Manevraları ve Eylem Planları", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, S.4(Güz 1999), S. 143-166.
 • 16 Pazarlamanın Küresel Stratejik Boyutu: Yönetim Ve Çalışma İlkeleri, Pazarlama Dünyası Dergisi, Y. 13, S. 77(Eylül-Ekim 1999), S. 39-44.
 • 17 Vizyon: Hayal Ve Gerçek Arasındaki Gerilim -Eleştirel Bir Yaklaşım Denemesi-Vision: The Tensıon Between Imagination And Reality -An Essay Of Critical Approach, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Y. 1998, S. 3(Güz), S. 123-134.
 • 18 İşletme Verimliliğini Geliştirme Ve Küresel Rekabet Önceliklerinden Hayal Mühendisliği", MPM Verimlilik Dergisi, 1997/4, S. 33-46.
 • 19 İşletmelerin Örgütsel Verimliliğe Ulaşmada Yetki Devri Sorunu Ve Yönetici Engeli -Motivasyon Kuramları Bağlamında-, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, S.2(Güz 1997), S. 127-146.
 • 20 Küreselleşme Sürecinde Toplumsal Verimlilik Ve Stratejik Rekabet Yönelimli Özelleştirme Boyutu", Dumlupınar Üniversitesi TMYO Dergisi Ya. No. 1/1, Ekim 1995, S. 25-31.
 • 21 Kaynak Tabanlı İhracat Pazarlaması: Batı Akdeniz Bölgesi Uygulaması, Verimlilik Dergisi, 2016/4: 7-31. [Nurhan Papatya, Gürcan Papatya, Ahmet Songur]
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Stratejik Düşünme: Yaratıcı Yıkıma Doğru Eleştirel Dönüşüm, Harvard Business Review, (2017 Ocak-Şubat): 94-99. [Gürcan Papatya]
 • 2 Ne Kadar Post-modernsiniz?: Modern Terminolojik Bir Yanılsama ve Afazi Durum Analizi, Pİ-Pazarlama ve İletişim Kültür Dergisi, (Bahar 2007/02): 67-71. [Gürcan Papatya]
 • 3 Pazarlamada Paradigmik değişim Ya Da Postmodern Devrim: Tarihsel ve Eleştirel Bir Deneme, Pİ-Pazarlama iletişim Kültür Dergisi-Medicat, C. 2, S. 6 (2003), s. 24-39. [Gürcan Papatya, Nuran Papatya]
 • 4 Liderliğin Kimyası: Yeni Bir Liderlik Paradigmasına Doğru, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 20 (Haziran 2002), s. 66-71. [Gürcan Papatya]
 • 5 İşgörenlerinizi Nasıl Belirler ve Seçersiniz?: İnsan Kaynakları Verimlilğine Kuramsal Bir Yaklaşım Önerisi, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 19 (Mayıs 2002), s. 80-83. [Gürcan Papatya]
 • 6 Yönetimin Ontolojisi: Söylemsel Temellendirme ve Kaçınılmaz Başlangıca Doğru, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 24 (Ekim 2002), s. 58-63. [Gürcan Papatya]
 • 7 Post İşletmeciliğin İdeolojik Temeli Yalınlaşma: Uygulama Boyutları, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 25 (Kasım 2002), s. 56-61. [Gürcan Papatya]
 • 8 Geleceği Mühendisleme: Kavramlar Üzerine Epistomolojik Bir Deneme, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 21 (Temmuz 2002), s. 64-69. [Gürcan Papatya]
 • 9 Geleceği Okuma Deneyimi: Senaryolama, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 22 (Ağustos 2002), s. 76-81. [Gürcan Papatya]
 • 10 Değişim Mühendisliğini Yeniden Mühendisleme: Teorik Çerçeveye Yeni Katkılar ve Katılımlar, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 23 (Eylül 2002), s. 62-69. [Gürcan Papatya]
 • 11 İşletmelerde İstihbaratın Üretilmesi ve Yönetilmesi, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 17 (Mart 2002), s. 81-85.
 • 12 Çalışma Teknolojisi Olarak Hata Yönetimi: Sistematik ve Stratejik Bir Deneme", İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 16 (Şubat 2002), s. 84-87. [Gürcan Papatya]
 • 13 Değişim Mühendisliğini Yeniden Mühendisleme: Teorik Çerçeveye Yeni Katkılar ve Katılımlar, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 23 (Eylül 2002), s. 62-69. [Gürcan Papatya]
 • 14 İş/işletmecilik Dünyasının Refleksi Entellektüel Sermaye Asimetrisi: Yönetim İdeolojisine Düşülebilecek Bazı Notlar", İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 15 (Ocak 2002), s. 52-57. [Gürcan Papatya]
 • 15 Düşük Verimlilik Açmazına Eleştirel Yaklaşım: Doku Aşılama Mı, Dokuyu Paylaşanlarla Çalışma Mı?, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 6 (Nisan 2001), S. 85-87. [Gürcan Papatya]
 • 16 Rekabetin Saklandığı Sır: İşletmeler İçin Keşif Temelli Yönetim, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 3 (Ocak 2001), S. 58-61. [Gürcan Papatya]
 • 17 Bilgi Toplumunu Anlamak Küresel Bir Paradoks mu?, MPM Anahtar Dergisi, Y. 13, S. 156 (Aralık 2001), s. 7. [Gürcan Papatya]
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Üçüncü Binyıla Hazırlık: Geleceğin İnşası için Harekat Araştırmaları, Karizma Dergisi, Y. 5, S. 19 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2004), s. 113-140.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Kuantum Yönetim'in Gerçeği, Executive Exellence Dergisi, Rota Ya., Y.5, S. 49(Nisan 2001), S. 4-5.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ekonomik Kriz Döneminde İşletme Performansı Üzerinde Pazar Yönlülüğün ve Stratejik Esnekliğin Rolü ve Bir Araştırma
 • 2 Yenilik Üretme Yeteneğinin İşletme Performansına Etkisi ve Bir Uygulama, 8-10 Mayıs 2014 13.Ulusal İşletmecilik kongresi Bildiri Kitabı, Ulusal İşletmecilik Kongresi. 8-10 Mayıs 2014 Kemer/Antalya. C. 2, Marmara Ünv. Yayınevi: 1067-1074 (Gürcan Papatya, Nurhan Papatya, A.Buğra Hamşioğlu)
 • 3 Bilgi ve İletişim Çağında KOBİ'lerin Uluslararası Pazar Performansının İncelenmesi: Isparta Örneği, 26-29 Ekim 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi 15. Ulusal Pazarlama Kongresi, Bildiriler Kitabı: 577-584.
 • 4 Akıllı İşletmelerin Rekabeti Doğru Okuma Stratejisi Olarak Kaynak Tabanlı Görüş: Türk Otomotiv Sektörü İşletmelerinde Bir Değerleme, 16-18 Mayıs 2008 İKÜ, 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya.
 • 5 Yenilik, Pazar Yönlülük ve Örgütsel Öğrenmenin İşletme Performansına Etkisi: Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletmede Araştırılması, 7.Anadolu İşletmecilik Kongresi, (8-10 Mayıs, 2008 Çorum),ss.463-476.
 • 6 KOBİ'lerin Rekabette Meydan Okuma Stratejileri: Sürdürülebilir Yenilik ve Pazarlama Yetenekelerinin Yapılandırılması, 7-8 Aralık 2007 İstanbul Kültür Üniversitesi 4. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongersi Bildirisi, 425-434.
 • 7 İşletmelerde Rekabetçi Zeka Nasıl Yaratılabilir?Türkiye Tekstil Sektörüne İlişkin Değerlendirme ve Bir Model Önerisi, 25-27. Mayıs 2007 Sakarya Üniversitesi 15. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 368-379.
 • 8 Aile İşletmelerinde Sosyal Sermaye Nasıl İnşa Edilir?: Koşulların Araştırılmasına Dönük Düşünceler ve Uygulamalar, 2.Aile İşletmeleri Kongresi Bildiri, 14-15 Nisan 2006, İstanbul, 236-252.
 • 9 İşletme Geleceğini Belirlemede İçsel ve Dışsal Senaryoların Bütünleşik Yapılandırılması: Türk Otomotiv Sektörüne İlişkin Bir Değerleme, 14.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirisi, 25-27 Mayıs Erzurum Atatürk Üniversitesi (2006):55-68
 • 10 KOBİ Yöneticilerinin Pazar ve Müşteri Yönlülük ile ilgili Algılamalarının Belirlenmesi: Kars İli Süt Sektörü KOBİ'lerinde Bir Araştırma, 17-18 Kasım 2006 3. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2006: 339-350.
 • 11 KOBİ'lerde İç-Girişimcilik Yönelimi: İç-Girişimciliği Detsekleyecek Altyapı Çalışmalar Üzerine Uygulama, 17-18 Kasım 2006 3. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2006: 239-252.
 • 12 İhracat Pazarlama Yeteneklerinin İhracat Performansına Etkisi: Mermer Sanayi Sektörü İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama-The Impact of Export Marketing Capabilities on The Performance Export: The Case Study of The Marble Sector Firms, 16-19 Kasım 2005 Doğu Akdeniz Üniversitesi 10. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, s.233-277.
 • 13 Türk Aile İşletmelerinin Geleceğe Hazırlanmasına İlişkin Önermelerin Değerlendirilmesi ve Bir Faaliyet Portföy Çalışması, 1. Aile İşletmeleri Kongre Kitabı 17-18 Nisan 2004 İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul, s. 618-630.
 • 14 Aile İşletmelerinde Üretken iş Devri: Koşulların Araştırılması ve Yeni Davranış Geliştirme Durumu -Portsan Mermer A.Ş. Örneği-, 1. Aile İşletmeleri Kongre Kitabı 17-18 Nisan 2004 İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul, s. 357-369.
 • 15 Rekabetin Yeni Gerçeğinde Türk Aile İşletmelerinin Yeniden Yapılanma Sorunları ve Kars İli Merkez Aile İşletmelerinde Uygulama, 1. Aile İşletmeleri Kongre Kitabı 17-18 Nisan 2004 İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul, s. 264-274.
 • 16 Kültürel Liderlik ve Türk İş Kültürünü Yönlendiren Sivil Örgütler: Üç Sivil İş Örgütü Üzerinde Bulguların Değerlendirilmesi, 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirisi, 22-24 Mayıs 2003 Afyon Kocatepe Üniversitesi Ya. No. 57, s. 1033-1055.
 • 17 Siber Çağı Konumlandıran Yaygın Ağlarda Pazarlama: Yeni Pazarlama İçeriklerinin Değerlendirilmesi, 8. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildirisi, Erciyes Üniversitesi 16-19 Mayıs 2003, s. 113-132.
 • 18 Stratejik Planlama Tuzakları: Denizli İl Merkezinde Faaliyet Gösteren Tekstil Alt Sektör İşletmelerinde Araştırılması, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 24-26 Mayıs 2001 Silivri İstanbul 9.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri Kitabı, s. 621-641.
 • 19 Krizden Çıkışta Ve Yeniden Yapılandırma Sürecinde KOBİ'lere İlişkin Öğrenen Organizasyon Kavramının Araştırılması: Model Önerisi Ve Uygulama Perspektifi, 22-24 Mayıs 2000 Çukurova Üniversitesi İibf Krizden Çıkışta KOBİ'lerin Yeniden Yapılanma Ve 2000'li Yıllar İçin Değişim Stratejileri Kongresi Bildiri Kitabı, s. 259-278.
 • 20 Isparta İli Merkez İşletmeleri Yönetici Profili: Stratejik Yeterlilik Modeli Çerçevesinde Analizi-Manager Profile Of Isparta Province's Firms: Analysis By Strategic Proficiency Model", Isparta'nın Dünü, Bugünü Ve Yarını Sempozyumu Bildirileri, 16-17 Mayıs 1998.
 • 21 Isparta İli Merkez KOBİ'lerinin İşletmecilik Sorunları Ve Çözümüne İlişkin Stratejik Yönelim -The Problem Of Small And Medium Size Firms In Isparta Prouınce By Business Context And Strategic Directions For Solution Of These Problems-, Isparta'nın Dünü, Bugünü Ve Yarını Sempozyumu Bildirileri, 16-17 Mayıs 1998.
 • 22 İşletmecilik Ekseninde Isparta İlinin Stratejik Geleceği: Gaed Yaklaşımı-Strategic Future Of Isparta By Business Context:Gaed Approach, Isparta'nın Dünü, Bugünü Ve Yarını Sempozyumu Bildirileri, 16-17 Mayıs 1998.
 • 23 Küreselleşen Üretim Sistemleri Bağlantılı Yeni Ergonomik Perspektif: Toplam Ergonomik Yaklaşım (TEY) Konseptinin Oluşturulması, 6.Ergonomi Kongresi Bildirisi, Mpm/Ankara Üniversitesi 27-29 Mayıs 1998, Mpm Ya. No. 622, Ankara, S. 504-519.
 • 24 Değişim Mühendisliği: Yeni Bir Verimlilik Etiği Ya Da Retoriği Mi?, 30-31 Ekim 1997 İTÜ Sosyal Tesisleri Maçka/İstanbul 1.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Tebliğ Kitabı, S. 302-305.
 • 25 Toplam Kalite Yönetimine Yönelik Veri Tabanının Tesisi Ve Analizinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri", 30-31 Ekim 1997 İTÜ Sosyal Tesisleri Maçka/İstanbul 1.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Tebliğ Kitabı, S. 114-117.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sağlık Kurumlarında Hzmet Kalitesinin ve Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesi: Kırıkkale İl Merkezinde Faaliyet Gösteren İki Özel Sağlık Kurumunda Karşılaştırmalı Bir Analiz, 04-07 Şubat 2010 IV.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildirisi, Kundu Antalya: 22-23.
 • 2 Yenilik, Pazar Yönliülük ve Örgütsel Öğrenmeninİşletme Performansına Etkisi: Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletmede Araştırılması, 08-10 Mayıs 2008 VII.Anadolu İşletmecilik Kongresi, Hitit Üniversitesi, Çorum: 132-133.
 • 3 İşletmelerin Rekabetçiliğe Odaklanması: Ne Kadar Üstünlük Sağlar? Türk Elektronik Sektörü İşletmelerine İlişkin Bir Model ve Araç takım Önerisi, 12.Ulusal Yönetim ve organizasyon Kongresi Bildirisi, 27-29 Mayıs 2004 Uludağ Üniversitesi İİBF-Isparta, s. 272-279.
 • 4 Yönetim Ve Organizasyon Disiplininde Yaşanan Ortodoksi: Türkiye İşletmeciliği Ekseninde Paradoksal Ve Paradigmik Bir Değerlendirme, 7. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Bildirisi, 27-28-29 Mayıs 1999 İstanbul Bilgi Üniversitesi, s. 10.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Sürüdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Pazarlama Yetenekeleri ve Performans Arasındaki İlişki: Anakara İli İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama", II. Uluslararası Davraz Kongresi Bildirisi, Isparta.
 • 2 Ahilik Modern İşletmecilik düşüncesini Ne Kadar Karşılamak Zorundadır?: Etik Bir Tartışmanın Emik Düzlemi, 19-20 Eylül 2012 Kırşehir II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiri Kitabı C. 1, s. 485-498.
 • 3 "Sürdürülebilr Çevre ve Kaynak Tabanlı Turizm: Eğirdir Bölgesine İlişkin Bir Değerlendirme", UETS'11, 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildirisi
 • 4 Deneyimsel Pazarlama Açısından Isparta İli Rkolojik Köy Turizm Potansiyelinin Etkinleştirilmesine Yönelik Bir Değerlendirme,UETS'11, 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildirisi
 • 5 "Hizmet İşletmelerinde Pazar Yönlülük ve Turizm Sektörü İşletme Uygulamalarının Dğerlendirilmesi: Isparta Örneği", UETS'11 ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı “Turizmde Yeni Ufuklar” Bildiriler Kitabı,1-4 Aralık, 2011, s.751-764
 • 6 "Üniversitelerde Bilimsel ve Yaratıcı Kültür Nasıl Oluşturulur?: Kaynak Tabanlı Bir Model Önerisi ve Gerçekleştirme Koşulları",27-29 Mayıs 2011 Uluslararası Yüksek Eğitim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011),C.2/Bölüm XI, İstanbul, s. 1548-1559.
 • 7 The Future Mapping of Firms: Entrepreneurial Marketing and An Application in The Turkish Textile Manufacturing Sector, 6-9 April 2009 International Conference on Market, Marketing & Entrepreneurship: Creating & Capturing Value in the 21st Century (AUMEC) Antalya/Turkey: 26-40.
 • 8 Değer Temelli Yönetim Uygulamaları, Modern Developmental Trends and Turkish World The International Symposium May 29-31 2009 Khazar University-Baku
 • 9 Deneyimsel Pazarlamayı Yeniden Okumak: Müşteri Yaratıcı Algılamalarının Biçimlendirilmesi, International Marketing Communications Symposium/MARCOM, Ege University, Faculty of Communication, (May 29, 2009), Izmir-Turkey: 190-200.
 • 10 Effect of The Perceived Environmental Uncertainty on Market Orientation, Strategic Flexibility And Corporate Entrepreneurship", 4th.International Strategic Management Conference, 19-21 June 2008, Sarejevo/Bosnia, pp.545-555
 • 11 Stratejik Çeviklik: Küresel Rekabetin Dönüşümü-Türkiye İlaç Sektörüne İlişkin Değerlendirme ve Bir Model Çalışması, 27-30 March 2008 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLOBALIZATION, DEMOCRATIZATION, AND TURKEY (Küresellşem, demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyum), Bildiri Kitabı Ya. No. 12: 378-390.
 • 12 Çok-Boyutlu Dengelenmiş Başarım Tablosu: İşletmelerinin Rekabetçi Üstünlük Yaratmaya İlişkin Stratejilerini ve Eylemlerini Yönlendiren Temel İş Dinamiği-Azerbaycan İşletmeleri için Etkinlik Koşullarının Değerlendirilmesi-, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Bildirisi 2006: 226-230.
 • 13 İşletmelerde Kaynakların Etkin Yönetilmesi: Azerbaycan İşletmelerine Yönelik Kaynak Tabanlı Bir Model Öneri ve Hazırlık Notlarının Değerlendirilmesi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Bildirisi Kitabı 2006: 2002-209.
 • 14 Rekabette Örtülü Bilginin Doğru Yönetilmesi: Türkiye İşletmeleri için Keşif Temelli Yönetim Önerisi, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulamalar, 07-09 Haziran Celal-Abad-Kırgızistan, 936-953 (2005).
 • 15 Gelecek Rekabeti ve Girişimci İşletmecilik Yaklaşımı: Türkiye Üretim İşletmeleri için Bir Modelleme Çalışması ve Yol Haritası Araçlarını Değerlendirme, 3. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi-Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulamalar, 07-09 Haziran Celal-Abad-Kırgızistan, 823-847 (2005).
 • 16 Ekonominin Yenilenen Yüzünde E-Ticaret Uygulamaları: Ticaretin Yeni Temellerinin Aranması ve Geleceğine İlişkin Düşünceler -Azerbaycan İmalat İşletmelerinin/Yöneticilerinin Bakış Açılarını İnceleme-, Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya Uluslararası Konferans Bildirisi, 12-13 Mayıs 2003 Baku-Azerbaycan, s. 97-114.
 • 17 Thinking Quantum Leardship For True Transformation: The Talisman Of "Not To Know At The Threshold Of New Leadership, Challenges For Business Administratiors İn The New Millennium, 1-3 Haziran 2000 First International Joint Symposium On Business Administration, 19 Mart Üniverstistesi
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sanayi İşletmelerinde Yetki ve Yetki Devrindeki yetersizliklerin İşletme Başarısına olumsuz Etkilerinin İncelenmesi.İşletme Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, 1990.
 • Doktora Tezi
 • 1 Türkiye İşletmelerinin Küresel Normlara Entegre Yönelimli Verimlilik Stratejilerinin Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1997-Isparta, [384 Sayfa].
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 İşletmelerde Stratejik Karar Verme Süreci Ve Başarısını Etkileyen Temel Faktörler: Mersin İli Merkezli Uluslararası Taşımacılık Sektörü İşletmelerinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Ünv. SBE Yüksek Lisans, 2016 [Mehmet Nedim Uygur]
 • 2 İşletmelerde Güven ve Güven Düzeylerinin Analizi: Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Ticaret Sanayi A.Ş.’de Bir Uygulama, Süleyman Demirel Ünv. SBE Yüksek Lisans, 2016. [Muhammed Kale]
 • 3 İşletmeleri dönüştürme aracı olarak pazarlama miyopisinin stratejik değerlendirilmesi: Türkiye Tekstil işletmelerinde araştırma, Süleyman Demirel Ünv. SBE Yüksek Lisans, 2013.[Abdullah Baş]
 • 4 Yeni işletmecilik perspektifinde kadın yöneticiler ve tükenmişlik: Türk İş Dünyasını Yönlendiren Kadın Yöneticilere İlişkin Uygulama, Süleyman Demirel Ünv. SBE Yüksek Lisans, 2004 [Nezihe Uçar]
 • 5 Yeni Ekonomi Bağlamında İşletme Dünyasını Yönlendiren Temel İş Stratejilerinin Değerlendirilmesi: Web Tabanlı Yönetim Modeli Önerisinin İncelenmesi ve Uygulama Koşullarının Araştırılması, SDU SBE Yüksek Lisans, Isparta 2003, 145 sayfa. [Murat Demirhindi]
 • 6 Performans Avantajı Sağlamaya İlişkin Kendi Kendine Yöneten Ekiplerin Analizi: Pınar Süt A.Ş. Uygulamalarının Değerlendirilmesi, SDU SBE Yüksek Lisans, Isparta 2001, 215 sayfa. [H.İbrahim Özmen]
 • 7 Örgütsel Girişimcilik Ekseninde Etik Dışı Davranışların Ussallaştırılması: Özel Bir Hastahane İşletmesinde Uygulama El Kitabı Önerisi", SDÜ SBE Yüksek Lisans, 2000. [ Hakan Gökçe]
 • 8 Bilgiye Dayalı Organizasyonlarda ilke Merkezli Liderlik Dönüşümünün Entelektüel Sermayeyi Geliştirme Yönelimi: Arçelik A.Ş.'ne İlişkin Stratejik Uygulama Yönergesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1999 [Abdullah Çalışkan]
 • 9 KOBİ'lere İlişkin Öğrenen Organizasyon Konseptinin Araştırılması: Isparta Tekstil İplik Alt Sektörü Bağlantılı Bir Model Önerisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1999 [Ercan Küçükeşmen]
 • 10 Küreselleşme Sürecinde İşletmelerin Stratejik Vizyon Yaklaşımı:Orta Anadolu Mensucat A.Ş.'de Bir Uygulama, SDÜ SBE Yüksek Lisans, 1998.[Köksal Hazır]
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Araştırma Fonu Projesi: Kendini Yöneten Ekipler: Süleyman Demirel Ünivesritesinde Oluşturma ve Çalışma Sorunlarının Çözümüne İlişkin Öneriler, SDÜ Araştırma Prpjlerei Destekleme Birirmi Projesi [Nihai Rapor], Isparta 2004.
 • 2 TOBB-BAGEV Projesi: Batı Akdeniz Bölgesel Kalkınma Planı (Sanayi Sektörü-2003), C. II, 31-197.
 • 3 Araştırma Fonu Projesi: SDÜ Öğretim Elemanlarının İş Tatminini Etkileyen Faktörler ve Kalite İnsanı Oluşturmaya İlişkin Bir Araştırma, Isparta 2002.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi, 28-30 Eylül 2016 Bakü, Azerbaycan ciep2016.org. [Bilim Kurulu Üyesi]
 • 2 II. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta: Süleyman Demirel Ünv. 2014 [Bilim Kurulu ~Üyesi]
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Bilim Komitesi Üyesi: "Marka kent Sandıklı" Sempozyumu, 15-18 Ekim 2014
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Ispartanın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyesi ve Koordinatörü, 1998
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Bir Ulusal Kalkınma Modeli Olarak 'Ata Modeli': Yenilenen Yorumu ve Ulusal Sanayiinin Konumlandırılması, ESO Yarışma ikinci Eseri, 10 Kasım 2006.
 • 2 Türkiye İhracat Sektörünün Sürdürülebilirliğine İlişkin Bir Manifesto Denemesi: Ana Yönelimlere Bağlı Analiz, Kavramsal Modelleme ve Geliştirilen Senaryolar-Uygulama Koşulları Olarak Temel Kurumsal ve Entegre Eylem Araştırması, Milliyet Gazetesi Ekonomi Anadalında İkinci Eser, Mayıs 2003 [57 sayfa].
 • 3 Türkiye Sanayi Sektörünün Küresel Rekabet Gücü Yol Haritasının Değerlendirilmesi: İlişkin Dinamik Bir Analiz, Yeniden Konumlandırma ve Sürdürülebirlik için Bir Model Önerisi, Milliyet Gazetesi Ekonomi Anadalında Birinci Eser, Mayıs 2002 [65 sayfa].
 • 4 Türkiye İmalat İşletmelerinin Küresel İlke ve Normlara Entegrasyonu: Sorunlar ve Verimlilik Bağlantılı Stratejik Analiz, Milliyet Gazetesi 50.Yıl Büyük Ödülleri Yarışması Ekonomi Anadalında İkinci Eser, Mayıs 2000 [117 sayfa].
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye Pazarlama Derneği
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi Yayın Kurulu Bşk. Süreli Yayın Editörlüğü 1997-2001
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
 • 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 4 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (Journal of Entrepreneurship and Development)
 • 5 Journal of History School-Tarih Okulu Dergisi
 • 6 Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, ISSN:1303-5134©2002
 • 7 Finans politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Ünv. İİBF Dergisi (2016)
 • 2 JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies) (2016)
 • 3 JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies) (2015)
 • 4 Süleyman Demirel Ünv. İİBF Dergisi (2015)
 • 5 Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 6 Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 7 Sleyman Demirel Ünivesitesi İİBF Dergisi Hakemliği
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Hakemliği
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Ağlasun Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı (16.10.2002-02.07.2003)
 • 2 Stratejik Araştırmalar Merkezi Mürdürlüğü [ÜNİSAM]-1997-2004
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İşletme Bölümü: Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Isparta İl Gelişim Planı, Sosyal ve Ekonomik Grup Yürütücüsü, 2004.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 5. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Isparta: 12-15 Mayıs 2016 Süleyman Demirel Ünv. [Bilim Jürisi]
 • 2 5. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Mersin: 26-28 Mayıs 2016 Toros Ünv. [Bilim Kurulu Üyesi]
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Eğitim Semineri-KonferansıKayak Kuzey Disiplini 1.Kademe Antranör Yetiştirme Kursu ve Temel Eğitim Program Dersi: Sporda Yönetim: Teşkilatlandırma ve Organizasyon,Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2002 yılı spor eğitim planına bağlı, 20 Mart 2002 Çarşamba Isparta-Merkez
 • 2 Üniversite Koruma ve Güvenlik Personeli 200271 Nolu Hizmet içi Eğitim Semineri: Halkla İlişkiler, SDÜ, 3 Eylül 2002 Isparta-Merkez
 • 3 Isparta İl İstihdam Kurulu Üyesi, 13.Kasım.2002.
 • 4 Türk İdarecileri Derneği, Türkiye'nin Sorunları ve Çözüm Yollarının Değerlendirilmesi, Konulu Konferansa Ön Hazırlığına İlişkin ve Eğitim Sektörü İhtisas Komisyonu Görevi. 17.Ekim.2002.
 • 5 KaliTEip: Üniversite Kalite Geliştirme ve İyileştirme Düşün ve Eylem Ünitesi.9 Aralık 2002
 • 6 Eğitimci, Kara Kuvvetleri Isparta-Eğridir Dağ Komando Okulu, Toplam Kalite Yönetimi, Eğridir [2000]
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Merkez Mutfakları Yönetim Kurulu Bşk. Üniveristede Yöneticilik 1-5/yıl (1999-2001)
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Zihniyet Körlüğü: KOBİ'lere İlişkin Yanılsamalar Ya da Yeni Bakış Açısı için KOBİ Notları I, TOSYÖV Girişim, S. 73 (Aralık 2005), s. 5.
 • 2 Pireler, Bizler ve Yakalandığımız Miyopi: Türkiye'nin Rekabet Zihniyetine İlişkin Notlar, Finansal Forum Grişimcilik Eki, 5 Mart 2004 Cuma, Y. 8, S. 2513/52, s. 12.
 • 3 Düşük Verimlilik Çıkmazı ve Rekabet açmazı, Finansal Forum Grişimcilik Eki, 7.Nisan.2004 Çarşamba, Y. 8, S. 2546/53, s. 15.
 • 4 Ünivestite-KOBİ İlişkileri: Yönetişimle Gelen Hareket Yönetimi, Finansal Forum Girişimlik Eki, S. 51 Şubat 2004, s. 8.
 • 5 Stratejik ittifak mı yoksa Stratejik ihtilaf mı? KOBİ'ler ve Ortakyaşar Bütünde Aktörleşmeye İlişkin Çalışmalar, Finansal Form Girişimcilik Eki, 7.Mayıs.2004 Cuma, Y. 8 S. 2576/54, s. 15.
 • 6 Zayıf Adama Konfeksiyon Elbise: Ne Kadar Çekici kılar? KOBİ'ler için Yeni Politika Üretme Platformunu Araştırmak, Finansal Form Girişimcilik eki, 29-30 Mayıs 2004 Cumartesi-Pazar, Y. 8, S. 2601/55 (Haziran), s. 8-9.
 • 7 Pazar Tabanlı Organizasyonlar: KOBİ'lerin Gelecek Olanaklarını Kullanmaya ve Meydan Okumaya Yönelik Hazırlık Notları-I, Referans Gazetesi Girişim eki, 5.Temmuz.2004.Pazartesi, S. 56 (Temmuz 2004), s. 15.
 • 8 Eski Haritalarla Yeni Yerlerin Keşfedilmesi Ne Kadar Mümkün?, Isparta Gazetesi, 6 Aralık 2003 Çarşamba, s.3.
 • 9 Meydan Okuma Koşulu: Stratejik Düşünme, Dünya Gazetesi, 18 Temmuz 2001 Çarşamba, s. 11.
 • 10 Kuantum Liderlik Evrenini Anlamak: Zor ama Gerekli, Dünya Gazetesi, 31 Mayıs 2001 Perşembe, s. 13.
 • 11 Duyarlılık Eğitiminde Atölye Çalışması (Workshop) Metaforunu Kullanma, Dünya Gazetesi, 9 Nisan 2001 Pazartesi, S. 11.
 • 12 Kalite Yönetiminin Yeni Perspektifi: 6 Sigma, Dünya Ekonomi Gazetesi, 28.Şubat.2000, s. 13.
 • 13 Ayrıcalığın Yakalanmasında Bütünleşmeyi Tamamlamak: Isparta İli İşletmeciliği Bağlantılı Sağlama Sorunu, Dünya Ekonomi Gazetesi, 10, 23.Haziran.1999.
 • 14 Postmodern Sürecin Yeni Rekabet Normu:Entelektüel Sermaye Gerçeği, Kalite Show Dergisi, 37(1999), 58-61.
 • 15 Rekabete Dönük Avantaj: Entellekteü Sermaye, Dünya Gazatesi, 26.0cak.1999, 13
VERDİĞİ DERSLER
Amaçlara Göre Yönetim
Amaçlara Göre Yönetim (SBE)
Amaçlara Göre yönetim (YL)
Bilim Felsefesi
Çokuluslu İşletmecilik
Davranış Bilimlerine Giriş (Ekonometri-I.Öğretim)
Girişimcilik
Girişimcilik Kültürü
Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi (TezsziYL-SBE)
Global Rekabet Stratejileri
Global rekabet Stratejileri (Doktora)
Global Rekabet Stratejileri (YL-SBE)
Güncel Yönetim uygulamaları (SBE)
Halkla İlişkiler ve Örgütsel Davranış (Maliye B-I.Öğretim)
Halkla İlişkiler ve Örgütsel Davranış (Maliye B-II.Öğretim)
Halkla İlişkiler ve Örgütsel İletişim (İşletme A-I.Öğretim)
Halkla İlişkiler ve Örgütsel İletişim (İşletme A-II.Öğretim)
Halkla İlişkiler ve Örgütsel İletişim (İşletme B-I.Öğretim)
Halkla İlişkiler ve Örgütsel İletişim (İşletme B-II.Öğretim)
İnsan Kaynakları (İşletme A Gündüz)
İnsan Kaynakları ve Verimlilik Yönetim
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme A Gece)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme B-Gece)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme B-Gündüz)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İŞT IV-I Öğretim)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İŞT IV-II Öğretim)
İşletme Bilimine Giriş (İşletme A-Gece)
İşletme Bilimine Giriş (İşletme A-Gündüz)
İşletme Bilimine Giriş (İşletme B-Gece)
İşletme Bilimine Giriş (İşletme B-Gündüz)
İşletme Bilimine Giriş (L-YazO)
İşletme Bilimine Giriş I
İşletme Bilimine Giriş II
İşletme Bilmine Giriş
İşletme Bilmine Giriş (ÇEKO-I.Öğretim)
İşletme Bilmine Giriş (ÇEKO-II.Öğretim)
İşletme Bilmine Giriş (İşletme B-I.ÖĞRETİM)
İşletme Bilmine Giriş (İşletme B-II.Öğretim)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İşletme A-Gündüz))
İşletme Yönetimi (İşletme B-Gece)
İşletme Yönetimi (İşletme B-Gündüz)
İşletme Yönetimi (L-YazO)
İşletme Yönetimi İşletme A-Gece)
İşletmelerde De-Ge İşlevleri (SBE)
İşletmelerde İnsan Kaynakları (ÇEKO IV-I.Öğretim)
İşletmelerde İnsan Kaynakları (ÇEKO IV-II.Öğretim)
İşletmelerde Stratejik Yönetim (ÇEKO II-I Öğretim)
İşletmelerde Stratejik Yönetim (ÇEKO II-II Öğretim)
İşletmelerde Stratejik Yönetim (İşletme A-Gece)
İşletmelerde Stratejik Yönetim (İşletme A-Gündüz)
İşletmelerde Stratejik Yönetim (İşletme B-Gece)
İşletmelerde Stratejik yönetim (İşletme B-Gündüz)
İşletmelerde Stratejik Yönetim (L-YazO)
Küresel Pazarlama ve Uygulamaları (SBE-UYL)
Liderlik Yaklaşımları
Mesleki Çalışma ve Seminerleri
Organizasyon
Stratejik Düşünme ve Planlama
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (YL-SBE)
Stratejik Pazarlama
Stratejik Yönetim
Stratejik Yönetim (YL)
Tüketici Davranışları
Türk İşletme Tarihi
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik (YL)
Uluslarası İşletmecilik (SBE)
Verimlilik Politikaları (YL-SBE)
Yazışma ve Raporlama Teknikleri
Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış
Yönetim Ve Organizasyon
Yönetim ve Organizasyon (İktisat A-I.Öğretim)
Yönetim ve Organizasyon (İktisat A-II.Öğretim)
Yönetim ve Organizasyon (İktisat B-I.Öğretim)
Yönetim ve Organizasyon (İktisat B-II.Öğretim)
Yönetim ve organizasyon A I.Öğretim
Yönetim ve Organizasyon A II.Öğretim
Yönetim ve Organizasyon B I. öğretim
 
Bu İçeriği Paylaş!